งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อบรรยาย วก341 สรีรวิทยาของพืชและสัตว์ (ต่อ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อบรรยาย วก341 สรีรวิทยาของพืชและสัตว์ (ต่อ)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หัวข้อบรรยาย วก341 สรีรวิทยาของพืชและสัตว์ (ต่อ)
การวัดคุณสมบัติทางกายภาพเบื้องต้น ปริมาตร และความถ่วงจำเพาะ (Volume & Specific gravity) ความพรุน (Porosity) ความหวาน (oBrix) สี (Color) 1. Scanner 2.Colorimeter 3. Spectrophotometer รูปร่าง รัศมีความโค้ง ความมน (Roundness) Ap/Ac ความกลม (Sphericity) de/dc พื้นที่ผิว (Surface area) 8 วิธี

2 QuiZ ถ้าชั่งผลส้มในอากาศได้ 80 กรัม ชั่งน้ำหนักภาชนะที่มีน้ำอยู่ได้ 1000 กรัม ชั่งน้ำหนักภาชนะในน้ำพร้อมจุ่มผลส้มลงในน้ำได้ 1065 กรัม จงคำนวณหา ถ.พ. และ ปริมาตรของผลส้ม (แสดงสูตรและวิธีทำให้ชัดเจน)

3 ตารางที่ 2.1. การบรรยายรูปร่างของผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร.
รูปร่าง คำบรรยาย กลม (Round) ลักษณะใกล้เคียงกับทรงกลม แป้น (Oblate) ลักษณะแบนที่ขั้วหัวและปลาย อ็อปลอง (Oblong) เส้นผ่านศูนย์กลางแนวดิ่งยาวกว่าเส้นผ่าน ฯ แนวนอน โคน (Conic) เรียวลงไปที่ปลาย ทรงไข่ (Ovate) ลักษณะเป็นรูปไข่ และกว้างออกที่ขั้วหัว (รูปไข่กลับหัว) ทรงรี (Elliptical) ลักษณะใกล้เคียงกับทรงรี หัวตัด (Truncate) ลักษณะหัวตัดที่ขั้วหัวและปลาย หรือเป็นลักษณะสี่เหลี่ยม เบี้ยว (Unequal) ครึ่งซีกใหญ่ไม่เท่ากัน บุบ (Ribbed) ในภาคตัดขวาง ด้านข้างจะเป็นลักษณะเป็นมุมไม่มากก็น้อย ปกติ (Regular) ภาคตัดแนวระดับมีลักษณะใกล้เคียงกับวงกลม ผิดปกติ (Irregular) ภาคตัดแนวระดับมีลักษณะไม่เป็นวงกลม

4 การเรียกชื่อรูปร่าง

5 การเรียกชื่อรูปร่าง

6

7

8 การวัดเชิงมิติ

9 การวัดรัศมีความโค้ง

10 การวัดพื้นที่ผิว

11 การวัดสี

12 การวัดสี

13 การวัดสี

14

15


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อบรรยาย วก341 สรีรวิทยาของพืชและสัตว์ (ต่อ)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google