งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การประชุมประจำเดือน ข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครพนม หัวหน้า หน่วยงานในสังกัด กรมปศุ สัตว์ ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๖ วัน พฤหัสบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การประชุมประจำเดือน ข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครพนม หัวหน้า หน่วยงานในสังกัด กรมปศุ สัตว์ ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๖ วัน พฤหัสบดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การประชุมประจำเดือน ข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครพนม หัวหน้า หน่วยงานในสังกัด กรมปศุ สัตว์ ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๖ วัน พฤหัสบดี ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙. ๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครพนม

2 2 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

3 3 ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙ / ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓. ๓๐ น.

4 4 ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจาการประชุม ครั้งที่แล้ว

5 โดย... นายเชิดชัย จันทร์ตระกูล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่าย บริหาร ทั่วไป ฝ่าย บริหาร ทั่วไป

6  ด้วย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( นาย ชวลิต ชูขจร ) ได้เป็นประธานในการถวายผ้าพระ กฐินสามัคคี ณ วัดอัมพวัน บ้านม่วงสามปี อ. ลี้ จ. ลำพูน ใน วันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙. ๐๐ น. ในการนี้จึงขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้ากฐินสามัคคีโดยพร้อมเพรียงกัน โดยแจ้ง ยอดและนำส่งเงินได้ที่สำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัดนครพนม ภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

7  กรมปศุสัตว์ ขอเชิญร่วมงานถวาย ผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุ สัตว์ประจำปี พ. ศ. ๒๕๕๖ ณ วัด พระเจดีย์ซาวหลัง พระอาราม หลวง ต. ต้นธงชัย อ. เมืองลำปาง จ. ลำปาง ในวันศุกร์ ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จึงขอเชิญ ร่วมงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง กัน

8  ด้วยนายสุรชัย พลภูเมือง ลูกจ้างประจำ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์เสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุ ทำให้ครอบครัวได้รับ ความเดือดร้อน เพราะนายสุรชัย พลภูเมือง เป็นหัวหน้าครอบครัว เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือตามกำลังศรัทธา โดยรวบรวมเงิน ช่วยเหลือธณาณัติสั่งจ่ายไปรษณีย์บุรีรัมย์ ในนาม นางธัณยรัศม์ นักปราชญ์ หัวหน้า ฝ่ายบริหารทั่วไป หรือโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาบุรีรัมย์ หมายเลข บัญชี ๓๐๘ - ๑ - ๔๒๘๙๐ - ๔

9 ขอบคุณ ครับ ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt 1 การประชุมประจำเดือน ข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนครพนม หัวหน้า หน่วยงานในสังกัด กรมปศุ สัตว์ ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๖ ครั้งที่ ๑๐ / ๒๕๕๖ วัน พฤหัสบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google