งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัน พฤหัสบดี ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัน พฤหัสบดี ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัน พฤหัสบดี ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
การประชุมประจำเดือนข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ วัน พฤหัสบดี ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม

2 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

3 ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

4 เรื่อง สืบเนื่องจาการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเนื่องจาการประชุมครั้งที่แล้ว

5 โดย...นายเชิดชัย จันทร์ตระกูล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โดย...นายเชิดชัย จันทร์ตระกูล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

6 ขอเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินสามัคคี วัดอัมพวัน บ้านม่วงสามปี อ. ลี้ จ
ขอเชิญร่วมกุศลถวายผ้าพระกฐินสามัคคี วัดอัมพวัน บ้านม่วงสามปี อ.ลี้ จ.ลำพูน ด้วย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายชวลิต ชูขจร) ได้เป็นประธานในการถวายผ้าพระกฐิน สามัคคี ณ วัดอัมพวัน บ้านม่วงสามปี อ.ลี้ จ. ลำพูน ใน วันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ในการนี้จึงขอเชิญร่วมเป็น เจ้าภาพทอดผ้ากฐินสามัคคีโดยพร้อมเพรียงกัน โดย แจ้งยอดและนำส่งเงินได้ที่สำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัดนครพนม ภายในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

7 การร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
กรมปศุสัตว์ ขอเชิญร่วมงานถวายผ้า พระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ วัดพระ เจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ต. ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ในวันศุกร์ ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จึงขอเชิญร่วมงานดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

8 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวลูกจ้างประจำเสียชีวิต
ด้วยนายสุรชัย พลภูเมือง ลูกจ้างประจำ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์เสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุ ทำให้ครอบครัวได้รับความ เดือดร้อน เพราะนายสุรชัย พลภูเมือง เป็น หัวหน้าครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือตาม กำลังศรัทธา โดยรวบรวมเงิน ช่วยเหลือธณาณัติสั่งจ่ายไปรษณีย์บุรีรัมย์ ใน นาม นางธัณยรัศม์ นักปราชญ์ หัวหน้า ฝ่ายบริหารทั่วไป หรือโอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาบุรีรัมย์ หมายเลข บัญชี ๓๐๘-๑-๔๒๘๙๐-๔

9 ขอบคุณครับ Thank you


ดาวน์โหลด ppt วัน พฤหัสบดี ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google