งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมคณะอนุกรรมการการ จัดการความรู้ของ ยศ. ทร. ครั้งที่ ๔ วันจันทร์ที่ ๑๙ พ. ค. ๕๗ ณ ห้องประชุม ๑๑๒ อาคาร สรส. ยศ. ทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมคณะอนุกรรมการการ จัดการความรู้ของ ยศ. ทร. ครั้งที่ ๔ วันจันทร์ที่ ๑๙ พ. ค. ๕๗ ณ ห้องประชุม ๑๑๒ อาคาร สรส. ยศ. ทร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมคณะอนุกรรมการการ จัดการความรู้ของ ยศ. ทร. ครั้งที่ ๔ วันจันทร์ที่ ๑๙ พ. ค. ๕๗ ณ ห้องประชุม ๑๑๒ อาคาร สรส. ยศ. ทร.

2 ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ ๒ ฝ่ายเลขานุการชี้แจง สรุป การดำเนินการจัดการความรู้ของ ยศ. ทร. ที่ผ่าน มา ระเบียบวาระที่ ๓ ที่ประชุมร่วมหารือในประเด็น สำคัญ – แนวทางการสำรวจ ให้คำแนะนำ และประเมินผลการ ดำเนินการจัดการความรู้ของ นขต. ยศ. ทร. และ กองต่างๆ ใน บก. ยศ. ทร. – แนวทางการจัดนิทรรศการ KM Day ของ ยศ. ทร. ปี ๕๗ ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

3 ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

4 ระเบียบวาระที่ ๒ ฝ่ายเลขานุการชี้แจง สรุปการ ดำเนินการจัดการความรู้ของ ยศ. ทร. ที่ ผ่านมา

5 ระเบียบวาระที่ ๓ แนวทางการสำรวจ ให้คำแนะนำ และ ประเมินผลการดำเนินการจัดการความรู้ ของ นขต. ยศ. ทร. และ กองต่างๆ ใน บก. ยศ. ทร.

6 แบบสำรวจและประเมินผลการจัดการ ความรู้ภายใน นขต. ยศ. ทร. และ กอง ต่างๆใน บก. ยศ. ทร.

7 คณะสำรวจและประเมิน KM น. อ. ชูศักดิ์ ชูไพฑูรย์ ประธานอนุกรรมการฯ / รอง หน. ฝวก. ยศ. ทร. หน. คณะฯ น. อ. หญิง สุภฤกษ์ เพิ่มทรัพย์ อนุกรรมการฯฝ่าย เลขานุการ / อจ. กวสธ. ฝวก. ฯ น. อ. เกียรติก้อง ปานทอง อนุกรรมการฯฝ่าย เลขานุการ / ผช. หน. ฝวก. ฯ น. ท. หญิง ชัชสรัญ เวียงสิมมา อนุกรรมการฯฝ่าย เลขานุการ / ประจำ ยศ. ทร. น. ท. ปริทัศน์ นิระฉัตรสุวรรณ อนุกรรมการฯฝ่าย เลขานุการ / อจ. กวสธ. ฝวก. ฯ

8 แนวทางการสำรวจ การบรรยายสรุปผลการดำเนินการ ตามแบบการ สำรวจ ( เอกสารหลักฐานจัดเท่าที่จำเป็น / บางอย่างแสดงในพื้นที่สำรวจ ) การสำรวจและประเมิน – คลังความรู้ และช่องทางในการเข้าถึง และ แลกเปลี่ยนความรู้ – พื้นที่ที่มีการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการความรู้ และเชิญชวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันสำรวจ เดือน มิ. ย. ๕๗ ( ช่วงครึ่งเดือนแรก ) การจัดเตรียมเครื่องดื่ม อาหารว่าง ฝ่าย เลขานุการเตรียม งป. สำหรับการจัด ๑๐ ที่ ( ฝ่ายเลขานุการ ๕ นาย และ หน่วยรับตรวจ ๕ นาย )

9 ระเบียบวาระที่ ๓ – แนวทางการจัดนิทรรศการ KM Day ของ ยศ. ทร. ปี ๕๗

10 แผนการจัดนิทรรศการ KM Day รูปแบบ การประชุมวิชาการ – การบรรยายเกี่ยวกับการจัดการความรู้ – มอบรางวัลด้านการจัดการความรู้ ผลงานการจัดทำองค์ความรู้ดีเด่น หน่วยที่ส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในหน่วยดีเด่น – การรับโอวาทจากผู้บังคับบัญชา – การจัดบอร์ดแสดงผลงานในปี ๕๗ ของหน่วยต่างๆ – การแจกเอกสารสรุปผลงานประจำปี

11 เอกสารสรุปผลงานประจำปี ๒๕๕๖

12 ระเบียบวาระที่ ๔ – เรื่องอื่นๆ

13 มติที่ประชุม การจัดงาน KM Day – จัดงาน วันอังคารที่ ๒๔ เดือน มิ. ย. ๕๗ ( สำรอง ๑ ก. ค. ๕๗ ) – จัดแบบ แยกหน่วย โดยให้กลุ่มงานที่คล้ายคลึงกัน จะเสนอผลงานอยู่ ในบริเวณใกล้เคียงกัน – แต่ละหน่วยต้องนำเสนอ KM หลัก ของหน่วย อย่างน้อย ๑ เรื่อง – ฝ่ายเลขานุการกำหนดพื้นที่ และ สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน คือ บอร์ด ๒ บอร์ด ( ๖๐ x ๙๐ ซม.) โต๊ะ ๑ ตัว ระบบไฟฟ้า – รางวัล ๓ รางวัล การจัดทำองค์ความรู้ การส่งเสริมการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ การนำเสนอผลงานในงาน KM Day – ฝ่ายเลขานุการฯ เตรียมหากิจกรรมเพิ่มเติม – ฝ่ายเลขานุการจัดทำหนังสือสรุปผลงานประจำปี แจกทุกหน่วย หน่วย นอกที่มาร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา – ฝ่ายเลขานุการ เตรียมรายละเอียดการจัดงานแล้วเชิญประชุมแบ่งมอบ การเตรียมการ ต้นเดือน มิ. ย.


ดาวน์โหลด ppt การประชุมคณะอนุกรรมการการ จัดการความรู้ของ ยศ. ทร. ครั้งที่ ๔ วันจันทร์ที่ ๑๙ พ. ค. ๕๗ ณ ห้องประชุม ๑๑๒ อาคาร สรส. ยศ. ทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google