งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๐ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา วัดพระ แก้ว ( ห้องประชุม มจร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๐ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา วัดพระ แก้ว ( ห้องประชุม มจร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๐ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา วัดพระ แก้ว ( ห้องประชุม มจร. ห้องเรียนวัดพระ แก้ว ) อำเภอเมืองเชียงราย อังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๐

2 วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ ๑. ๑ การศึกษาดูงานการประเมินรอบสอง ณ โรงเรียน แม่แตงวิทยา จ. เชียงใหม่

3 วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ ทราบ ๑. ๒ โรงเรียนที่ได้รับงบซ่อมแซม ปีงบประมาณ ๒๕๕๐  โสภณจริยธรรมวิทยา ๓๐๐, ๐๐๐ บาท  วัดสันหนองบัววิทยา ๑๐๐, ๐๐๐ บาท  วัดเจดีย์หลวงวิทยา ๑๐๐, ๐๐๐ บาท  เวียงชัยพิทยา ๑๐๐, ๐๐๐ บาท  วัดไชยสถานวิทยา ๕๐, ๐๐๐ บาท  วัดใหม่ใต้วิทยา ๕๐, ๐๐๐ บาท

4 วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ ทราบ ๑. ๓ เงินค่าผ้าไตรจีวรและค่าบริหาร ทั่วไป ปี ๒๕๕๐  ไตรจีวรได้รับรายหัวละ ๑, ๒๐๐ บาท  ค่าบริหารทั่วไปรายหัวละ ๕๐๐ บาท รวมจะได้รับรายหัวละ ๑, ๗๐๐ บาท  งบฯ ทั้งหมดจะโอนให้โรงเรียนภายใน เดือนสิงหาคมนี้ โดยงบนี้จะใช้รายหัวของร. ๑ จ. ๑ ปี ๑ / ๒๕๔๙เป็นเกณฑ์จัดสรร

5 วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ ทราบ ๑. ๔ แนะนำ website ใหม่ของกลุ่ม ปส. ชร.  ปส. ชร. มีเว็บไซต์เก่าชื่อ www.pariyat.th.gs  ปัจจุบันชื่อ www.pariyatcr.debthai.net  เว็บไซต์กลุ่มฯ๖ www.g6.debthai.net www.g6.debthai.net  เว็บไซต์กองพุทธศาสนศึกษา www.debthai.net

6 วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการ ประชุมครั้งก่อน - ให้ผู้เข้าประชุมได้อ่านสรุปบันทึก สมัยสามัญครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๐ ตาม เอกสารที่แนบ เพื่อแก้ไขหรือ รับรอง

7 วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง - รายรับ - จ่ายการจัดสร้างจตุคามรุ่น ” สอง พ่อให้รวย ”  ได้ยอดรับทั้งหมดขณะนี้ ( ๒๓ / ๖ / ๕๐ ) = ๑, ๓๔๒, ๙๗๐บาท  หักคืนต้นทุนตามสัญญา ๕๐ % = ๖๗๑, ๔๘๕ บาท  หักเป็นค่าใช้จ่ายของกลุ่มฯ = ๑๕๐, ๐๐๐ บาท  คงเหลือสำหรับแบ่งให้โรงเรียน๕๐ % = ๒๖๐, ๗๔๒ บาท  รายละเอียดแต่ละโรงเรียนแสดงใน เอกสารที่แนบให้

8 วาระที่ ๔ เรื่องพิจารณาร่วมกัน - แนวทาง / ขอบข่ายการแข่งขันทักษะ วิชาการปี ๕๐  วัน เวลา จัดกิจกรรม อาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๐  สถานที่ โรงเรียนเวียงชัยพิทยา อ. เวียงชัย ( ม. ปลาย + ทักษะ ) โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม ( ม. ต้น )  งบประมาณที่ต้องใช้ ๓๐๐, ๐๐๐ บาท  แต่งตั้งกรรมการวิชาการรับผิดชอบดูแลด้าน แนวทาง / ขอบข่ายวิชาการ ดังเอกสารแจก ให้พิจารณา

9 วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ ๕. ๑ เรื่องของประธานกลุ่มวิชาการ ปส. ชร. ๕. ๒ เรื่องของนายกสมาคมครูฯ ๕. ๓ เรื่องของประธานองค์กรครูฯ ๕. ๔ พระสมชาติ ฐิตปุญฺโญ ครูใหญ่โรงเรียน วัดหนองบัวพิทยา เสนอการอบรมเรื่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การผลิตสื่อการสอน


ดาวน์โหลด ppt การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๔ / ๒๕๕๐ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก สามัญศึกษา จังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา วัดพระ แก้ว ( ห้องประชุม มจร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google