งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผล การพัฒนาสมรรถนะ ตามหลักสูตร นบส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผล การพัฒนาสมรรถนะ ตามหลักสูตร นบส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินผล การพัฒนาสมรรถนะ ตามหลักสูตร นบส.3 -----------------------
ดร.ปาน กิมปี 2 มีนาคม 2554

2 พัฒนาคน/พัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ
เนื้อหาการอบรม อ่านหนังสือ การศึกษาดูงาน กระบวนการอบรม การทำกิจกรรม บันทึกความรู้จากหนังสือ สรุปความรู้รายสัปดาห์ การเขียนบทความ สารนิพนธ์ ถอดรหัสการศึกษาดูงาน พัฒนาคน/พัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ

3

4

5 ผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล
สุพิณ เปี่ยมชาโต โสภาวรรณ อัมพันศิริวัฒน์ ศุภชัย สกุลแก้ว ดำรง องคะเส ผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล จารุพิษณุ์ เรืองสุวรรณ ประชา เอื้ออารีพงษ์ ปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ บุญปลูก สัจจะวทะ บุปผาชาติ เรืองกูล

6 ขอบข่ายการประเมินผล 1. งานรายบุคคล 3. การทดสอบ 5. การประเมินพฤติกรรม
1. งานรายบุคคล 2. งานกลุ่ม 3. การทดสอบ 4. เวลาการเข้าร่วมการพัฒนา 5. การประเมินพฤติกรรม

7 1. งานรายบุคคล 1.1 อ่านหนังสือ 4 เล่ม 1.3 เขียนบทความวิชาการ
1. งานรายบุคคล 1.1 อ่านหนังสือ 4 เล่ม 1.2 สรุปองค์ความรู้จากคำบรรยาย รายสัปดาห์ (เขียนรายงาน) 1.3 เขียนบทความวิชาการ

8 Skim & Scan ไม่มีข้าวฟรี สรุปองค์ความรู้
1.1 อ่านหนังสือ Skim & Scan ไม่มีข้าวฟรี สรุปองค์ความรู้

9 สรุปเนื้อหา ขนมชั้น VS น้ำเชื่อม สรุปองค์ความรู้
1.2 สรุปองค์ความรู้จาก คำบรรยายรายสัปดาห์ ประเด็น สรุปเนื้อหา ขนมชั้น VS น้ำเชื่อม สรุปองค์ความรู้ องค์ความรู้

10 1.3 การเขียนบทความ วิชาการ
1.3 การเขียนบทความ วิชาการ  กำหนดประเด็นสำคัญ  การเรียบเรียงลักษณะวิชาการ  มีการอ้างอิงและรายการอ้างอิง  ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง  ความยาวของบทความ 5 -7 หน้า

11 2. งานกลุ่ม 2.1 สารนิพนธ์ 2.2 การถอดประสบการณ์ ผลการศึกษาดูงาน

12 ประเด็นที่สำคัญ /สนใจ โดยการศึกษาค้นคว้าอิสระ
2.1 สารนิพนธ์ ประเด็นที่สำคัญ /สนใจ โดยการศึกษาค้นคว้าอิสระ

13 2.2 การถอดประสบการณ์ ผลการศึกษาดูงาน
2.2 การถอดประสบการณ์ ผลการศึกษาดูงาน - การจัด กศน. ที่ จ.นครปฐม (17 มี.ค.54) - การจัดอาชีวศึกษาที่ จ.เพชรบุรี (18 มี.ค.54)

14 3. การทดสอบ 3.1 การทบทวนและตรวจสอบ การพัฒนาช่วงกลางของหลักสูตร
3. การทดสอบ 3.1 การทบทวนและตรวจสอบ การพัฒนาช่วงกลางของหลักสูตร 3.2 การทดสอบเสร็จสิ้นการพัฒนา (Final)

15 การพัฒนาช่วงกลางหลักสูตร
3.1 การทบทวนและตรวจสอบ การพัฒนาช่วงกลางหลักสูตร การประมวลองค์ความรู้ แนวคิดที่สังเคราะห์ได้ การประยุกต์ใช้กับงาน กศน. นำเสนอและอภิปราย ความเป็นเหตุเป็นผลของการทบทวน

16 3.2 การทดสอบเสร็จสิ้น การพัฒนา (Final) การสอบรวบยอด

17 4. เวลาการเข้าร่วม การพัฒนา
ลงชื่อเข้ารับการพัฒนา เช้า – บ่าย – (และค่ำ) เข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วน/สมบูรณ์

18 5. การประเมินพฤติกรรม ภาวะผู้นำ (เป็นเลิศ) ความรับผิดชอบ (สูงสุด)
มารยาท (ดี) มนุษยสัมพันธ์ (เยี่ยม) การแต่งกาย (เหมาะสม)

19 1. งานรายบุคคล 1.1 อ่านหนังสือ 4 เล่ม (100) 1.2 สรุปองค์ความรู้จากคำบรรยายรายสัปดาห์ (100) 1.3 เขียนบทความวิชาการ (200) 2. งานกลุ่ม 2.1 สารนิพนธ์ (200) 2.2 การถอดประสบการณ์ผลการศึกษาดูงาน (200) 3. การทดสอบ 3.1 การทบทวนและตรวจสอบการพัฒนา (100) ช่วงกลางหลักสูตร 3.2 การทดสอบเสร็จสิ้นการพัฒนา (100) รวม 1,000

20 เกณฑ์การจบหลักสูตร คะแนนผลสัมฤทธิ์ ระดับดี (80% ขึ้นไป)
คะแนนผลสัมฤทธิ์ ระดับดี (80% ขึ้นไป) มีเวลาการพัฒนา ไม่น้อยกว่า 80% คะแนนพฤติกรรม ผ่าน (80% ขึ้นไป)

21 จารุเศรษฐ์ อรุณสิทธิ์
สุกัญญา ทรัพย์มณี เบญจพร จั่นเจริญ จารุเศรษฐ์ อรุณสิทธิ์ นาถยา ผิวมั่นกิจ เด่นศักดิ์ พันธ์ศรี วรวุฒิ หุนมาตรา คนึงนิจ เกตุแก้ว อดิสอน ขุ่ยคำ ประสิทธิ์ พรจันทึก สุรศักดิ์ สีดาบุตร วุฒิพล ทับธานี ยุวดี แจ้งกร ประไพศรี คงตระกูล ประไพศรี คงตระกูล พัฒนา ปู่วัง

22 เชิญ.... สอบถามเพิ่มเติม


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผล การพัฒนาสมรรถนะ ตามหลักสูตร นบส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google