งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผล การพัฒนาสมรรถนะ ตามหลักสูตร นบส.3 ----------------------- ดร.ปาน กิมปี 2 มีนาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผล การพัฒนาสมรรถนะ ตามหลักสูตร นบส.3 ----------------------- ดร.ปาน กิมปี 2 มีนาคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินผล การพัฒนาสมรรถนะ ตามหลักสูตร นบส.3 ----------------------- ดร.ปาน กิมปี 2 มีนาคม 2554

2 ................ เนื้อหาการอบรม................ การศึกษาดูงานกระบวนการอบรมการทำกิจกรรม บันทึกความรู้จากหนังสือสรุปความรู้รายสัปดาห์การเขียนบทความสารนิพนธ์ถอดรหัสการศึกษาดูงาน พัฒนาคน / พัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ อ่านหนังสือ

3

4

5 สุพิณ เปี่ยมชาโต โสภาวรรณ อัมพันศิริวัฒน์ ศุภชัย สกุลแก้วดำรง องคะเสผกาวดี สุขศิริ สวัสดิกุล จารุพิษณุ์ เรืองสุวรรณ บุญปลูก สัจจะวทะบุปผาชาติ เรืองกูล ประชา เอื้ออารีพงษ์ปุณณรัตน์ ศรีทาพุฒ

6 ขอบข่ายการประเมินผล 1. งานรายบุคคล 2. งานกลุ่ม 3. การทดสอบ 4. เวลาการเข้าร่วมการพัฒนา 5. การประเมินพฤติกรรม

7 1. งานรายบุคคล 1.1 อ่านหนังสือ 4 เล่ม 1.2 สรุปองค์ความรู้จากคำบรรยาย รายสัปดาห์ (เขียนรายงาน) 1.2 สรุปองค์ความรู้จากคำบรรยาย รายสัปดาห์ (เขียนรายงาน) 1.3 เขียนบทความวิชาการ

8 Skim & Scan ไม่มีข้าวฟรี สรุปองค์ความรู้ 1.1 อ่านหนังสือ

9 สรุปเนื้อหา ขนมชั้น VS น้ำเชื่อม สรุปองค์ความรู้ 1.2 สรุปองค์ความรู้จาก คำบรรยายรายสัปดาห์ 1.2 สรุปองค์ความรู้จาก คำบรรยายรายสัปดาห์ ประเด็น องค์ความรู้

10 1.3 การเขียนบทความ วิชาการ 1.3 การเขียนบทความ วิชาการ  กำหนดประเด็นสำคัญ  การเรียบเรียงลักษณะวิชาการ  มีการอ้างอิงและรายการอ้างอิง  ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง  ความยาวของบทความ 5 -7 หน้า

11 2. งานกลุ่ม 2.1 สารนิพนธ์ 2.2 การถอดประสบการณ์ ผลการศึกษาดูงาน 2.2 การถอดประสบการณ์ ผลการศึกษาดูงาน

12 2.1 สารนิพนธ์ ประเด็นที่สำคัญ /สนใจ โดยการศึกษาค้นคว้าอิสระ

13 - การจัด กศน. ที่ จ.นครปฐม (17 มี.ค.54) - การจัดอาชีวศึกษาที่ จ.เพชรบุรี (18 มี.ค.54) 2.2 การถอดประสบการณ์ ผลการศึกษาดูงาน 2.2 การถอดประสบการณ์ ผลการศึกษาดูงาน

14 3. การทดสอบ 3.1 การทบทวนและตรวจสอบ การพัฒนาช่วงกลางของหลักสูตร 3.1 การทบทวนและตรวจสอบ การพัฒนาช่วงกลางของหลักสูตร 3.2 การทดสอบเสร็จสิ้นการพัฒนา (Final) 3.2 การทดสอบเสร็จสิ้นการพัฒนา (Final)

15 3.1 การทบทวนและตรวจสอบ การพัฒนาช่วงกลางหลักสูตร 3.1 การทบทวนและตรวจสอบ การพัฒนาช่วงกลางหลักสูตร การประมวลองค์ความรู้ การประมวลองค์ความรู้ แนวคิดที่สังเคราะห์ได้ แนวคิดที่สังเคราะห์ได้ การประยุกต์ใช้กับงาน กศน. การประยุกต์ใช้กับงาน กศน. นำเสนอและอภิปราย นำเสนอและอภิปราย ความเป็นเหตุเป็นผลของการทบทวน ความเป็นเหตุเป็นผลของการทบทวน

16 3.2 การทดสอบเสร็จสิ้น การพัฒนา (Final) 3.2 การทดสอบเสร็จสิ้น การพัฒนา (Final) การสอบรวบยอด การสอบรวบยอด

17 4. เวลาการเข้าร่วม การพัฒนา ลงชื่อเข้ารับการพัฒนา เช้า – บ่าย – (และค่ำ) ลงชื่อเข้ารับการพัฒนา เช้า – บ่าย – (และค่ำ) เข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วน/สมบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วน/สมบูรณ์

18 5. 5. การประเมินพฤติกรรม ภาวะผู้นำ (เป็นเลิศ) ภาวะผู้นำ (เป็นเลิศ) ความรับผิดชอบ (สูงสุด) ความรับผิดชอบ (สูงสุด) มารยาท (ดี) มารยาท (ดี) มนุษยสัมพันธ์ (เยี่ยม) มนุษยสัมพันธ์ (เยี่ยม) การแต่งกาย (เหมาะสม) การแต่งกาย (เหมาะสม)

19 1. งานรายบุคคล 1.1 อ่านหนังสือ 4 เล่ม (100) 1.1 อ่านหนังสือ 4 เล่ม (100) 1.2 สรุปองค์ความรู้จากคำบรรยายรายสัปดาห์ (100) 1.2 สรุปองค์ความรู้จากคำบรรยายรายสัปดาห์ (100) 1.3 เขียนบทความวิชาการ (200) 1.3 เขียนบทความวิชาการ (200) 2. งานกลุ่ม 2.1 สารนิพนธ์ (200) 2.1 สารนิพนธ์ (200) 2.2 การถอดประสบการณ์ผลการศึกษาดูงาน (200) 2.2 การถอดประสบการณ์ผลการศึกษาดูงาน (200) 3. การทดสอบ 3.1 การทบทวนและตรวจสอบการพัฒนา (100) 3.1 การทบทวนและตรวจสอบการพัฒนา (100) ช่วงกลางหลักสูตร ช่วงกลางหลักสูตร 3.2 การทดสอบเสร็จสิ้นการพัฒนา (100) 3.2 การทดสอบเสร็จสิ้นการพัฒนา (100) รวม 1,000 รวม 1,000

20 เกณฑ์การจบหลักสูตร คะแนนผลสัมฤทธิ์ ระดับดี (80% ขึ้นไป) มีเวลาการพัฒนา ไม่น้อยกว่า 80% คะแนนพฤติกรรม ผ่าน (80% ขึ้นไป)

21 สุกัญญา ทรัพย์มณี เบญจพร จั่นเจริญจารุเศรษฐ์ อรุณสิทธิ์นาถยา ผิวมั่นกิจเด่นศักดิ์ พันธ์ศรี สุรศักดิ์ สีดาบุตร วรวุฒิ หุนมาตรา คนึงนิจ เกตุแก้วอดิสอน ขุ่ยคำประสิทธิ์ พรจันทึก วุฒิพล ทับธานียุวดี แจ้งกรประไพศรี คงตระกูล พัฒนา ปู่วัง

22 เชิญ.... สอบถามเพิ่มเติม


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผล การพัฒนาสมรรถนะ ตามหลักสูตร นบส.3 ----------------------- ดร.ปาน กิมปี 2 มีนาคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google