งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมคณะกรรมการตรวจรับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมคณะกรรมการตรวจรับ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมคณะกรรมการตรวจรับ
โครงการพัฒนาสารสนเทศระบบไฟฟ้าทางภูมิศาสตร์ ระยะที่ 2 (พสฟ.2) วันที่ 24 สิงหาคม 2550

2 ข้อมูลทั่วไป โครงการพัฒนาสารสนเทศระบบไฟฟ้าทางภูมิศาสตร์ ระยะที่ 2 (พสฟ
ข้อมูลทั่วไป โครงการพัฒนาสารสนเทศระบบไฟฟ้าทางภูมิศาสตร์ ระยะที่ 2 (พสฟ.2) ระยะเวลาดำเนินการ 36 เดือน (23 มิ.ย.2550 – 22 มิ.ย.2553) วัตถุประสงค์ พัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลระบบไฟฟ้าทั่วประเทศ ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ รวมทั้งโปรแกรมประยุกต์ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านต่างๆ การวิเคราะห์ระบบทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า งานด้านการออกแบบและประมาณราคา งานด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา การให้บริการผู้ใช้ไฟ

3 ข้อมูลทั่วไป โครงการพัฒนาสารสนเทศระบบไฟฟ้าทางภูมิศาสตร์ ระยะที่ 2 (พสฟ
ข้อมูลทั่วไป โครงการพัฒนาสารสนเทศระบบไฟฟ้าทางภูมิศาสตร์ ระยะที่ 2 (พสฟ.2) ขอบเขตงาน จัดหาและติดตั้งระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า ในระดับการไฟฟ้าชั้น 1 และ 2 รวม 156 แห่งทั่วประเทศ ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้าที่มีอยู่ในสำนักงานใหญ่ 1 ระบบ และ กฟข. 12 ระบบ ขยายผลการใช้งานภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้าไปยังการไฟฟ้าชั้น 3 และ 4 ทั่วประเทศ

4 ข้อมูลทั่วไป โครงการพัฒนาสารสนเทศระบบไฟฟ้าทางภูมิศาสตร์ ระยะที่ 2 (พสฟ
ข้อมูลทั่วไป โครงการพัฒนาสารสนเทศระบบไฟฟ้าทางภูมิศาสตร์ ระยะที่ 2 (พสฟ.2) ปริมาณงาน จัดหาและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ จัดหาและติดตั้งระบบซอฟต์แวร์ จัดหาและติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ จัดทำขัอมูลแผนที่ฐานทั่วประเทศ จัดทำข้อมูลระบบไฟฟ้าทั่วประเทศ

5 การส่งมอบงาน โครงการพัฒนาสารสนเทศระบบไฟฟ้าทางภูมิศาสตร์ ระยะที่ 2 (พสฟ
การส่งมอบงาน โครงการพัฒนาสารสนเทศระบบไฟฟ้าทางภูมิศาสตร์ ระยะที่ 2 (พสฟ.2) อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และฐานข้อมูลระบบไฟฟ้ารวมทั้งงานติดตั้งทุกรายการ ให้ดำเนินการเป็นรายจังหวัด ข้อมูลแผนที่ฐานลายเส้นให้ส่งมอบครั้งเดียวครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โปรแกรมประยุกต์ ให้ส่งมอบตามโปรแกรมที่จัดทำแล้วเสร็จ โดยโปรแกรมดังกล่าวต้องสามารถติดตั้งใช้งานได้ และติดตั้งในพื้นที่จังหวัดที่มีการตรวจรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์แล้วเสร็จไปก่อนหน้านั้นด้วย การฝึกอบรม ให้ส่งมอบภายหลังการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตรและแจ้งผลการประเมินการฝึกอบรมให้ กฟภ.รับทราบแล้ว

6 ผังโครงสร้างการบริหารโครงการ ของ กฟภ.
Steering Committee รผก.(ว) ผชก.(ว) ผชก.(ป1-4) อข.12เขต อฝ.วร. ผู้อำนวยการโครงการ นายไมตรี ลักษณโกเศศ รผก.(ว) สำนักงานโครงการ (Project Office & Internal Audit) นายสำเริง ภู่ประกร นางกรรณิกา แสงแก้ว นางสาวชมนารถ รวยอริยทรัพย์ นางสาวกชนันท์ นพพิมาน นางสุนัน หมั่นเจริญ คณะที่ปรึกษาฯ ศูนย์บริการวิชาการ จุฬาฯ ผู้จัดการโครงการ นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล อฝ.วร. ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ นายกำจร วรวิทย์ อก.ผร. คณะทำงานจัดการข้อมูล นายประจักษุ์ อุดหนุน (หัวหน้า) นางสาวกัลยา ศรีม่วง (เลขา) คณะทำงานด้านเทคนิค คณะทำงานกระบวนการธุรกิจ และบริหารการเปลี่ยนแปลง นายกำจร วรวิทย์ (หัวหน้า) นางพิชฎา ดารายน (เลขา) คณะทำงาน Application and Integration Development นางเสาวลักษณ์ วชิรนภาลัย (หัวหน้า) นายณัฐวัฒน์ หรรษาพิพัฒน์ (เลขา) คณะทำงาน Network & Hardware and System Admin. นางพันธุ์ฑิพย์ กุลแพทย์ (หัวหน้า) นายสุภกร ศรีตุลานนท์ (เลขา)

7 โครงสร้างการบริหารโครงการ คณะทำงานโครงการ พสฟ.2
Steering Committee รผก.(ว) ผชก.(ว) ผชก.(ป1-4) อข.12เขต อฝ.วร. ผู้อำนวยการโครงการ นายไมตรี ลักษณโกเศศ รผก.(ว) สำนักงานโครงการ (Project Office & Internal Audit) นายสำเริง ภู่ประกร นางกรรณิกา แสงแก้ว นางสาวชมนารถ รวยอริยทรัพย์ นางสาวกชนันท์ นพพิมาน นางสุนัน หมั่นเจริญ คณะที่ปรึกษาฯ ศูนย์บริการวิชาการ จุฬาฯ ผู้จัดการโครงการ นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล อฝ.วร. ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ นายกำจร วรวิทย์ อก.ผร. คณะทำงานจัดการข้อมูล นายประจักษุ์ อุดหนุน (หัวหน้า) นางสาวกัลยา ศรีม่วง (เลขา) คณะทำงานด้านเทคนิค คณะทำงานกระบวนการธุรกิจ และบริหารการเปลี่ยนแปลง นายกำจร วรวิทย์ (หัวหน้า) นางพิชฎา ดารายน (เลขา) คณะทำงาน Application and Integration Development นางเสาวลักษณ์ วชิรนภาลัย (หัวหน้า) นายณัฐวัฒน์ หรรษาพิพัฒน์ (เลขา) คณะทำงาน Network & Hardware and System Admin. นางพันธุ์ฑิพย์ กุลแพทย์ (หัวหน้า) นายสุภกร ศรีตุลานนท์ (เลขา)

8 โครงสร้างการตรวจรับงานโครงการ คณะกรรมการตรวจรับ / คณะผู้ควบคุมงาน
คณะกรรมการตรวจรับงาน (อฝ.คฟ., อฝ.บก.(ก2), รฝ.บษ., ชฝ.วร., รก.ผร.) คณะผู้ควบคุมงาน กฟน.1 (อฝ.ปค., อก.วบ., ผจก.) คณะผู้ควบคุมงาน กฟฉ.1 (อฝ.ปค., อก.วบ., ผจก.) คณะผู้ควบคุมงาน กฟก.1 (อฝ.ปค., อก.วบ., ผจก.) คณะผู้ควบคุมงาน กฟต.1 (อฝ.ปค., อก.วบ., ผจก.) คณะผู้ควบคุมงาน กฟน.2 (อฝ.ปค., อก.วบ., ผจก.) คณะผู้ควบคุมงาน กฟฉ.2 (อฝ.ปค., อก.วบ., ผจก.) คณะผู้ควบคุมงาน กฟก.2 (อฝ.ปค., อก.วบ., ผจก.) คณะผู้ควบคุมงาน กฟต.2 (อฝ.ปค., อก.วบ., ผจก.) คณะผู้ควบคุมงาน กฟน.3 (อฝ.ปค., อก.วบ., ผจก.) คณะผู้ควบคุมงาน กฟฉ.3 (อฝ.ปค., อก.วบ., ผจก.) คณะผู้ควบคุมงาน กฟก.3 (อฝ.ปค., อก.วบ., ผจก.) คณะผู้ควบคุมงาน กฟต.3 (อฝ.ปค., อก.วบ., ผจก.)

9 ภาระหน้าที่กรรมการตรวจรับงานจ้าง (คัดลอกมาจากข้อบังคับ กฟภ
ภาระหน้าที่กรรมการตรวจรับงานจ้าง (คัดลอกมาจากข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง) ตรวจรับงานจ้าง ณ ที่ทำการของ กฟภ. หรือสถานที่ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญา ตรวจรับ และหรือทดสอบงานจ้างว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้หรือไม่ และในการนี้จะเชิญผู้ชำนาญในด้านนั้นมาให้คำปรึกษาด้วยก็ได้ เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับมอบของหรืองานไว้ และทำรายงานพร้อมด้วยหลักฐานเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งจ่ายเงินผ่านผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย เพื่อขออนุมัติจ่ายเงินค่าจ้าง ในกรณีที่ผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามสัญญาใบสั่งจ้างหรือข้อตกลง หรือไม่อาจตรวจรับงานจ้างนั้นด้วยประการใดก็ตาม และผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติหรือส่งมอบงานที่ถูกต้องให้ได้ ก็ให้ทำรายงานพร้อมด้วยหลักฐานเสนอผู้สั่งจ้างผ่านผู้ว่าจ้าง และต้องให้ความเห็นด้วยว่าควรจะลดเงินค่าจ้าง ปรับ ริบเงินประกันการปฏิบัติตามสัญญา หรือควรดำเนินการต่อไปประการใด ในกรณีที่ผู้รับจ้างจัดส่งพัสดุหรือส่งมอบงานจ้างที่มีรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกต้องตามสัญญา แต่มีรายละเอียดส่วนย่อยที่ไม่ใช่สาระสำคัญแตกต่างจากสัญญา และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งาน ก็ให้ทำรายงานพร้อมด้วยหลักฐานและข้อคิดเห็นเสนอผู้สั่งจ้างผ่านผู้ว่าจ้างเพื่ออนุมัติต่อไป กรณีคณะกรรมการ กฟภ. เป็นผู้สั่งจ้าง ก็ให้เสนอผู้ว่าการเป็นผู้อนุมัติ

10 ภาระหน้าที่ผู้ควบคุมงาน (คัดลอกมาจากข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการจ้าง)
ตรวจและควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาโดยจะสั่งเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่ง หากมีปัญหาเกิดขึ้นในกรณีที่แบบรูปรายการละเอียดหรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จลงแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง ให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างทันที ในการดำเนินการข้างต้น ให้จดบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน บันทึกดังกล่าวให้จัดทำอย่างน้อย 2 ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างทราบทุก 2 สัปดาห์ 1 ฉบับ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อเสร็จงานแต่ละงานอีก 1 ฉบับ โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่

11 ขั้นตอนการตรวจรับระบบงาน โครงการพัฒนาสารสนเทศระบบไฟฟ้าทางภูมิศาสตร์ ระยะที่ 2 (พสฟ.2)
คณะผู้ควบคุมงาน (คณะทำงาน) คู่สัญญา คณะกรรมการตรวจรับงาน ส่งมอบ รายงาน ผลการตรวจรับ สำนักงานโครงการ แจ้งทราบ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลการอนุมัติ กองตรวจจ่าย ขออนุมัติ อนุมัติ ผลการตรวจสอบ ผู้มีอำนาจอนุมัติเบิกจ่ายเงิน จ่ายเงิน กองการเงิน

12 วิธีการตรวจรับระบบงาน โครงการพัฒนาสารสนเทศระบบไฟฟ้าทางภูมิศาสตร์ ระยะที่ 2 (พสฟ.2)
Hardware/ Software/ Application พิจารณาจากบันทึก/รายงานของ คณะผู้ควบคุมงาน คณะทำงานด้านเทคนิค คณะทำงานด้านโปรแกรมประยุกต์ ข้อมูลแผนที่ฐาน และข้อมูลระบบไฟฟ้า คณะทำงานจัดการข้อมูล การฝึกอบรม คณะทำงานกระบวนการธุรกิจและบริหารการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ที่ปรึกษา (ศูนย์บริการวิชาการฯ) จะจัดทำคู่มือ (Check List) ในการตรวจรับงาน และเข้าร่วมในการตรวจสอบการติดตั้งระบบ และทดสอบระบบงาน

13 แผนการส่งมอบ และตรวจรับงาน โครงการพัฒนาสารสนเทศระบบไฟฟ้าทางภูมิศาสตร์ ระยะที่ 2 (พสฟ.2)
งวดที่ 1 (เดือนที่ 1-6 : ธ.ค.2550) ติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ในส่วนของสำนักงานใหญ่ ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล จัดทำข้อมูลแผนที่ฐานลายเส้นครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ การออกแบบโปรแกรมประยุกต์

14 แผนการส่งมอบ และตรวจรับงาน โครงการพัฒนาสารสนเทศระบบไฟฟ้าทางภูมิศาสตร์ ระยะที่ 2 (พสฟ.2)
งวดที่ 2 (เดือนที่ 7-12 : มิ.ย.2551) พัฒนาต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่อไปนี้ให้สามารถติดตั้งใช้งานได้ Administrative Tools GIS Data Maintenance Ad Hoc View & Query, Mapping, Reporting Raster Media Registration and Location GIS Interfaces and Import/Export Tools ดังนี้ - OMS/SCADA Export/Import Tools - ERP/Asset Interfaces ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมประยุกต์ GIS Data Maintenance จัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้าในพื้นที่ 15 จังหวัด ติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ พร้อมโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาแล้ว ในส่วนของสำนักงานการไฟฟ้าเขตจำนวน 4 แห่ง (โดยพิจารณาเลือกสำนักงานการไฟฟ้าเขตที่อยู่ในพื้นที่โครงการ SCADA ระยะที่ 1 เป็นลำดับแรก) ติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ พร้อมโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาแล้ว ในส่วนของสำนักงานการไฟฟ้า ในพื้นที่ 15 จังหวัดที่มีการจัดทำข้อมูลแล้วเสร็จ

15 แผนการส่งมอบ และตรวจรับงาน โครงการพัฒนาสารสนเทศระบบไฟฟ้าทางภูมิศาสตร์ ระยะที่ 2 (พสฟ.2)
งวดที่ 3 (เดือนที่ : ธ.ค.2551) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ต่อไปนี้ให้สามารถติดตั้งใช้งานได้ Facility Planning Siting and Design GIS Offline Editing Network Analysis and Powerflow Modeling GIS Interfaces and Import/Export Tools ดังนี้ - ERP/Asset Interfaces ในส่วนที่เกี่ยวช้องกับโปรแกรมประยุกต์ Facility Siting and Design - Network Analysis Software Interfaces - ERP/Project Interfaces - CRM/CIS Interfaces ในส่วนที่เกี่ยวช้องกับโปรแกรมประยุกต์ Facility Siting and Design Web Viewing จัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้าในพื้นที่ 15 จังหวัด ติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ พร้อมโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาแล้ว ในส่วนของสำนักงานการไฟฟ้าเขตจำนวน 4 แห่ง ติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ พร้อมโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาแล้ว ในส่วนของสำนักงานการไฟฟ้าในพื้นที่ 15 จังหวัด

16 แผนการส่งมอบ และตรวจรับงาน โครงการพัฒนาสารสนเทศระบบไฟฟ้าทางภูมิศาสตร์ ระยะที่ 2 (พสฟ.2)
งวดที่ 4 (เดือนที่ : มิ.ย.2552) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ที่เหลือทั้งหมดตามขอบเขตงาน ให้สามารถติดตั้งใช้งานได้ ได้แก่โปรแกรมประยุกต์ต่อไปนี้ Schematics / switching for distribution network Management Reporting View and Query Network Maintenance History Project Tracking GIS Interfaces and Import/Export Tools ส่วนที่เหลือ ได้แก่ - ERP/Asset Interfaces ในส่วนที่เหลือ - ERP/Plant Maintenance - ERP/Work Order - CRM/CIS Interfaces ในส่วนที่เหลือ ติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ พร้อมโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมด ในส่วนของสำนักงานการไฟฟ้าเขตที่เหลือจำนวน 4 แห่ง ติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ พร้อมโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาแล้ว ในส่วนของสำนักงานการไฟฟ้าในพื้นที่ 15 จังหวัด

17 แผนการส่งมอบ และตรวจรับงาน โครงการพัฒนาสารสนเทศระบบไฟฟ้าทางภูมิศาสตร์ ระยะที่ 2 (พสฟ.2)
งวดที่ 5 (เดือนที่ : ธ.ค.2552) จัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้าในพื้นที่ 15 จังหวัด ติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ พร้อมโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมด ในส่วนของสำนักงานการไฟฟ้าในพื้นที่ 15 จังหวัด

18 แผนการส่งมอบ และตรวจรับงาน โครงการพัฒนาสารสนเทศระบบไฟฟ้าทางภูมิศาสตร์ ระยะที่ 2 (พสฟ.2)
งวดที่ 6 (เดือนที่ : มิ.ย.2553) จัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดที่เหลือ จนได้เป็นฐานข้อมูลระบบไฟฟ้าที่ต่อเนื่องเป็นผืนเดียวทั่วประเทศ ติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ พร้อมโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดในส่วนของสำนักงานการไฟฟ้าให้ครบทั่วประเทศ ดำเนินการครบถ้วนตามขอบเขตงานตามสัญญา

19 แผนการส่งมอบ และตรวจรับงาน โครงการพัฒนาสารสนเทศระบบไฟฟ้าทางภูมิศาสตร์ ระยะที่ 2 (พสฟ.2)
งวดที่ 6 (เดือนที่ : มิ.ย.2553) จัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดที่เหลือ จนได้เป็นฐานข้อมูลระบบไฟฟ้าที่ต่อเนื่องเป็นผืนเดียวทั่วประเทศ ติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์/ซอฟต์แวร์ พร้อมโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดในส่วนของสำนักงานการไฟฟ้าให้ครบทั่วประเทศ ดำเนินการครบถ้วนตามขอบเขตงานตามสัญญา


ดาวน์โหลด ppt การประชุมคณะกรรมการตรวจรับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google