งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Application Team Kick Off

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Application Team Kick Off"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Application Team Kick Off
Agenda วัตถุประสงค์ ทีม Application ของ ESRI Workflow สำหรับทีม Application แผนงาน สิ่งที่ต้องส่งมอบ ประเด็นที่ต้องพิจารณาร่วมกัน

2 วัตถุประสงค์ แนะนำทีมงาน ทำความเข้าใจในเรื่องรูปแบบของการทำงาน
ประเมินช่วงเวลาในการทำงานร่วมกับ PEA ในงานด้านต่าง ๆ สรุปสิ่งที่ต้องส่งมอบ หารือประเด็นที่ไม่ชัดเจน

3 ESRI Application Team ประสิทธิ์ ประสิทธิ์ ยุทธกิจ DM – รณชัย+พิชิต
App Leader ประสิทธิ์ Desktop Leader ประสิทธิ์ Web Leader ยุทธกิจ DM – รณชัย+พิชิต ADM – ยุทธกิจ AH – รจเรข RAS – อรวรรณ OFF – อาทิตย์ WEB – อรวรรณ NET – รณชัย NET – กมลพร SCH – อาทิตย์ PRJ – กมลพร RPT – รจเรข INT – ยุทธกิจ FAC – สุรนาท

4 ESRI Application Team ประสิทธิ์ สิริวิชญ์ รจเรข สิริวิชญ์ ประชา
App Leader ประสิทธิ์ Data Model Leader สิริวิชญ์ Symbol & Map Business Proc. Leader รจเรข Interface Leader สิริวิชญ์ QA/QC Leader ประชา

5 Application Workflow

6 Plan Desktop Schedule 6th 12th 18th 24th GIS Interface
Management Reporting (MRT) Schematics (SCH) Network Management (NET) Facility Siting and Design (FAC) Offline Editing (OFF) AdHoc View Query (AD) Data Maintenance (DM) 6th 12th 18th 24th

7 Network Maintenance History (NETM) Administrative Tools (ADM)
Plan Web Schedule GIS Interface Project Tracking (PT) Network Maintenance History (NETM) Web Viewing (WEB) Raster Media (RAS) Administrative Tools (ADM) 6th 12th 18th 24th

8 Plan Pre-Development Phase Data Model -> 1 เดือน
Business Process -> 1 เดือน Standard Map & Symbol -> 2 เดือน Other System Integration -> 4 เดือน Prototype -> 5 เดือน

9 Plan Application Development & Acceptance Phase Development
นำเสนอแผนตรวจรับ ทดสอบที่กองแผนที่ -> 2 อาทิตย์ ทดสอบที่สุพรรณบุรี -> 2 อาทิตย์ ทดสอบที่ระบบจริง -> 2 อาทิตย์ ตรวจรับพร้อมกับการทดสอบข้างต้น

10 สิ่งที่ต้องส่งมอบ งวดที่ 1 เอกสารสรุปความต้องการโปรแกรมประยุกต์
เอกสารการออกแบบฐานข้อมูล GIS เอกสารต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ Data Maintenance เอกสารต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ Adhoc View Query เอกสารต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ Facility Siting and Design เอกสารต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ Network Analysis เอกสารต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ Schematics เอกสารต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ Management Reporting เอกสารต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ GIS Offline Editing เอกสารต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ Web Viewing เอกสารต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ Network Maintenance History เอกสารต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ Raster Media Registration and Locator เอกสารต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ GIS Interface and Import/Export Tool เอกสารต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ Project Tracking เอกสารต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ Administrative Tools

11 สิ่งที่ต้องส่งมอบ งวดที่ 2 แผนการทดสอบและตรวจรับ Data Maintenance
แผนการทดสอบและตรวจรับ Adhoc View Query แผนการทดสอบและตรวจรับ Administrative Tools แผนการทดสอบและตรวจรับ Raster Media Registration and Locator แผนการทดสอบและตรวจรับ GIS Interface and Import/Export Tools - 1 CD โปรแกรม Data Maintenance พร้อมคู่มือการใช้งาน และคู่มือการติดตั้ง CD โปรแกรม Adhoc View Query พร้อมคู่มือการใช้งาน และคู่มือการติดตั้ง CD โปรแกรม Administrative Tools พร้อมคู่มือการใช้งาน และคู่มือการติดตั้ง CD โปรแกรม Raster Media Registration and Locator พร้อมคู่มือการใช้งาน และคู่มือการติดตั้ง CD โปรแกรม GIS Interface and Import/Export - 1 พร้อมคู่มือการใช้งาน และคู่มือการติดตั้ง

12 สิ่งที่ต้องส่งมอบ งวดที่ 3
แผนการทดสอบและตรวจรับ Facility Siting and Design แผนการทดสอบและตรวจรับ Network Analysis แผนการทดสอบและตรวจรับ GIS Offline Editing แผนการทดสอบและตรวจรับ Web Viewing แผนการทดสอบและตรวจรับ GIS Interface and Import/Export Tools - 2 CD โปรแกรม Facility Siting and Design พร้อมคู่มือการใช้งาน และคู่มือการติดตั้ง CD โปรแกรม Network Analysis พร้อมคู่มือการใช้งาน และคู่มือการติดตั้ง CD โปรแกรม GIS Offline Editing พร้อมคู่มือการใช้งาน และคู่มือการติดตั้ง CD โปรแกรม Web Viewing พร้อมคู่มือการใช้งาน และคู่มือการติดตั้ง CD โปรแกรม GIS Interface and Import/Export Tools - 2 พร้อมคู่มือการใช้งาน และคู่มือการติดตั้ง

13 สิ่งที่ต้องส่งมอบ งวดที่ 4 แผนการทดสอบและตรวจรับ Management Reporting
แผนการทดสอบและตรวจรับ Schematics แผนการทดสอบและตรวจรับ Network Maintenance History แผนการทดสอบและตรวจรับ Project Tracking แผนการทดสอบและตรวจรับ GIS Interface and Import/Export Tools - 3 CD โปรแกรม Management Reporting พร้อมคู่มือการใช้งาน และคู่มือการติดตั้ง CD โปรแกรม Schematics พร้อมคู่มือการใช้งาน และคู่มือการติดตั้ง CD โปรแกรม Network Maintenance History พร้อมคู่มือการใช้งาน และคู่มือการติดตั้ง CD โปรแกรม Project Tracking พร้อมคู่มือการใช้งาน และคู่มือการติดตั้ง CD โปรแกรม GIS Interface and Import/Export Tools - 3 พร้อมคู่มือการใช้งาน และคู่มือการติดตั้ง

14 ประเด็นพิจารณา Data Model คณะทำงานของกฟภ. Business Process
แผนที่มาตรฐานและสัญลักษณ์ของกฟภ. มาตรฐานอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบระบบไฟฟ้า การเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ พร้อมกับเครื่องทดสอบ ระยะเวลาในการพิจารณา วิธีการนัดประชุมกับคณะทำงานจากต่างจังหวัด ระบบเครือข่ายของกฟภ.


ดาวน์โหลด ppt Application Team Kick Off

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google