งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Application Team Kick Off Agenda •วัตถุประสงค์ •ทีม Application ของ ESRI •Workflow สำหรับทีม Application •แผนงาน •สิ่งที่ต้องส่งมอบ •ประเด็นที่ต้องพิจารณาร่วมกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Application Team Kick Off Agenda •วัตถุประสงค์ •ทีม Application ของ ESRI •Workflow สำหรับทีม Application •แผนงาน •สิ่งที่ต้องส่งมอบ •ประเด็นที่ต้องพิจารณาร่วมกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Application Team Kick Off Agenda •วัตถุประสงค์ •ทีม Application ของ ESRI •Workflow สำหรับทีม Application •แผนงาน •สิ่งที่ต้องส่งมอบ •ประเด็นที่ต้องพิจารณาร่วมกัน

2 วัตถุประสงค์ •แนะนำทีมงาน •ทำความเข้าใจในเรื่องรูปแบบของการทำงาน •ประเมินช่วงเวลาในการทำงานร่วมกับ PEA ในงานด้าน ต่าง ๆ •สรุปสิ่งที่ต้องส่งมอบ •หารือประเด็นที่ไม่ชัดเจน

3 ESRI Application Team FAC – สุรนาท RPT – รจเรข SCH – อาทิตย์ NET – รณชัย OFF – อาทิตย์ App Leader ประสิทธิ์ Desktop Leader ประสิทธิ์ Web Leader ยุทธกิจ AH – รจเรข DM – รณชัย + พิชิต INT – ยุทธกิจ PRJ – กมลพร NET – กมลพร WEB – อรวรรณ RAS – อรวรรณ ADM – ยุทธกิจ

4 ESRI Application Team Data Model Leader สิริวิชญ์ App Leader ประสิทธิ์ Symbol & Map Business Proc. Leader รจเรข Interface Leader สิริวิชญ์ QA/QC Leader ประชา

5 Application Workflow

6 Plan Desktop Schedule 6th12th18th24th Data Maintenance (DM) AdHoc View Query (AD) Offline Editing (OFF) Facility Siting and Design (FAC) Network Management (NET) Schematics (SCH) Management Reporting (MRT) GIS Interface

7 Plan 6th12th18th24th Administrative Tools (ADM) Raster Media (RAS) Web Viewing (WEB) Network Maintenance History (NETM) Project Tracking (PT) GIS Interface Web Schedule

8 Plan Pre-Development Phase •Data Model -> 1 เดือน •Business Process -> 1 เดือน •Standard Map & Symbol -> 2 เดือน •Other System Integration -> 4 เดือน •Prototype -> 5 เดือน

9 Plan Application Development & Acceptance Phase •Development •นำเสนอแผนตรวจรับ •ทดสอบที่กองแผนที่ -> 2 อาทิตย์ •ทดสอบที่สุพรรณบุรี -> 2 อาทิตย์ •ทดสอบที่ระบบจริง -> 2 อาทิตย์ •ตรวจรับพร้อมกับการทดสอบข้างต้น

10 สิ่งที่ต้องส่งมอบ •งวดที่ 1  เอกสารสรุปความต้องการโปรแกรมประยุกต์  เอกสารการออกแบบฐานข้อมูล GIS  เอกสารต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ Data Maintenance  เอกสารต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ Adhoc View Query  เอกสารต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ Facility Siting and Design  เอกสารต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ Network Analysis  เอกสารต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ Schematics  เอกสารต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ Management Reporting  เอกสารต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ GIS Offline Editing  เอกสารต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ Web Viewing  เอกสารต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ Network Maintenance History  เอกสารต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ Raster Media Registration and Locator  เอกสารต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ GIS Interface and Import/Export Tool  เอกสารต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ Project Tracking  เอกสารต้นแบบโปรแกรมประยุกต์ Administrative Tools

11 สิ่งที่ต้องส่งมอบ •งวดที่ 2  แผนการทดสอบและตรวจรับ Data Maintenance  แผนการทดสอบและตรวจรับ Adhoc View Query  แผนการทดสอบและตรวจรับ Administrative Tools  แผนการทดสอบและตรวจรับ Raster Media Registration and Locator  แผนการทดสอบและตรวจรับ GIS Interface and Import/Export Tools - 1  CD โปรแกรม Data Maintenance พร้อมคู่มือการใช้งาน และคู่มือการ ติดตั้ง  CD โปรแกรม Adhoc View Query พร้อมคู่มือการใช้งาน และคู่มือการ ติดตั้ง  CD โปรแกรม Administrative Tools พร้อมคู่มือการใช้งาน และคู่มือการ ติดตั้ง  CD โปรแกรม Raster Media Registration and Locator พร้อมคู่มือการ ใช้งาน และคู่มือการติดตั้ง  CD โปรแกรม GIS Interface and Import/Export - 1 พร้อมคู่มือการใช้ งาน และคู่มือการติดตั้ง

12 สิ่งที่ต้องส่งมอบ •งวดที่ 3  แผนการทดสอบและตรวจรับ Facility Siting and Design  แผนการทดสอบและตรวจรับ Network Analysis  แผนการทดสอบและตรวจรับ GIS Offline Editing  แผนการทดสอบและตรวจรับ Web Viewing  แผนการทดสอบและตรวจรับ GIS Interface and Import/Export Tools - 2  CD โปรแกรม Facility Siting and Design พร้อมคู่มือการใช้งาน และ คู่มือการติดตั้ง  CD โปรแกรม Network Analysis พร้อมคู่มือการใช้งาน และคู่มือการ ติดตั้ง  CD โปรแกรม GIS Offline Editing พร้อมคู่มือการใช้งาน และคู่มือการ ติดตั้ง  CD โปรแกรม Web Viewing พร้อมคู่มือการใช้งาน และคู่มือการติดตั้ง  CD โปรแกรม GIS Interface and Import/Export Tools - 2 พร้อมคู่มือ การใช้งาน และคู่มือการติดตั้ง

13 สิ่งที่ต้องส่งมอบ •งวดที่ 4  แผนการทดสอบและตรวจรับ Management Reporting  แผนการทดสอบและตรวจรับ Schematics  แผนการทดสอบและตรวจรับ Network Maintenance History  แผนการทดสอบและตรวจรับ Project Tracking  แผนการทดสอบและตรวจรับ GIS Interface and Import/Export Tools - 3  CD โปรแกรม Management Reporting พร้อมคู่มือการใช้งาน และคู่มือการ ติดตั้ง  CD โปรแกรม Schematics พร้อมคู่มือการใช้งาน และคู่มือการติดตั้ง  CD โปรแกรม Network Maintenance History พร้อมคู่มือการใช้งาน และคู่มือ การติดตั้ง  CD โปรแกรม Project Tracking พร้อมคู่มือการใช้งาน และคู่มือการติดตั้ง  CD โปรแกรม GIS Interface and Import/Export Tools - 3 พร้อมคู่มือการใช้ งาน และคู่มือการติดตั้ง

14 ประเด็นพิจารณา •Data Model •คณะทำงานของกฟภ. •Business Process •แผนที่มาตรฐานและสัญลักษณ์ของกฟภ. •มาตรฐานอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบระบบไฟฟ้า •การเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ พร้อมกับเครื่องทดสอบ •ระยะเวลาในการพิจารณา •วิธีการนัดประชุมกับคณะทำงานจากต่างจังหวัด •ระบบเครือข่ายของกฟภ.


ดาวน์โหลด ppt Application Team Kick Off Agenda •วัตถุประสงค์ •ทีม Application ของ ESRI •Workflow สำหรับทีม Application •แผนงาน •สิ่งที่ต้องส่งมอบ •ประเด็นที่ต้องพิจารณาร่วมกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google