งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานฯ คณะที่ปรึกษาโครงการ AM/FM/GIS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานฯ คณะที่ปรึกษาโครงการ AM/FM/GIS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานฯ คณะที่ปรึกษาโครงการ AM/FM/GIS
โดย คณะที่ปรึกษาโครงการ AM/FM/GIS ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 19 กันยายน 2550 1

2 ตรวจรับโปรแกรมประยุกต์
เริ่มต้น 1 ตรวจรับการออกแบบ บริษัทฯ นำเสนอ เอกสารการออกแบบ เอกสาร การออกแบบ PEA รับมอบเอกสาร ที่ปรึกษาพิจารณา ข้อคิดเห็น คณะทำงานพิจารณา NO เห็นชอบ? YES ผล การพิจารณา คณะกรรมการ ตรวจรับพิจารณา เห็นชอบ? NO YES สิ้นสุด

3 ตรวจรับโปรแกรมประยุกต์ (ต่อ) บริษัทฯ นำเสนอ เอกสารและแผน
เริ่มต้น 2 ตรวจรับแผนการทดสอบ และการตรวจรับระบบงาน บริษัทฯ นำเสนอ เอกสารและแผน เอกสาร ตรวจรับ PEA รับมอบเอกสาร ที่ปรึกษาฯ พิจารณา ข้อคิดเห็น คณะทำงาน พิจารณา NO เห็นชอบ? YES ผล การพิจารณา คณะกรรมการ พิจารณา เห็นชอบ? NO YES สิ้นสุด

4 ตรวจรับโปรแกรมประยุกต์ (ต่อ)
เริ่มต้น 3 ตรวจรับระบบงาน บริษัทฯ ส่งมอบ โปรแกรมประยุกต์ คณะทำงานรับมอบ ครบถ้วน No Yes คณะทำงานและที่ปรึกษา ทดสอบโปรแกรม ที่ปรึกษาฯ ให้ความเห็น ข้อคิดเห็น คณะทำงาน พิจารณา เห็นชอบ? Comment No Yes คณะกรรมการ พิจารณา เห็นชอบ? สิ้นสุด Yes No Comment

5 การตรวจรับ Hardware and Software
เริ่มต้น บริษัทส่งมอบพร้อม Check list คณะทำงานและ ที่ปรึกษาพิจารณา * ตรวจรับที่ สนง.ใหญ่ NO ผ่าน? YES NO ภูมิภาค? YES บรรจุหีบห่อพร้อมปิดผนึก และกำหนดปลายทาง บริษัทแจ้งกำหนดการ คณะทำงานแจ้งภูมิภาค และส่งรายการ ภูมิภาค ตรวจความเรียบร้อย และความครบถ้วน เรียบร้อย และครบถ้วน? NO แจ้งคณะทำงาน เพื่อให้บริษัทฯ แก้ไข YES คณะทำงาน รวบรวมเอกสาร คณะกรรมการ พิจารณาตรวจรับ สิ้นสุด

6 การฝึกอบรม เริ่มต้น บริษัทฯ นำเสนอ แผนและเนื้อหาการฝึกอบรม
คณะทำงานและที่ปรึกษาฯ พิจารณา NO เห็นชอบ? YES บริษัทฯ จัดฝึกอบรม คณะทำงานและที่ปรึกษาฯ พิจารณาเอกสาร NO เห็นชอบ? YES คณะกรรมการ พิจารณา เห็นชอบ? NO YES สิ้นสุด

7 สร้างตามแผนที่อนุมัติ
ตรวจรับห้อง Server เริ่มต้น บริษัทฯ นำเสนอแบบ คณะทำงาน และที่ปรึกษาพิจารณา กองสถาปัตยฯ ให้ความเห็น NO เห็นชอบ YES บริษัทฯนำเสนอ รายการตรวจรับ (Check List) บริษัทฯ สร้างตามแผนที่อนุมัติ คณะทำงาน และที่ปรึกษาพิจารณา NO เห็นชอบ YES

8 ตรวจรับห้อง Server (ต่อ) คณะควบคุมการดำเนินงาน
NO ภูมิภาค YES คณะทำงาน และที่ปรึกษาตรวจรับ คณะทำงาน แจ้งกำหนดการ และเอกสาร คณะควบคุมการดำเนินงาน พิจารณาตรวจรับ คณะทำงาน รวบรวมเอกสาร คณะกรรมการ ตรวจรับ บริษัทฯ แก้ไขตาม Comment NO เห็นชอบ? YES สิ้นสุด

9 การควบคุมตรวจสอบและตรวจรับข้อมูล
ประกอบด้วย การตรวจรับ/ตรวจสอบ Data Model แผนงานการสำรวจ จัดทำ (แปลงผัน) ข้อมูล + แผนการบริหารจัดการ และติดตามแหล่งข้อมูล วิธีการ และข้อกำหนดในการสำรวจจัดทำข้อมูล ขั้นตอนวิธีการจัดเตรียม การนำเข้า และการประมวลผลข้อมูล คุณภาพข้อมูล ขั้นตอนการจัดเตรียมฐานข้อมูลขั้นสุดท้าย ขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูลจาก backlog

10 การตรวจรับ Data Model ขั้นตอน/วิธีการของผู้ขาย ในการออกแบบ/พัฒนา data model การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน logical data model ที่ออกแบบไว้ การตรวจสอบความสอดคล้องกับ application การศึกษาทบทวน ตรวจสอบแหล่งข้อมูล การพิจารณา data process workflow การนำเสนอ draft logical & physical data model ให้ กฟภ.พิจารณา การปรับแก้ data model หลังจากการจัดทำระบบต้นแบบ (prototype) ความครบถ้วนและความถูกต้องของชื่อและความหมายของ object, attribute รวมทั้งค่า domain และเงื่อนไขความสัมพันธ์ต่าง ๆ

11 การตรวจรับแผนการสำรวจจัดทำ (แปลงผัน) ข้อมูล
ขั้นตอน/วิธีการของผู้ขาย ในการ ศึกษาทบทวน รายการแหล่งข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้น ซึ่งที่ปรึกษาได้ศึกษา จัดทำไว้ การศึกษาประเมินคุณสมบัติของแหล่งข้อมูล และการจัดทำแผนการใช้งานและบูรณาการแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลจากการสำรวจ จัดทำแคตตาล็อกของแหล่งข้อมูล และรายงานการสำรวจรวบรวมแหล่งข้อมูล ความสอดคล้องของแผนการจัดทำข้อมูล กับแผนการดำเนินการด้านอื่น ๆ ในโครงการ ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของแผนงานในภาพรวม

12 การตรวจรับวิธีการ และข้อกำหนดในการสำรวจจัดทำข้อมูล
ขั้นตอน/วิธีการของผู้ขาย ในการ ศึกษากำหนด กระบวนการ เทคนิค/วิธีการ รวมทั้งข้อกำหนดต่าง ๆ ในขั้นตอนการ สำรวจจัดทำข้อมูล การกำหนดกระบวนการ QA/QC เพื่อการควบคุมคุณภาพของข้อมูล การทดสอบและปรับปรุงกระบวนการฯ ที่ออกแบบไว้ในการดำเนินงานในพื้นที่ต้นแบบ ความละเอียด ครบถ้วนของขั้นตอนวิธีการฯ กับรายการข้อมูลตาม data model ความเป็นไปได้ และความครอบคลุมกับกรณีพิเศษต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

13 การตรวจรับคุณภาพของข้อมูล
การเข้าร่วมในกระบวนการจัดทำข้อมูลของผู้ขาย ร่วมให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมสังเกตุการณ์ และตรวจสอบผล ของการทดลองสำรวจจัดทำข้อมูลในพื้นที่ต้นแบบ ตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ QA/QC ของผู้ขาย ทบทวนและตรวจสอบความเหมาะสมของแนวทางการบูรณาการใช้งานแหล่งข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ข้อมูลที่ผู้ขายส่งมอบ ความครบถ้วนของข้อมูล (object, attribute, relationship) ความถูกต้องทางตำแหน่ง ความถูกต้องของข้อมูล attribute ความถูกต้องของ connectivity

14


ดาวน์โหลด ppt ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานฯ คณะที่ปรึกษาโครงการ AM/FM/GIS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google