งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานฯ คณะที่ปรึกษาโครงการ AM/FM/GIS 19 กันยายน 2550 โดย 1 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานฯ คณะที่ปรึกษาโครงการ AM/FM/GIS 19 กันยายน 2550 โดย 1 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานฯ คณะที่ปรึกษาโครงการ AM/FM/GIS 19 กันยายน 2550 โดย 1 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2 2 ตรวจรับโปรแกรมประยุกต์ บริษัทฯ นำเสนอ เอกสารการออกแบบ เอกสาร การออกแบบ เห็นชอบ? สิ้นสุด PEA รับมอบเอกสาร คณะทำงานพิจารณา ข้อคิดเห็น ผล การพิจารณา YES คณะกรรมการ ตรวจรับพิจารณา เห็นชอบ? NO YES ตรวจรับการออกแบบ 1 ที่ปรึกษาพิจารณา เริ่มต้น

3 3 ตรวจรับโปรแกรมประยุกต์ (ต่อ) บริษัทฯ นำเสนอ เอกสารและแผน เอกสาร ตรวจรับ PEA รับมอบเอกสาร ที่ปรึกษาฯ พิจารณา ข้อคิดเห็น คณะทำงาน พิจารณา เห็นชอบ? ผล การพิจารณา คณะกรรมการ พิจารณา เห็นชอบ? สิ้นสุด NO YES NO ตรวจรับแผนการทดสอบ และการตรวจรับระบบงาน 2 เริ่มต้น

4 4 ตรวจรับโปรแกรมประยุกต์ (ต่อ) บริษัทฯ ส่งมอบ โปรแกรมประยุกต์ ครบถ้วน คณะทำงานรับมอบ คณะทำงานและที่ปรึกษา ทดสอบโปรแกรม ที่ปรึกษาฯ ให้ความเห็น ข้อคิดเห็น คณะทำงาน พิจารณา Yes เห็นชอบ? Yes คณะกรรมการ พิจารณา เห็นชอบ? Yes Comment No สิ้นสุด No เริ่มต้น ตรวจรับระบบงาน 3

5 5 บริษัทแจ้งกำหนดการ คณะทำงานแจ้งภูมิภาค และส่งรายการ การตรวจรับ Hardware and Software * ตรวจรับที่ สนง.ใหญ่ ผ่าน? ภูมิภาค? บริษัทส่งมอบพร้อม Check list บรรจุหีบห่อพร้อมปิดผนึก และกำหนดปลายทาง คณะทำงานและ ที่ปรึกษาพิจารณา แจ้งคณะทำงาน เพื่อให้บริษัทฯ แก้ไข คณะทำงาน รวบรวมเอกสาร NO ภูมิภาค ตรวจความเรียบร้อย และความครบถ้วน NO เริ่มต้น เรียบร้อย และครบถ้วน? YES คณะกรรมการ พิจารณาตรวจรับ สิ้นสุด YES

6 6 การฝึกอบรม บริษัทฯ นำเสนอ แผนและเนื้อหาการฝึกอบรม บริษัทฯ จัดฝึกอบรม คณะทำงานและที่ปรึกษาฯ พิจารณาเอกสาร เห็นชอบ? สิ้นสุด NO YES NO เริ่มต้น คณะทำงานและที่ปรึกษาฯ พิจารณา คณะกรรมการ พิจารณา NO YES เห็นชอบ?

7 7 ตรวจรับห้อง Server บริษัทฯ นำเสนอแบบ คณะทำงาน และที่ปรึกษาพิจารณา YES NO YES บริษัทฯ สร้างตามแผนที่อนุมัติ เริ่มต้น คณะทำงาน และที่ปรึกษาพิจารณา กองสถาปัตยฯ ให้ความเห็น เห็นชอบ NO บริษัทฯนำเสนอ รายการตรวจรับ (Check List)

8 8 ตรวจรับห้อง Server (ต่อ) ภูมิภาค คณะทำงาน และที่ปรึกษาตรวจรับ คณะทำงาน แจ้งกำหนดการ และเอกสาร คณะควบคุมการดำเนินงาน พิจารณาตรวจรับ คณะทำงาน รวบรวมเอกสาร คณะกรรมการ ตรวจรับ เห็นชอบ? บริษัทฯ แก้ไขตาม Comment สิ้นสุด NO YES NO YES

9 9 ประกอบด้วย การตรวจรับ/ตรวจสอบ การควบคุมตรวจสอบและตรวจรับข้อมูล –Data Model –แผนงานการสำรวจ จัดทำ (แปลงผัน) ข้อมูล + แผนการบริหารจัดการ และติดตามแหล่งข้อมูล –วิธีการ และข้อกำหนดในการสำรวจจัดทำข้อมูล –ขั้นตอนวิธีการจัดเตรียม การนำเข้า และการประมวลผลข้อมูล –คุณภาพข้อมูล –ขั้นตอนการจัดเตรียมฐานข้อมูลขั้นสุดท้าย –ขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูลจาก backlog

10 10 •ขั้นตอน/วิธีการของผู้ขาย ในการออกแบบ/พัฒนา data model การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน logical data model ที่ออกแบบไว้ การตรวจสอบความสอดคล้องกับ application การศึกษาทบทวน ตรวจสอบแหล่งข้อมูล การพิจารณา data process workflow การนำเสนอ draft logical & physical data model ให้ กฟภ.พิจารณา การปรับแก้ data model หลังจากการจัดทำระบบต้นแบบ (prototype) •ความครบถ้วนและความถูกต้องของชื่อและความหมายของ object, attribute รวมทั้งค่า domain และเงื่อนไขความสัมพันธ์ต่าง ๆ การตรวจรับ Data Model

11 11 •ขั้นตอน/วิธีการของผู้ขาย ในการ ศึกษาทบทวน รายการแหล่งข้อมูลและคุณสมบัติเบื้องต้น ซึ่งที่ปรึกษาได้ศึกษา จัดทำไว้ การศึกษาประเมินคุณสมบัติของแหล่งข้อมูล และการจัดทำแผนการใช้งานและ บูรณาการแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลจากการสำรวจ จัดทำแคตตาล็อกของแหล่งข้อมูล และรายงานการสำรวจรวบรวมแหล่งข้อมูล •ความสอดคล้องของแผนการจัดทำข้อมูล กับแผนการดำเนินการด้านอื่น ๆ ในโครงการ •ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของแผนงานในภาพรวม การตรวจรับแผนการสำรวจจัดทำ (แปลงผัน) ข้อมูล

12 12 •ขั้นตอน/วิธีการของผู้ขาย ในการ ศึกษากำหนด กระบวนการ เทคนิค/วิธีการ รวมทั้งข้อกำหนดต่าง ๆ ในขั้นตอนการ สำรวจจัดทำข้อมูล การกำหนดกระบวนการ QA/QC เพื่อการควบคุมคุณภาพของข้อมูล การทดสอบและปรับปรุงกระบวนการฯ ที่ออกแบบไว้ในการดำเนินงานในพื้นที่ ต้นแบบ •ความละเอียด ครบถ้วนของขั้นตอนวิธีการฯ กับรายการข้อมูลตาม data model •ความเป็นไปได้ และความครอบคลุมกับกรณีพิเศษต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น การตรวจรับวิธีการ และข้อกำหนดในการสำรวจจัดทำข้อมูล

13 13 •การเข้าร่วมในกระบวนการจัดทำข้อมูลของผู้ขาย ร่วมให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในขั้นตอนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมสังเกตุการณ์ และตรวจสอบผล ของการทดลองสำรวจจัดทำข้อมูลในพื้นที่ ต้นแบบ ตรวจสอบ ประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ QA/QC ของผู้ขาย ทบทวนและตรวจสอบความเหมาะสมของแนวทางการบูรณาการใช้งาน แหล่งข้อมูล •การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ข้อมูลที่ผู้ขายส่งมอบ ความครบถ้วนของข้อมูล (object, attribute, relationship) ความถูกต้องทางตำแหน่ง ความถูกต้องของข้อมูล attribute ความถูกต้องของ connectivity การตรวจรับคุณภาพของข้อมูล

14 14


ดาวน์โหลด ppt 1 ประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานฯ คณะที่ปรึกษาโครงการ AM/FM/GIS 19 กันยายน 2550 โดย 1 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google