งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมความก้าวหน้าโครงการ (Monthly Report) เดือน กรกฎาคม 2550 ในงวดงานที่ 1 โครงการพัฒนาสารสนเทศระบบไฟฟ้า ทางภูมิศาสตร์ ระยะที่ 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมความก้าวหน้าโครงการ (Monthly Report) เดือน กรกฎาคม 2550 ในงวดงานที่ 1 โครงการพัฒนาสารสนเทศระบบไฟฟ้า ทางภูมิศาสตร์ ระยะที่ 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมความก้าวหน้าโครงการ (Monthly Report) เดือน กรกฎาคม 2550 ในงวดงานที่ 1 โครงการพัฒนาสารสนเทศระบบไฟฟ้า ทางภูมิศาสตร์ ระยะที่ 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2 สิงหาคม 2550 โดย กลุ่มบริษัทธุรกิจค้าร่วม (Consortium) บริษัท อีเอสอาร์ไอ ( ประเทศไทย ) จำกัด บริษัท จีไอเอส ดาต้า จำกัด บริษัท คอนโทรล ดาต้า ( ประเทศไทย ) จำกัด

2 กำหนดการประชุม •รายงานความก้าวหน้าโครงการ  System Administrator และ Network and Hardware  Integration Development และ Application Development  กระบวนการธุรกิจ และบริหารการเปลี่ยนแปลง  การจัดการข้อมูล •รายละเอียดเรื่องที่จะประชุมกับคณะทำงานย่อย  System Administrator และ Network and Hardware  Integration Development และ Application Development  กระบวนการธุรกิจ และบริหารการเปลี่ยนแปลง  การจัดการข้อมูล

3 System Administrator และ Network and Hardware

4 สถานะและความคืบหน้าของงาน •การจัดเตรียมสถานที่ (Site Preparation)  อยู่ระหว่างเสนอแบบห้องแม่ข่ายให้ กฟภ. พิจารณาเห็นชอบ •ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ (HW/SW)  กำลังจัดทำเอกสารเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะของ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีการเปลี่ยนรุ่นเพื่อเสนอให้ กฟภ. เห็นชอบ  กำลังพิจารณาแก้ไขปรับปรุงจำนวนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่จะส่งมอบในแต่ละงวดเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง •ระบบเครือข่าย (Network)  กำลังดำเนินการออกแบบการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายเดิม ของสำนักงานใหญ่ กฟภ.

5 เรื่องขอความเห็นชอบจาก กฟภ. •สรุปจำนวนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่จะส่งมอบในแต่ ละงวด •พิจารณาการเปลี่ยนรุ่นของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  Internet Map Server •IBM eServer X346  IBM system X 3650  Notebook •IBM ThinkPad R52  IBM ThinkPad R61  Pocket PC with GPS •PowerMap  Garmin Mobile XT  UPS 15 KVA •PowerCom ONL 15K-LCD Single Phase  3 Phases

6 เรื่องขอความร่วมมือจาก กฟภ. •การจัดเตรียมสถานที่  มีความล่าช้าในเรื่องของการส่งมอบพื้นที่ในการสร้างห้องคอมพิวเตอร์แม่ ข่ายที่สำนักงานใหญ่  ปิดระบบ sprinkle เหนือห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่สำนักงานใหญ่  ระบบไฟฟ้าเมน  ควรจะมี emergency line  ระบบแอร์  ควรจะมี digital temperature control และ timer  ระบบไฟแสงสว่าง  ระบบรักษาความปลอดภัย เช่น อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น •ระบบเครือข่าย  จัดเตรียมแผนผังระบบเครือข่ายเดิมที่ กฟภ. มีอยู่  จัดเตรียมการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายเดิมที่ กฟภ. มีอยู่  จัดเตรียม IP Address/Subnet/Gateway สำหรับระบบคอมพิวเตอร์ของ โครงการ

7 แผนการดำเนินงานในเดือนสิงหาคม 2550 •การจัดเตรียมสถานที่  กฟภ. ส่งมอบพื้นที่ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่สำนักงานใหญ่  กฟภ. ปิดระบบ sprinkle เหนือห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ สำนักงานใหญ่  กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการก่อสร้างห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายตาม แบบที่ได้รับความเห็นชอบจาก กฟภ.  กลุ่มบริษัทฯ ติดตั้งระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณเครือข่าย  กฟภ. ติดตั้งระบบไฟฟ้าเมน ระบบแอร์ และไฟแสงสว่าง •ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ (HW/SW)  กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการสั่งซื้อ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ที่ จะต้องส่งมอบในงวดที่ 1

8 Integration Development และ Application Development

9 สถานะและความคืบหน้าของงาน งานด้านโปรแกรมประยุกต์ – 20% •ทบทวนความต้องการโปรแกรมประยุกต์ – 30% •จัดทำสัญลักษณ์ และแผนที่ต้นแบบ – 0% •ปรับโครงสร้างฐานข้อมูลสำหรับโปรแกรมประยุกต์ – 5%

10 ทบทวนความต้องการโปรแกรมประยุกต์ •เริ่มออกแบบโปรแกรมประยุกต์โดยอ้างอิงกับ TOR & Proposal •สาธิตโปรแกรม Benchmark ให้คณะทำงาน

11 การเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ ในกฟภ. •ศึกษาความต้องการในด้านการเชื่อมต่อกับระบบต่าง ๆ ของกฟภ. •ขอข้อมูลรายละเอียดการเชื่อมต่อจาก Integration Team ทั้ง ERP (TIBCO), SCADA และ OMS

12 •นำเสนอเอกสารโปรแกรมประยุกต์ต้นแบบในช่วง 14- 24 ส.ค. 50 •นำเสนอเรื่องการจัดทำสัญลักษณ์ และแผนที่ต้นแบบ แผนการดำเนินงานในเดือนสิงหาคม 2550

13 กระบวนการธุรกิจและบริหารการเปลี่ยนแปลง

14 กระบวนการธุรกิจ

15 สถานะและความคืบหน้าของงาน •ศึกษากระบวนการทางธุรกิจ – 10%  นำเอกสาร PDD ของกฟภ. ไปศึกษา  สำรวจกระบวนการทางธุรกิจที่ กฟภ. นครปฐม  สรุปแผนสำรวจกระบวนการทางธุรกิจที่ กฟภ. อื่น ๆ อีก 13 แห่ง

16 •สำรวจกระบวนการทางธุรกิจที่สำนักงานกฟภ. 13 แห่ง พร้อมสรุปกระบวนการทางธุรกิจ เป็นระยะๆ แผนการดำเนินงานในเดือนสิงหาคม 2550

17 การบริหารการเปลี่ยนแปลง การสร้างการรับรู้ (Awareness)

18 สถานะและความคืบหน้าของงาน •การสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ (Awareness) -- 10%  จัดเตรียมแผนและช่องทางที่คาดว่า กฟภ. ควรจะใช้ ในการประชาสัมพันธ์โครงการ  เตรียมข้อมูลจากการ Kick Off โครงการเพื่อให้ กฟภ. นำไปประชาสัมพันธ์ภายใน

19 •ประชุมร่วมกับ กฟภ. เพื่อจัดเตรียมหน้า Intranet Web Page เพื่อการประชาสัมพันธ์ภายใน •ประชุมร่วมกับประชาสัมพันธ์ของ กฟภ. เพื่อเตรียม แผนงานอย่างชัดเจนร่วมกัน •ช่วยทำการประชาสัมพันธ์ โครงการเบื้องต้นให้กับ สำนักงานการไฟฟ้าที่จะออกไปสำรวจกระบวนการ ธุรกิจ แผนการดำเนินงานในเดือนสิงหาคม 2550

20 การบริหารการเปลี่ยนแปลง การฝึกอบรม (Training)

21 •การอบรมสำหรับงวดที่ 1 (30%)  ส่งหนังสือขออนุมัติแผนการอบรมงวดที่ 1-6  ส่งแผนการอบรมงวดที่ 1  ประสานงานเรื่องห้องอบรม (ห้อง 303)  ตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการอบรม (ห้อง 303)  ประสานงานเรื่องการจัดอาหารว่างและกาแฟ  สถานที่สำหรับการสร้างห้องอบรม อยู่ระหว่างการทำเรื่อง ราคา สถานะและความคืบหน้าของงาน

22 •หนังสือตอบกลับการอนุมัติแผนการอบรมงวดที่ 1 ของ ทาง กฟภ. และจำนวนผู้เข้าอบรม •หนังสือตอบกลับยืนยันการใช้ห้อง 303 ของ กฟภ. ใน การฝึกอบรมในงวดที่ 1 เรื่องขอความร่วมมือจาก กฟภ.

23 •ส่งหนังสือยืนยันการอบรมสำหรับเดือนสิงหาคม 2550 •ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการฝึกอบรมที่ห้อง 303 ของ กฟภ. •จัดฝึกอบรม จำนวน 6 หลักสูตร •เริ่มก่อสร้างห้องฝึกอบรมในพื้นที่ของ กฟภ. แผนการดำเนินงานในเดือนสิงหาคม 2550

24 การจัดการข้อมูล

25 •รับข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน 1:4,000 ของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์  ขณะนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังมิได้รับข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสี โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้มีหนังสือเลขที่ อ.0623/50 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2550 เรื่องขอรับ ข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสี •การทบทวนแหล่งที่มาของข้อมูลต้นฉบับ (Data Source Catalogue)  ยังไม่ได้ดำเนินการ •จัดทำแผนที่ลายเส้น  ยังไม่ได้ดำเนินการ •งานจัดทำ Metadata  ยังไม่ได้ดำเนินการ •งานจัดทำรายงานคุณภาพ  ยังไม่ได้ดำเนินการ สถานะและความคืบหน้าของงาน

26 •เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ ยังไม่ได้รับข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสีงวดที่ 1 จากทั้งหมด 5 งวด ซึ่งมีผลทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดทำ แผนที่ลายเส้นได้ทันตามแผนดำเนินการ ทั้งนี้กลุ่มบริษํทฯ ได้มี หนังสือที่ อ.0799/50 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2550 เรื่อง เร่งรัด การส่งมอบข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสี ให้กฟภ.ทราบแล้ว เรื่องขอความร่วมมือจาก กฟภ.

27 •รับข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน 1:4,000 ของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์  จะได้รับข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสี 86 % •การทบทวนแหล่งที่มาของข้อมูลต้นฉบับ (Data Source Catalogue)  ดำเนินการนัดประชุมเสร็จเรียบร้อยคิดเป็น 100% •จัดทำแผนที่ลายเส้น  ดำเนินการแล้วเสร็จ 16% •งานจัดทำ Metadata  ยังไม่ได้ดำเนินการ •งานจัดทำรายงานคุณภาพ  ยังไม่ได้ดำเนินการ แผนการดำเนินงานในเดือนสิงหาคม 2550

28 QUESTION?


ดาวน์โหลด ppt ประชุมความก้าวหน้าโครงการ (Monthly Report) เดือน กรกฎาคม 2550 ในงวดงานที่ 1 โครงการพัฒนาสารสนเทศระบบไฟฟ้า ทางภูมิศาสตร์ ระยะที่ 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google