งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การประเมินความ เสี่ยง เพื่อวางแผนการ ตรวจสอบ. 2 วัตถุประสงค์ในการวาง แผนการตรวจสอบ ช่วยให้มั่นใจว่าทุกกิจกรรมได้รับ การตรวจสอบอย่างครบถ้วน ตามลำดับความสำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การประเมินความ เสี่ยง เพื่อวางแผนการ ตรวจสอบ. 2 วัตถุประสงค์ในการวาง แผนการตรวจสอบ ช่วยให้มั่นใจว่าทุกกิจกรรมได้รับ การตรวจสอบอย่างครบถ้วน ตามลำดับความสำคัญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การประเมินความ เสี่ยง เพื่อวางแผนการ ตรวจสอบ

2 2 วัตถุประสงค์ในการวาง แผนการตรวจสอบ ช่วยให้มั่นใจว่าทุกกิจกรรมได้รับ การตรวจสอบอย่างครบถ้วน ตามลำดับความสำคัญ ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการ ตรวจสอบมีส่วนร่วมในการ พิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติ แสดงถึงการปฏิบัติงานตาม มาตรฐานเป็นที่ยอมรับจาก ผู้บริหารและผู้รับตรวจ เป็นเครื่องมือควบคุมกิจกรรม ตรวจสอบ

3 3 การวางแผนการตรวจสอบตาม ความเสี่ยง กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงได้รับการ ตรวจสอบก่อน ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล คุ้มค่า เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายใน

4 4 เทคโนโลยีช่วยในการ ปฏิบัติงาน – ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงาน ตรวจสอบ – พัฒนาระบบด้วย Oracle Developer Suite ระบบจัดการ ฐานข้อ มูล Oracle Database 10g – Microsoft operating System windows 2003 Server –Client Microsoft window XP

5 ระบบสารสนเทศเพื่อ บริหารงานตรวจสอบ Information System For Internal Auditing and Risks Assessment : IIARA มีระบบย่อย 9 ระบบ 5

6 6 ระบบที่ 1 ระบบการจัดการงาน ตรวจสอบภายใน (Internal Audit Management System) บันทึกข้อมูลหลักเพื่อการวาง แผนการตรวจสอบประจำปี – ข้อมูลหน่วยงานภายในองค์กร – ข้อมูลกิจกรรมงานตรวจสอบ ภายใน – ข้อมูลปัจจัยเสี่ยงขององค์กร – ข้อมูลทีมงานตรวจสอบภายใน – ข้อมูลวันลาวันหยุด

7 7 ระบบที่ 2 ระบบผู้รับการ ตรวจสอบภายใน (Engagement Client System) – การระบุระบบงานที่เข้าตรวจสอบ วัตถุประสงค์ ขอบเขตการ ตรวจสอบ – การประเมินความเสี่ยงในระดับ ระบบงาน – ให้น้ำหนักปัจจัยความเสี่ยง – ให้คะแนนความเสี่ยง

8 8 ระบบที่ 3 ระบบแผนงาน ตรวจสอบภายใน (Audit Plan System) – การวางแผนงานการตรวจสอบ ประจำปี – เลือกระบบที่จะเข้าตรวจ ตามลำดับความเสี่ยง – กำหนดระยะเวลาที่ใช้ในการ ตรวจสอบ – วันทำงานของสายงานตรวจสอบ – ติดตามสถานการณ์ปฏิบัติงาน – จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ

9 9 ระบบที่ 4 ระบบจัดการงาน ตรวจสอบภายใน (Engagement Work System) – จดหมายเปิดตรวจ – บันทึกสถานะงานตรวจสอบ ภายใน – เก็บข้อมูลเอกสารต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ เช่น จดหมายเปิดตรวจ ข้อมูล การสัมภาษณ์ผู้รับตรวจ ข้อมูลและเอกสารต่างๆ

10 10 ระบบที่ 5 ระบบประเมินความ เสี่ยงและการควบคุม (Risk and Control Assessment System) – บันทึกขั้นตอนกระบวนการ ทำงาน วัตถุประสงค์ของ กระบวนการทำงาน เป้าหมาย ของงานที่มีผลต่อวัตถุประสงค์ การควบคุมภายใน – เหตุการณ์ความเสี่ยงของแต่ละ วัตถุประสงค์ – โอกาสและผลกระทบที่อาจ เกิดผลเสียหาย – กระบวนการควบคุมภายในในแต่ ละขั้นตอน

11 11 ระบบที่ 6 ระบบแนวทางการ ตรวจสอบภายใน (Engagement Program System) – การพัฒนาแนวการตรวจสอบ ภายใน – เลือกระบบ / กระบวนงาน ตรวจสอบ – บันทึกวัตถุประสงค์ในการ ตรวจสอบ – บันทึกเทคนิคการตรวจสอบ ภายใน ขั้นตอน วิธีการตรวจสอบ – กำหนดผู้ตรวจสอบภายในที่ รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน

12 12 ระบบที่ 7 ระบบการตรวจสอบ ภายในงานภาคสนาม (Audit Fieldwork System) – จัดทำกระดาษทำการบันทึกผล การปฏิบัติงาน – บันทึกวัตถุประสงค์ ขอบเขต เทคนิคการตรวจสอบ – สรุปประเด็นตรวจพบ หลักเกณฑ์ ข้อเท็จจริง สาเหตุ ผลกระทบและข้อเสนอแนะ – สอบทานกระดาษทำการ – จัดทำดัชนีประเด็นตรวจพบ

13 13 ระบบที่ 8 ระบบสื่อสารและ รายงานการตรวจสอบภายใน (Communication and Report System) – จัดทำดัชนีสรุปข้อตรวจพบ โดย นำข้อมูลจากงานภาคสนาม – ร่างรายงานการตรวจสอบจาก ข้อมูลกระดาษทำการ – บันทึกความคิดเห็นของ ผู้รับบริการ – วันที่เริ่มดำเนินการตาม ข้อเสนอแนะ – รายงานผลการตรวจสอบ

14 14 ระบบที่ 9 ระบบติดตามผลการ ตรวจสอบภายใน (Follow Up System) – ติดตามผลการตรวจสอบที่ได้ ออกรายงานไป – วางแผนการติดตามผลการ ตรวจสอบ – บันทึกความคืบหน้าของการ ติดตามผลการตรวจสอบ – จัดทำรายงานการติดตามผลการ ตรวจสอบภายใน

15 15 Contact Us สำนักงานตรวจสอบภายใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 อาคารจามจุรี 4 ชั้น 4 ถนน พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 http://www.internal- audit.chula.ac.th/ โทรศัพท์ 02-218-3343-5


ดาวน์โหลด ppt 1 การประเมินความ เสี่ยง เพื่อวางแผนการ ตรวจสอบ. 2 วัตถุประสงค์ในการวาง แผนการตรวจสอบ ช่วยให้มั่นใจว่าทุกกิจกรรมได้รับ การตรวจสอบอย่างครบถ้วน ตามลำดับความสำคัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google