งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2551 (Monthly report)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2551 (Monthly report)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2551 (Monthly report)
โดย กลุ่มบริษัทธุรกิจค้าร่วม (Consortium) บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท จีไอเอส ดาต้า จำกัด บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด โครงการซื้อขายพร้อมติดตั้งระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า (AM/FM/GIS) สำหรับโครงการพัฒนาสารสนเทศระบบไฟฟ้าทางภูมิศาสตร์ ระยะที่ 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 15 สิงหาคม 2551 1

2 กำหนดการประชุม นำเสนอการดำเนินงานโครงการ
รายงานจากคณะทำงานด้าน Integration Development และ Application Development รายงานจากคณะทำงานด้านการจัดการข้อมูล รายงานจากคณะทำงานด้าน System Administrator และ Network and Hardware รายงานจากคณะทำงานด้านกระบวนการธุรกิจ และบริหารการเปลี่ยนแปลง เรื่อง รายงานสถานะและความคืบหน้า เรื่อง แผนการดำเนินงานในเดือนสิงหาคม

3 35.58% การดำเนินงานโครงการ เดือนที่ 36 100% งวดที่ 3 (60.07%)
เดือนที่ 18 35.58% งวดที่ 2 (38.91%) เดือนที่ 12

4 สิ้นสุด: 22 ธันวาคม 2550 สิ้นสุด: 22 มิถุนายน 2551
สิ้นสุด: 22 ธันวาคม 2551 งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3 คงเหลืองานจัดทำและติดตั้งแผนที่ลายเส้นทั้งประเทศ และการติดตั้งระบบไฟฟ้า และสายสัญญาณ UTP คงเหลืองานติดตั้งซอฟต์แวร์สำหรับกฟส. กฟย. และการจัดทำและติดตั้งข้อมูลระบบจำหน่ายไฟฟ้าฯ 90.78% 67.44% 31 กรกฏาคม 2551 20%

5 สถานะของโครงการ 75% 50% 35% 60% 30% 50% 38% 19% ความก้าวหน้าแยกตามงาน

6 สถานะของโครงการ ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน) สถานะ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2551
31 กรกฎาคม 2551 ล่าช้าจากแผน 371 วัน ระยะเวลาดำเนินงาน (วัน)

7 สรุปการส่งมอบงานงวดที่ 1
กลุ่มบริษัทฯ ส่งมอบงานงวดที่ 1 ทั้งหมดตามสัญญา โดยมีรายการที่รอผลการพิจารณา จากกฟภ. การติดตั้งระบบไฟฟ้า และสายสัญญาณ UTP สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงจำนวน 1 รายการ - กฟภ.จะแจ้งสถานที่ติดตั้งให้ทราบอีกครั้ง กลุ่มบริษัทฯ อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดทำข้อมูลแผนที่ลายเส้นครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

8 สรุปการส่งมอบงานงวดที่ 2
กลุ่มบริษัทฯ ส่งมอบงานงวดที่ 2 ทั้งหมดตามสัญญา โดยมีรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และรอแจ้งจากกฟภ. การจัดทำข้อมูลระบบจำหน่ายไฟฟ้า ระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยขอขยายเวลาการส่งมอบงาน ตามระยะเวลาที่ล่าช้าจากการได้รับข้อมูลแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีจากกฟภ. การส่งมอบซอฟต์แวร์ ณ กฟส. และ กฟย. (ชั้น 3 และ 4 เดิม) กฟภ. แจ้งชะลอการดำเนินงานและเลื่อนการจัดส่งและติดตั้งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ โดยหากกฟภ. พร้อมจะแจ้งให้กลุ่มบริษัทฯ ทราบเพื่อดำเนินการจัดส่งและติดตั้งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดังต่อไปนี้ - ติดตั้งซอฟต์แวร์ด้านภูมิสารสนเทศ สำหรับใช้ในการแก้ไขข้อมูลแบบ Offline (GIS Offline Editing Software) จำนวน 18 แห่ง ที่กลุ่มบริษัทฯ จัดส่งเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งได้ - ติดตั้งซอฟต์แวร์ด้านภูมิสารสนเทศสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (GIS Offline Map Viewing Software) จำนวน 40 แห่ง ที่กลุ่มบริษัทฯ จัดส่งเรียบร้อยแล้วแต่ไม่สามารถดำเนินการติดตั้งได้ - จัดส่งและติดตั้งซอฟต์แวร์ ด้านภูมิสารสนเทศ สำหรับใช้ในการแก้ไขข้อมูลแบบ Offline (GIS Offline Editing Software และซอฟต์แวร์ด้านภูมิสารสนเทศสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (GIS Offline Map Viewing Software) จำนวน 50 แห่ง 8

9 คณะทำงานด้าน Integration Development และ Application Development
รายงานสถานะและความคืบหน้า แผนการดำเนินงานในเดือนสิงหาคม ปัญหาและอุปสรรค และข้อหารือเพื่อขอความร่วมมือเร่งด่วนจาก กฟภ.

10 รายงานสถานะและความคืบหน้า
โปรแกรมประยุกต์ชุดที่ 1 (งวดที่ 2) - 100% โปรแกรมประยุกต์ต้นแบบ - 100% การจัดทำโปรแกรมประยุกต์ชุดที่ % GIS Data Maintenance and ERP/ Asset Interfaces - 100% OMS/SCADA Export/ Import Tools - 100% Ad Hoc View& Query, Mapping, Reporting - 100% Raster Media Registration and Location - 100% Administrative Tools - 100%

11 รายงานสถานะและความคืบหน้า
โปรแกรมประยุกต์ชุดที่ 1 (งวดที่ 2) กลุ่มบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมกับกฟภ. เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางของกระบวนการในการเชื่อมโยงระหว่างระบบ GIS กับ ระบบ CRM/OMS ในกรณีที่ กฟภ. ต้องการให้เริ่มกระบวนการใช้งานเป็นรายจังหวัด เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2551 กลุ่มบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมกับกฟภ.เพื่อนำเสนอโปรแกรมประยุกต์ GIS Data Maintenance ตามรายการ Do Later List (รายการที่เป็น Change Request หรือ Comment ที่อยู่นอกเหนือ TOR แต่กลุ่มบริษัทฯ ยินดีดำเนินการให้ก่อนการใช้งาน) และส่งมอบ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2551 กลุ่มบริษัทฯ ส่งมอบโปรแกรมประยุกต์สำหรับงานงวดที่ 2 เวอร์ชัน (ที่มีการปรับปรุงตาม Do Later List) ให้แก่ กฟภ. เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2551 11

12 รายงานสถานะและความคืบหน้า
โปรแกรมประยุกต์ชุดที่ 2 (งวดที่ 3) % Facility Planning Siting and Design and ERP/MM/Asset/PS, CRM/CIS Interfaces % Network Analysis and Powerflow Modeling and Network Analysis Software Interfaces % Web Viewing % GIS Offline Editing %

13 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ชุดที่ 2 (งานงวดที่ 3)
Facility Siting and Design กลุ่มบริษัทฯ เข้าประชุมร่วมกับกฟภ. เกี่ยวกับหลักการทำงานของ Facility Siting and Design เพื่อให้คณะทำงานซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบประมาณการ Foxpro เข้าใจเกี่ยวกับระบบประมาณการในโปรแกรม Facility Siting and Design รวมถึงการเชื่อมโยงกับโปรแกรมประมาณราคา Foxpro เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2551 GIS Interface กลุ่มบริษัทฯ เข้าประชุมร่วมกับกฟภ. เกี่ยวกับการเชื่อมต่อระหว่างระบบ GIS กับ ระบบ CRM/CIS เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2551 กลุ่มบริษัทฯ เข้าประชุมร่วมกับกฟภ. เกี่ยวกับการเชื่อมต่อระหว่างระบบ GIS กับ ระบบ ERP/PS และ ERP/ADS เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2551 13

14 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ชุดที่ 2 (งานงวดที่ 3)
Network Analysis and Power Flow Modeling กลุ่มบริษัทฯ เข้าประชุมร่วมกับกฟภ. เพื่อนำเสนอโปรแกรมประยุกต์ Network Analysis ส่วนที่ดำเนินการพัฒนาแล้วและสาธิตการใช้งานฟังก์ชัน Export วงจรไฟฟ้าไปยังโปรแกรม PSS/ADEPT, DIgSILENT และ DEW เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 กลุ่มบริษัทฯ เข้าประชุมร่วมกับกฟภ. เกี่ยวกับการจัดทำ Library เพื่อใช้ประกอบการทำงานในโปรแกรมประยุกต์ Network Analysis เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 Web Viewing กลุ่มบริษัทฯ เข้าประชุมร่วมกับกฟภ. เพื่อทบทวน Requirement ของโปรแกรมประยุกต์ Web Viewing เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2551 14

15 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ชุดที่ 2 (งานงวดที่ 3)
GIS Offline Editing กลุ่มบริษัทฯ ส่งมอบแผนการทดสอบและตรวจรับโปรแกรมประยุกต์ GIS Offline Editing ฉบับสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 กลุ่มบริษัทฯ นำเสนอและส่งมอบฟังก์ชันของโปรแกรมประยุกต์ GIS Offline Editing ตามข้อกำหนดคุณลักษณะ (TOR) เมื่อวันที่ กรกฎาคม 2551 กลุ่มบริษัทฯ ส่งมอบโปรแกรมประยุกต์ GIS Offline Editing พร้อมเอกสารคู่มือการใช้งานโปรแกรมประยุกต์และคู่มือการติดตั้ง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 กลุ่มบริษัทฯ นำเสนอการปรับแก้ฟังก์ชันของโปรแกรมประยุกต์ GIS Offline Editing ตามผลการทดสอบและตรวจรับฟังก์ชันของกฟภ. เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 กลุ่มบริษัทฯ นำเสนอโปรแกรมประยุกต์ GIS Offline Editing เพื่อทดสอบและตรวจรับแบบ Integrated Test ตาม Business Flow ในระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 ถึง 5 สิงหาคม 2551 15

16 รายงานสถานะและความคืบหน้า
โปรแกรมประยุกต์ชุดที่ 3 (งวดที่ 4) - 16% Schematics/Switching for Distribution Network - 16% View and Query Network Maintenance History and ERP/PM/WMS Interfaces - 16% Project Tracking - 16% Management Report - 16% 16

17 แผนการดำเนินงานในเดือนสิงหาคม
โปรแกรมประยุกต์ชุดที่ 2 (งวดที่ 3) Facility Planning Siting and Design and ERP/MM/Asset/PS, CRM/CIS Interfaces - จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ 40% Network Analysis and Powerflow Modeling and Network Analysis Software Interfaces - จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ 40% Web Viewing - จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ 40% GIS Offline Editing - จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ 40% กลุ่มบริษัทฯ จะนำเสนอโปรแกรมประยุกต์ GIS Offline Editing เพื่อการตรวจ รับร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2551 กลุ่มบริษัทฯ จะนำเสนอความคืบหน้าการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ดังนี้ Web Viewing นำเสนอในวันที่ 8 สิงหาคม 2551 Network Analysis นำเสนอในวันที่ 18 สิงหาคม 2551 Facility Siting and Design นำเสนอในวันที่ 19 สิงหาคม 2551 GIS Interface นำเสนอในวันที่ 20 สิงหาคม 2551 17

18 คณะทำงานด้านการจัดการข้อมูล
รายงานสถานะและความคืบหน้า แผนการดำเนินงานในเดือนสิงหาคม ปัญหาและอุปสรรค และข้อหารือเพื่อขอความร่วมมือเร่งด่วนจาก กฟภ.

19 รายงานสถานะและความคืบหน้า
งานด้านจัดทำข้อมูลแผนที่ลายเส้น (งวดที่ 1) - 50.04% รับข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน 1:4,000 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - 100% กลุ่มบริษัทฯ ได้สำเนาข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสีส่วนที่เหลือจากกฟภ. จำนวน 7 ระวาง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2551 รวมระยะเวลาที่ล่าช้าจากแผนการดำเนินงานทั้งสิ้น 371 วัน จัดทำแผนที่ลายเส้น (ทั้งประเทศ) – 50.68% งานจัดทำรายงานคุณภาพและ Metadata % กลุ่มบริษัทฯ ได้ส่งข้อมูลแผนที่ฐานลายเส้นของพื้นที่ 14 จังหวัดในงวดที่ 2 ให้กฟภ. เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 เพื่อให้กฟภ. ใช้สำหรับการฝึกอบรมการจัดเก็บข้อมูล Backlog รับภาพแล้ว 124,613 (100%)

20 รายงานสถานะและความคืบหน้า
งานด้านจัดทำข้อมูลระบบจำหน่ายไฟฟ้า ระบบสายส่ง และสถานีไฟฟ้า (งวดที่ 2) - ฐานข้อมูลชุดที่ 1 (15 จังหวัด) ดำเนินการแล้ว 6.77% งานรับข้อมูลต้นฉบับ % จ.สุพรรณบุรี - ดำเนินการแล้ว 100% 14 จังหวัด - ดำเนินการแล้ว 62.8% งานสำรวจข้อมูลระบบจำหน่ายไฟฟ้าและระบบสายส่ง % งานนำเข้าไฟฟ้าสายส่งและแผนที่ฐาน % งานนำเข้าข้อมูลสายใต้ดิน ใต้น้ำ % งานนำเข้าข้อมูลสายป้อน %

21 รายงานสถานะและความคืบหน้า
งานด้านจัดทำข้อมูลระบบจำหน่ายไฟฟ้า ระบบสายส่ง และสถานีไฟฟ้า (งวดที่ 2) - ฐานข้อมูลชุดที่ 1 (15 จังหวัด) งานจัดทำรายงานคุณภาพและ Metadata % จ.สุพรรณบุรี - ดำเนินการแล้ว 100% งานส่งมอบ - 11% กลุ่มบริษัทฯ แจ้งแผนการสำรวจข้อมูลระบบจำหน่ายไฟฟ้า ระบบสายส่งและสถานี ไฟฟ้า สำหรับงานงวดที่ 2 จำนวน 14 จังหวัด เพื่อให้ กฟภ. กำหนด cut off date การ เก็บรวบรวมข้อมูลและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ กลุ่มบริษัทฯ ส่งหนังสือยืนยันขอบเขต AOJ ของพื้นที่ส่งงานในงวดที่ 2 ให้กฟภ. เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 และกฟภ. แจ้งยืนยันตอบกลับให้กลุ่มบริษัทฯ ใช้เป็น ขอบเขตสำหรับส่งมอบงานงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2551 21

22 แผนการดำเนินงานในเดือนสิงหาคม
งานด้านจัดทำข้อมูลแผนที่ลายเส้น (งวดที่ 1) รับข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน 1:4,000 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - เรียบร้อยแล้ว 100% จัดทำแผนที่ลายเส้น คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ % งานจัดทำรายงานคุณภาพ และ Metadata

23 แผนการดำเนินงานในเดือนสิงหาคม
งานด้านจัดทำข้อมูลระบบจำหน่ายไฟฟ้า ระบบสายส่ง และสถานีไฟฟ้า (งวดที่ 2) - ฐานข้อมูลชุดที่ 1 (15 จังหวัด) รับข้อมูลต้นฉบับ - 100% คาดว่าจะได้รับข้อมูลต้นฉบับครบทั้ง 14 จังหวัด ในงวดที่ 2 จ.สุพรรณบุรี - ดำเนินการแล้ว 100% งานสำรวจข้อมูลระบบจำหน่ายไฟฟ้าและระบบสายส่ง คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ % 14 จังหวัด - คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ 7% ยกเว้นจ.สิงห์บุรี และ จ.สระบุรีที่จะเริ่มดำเนินการในเดือนกันยายน 2551 งานนำเข้าไฟฟ้าสายส่งและแผนที่ฐาน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ % 14 จังหวัด - คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ 4% ยกเว้นจ.สิงห์บุรี และ จ.สระบุรีที่จะเริ่มดำเนินการในเดือนกันยายน 2551

24 แผนการดำเนินงานในเดือนสิงหาคม
งานนำเข้าข้อมูลสายใต้ดิน ใต้น้ำ ดำเนินการแล้วเสร็จ % จ.สุพรรณบุรี - ดำเนินการแล้ว 100% 14 จังหวัด - คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ 1% ยกเว้นจ.สิงห์บุรี และ จ.สระบุรี ที่จะเริ่มดำเนินการในเดือนกันยายน 2551 งานนำเข้าข้อมูลสายป้อน ดำเนินการแล้วเสร็จ % งานจัดทำรายงานคุณภาพและ Metadata งานส่งมอบ ดำเนินการแล้วเสร็จ - 11% กฟภ. จะดำเนินการตรวจรับข้อมูลรายอำเภอในพื้นที่กฟจ.สุพรรณบุรี ให้แล้วเสร็จ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2551 24

25 คณะทำงานด้าน System Administrator และ Network and Hardware
รายงานสถานะและความคืบหน้า แผนการดำเนินงานในเดือนสิงหาคม ปัญหาและอุปสรรค และข้อหารือเพื่อขอความร่วมมือเร่งด่วนจาก กฟภ.

26 รายงานสถานะและความคืบหน้า
สำนักงานการไฟฟ้าเขต จำนวน 5 แห่ง (งวดที่ 3) % จัดเตรียมสถานที่ (Site Preparation) - 23% กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการสำรวจสถานที่สำหรับปรับปรุงเป็นห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับงวดที่ 3 ณ สำนักงานการไฟฟ้าเขต จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ กฟฉ.3 นครราชสีมา เข้าสำรวจเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2551 กฟน.2 พิษณุโลก เข้าสำรวจเมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2551 กฟน.1 เชียงใหม่ เข้าสำรวจเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2551 กฟฉ.2 อุบลราชธานี เข้าสำรวจเมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2551 กฟต.2 นครศรีธรรมราช เข้าสำรวจเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2551 กลุ่มบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการเขียนแบบเพื่อเสนอให้ กฟภ. พิจารณาอนุมัติเห็นชอบ โดยได้ส่งแบบให้กฟภ.พิจารณาอนุมัติแล้วจำนวน 2 แห่ง เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 ดังนี้ กฟฉ.2 อุบลราชธานี กฟฉ.3 นครราชสีมา 26

27 รายงานสถานะและความคืบหน้า
สำนักงานการไฟฟ้าเขต จำนวน 5 แห่ง (งวดที่ 3) ติดตั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ - 16% กลุ่มบริษัทฯ ส่งหนังสือชี้แจงคุณสมบัติของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ที่เปลี่ยนแปลงในงวดที่ 3 ให้กฟภ. พิจารณาเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ดังนี้ 1. ชี้แจงคุณสมบัติใหม่ของเครื่อง Internet Map Server และ Terminal Server รุ่น IBM System x3650 2. ชี้แจงคุณสมบัติของของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) ขนาดความจุ 1 TB และชื่อซอฟต์แวร์ Terminal Server ยี่ห้อ Citrix ที่เปลี่ยนจาก Citrix Presentation Server 4.5 เป็น Citrix XenApp กลุ่มบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงรุ่นของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Workstation และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Desktop จากเดิมที่ส่งมอบรุ่น Lenovo ThinkCentre M55e จะเปลี่ยนเป็นรุ่น Lenovo ThinkCentre M57e เนื่องจากรุ่นเดิมถูกยกเลิกสายการผลิต กลุ่มบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ สำหรับรายการที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อเตรียมส่งมอบในงวดที่ 3 โดยจะเริ่มทยอยส่งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไปยังศูนย์ปฏิบัติงานชั่วคราวเพื่อเตรียมการติดตั้งสำหรับการตรวจรับตามคุณลักษณะเฉพาะในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2551 27

28 รายงานสถานะและความคืบหน้า
สำนักงานการไฟฟ้าชั้น 1-2 ในพื้นที่ 15 จังหวัด (งวดที่ 3) % จัดเตรียมสถานที่ (Site Preparation) - 28% กลุ่มบริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดเตรียมอุปกรณ์ สำหรับการจัดเตรียมสถานที่ 28

29 รายงานสถานะและความคืบหน้า
สำนักงานการไฟฟ้าชั้น 1-2 ในพื้นที่ 15 จังหวัด (งวดที่ 3) ติดตั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ - 16% กลุ่มบริษัทฯ ส่งหนังสือชี้แจงคุณสมบัติของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ที่เปลี่ยนแปลงในงวดที่ 3 ให้กฟภ. พิจารณาเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ดังนี้ 1. ชี้แจงคุณสมบัติใหม่ของเครื่อง Internet Map Server และ Terminal Server รุ่น IBM System x3650 2. ชี้แจงคุณสมบัติของของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) ขนาดความจุ 1 TB และชื่อซอฟต์แวร์ Terminal Server ยี่ห้อ Citrix ที่เปลี่ยนจาก Citrix Presentation Server 4.5 เป็น Citrix XenApp กลุ่มบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงรุ่นของเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Workstation และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ Desktop จากเดิมที่ส่งมอบรุ่น Lenovo ThinkCentre M55e จะเปลี่ยนเป็นรุ่น Lenovo ThinkCentre M57e เนื่องจากรุ่นเดิมถูกยกเลิกสายการผลิต กลุ่มบริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ สำหรับรายการที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อเตรียมส่งมอบในงวดที่ 3 โดยจะเริ่มทยอยส่งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไปยังศูนย์ปฏิบัติงานชั่วคราวเพื่อเตรียมการติดตั้งสำหรับการตรวจรับตามคุณลักษณะเฉพาะในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2551 29

30 แผนการดำเนินงานในเดือนสิงหาคม
สำนักงานการไฟฟ้าเขต จำนวน 5 แห่ง (งวดที่ 3) จัดเตรียมสถานที่ (Site Preparation) กลุ่มบริษัทฯ จะส่งแบบห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับสำนักงานการไฟฟ้าเขต ในงวดที่ 3 จำนวน 3 แห่งที่เหลือ ให้กฟภ. พิจารณาอนุมัติ กลุ่มบริษัทฯ จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2551 เพื่อให้ทันกับการจัดส่งเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายไปติดตั้ง ณ สำนักงานการไฟฟ้าเขต ติดตั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ กลุ่มบริษัทฯ จะจัดส่งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไปยังศูนย์ปฏิบัติการชั่วคราว อาคาร 4 ชั้น 8 สำนักงานใหญ่ กฟภ. เพื่อเตรียมการติดตั้งสำหรับการตรวจรับตามคุณลักษณะเฉพาะ 30

31 แผนการดำเนินงานในเดือนสิงหาคม
สำนักงานการไฟฟ้าชั้น 1-2 ในพื้นที่ 15 จังหวัด (งวดที่ 3) จัดเตรียมสถานที่ (Site Preparation) กลุ่มบริษัทฯ จะจัดทำแผนการเข้าดำเนินงานติดตั้งระบบไฟฟ้า และสายสัญญาณ UTP ณ กฟจ.และกฟอ. (ชั้น 1 และ 2 เดิม) จำนวน 31 แห่ง เพื่อแจ้งให้กฟภ. ทราบ ติดตั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ กลุ่มบริษัทฯ จะส่งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไปยังศูนย์ปฏิบัติการชั่วคราว อาคาร 4 ชั้น 8 สำนักงานใหญ่ กฟภ. เพื่อเตรียมการติดตั้งสำหรับการตรวจรับตามคุณลักษณะเฉพาะ 31

32 คณะทำงานด้านกระบวนการธุรกิจ และบริหารการเปลี่ยนแปลง
การฝึกอบรม (Training) ด้านกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) การบริหารการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร : การสร้างการรับรู้ (Change Management: Awareness)

33 การฝึกอบรม (Training)
รายงานสถานะและความคืบหน้า แผนการดำเนินงานในเดือนสิงหาคม ปัญหาและอุปสรรค และข้อหารือเพื่อขอความร่วมมือ เร่งด่วนจาก กฟภ.

34 รายงานสถานะและความคืบหน้า
การฝึกอบรม (Training) งวดที่ % กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินการฝึกอบรมงวดที่ 3 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 5 หลักสูตร และอยู่ในระหว่างการฝึกอบรม 1 หลักสูตร เดือนมิถุนายน 2551 ดำเนินการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 หลักสูตร เดือนกรกฎาคม 2551 ดำเนินการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว จำนวน 4 หลักสูตร และ อยู่ในระหว่างการฝึกอบรม 1 หลักสูตร

35 แผนการดำเนินงานในเดือนสิงหาคม
การฝึกอบรม (Training) กลุ่มบริษัทฯ จะดำเนินการฝึกอบรม งวดที่ 3 เดือนสิงหาคม 2551 จำนวน 5 หลักสูตร กลุ่มบริษัทฯ จะส่งเอกสารวัตถุประสงค์ Pre-Test/ Post-Test และคู่มือการฝึกอบรมด้านโปรแกรมประยุกต์ชุดที่ 1 สำหรับงวดที่ 3 จำนวน 6 หลักสูตร ให้กฟภ. พิจารณา กลุ่มบริษัทฯ จะส่งหนังสือยืนยันแผนการฝึกอบรมในงวดที่ 3 เดือนกันยายน 2551 ให้กฟภ.

36 ถาม - ตอบ


ดาวน์โหลด ppt การประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2551 (Monthly report)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google