>>"> >>">

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

"คุณพร้อมหรือยัง ที่จะเข้าสู่ระบบ e-Import และ e-Payment"

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ""คุณพร้อมหรือยัง ที่จะเข้าสู่ระบบ e-Import และ e-Payment""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 "คุณพร้อมหรือยัง ที่จะเข้าสู่ระบบ e-Import และ e-Payment"
ยินดีต้อนรับ สู่ งานสัมมนา เรื่อง "คุณพร้อมหรือยัง ที่จะเข้าสู่ระบบ e-Import และ e-Payment" 22 พฤศจิกายน 2550 ณ ห้องประชุมการบินไทย ชั้น 4 ตึกการบินไทย เขตปลอดอากร สุวรรณภูมิ

2 พักรับประทานอาหารว่าง
กำหนดการสัมมนา เรื่อง "คุณพร้อมหรือยัง ที่จะเข้าสู่ระบบ e-Import และ e-Payment" วันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 เวลา น. ณ ห้องประชุมการบินไทย ชั้น 4 ตึกการบินไทย เขตปลอดอากร สุวรรณภูมิ เวลา หัวข้อสัมมนา น. ลงทะเบียน น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ และแจ้งกำหนดการสัมมนา น. กล่าวเปิดงาน โดย คุณอนุพงษ์ โรจน์นครินทร์ ประธานกรรมการบริษัท เอ็กซิมเน็ท จำกัด น. หัวข้อ “การให้บริการชำระภาษีศุลกากรแบบออนไลน์ e-Payment สำหรับ e-Import และความคืบหน้าของโครงการ” โดยเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร คุณกำชัย จัตตานนท์ น. หัวข้อ “การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ระบบ ประสบการณ์จากการใช้งาน และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าสู่ระบบ e-Import และ e-Payment” โดย คุณสุวิชา บุญเต็ม และคุณปรับปรุง ไพบูลย์ (อนุกรรมการทาฟ่า) น. พักรับประทานอาหารว่าง ต่อหน้าถัดไป>>>

3 เรื่อง "คุณพร้อมหรือยัง ที่จะเข้าสู่ระบบ e-Import และ e-Payment"
กำหนดการสัมมนา เรื่อง "คุณพร้อมหรือยัง ที่จะเข้าสู่ระบบ e-Import และ e-Payment" วันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 เวลา น. ณ ห้องประชุมการบินไทย ชั้น 4 ตึกการบินไทย เขตปลอดอากร สุวรรณภูมิ เวลา หัวข้อสัมมนา น. หัวข้อ “การให้บริการของธนาคารฯ สำหรับธุรกรรมการชำระภาษีศุลกากรแบบออนไลน์ e-Payment” โดยเจ้าหน้าที่จาก ไทยธนาคาร คุณปณิกพงษ์ จันทรเขตต์ น. หัวข้อ “ความพร้อมของ Eximnet ในการให้บริการ e-Import และ e-Payment” พร้อมทั้งข้อเสนอพิเศษ โดยเจ้าหน้าที่ เอ็กซิมเน็ท คุณยุทธนา เหลืองทวีกุล และคุณนิโลบล เสถียร น. ตอบข้อซักถาม และปิดการสัมมนา

4 e-Import Workflow ไม่เปิดตรวจ Manual รับสินค้า ผู้นำเข้า/Shipping
คีย์ข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าส่งกรมศุลฯ Manual ชำระค่าภาษี ณ ฝ่ายบัญชี ตรวจสอบข้อมูลกับ Manifest ขาเข้า เสียภาษี กรมศุลฯ ออกเลขที่ใบขนฯ ขาเข้า รับใบเสร็จ กรณียกเว้นภาษี e-Payment ตรวจสอบสินค้า ตรวจสอบสินค้ากับคลัง เปิดตรวจ/ไม่เปิดตรวจ เปิดตรวจ พบนายตรวจเพื่อ เปิดตรวจสินค้า จัดชุดเอกสาร ไม่เปิดตรวจ รับสินค้า Manifest

5 e-Payment Workflow BANK Shipping ทำใบขนฯ 6.รับเลขที่ชำระอากรจากกรมศุลฯ
5.กรมศุลฯแจ้งเลขที่ชำระอากร 1.คีย์ใบขนสินค้าขาเข้าส่งให้กรมศุลฯ ส่งข้อมูลให้กรมศุลฯ รับข้อมูลให้กรมศุลฯ 2.กรมศุลฯตอบกลับข้อมูล -เลขที่ใบขนสินค้า -ข้อความ“รอการตัดบัญชีจากธนาคาร” -ยอดเงินภาษีที่ต้องชำระ VAN / GATEWAY Shipping ทำใบขนฯ 3.กรมศุลฯแจ้งยอดภาษีต้องชำระ BANK 4. แจ้งผลการตัดเงินในบัญชีให้กรมศุลฯ Importer Case

6 การบันทึก ใบขนสินค้าขาเข้า

7 การส่งข้อมูล ไปกรมศุลฯ

8 ข้อมูลตอบกลับ จากกรมศุลฯ
C:\Program Files\EXIM\ebXMLImport\_xml\CUSRES\ Message ตอบกลับจากกรมศุลกากร ส่งเลขที่ใบขนฯ, ยอดภาษี/อากรที่ต้องชำระมาให้ สถานะ“รอการตัดบัญชีธนาคาร”

9 ข้อมูลตอบกลับ จากกรมศุลฯ
C:\Program Files\EXIM\ebXMLImport\_xml\CUSRES\ Message ตอบกลับจากกรมศุลกากร ถ้าตัดเงินชำระค่าภาษีอากรสำเร็จ สถานะ“ได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว”

10 ข้อมูลตอบกลับ จากกรมศุลฯ
C:\Program Files\EXIM\ebXMLImport\_xml\CUSRES\ Message ตอบกลับจากกรมศุลกากร เมื่อกรมศุลฯได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะแจ้ง สถานะ“ไม่ต้องตรวจสอบพิกัดศุลกากร ราคาและของ ให้ไปรับของที่ท่าหรือที่นำเข้า”

11 ข้อมูลตอบกลับ จากกรมศุลฯ

12 ตัวอย่าง ใบขนสินค้าขาเข้า
เลขที่ชำระภาษีอากร/ประกัน 90001:26/10/2550

13 Message ที่ธนาคารตอบกลับ
Status Description Remark 000 Successful ตัดเงินผ่านบัญชีสำเร็จ 001 Insufficient Funds เงินในบัญชีไม่พอ 002 Account Closed เลขบัญชีธนาคารถูกปิด/ระงับ 003 Invalid Bank Code รหัสธนาคารไม่ถูกต้อง 004 Invalid Account Number เลขที่บัญชีของผู้ชำระเงินไม่ถูกต้อง 005 Unable to Process 006 Duplicate Transaction 007 No Commitment with Bank เป็น Error อื่นๆ ที่นอกเหนือจาก status เช่น ธนาคารปิดระบบ Mainframe ให้บริการ ฯลฯ

14 Tracking

15 FAQ

16 THANK YOU ขอให้ท่านเดินทางกลับโดย สวัสดิภาพ


ดาวน์โหลด ppt "คุณพร้อมหรือยัง ที่จะเข้าสู่ระบบ e-Import และ e-Payment"

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google