งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เวลาหัวข้อสัมมนา 12.30- 13.00 น. ลงทะเบียน 13.00- 13.05 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ และแจ้งกำหนดการสัมมนา 13.05- 13.15 น. กล่าวเปิดงาน โดย คุณอนุพงษ์ โรจน์นครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เวลาหัวข้อสัมมนา 12.30- 13.00 น. ลงทะเบียน 13.00- 13.05 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ และแจ้งกำหนดการสัมมนา 13.05- 13.15 น. กล่าวเปิดงาน โดย คุณอนุพงษ์ โรจน์นครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เวลาหัวข้อสัมมนา 12.30- 13.00 น. ลงทะเบียน 13.00- 13.05 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ และแจ้งกำหนดการสัมมนา 13.05- 13.15 น. กล่าวเปิดงาน โดย คุณอนุพงษ์ โรจน์นครินทร์ ประธาน กรรมการบริษัท เอ็กซิมเน็ท จำกัด 13.15- 13.45 น. หัวข้อ “ การให้บริการชำระภาษีศุลกากรแบบออนไลน์ e- Payment สำหรับ e-Import และความคืบหน้าของ โครงการ ” โดยเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร คุณกำชัย จัตตา นนท์ 13.45- 14.45 น. หัวข้อ “ การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ระบบ ประสบการณ์จากการ ใช้งาน และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าสู่ระบบ e-Import และ e-Payment ” โดย คุณสุวิชา บุญเต็ม และคุณปรับปรุง ไพบูลย์ ( อนุกรรมการทาฟ่า ) 14.45- 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง ต่อหน้า ถัดไป >>>

3 เวลาหัวข้อสัมมนา 15.00- 15.20 น. หัวข้อ “ การให้บริการของธนาคารฯ สำหรับธุรกรรมการ ชำระภาษีศุลกากรแบบออนไลน์ e-Payment ” โดยเจ้าหน้าที่จาก ไทยธนาคาร คุณปณิก พงษ์ จันทรเขตต์ 15.20- 15.45 น. หัวข้อ “ ความพร้อมของ Eximnet ในการให้บริการ e- Import และ e-Payment ” พร้อมทั้งข้อเสนอพิเศษ โดยเจ้าหน้าที่ เอ็กซิมเน็ท คุณยุทธนา เหลืองทวีกุล และ คุณนิโลบล เสถียร 15.45- 16.30 น. ตอบข้อซักถาม และปิดการสัมมนา

4 e-Import Workflow ตรวจสอบข้อมูลกับ Manifest ขาเข้า ชำระ ค่าภาษี ณ ฝ่าย บัญชี ชำระ ค่าภาษี ณ ฝ่าย บัญชี รับสินค้า จัดชุด เอกสาร เปิด ตรวจ พบ นายตรวจ เพื่อ เปิดตรวจ สินค้า พบ นายตรวจ เพื่อ เปิดตรวจ สินค้า กรณี ยกเว้น ภาษี e-Payment รับ ใบเสร็ จ ไม่เปิด ตรวจ เสีย ภาษี Man ual ผู้นำเข้า /Shipping คีย์ข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าส่งกรมศุลฯ ผู้นำเข้า /Shipping คีย์ข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าส่งกรมศุลฯ กรมศุลฯ ออกเลขที่ใบขนฯ ขาเข้า ตรวจสอบสินค้ากับคลัง เปิดตรวจ / ไม่เปิดตรวจ ตรวจสอบสินค้า Manifest

5 e-Payment Workflow 1. คีย์ใบขนสินค้าขาเข้าส่ง ให้กรมศุลฯ ส่งข้อมูลให้ กรมศุลฯ 2. กรมศุลฯตอบกลับข้อมูล - เลขที่ใบขนสินค้า - ข้อความ “ รอการตัดบัญชีจากธนาคาร ” - ยอดเงินภาษีที่ต้องชำระ รับข้อมูลให้ กรมศุลฯ 3. กรมศุลฯแจ้งยอดภาษี ต้องชำระ 4. แจ้งผลการตัดเงินใน บัญชีให้กรมศุลฯ 5. กรมศุลฯแจ้งเลขที่ ชำระอากร 6. รับเลขที่ชำระอากร จากกรมศุลฯ VAN / GATEWAY BANK ShippingทำใบขนฯShippingทำใบขนฯ Importer Case

6 การบันทึก ใบขนสินค้าขา เข้า

7 การส่งข้อมูล ไปกรมศุลฯ

8 ข้อมูลตอบกลับ จาก กรมศุลฯ Message ตอบกลับจากกรมศุลกากร ส่งเลขที่ใบขนฯ, ยอด ภาษี / อากรที่ต้องชำระมาให้ สถานะ “ รอการตัด บัญชีธนาคาร ” C:\Program Files\EXIM\ebXMLImport\_xml\CUSRES\

9 Message ตอบกลับจากกรมศุลกากร ถ้าตัดเงิน ชำระค่าภาษีอากรสำเร็จ สถานะ “ ได้รับการชำระ เงินเรียบร้อยแล้ว ” ข้อมูลตอบกลับ จาก กรมศุลฯ C:\Program Files\EXIM\ebXMLImport\_xml\CUSRES\

10 Message ตอบกลับจากกรมศุลกากร เมื่อกรมศุลฯได้รับ ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะแจ้ง สถานะ “ ไม่ต้องตรวจสอบพิกัดศุลกากร ราคาและของ ให้ไปรับของที่ท่าหรือที่นำเข้า ” ข้อมูลตอบกลับ จาก กรมศุลฯ C:\Program Files\EXIM\ebXMLImport\_xml\CUSRES\

11 ข้อมูลตอบกลับ จาก กรมศุลฯ

12 ตัวอย่าง ใบขนสินค้าขา เข้า เลขที่ชำระภาษีอากร / ประกัน 90001:26/10/2550

13 Message ที่ธนาคารตอบกลับ กรณีตัดเงินผ่านบัญชีสำเร็จหรือไม่สำเร็จ ธนาคารจะแจ้ง Message มาให้ทราบดังนี้StatusDescriptionRemark 000 Successful ตัดเงินผ่านบัญชีสำเร็จ 001 Insufficient Funds เงินในบัญชีไม่พอ 002 Account Closed เลขบัญชีธนาคารถูกปิด / ระงับ 003 Invalid Bank Code รหัสธนาคารไม่ถูกต้อง 004 Invalid Account Number เลขที่บัญชีของผู้ชำระเงินไม่ถูกต้อง 005 Unable to Process 006 Duplicate Transaction 007 No Commitment with Bank เป็น Error อื่นๆ ที่นอกเหนือจาก status 000-006 เช่น ธนาคารปิดระบบ Mainframe ให้บริการ ฯลฯ

14 Tracking

15

16 ขอให้ท่านเดินทางกลับโดย สวัสดิภาพ


ดาวน์โหลด ppt เวลาหัวข้อสัมมนา 12.30- 13.00 น. ลงทะเบียน 13.00- 13.05 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ และแจ้งกำหนดการสัมมนา 13.05- 13.15 น. กล่าวเปิดงาน โดย คุณอนุพงษ์ โรจน์นครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google