งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เวลาหัวข้อสัมมนา 12.30- 13.00 น. ลงทะเบียน 13.00- 13.05 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ และแจ้งกำหนดการสัมมนา 13.05- 13.15 น. กล่าวเปิดงาน โดย คุณอนุพงษ์ โรจน์นครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เวลาหัวข้อสัมมนา 12.30- 13.00 น. ลงทะเบียน 13.00- 13.05 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ และแจ้งกำหนดการสัมมนา 13.05- 13.15 น. กล่าวเปิดงาน โดย คุณอนุพงษ์ โรจน์นครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เวลาหัวข้อสัมมนา น. ลงทะเบียน น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ และแจ้งกำหนดการสัมมนา น. กล่าวเปิดงาน โดย คุณอนุพงษ์ โรจน์นครินทร์ ประธาน กรรมการบริษัท เอ็กซิมเน็ท จำกัด น. หัวข้อ “ การให้บริการชำระภาษีศุลกากรแบบออนไลน์ e- Payment สำหรับ e-Import และความคืบหน้าของ โครงการ ” โดยเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร คุณกำชัย จัตตา นนท์ น. หัวข้อ “ การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ระบบ ประสบการณ์จากการ ใช้งาน และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าสู่ระบบ e-Import และ e-Payment ” โดย คุณสุวิชา บุญเต็ม และคุณปรับปรุง ไพบูลย์ ( อนุกรรมการทาฟ่า ) น. พักรับประทานอาหารว่าง ต่อหน้า ถัดไป >>>

3 เวลาหัวข้อสัมมนา น. หัวข้อ “ การให้บริการของธนาคารฯ สำหรับธุรกรรมการ ชำระภาษีศุลกากรแบบออนไลน์ e-Payment ” โดยเจ้าหน้าที่จาก ไทยธนาคาร คุณปณิก พงษ์ จันทรเขตต์ น. หัวข้อ “ ความพร้อมของ Eximnet ในการให้บริการ e- Import และ e-Payment ” พร้อมทั้งข้อเสนอพิเศษ โดยเจ้าหน้าที่ เอ็กซิมเน็ท คุณยุทธนา เหลืองทวีกุล และ คุณนิโลบล เสถียร น. ตอบข้อซักถาม และปิดการสัมมนา

4 e-Import Workflow ตรวจสอบข้อมูลกับ Manifest ขาเข้า ชำระ ค่าภาษี ณ ฝ่าย บัญชี ชำระ ค่าภาษี ณ ฝ่าย บัญชี รับสินค้า จัดชุด เอกสาร เปิด ตรวจ พบ นายตรวจ เพื่อ เปิดตรวจ สินค้า พบ นายตรวจ เพื่อ เปิดตรวจ สินค้า กรณี ยกเว้น ภาษี e-Payment รับ ใบเสร็ จ ไม่เปิด ตรวจ เสีย ภาษี Man ual ผู้นำเข้า /Shipping คีย์ข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าส่งกรมศุลฯ ผู้นำเข้า /Shipping คีย์ข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้าส่งกรมศุลฯ กรมศุลฯ ออกเลขที่ใบขนฯ ขาเข้า ตรวจสอบสินค้ากับคลัง เปิดตรวจ / ไม่เปิดตรวจ ตรวจสอบสินค้า Manifest

5 e-Payment Workflow 1. คีย์ใบขนสินค้าขาเข้าส่ง ให้กรมศุลฯ ส่งข้อมูลให้ กรมศุลฯ 2. กรมศุลฯตอบกลับข้อมูล - เลขที่ใบขนสินค้า - ข้อความ “ รอการตัดบัญชีจากธนาคาร ” - ยอดเงินภาษีที่ต้องชำระ รับข้อมูลให้ กรมศุลฯ 3. กรมศุลฯแจ้งยอดภาษี ต้องชำระ 4. แจ้งผลการตัดเงินใน บัญชีให้กรมศุลฯ 5. กรมศุลฯแจ้งเลขที่ ชำระอากร 6. รับเลขที่ชำระอากร จากกรมศุลฯ VAN / GATEWAY BANK ShippingทำใบขนฯShippingทำใบขนฯ Importer Case

6 การบันทึก ใบขนสินค้าขา เข้า

7 การส่งข้อมูล ไปกรมศุลฯ

8 ข้อมูลตอบกลับ จาก กรมศุลฯ Message ตอบกลับจากกรมศุลกากร ส่งเลขที่ใบขนฯ, ยอด ภาษี / อากรที่ต้องชำระมาให้ สถานะ “ รอการตัด บัญชีธนาคาร ” C:\Program Files\EXIM\ebXMLImport\_xml\CUSRES\

9 Message ตอบกลับจากกรมศุลกากร ถ้าตัดเงิน ชำระค่าภาษีอากรสำเร็จ สถานะ “ ได้รับการชำระ เงินเรียบร้อยแล้ว ” ข้อมูลตอบกลับ จาก กรมศุลฯ C:\Program Files\EXIM\ebXMLImport\_xml\CUSRES\

10 Message ตอบกลับจากกรมศุลกากร เมื่อกรมศุลฯได้รับ ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะแจ้ง สถานะ “ ไม่ต้องตรวจสอบพิกัดศุลกากร ราคาและของ ให้ไปรับของที่ท่าหรือที่นำเข้า ” ข้อมูลตอบกลับ จาก กรมศุลฯ C:\Program Files\EXIM\ebXMLImport\_xml\CUSRES\

11 ข้อมูลตอบกลับ จาก กรมศุลฯ

12 ตัวอย่าง ใบขนสินค้าขา เข้า เลขที่ชำระภาษีอากร / ประกัน 90001:26/10/2550

13 Message ที่ธนาคารตอบกลับ กรณีตัดเงินผ่านบัญชีสำเร็จหรือไม่สำเร็จ ธนาคารจะแจ้ง Message มาให้ทราบดังนี้StatusDescriptionRemark 000 Successful ตัดเงินผ่านบัญชีสำเร็จ 001 Insufficient Funds เงินในบัญชีไม่พอ 002 Account Closed เลขบัญชีธนาคารถูกปิด / ระงับ 003 Invalid Bank Code รหัสธนาคารไม่ถูกต้อง 004 Invalid Account Number เลขที่บัญชีของผู้ชำระเงินไม่ถูกต้อง 005 Unable to Process 006 Duplicate Transaction 007 No Commitment with Bank เป็น Error อื่นๆ ที่นอกเหนือจาก status เช่น ธนาคารปิดระบบ Mainframe ให้บริการ ฯลฯ

14 Tracking

15

16 ขอให้ท่านเดินทางกลับโดย สวัสดิภาพ


ดาวน์โหลด ppt เวลาหัวข้อสัมมนา 12.30- 13.00 น. ลงทะเบียน 13.00- 13.05 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ และแจ้งกำหนดการสัมมนา 13.05- 13.15 น. กล่าวเปิดงาน โดย คุณอนุพงษ์ โรจน์นครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google