งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยี สารสนเทศ ศาสตราจารย์คลินิกสุรชัย เดชคุณากร ประเด็นยุทธศาสตร์ A การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (ADMINISTRATIVE EXCELLENCE)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองคณบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยี สารสนเทศ ศาสตราจารย์คลินิกสุรชัย เดชคุณากร ประเด็นยุทธศาสตร์ A การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (ADMINISTRATIVE EXCELLENCE)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองคณบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยี สารสนเทศ ศาสตราจารย์คลินิกสุรชัย เดชคุณากร ประเด็นยุทธศาสตร์ A การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (ADMINISTRATIVE EXCELLENCE)

2 • โครงการ MU-ERP (Back office) • โครงการ MU-SIS (SharePoint) • โครงการ IT เยี่ยมบ้าน โครงการที่อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ

3 โครงการ MU-ERP (Back office) BG ( ระบบบริหารงบประมาณ ) งาน แผนและงบประมาณ FM ระบบวางแผนและบริหารงบประมาณ HR ( ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ) งาน ทรัพยากรบุคคล OM ระบบบริหารโครงสร้างองค์กร PA ระบบบริหารงานทะเบียนประวัติ บุคลากร PY ระบบบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทน MM ( ระบบบริหารงานพัสดุ ) หน่วย พัสดุและควบคุมพัสดุ PU ระบบบริหารการจัดซื้อจัดหา IM ระบบบริหารวัสดุคงคลัง

4 FI ระบบบัญชีการเงิน หน่วย การเงิน GL ระบบบัญชีแยก ประเภท AM ระบบบริหารสินทรัพย์ถาวร AP ระบบบริหารบัญชีเจ้าหนี้ - จ่ายชำระ เงิน AR ระบบบริหารบัญชีลูกหนี้ - รับชำระ เงิน CO ระบบบัญชีบริหาร งานแผน และงบประมาณ CCA ระบบบัญชีศูนย์ต้นทุน IO ระบบงานใบสั่งงานภายใน PA ระบบวิเคราะห์กำไร

5 โครงการพัฒนาระบบสื่อสารภายใน (DT- Intranet) ด้วยโปรแกรม MS-SharePoint (MU- SIS) Phase 1 เสร็จสิ้น กุมภาพันธ์ 2554 ระบบสารบรรณหรือหนังสือเวียน หน่วย สารบรรณ ระบบตารางปฏิทินแสดงกิจกรรมต่างๆ งานบริหารทั่วไป ระบบการจองทรัพยากรต่างๆ หน่วยอาคารสถานที่ฯ ระบบข้อมูลบุคลากรแบบ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย Directory service/phone book ระบบการลาป่วย ลากิจ ลาคลอดงานทรัพยากร บุคคล และลาพักผ่อน ระบบให้บริการงานช่วยเหลือ Help desk หน่วย อาคารสถานที่และยานพาหนะ การศึกษาฯลฯ

6 Phase 2 ระบบเว็บท่าศูนย์กลาง (Web portal) งานข้อมูลและสารสนเทศ ระบบจัดการความรู้และชุมชนนักปฏิบัติ งาน บริหารคุณภาพ (KM & CoP) ระบบจัดการการเรียนรู้ (LMS) หน่วยพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ระบบบริหารโครงการและบริหารงานวิจัย งาน บริการวิชาการและวิจัย ระบบสำรวจ ประเมิน เก็บข้อมูลผ่าน ส่วนกลางมหาวิทยาลัย เว็บฟอร์ม ระบบคลังภาพ หน่วยโสต ทัศนศึกษา ระบบการตรวจสอบคำหยาบและการหมิ่น ส่วนกลางมหาวิทยาลัย เบื้องสูง

7 โครงการ IT เยี่ยมบ้าน ระบบงาน ระบบการใช้ข้อมูลร่วมกัน ภายในหน่วยงาน ระบบติดตามงานการเบิก และจัดซื้อพัสดุ ( ระบบ บันทึก หนังสือรับ – ส่ง ) การ Backup Data โปรแกรมข้อมูลการออก บัตรพนัก งานและการ เบิกใช้วัสดุ - ครุภัณฑ์ ของหน่วย หน่วยสารบรรณ หน่วยอาคารสถานที่และ ยานพาหนะ หน่วย การศึกษา หน่วยวิชาการ งานบริการวิชาการและวิจัย หน่วยทะเบียนและจำหน่าย พัสดุ หน่วยซ่อม บำรุง หน่วยจัดหาพัสดุ หน่วยการเงิน หน่วยการศึกษา หน่วยวิชาการหน่วยวิจัย หน่วยอาคารสถานที่ และยานพาหนะ

8 ระบบทะเบียนรถ บุคลากร โปรแกรมบันทึกผู้มา ติดต่อ ระบบบริหารงานพัสดุ ปลอดเชื้อ โปรแกรมตารางเวร รปภ. โปรแกรมการคำนวณ และสรุปแบบประเมิน หน่วยรักษาความ ปลอดภัย หน่วยบริการกลางพัสดุ ปลอดเชื้อ หน่วยรักษาความ ปลอดภัย ร. ร. ผู้ช่วยทันตแพทย์ ระบบงา น

9 การดำเนินงานด้านอื่นๆ โครงการหน่วยผลิตสื่อมัลติมีเดีย โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ โครงการเพิ่มศักยภาพในเชิงปฏิบัติ ของบุคลากร จัดอบรม จัดอบรม อบรมการใช้โปรแกรม Pagemaker ทำนามบัตร ฯ อบรมการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย Flash CS3 อบรมโปรแกรม Memories OnTV อบรมการใช้ระบบ LMS ด้วย Moodle อบรมการใช้โปรแกรม Director

10 ศูนย์ผลิตและพัฒนาสารทางทัน ตกรรม สถานภาพปีงบประมาณ 25 50 25 51 25 52 25 53 25 54 รวม ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรแล้ว และอยู่ใน ขั้นตอนการพิจารณาของกรม ทรัพย์สินทางปัญญา 1424011 ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรแล้ว และอยู่ ในขั้นตอนการพิจารณาของกรม ทรัพย์สินทางปัญญา 020406 ได้รับสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สิน ทางปัญญาแล้ว 100001 ได้รับอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สิน ทางปัญญาแล้ว 304209 รายงานจำนวน สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ของคณะทันตแพทยศาสตร์

11 M DENT ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กำไร พ. ศ. 2551 พ. ศ. 2552 พศ.2553 พ. ศ. 2551 พ. ศ. 2552 พศ.2553 2,129,795 4,770,85 5 3,787,57 3 425,546. 50 811,849.5 8 760,184.9 4

12 โครงการรอดำเนินการ โครงการ โครงการพัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อ การบริหารโรงพยาบาลทันตกรรม – DTHIS IT เยี่ยมภาควิชา

13 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt รองคณบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยี สารสนเทศ ศาสตราจารย์คลินิกสุรชัย เดชคุณากร ประเด็นยุทธศาสตร์ A การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (ADMINISTRATIVE EXCELLENCE)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google