งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รองคณบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รองคณบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศาสตราจารย์คลินิกสุรชัย เดชคุณากร ประเด็นยุทธศาสตร์ A การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (ADMINISTRATIVE EXCELLENCE)

2 โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ
โครงการ MU-ERP (Back office) โครงการ MU-SIS (SharePoint) โครงการ IT เยี่ยมบ้าน

3 โครงการ MU-ERP (Back office)
BG (ระบบบริหารงบประมาณ) งานแผนและงบประมาณ FM ระบบวางแผนและบริหารงบประมาณ HR (ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์) งานทรัพยากรบุคคล OM ระบบบริหารโครงสร้างองค์กร PA ระบบบริหารงานทะเบียนประวัติบุคลากร PY ระบบบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทน MM (ระบบบริหารงานพัสดุ) หน่วยพัสดุและควบคุมพัสดุ PU ระบบบริหารการจัดซื้อจัดหา IM ระบบบริหารวัสดุคงคลัง

4 FI ระบบบัญชีการเงิน หน่วยการเงิน GL ระบบบัญชีแยกประเภท AM ระบบบริหารสินทรัพย์ถาวร AP ระบบบริหารบัญชีเจ้าหนี้-จ่ายชำระเงิน AR ระบบบริหารบัญชีลูกหนี้-รับชำระเงิน CO ระบบบัญชีบริหาร งานแผนและงบประมาณ CCA ระบบบัญชีศูนย์ต้นทุน IO ระบบงานใบสั่งงานภายใน PA ระบบวิเคราะห์กำไร

5 โครงการพัฒนาระบบสื่อสารภายใน (DT-Intranet) ด้วยโปรแกรม MS-SharePoint (MU-SIS)
Phase 1 เสร็จสิ้น กุมภาพันธ์ 2554 ระบบสารบรรณหรือหนังสือเวียน หน่วยสารบรรณ ระบบตารางปฏิทินแสดงกิจกรรมต่างๆ งานบริหารทั่วไป ระบบการจองทรัพยากรต่างๆ หน่วยอาคารสถานที่ฯ ระบบข้อมูลบุคลากรแบบ ส่วนกลางมหาวิทยาลัย Directory service/phone book ระบบการลาป่วย ลากิจ ลาคลอด งานทรัพยากรบุคคล และลาพักผ่อน ระบบให้บริการงานช่วยเหลือ Help desk หน่วยอาคารสถานที่และ ยานพาหนะ การศึกษาฯลฯ

6 Phase 2 ระบบเว็บท่าศูนย์กลาง (Web portal) งานข้อมูลและสารสนเทศ
ระบบจัดการความรู้และชุมชนนักปฏิบัติ งานบริหารคุณภาพ (KM & CoP) ระบบจัดการการเรียนรู้ (LMS) หน่วยพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ระบบบริหารโครงการและบริหารงานวิจัย งานบริการวิชาการและวิจัย ระบบสำรวจ ประเมิน เก็บข้อมูลผ่าน ส่วนกลางมหาวิทยาลัย เว็บฟอร์ม ระบบคลังภาพ หน่วยโสตทัศนศึกษา ระบบการตรวจสอบคำหยาบและการหมิ่น ส่วนกลางมหาวิทยาลัย เบื้องสูง

7 โครงการ IT เยี่ยมบ้าน ระบบงาน ระบบการใช้ข้อมูลร่วมกันภายในหน่วยงาน
ระบบติดตามงานการเบิกและจัดซื้อพัสดุ (ระบบบันทึก หนังสือรับ – ส่ง) การ Backup Data โปรแกรมข้อมูลการออกบัตรพนัก งานและการเบิกใช้วัสดุ-ครุภัณฑ์ ของหน่วย หน่วยสารบรรณ หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ หน่วยการศึกษา หน่วยวิชาการ งานบริการวิชาการและวิจัย หน่วยทะเบียนและจำหน่ายพัสดุ หน่วยซ่อมบำรุง หน่วยจัดหาพัสดุ หน่วยการเงิน หน่วยการศึกษา หน่วยวิชาการหน่วยวิจัย หน่วยอาคารสถานที่และ ยานพาหนะ

8 ระบบงาน ระบบทะเบียนรถบุคลากร โปรแกรมบันทึกผู้มาติดต่อ
ระบบบริหารงานพัสดุปลอดเชื้อ โปรแกรมตารางเวร รปภ. โปรแกรมการคำนวณและสรุปแบบประเมิน หน่วยรักษาความปลอดภัย หน่วยบริการกลางพัสดุปลอดเชื้อ ร.ร.ผู้ช่วยทันตแพทย์

9 การดำเนินงานด้านอื่นๆ
โครงการหน่วยผลิตสื่อมัลติมีเดีย โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ โครงการเพิ่มศักยภาพในเชิงปฏิบัติ ของบุคลากร  จัดอบรม อบรมการใช้โปรแกรม Pagemaker ทำนามบัตรฯ อบรมการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย Flash CS3 อบรมโปรแกรม Memories OnTV อบรมการใช้ระบบ LMS ด้วย Moodle อบรมการใช้โปรแกรม Director

10 ศูนย์ผลิตและพัฒนาสารทางทันตกรรม
รายงานจำนวน สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ของคณะทันตแพทยศาสตร์ สถานภาพ ปีงบประมาณ 2550 2551 2552 2553 2554 รวม ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรแล้ว และอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 1 4 2 11 ยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรแล้ว และอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกรมทรัพย์สินทางปัญญา 6 ได้รับสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ได้รับอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว 3 9

11 M DENT ยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กำไร พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พศ.2553 2,129,795
4,770,855 3,787,573 425,546.50 811,849.58 760,184.94

12 โครงการรอดำเนินการ โครงการ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ การบริหารโรงพยาบาลทันตกรรม – DTHIS IT เยี่ยมภาควิชา

13 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt รองคณบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google