งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการวิจัย (Research Process) การวิจัย (research) หมายถึง การเสาะหาค้นคว้า หรือการ สำรวจหลายๆครั้ง อย่างละเอียด ทั่วถึง มีระบบ และระเบียบแบบ แผน เพื่อค้นหาคำตอบในสิ่งที่ยัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการวิจัย (Research Process) การวิจัย (research) หมายถึง การเสาะหาค้นคว้า หรือการ สำรวจหลายๆครั้ง อย่างละเอียด ทั่วถึง มีระบบ และระเบียบแบบ แผน เพื่อค้นหาคำตอบในสิ่งที่ยัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการวิจัย (Research Process) การวิจัย (research) หมายถึง การเสาะหาค้นคว้า หรือการ สำรวจหลายๆครั้ง อย่างละเอียด ทั่วถึง มีระบบ และระเบียบแบบ แผน เพื่อค้นหาคำตอบในสิ่งที่ยัง ไม่รู้

2 กระบวนการวิจัย กระบวนการวิจัย หมายถึง วิธีการ กรรมวิธี หรือลำดับการ กระทำ เพื่อเสาะหา ค้นคว้า หรือ สำรวจ ที่ทั่วถึง มีระบบและ ระเบียบแบบแผน เพื่อค้นหา คำตอบในสิ่งที่ยังไม่รู้

3 คำจำกัดความงานวิจัย •Applied Research : การวิจัยประยุ กกต์ : เป็นการทำวิจัยที่มุ่งนำผลไปใช้ให้ เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติ มิได้มุ่งทาง ทฤษฎีและแนวความคิดใหม่ๆแต่อย่างใด •Basic Research: Pure Research : การวิจัยมูลฐาน หรือ การวิจัยบริสุทธิ์ : เป็นการทำวิจัยเพื่อขยายขอบเขตของ ความรู้มุ่งสร้างทฤษฎีและแนวความคิด ใหม่ๆเป็นสำคัญมิได้มุ่งนำผลไปใช้แก้ หรือควบคุมปัญหา ที่เกิดขึ้นโดยตรง

4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อค้นคว้าหาคำตอบในเรื่องที่ ยังไม่รู้ หรือ เพิ่มพูนความรู้ที่มี อยู่เดิมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 2. เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ ระหว่างปรากฏการต่างๆ ที่ เกิดขึ้น 3. เพื่อประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ 4. เพื่อสร้างหลักเกณฑ์ ทฤษฎีและ แนวคิดใหม่ๆ 5. เพื่อให้เป็นพื้นฐานในการ วางแผน 6. เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ

5 ปัญหา สมมติฐาน กำหนด ปัญหาการ วิจัย ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ความจำกัดความของ ปัญหา กำหนดจุดมุ่งหมายของการ วิจัย กำหนดสมมุติฐานของการ วิจัย รวบรวมข้อมูล กำหนดเป้าหมายและกลุ่ม ตัวอย่าง เลือก และ สร้างเครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย ดำเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล วิเคราะห์ข้อมูล / แปลผลวิเคราะห์ / เสนอผลวิเคราะห์ สรุป และ อภิปรายผลวิจัย / เขียน รายงานการวิจัย ขั้นตอนของกระบวนการวิจัย

6 แนวคิดเพื่อวางแผนการวิจัย ปรากฎการณ์ที่ เกิดขึ้นรอบๆตัว เรา ประเด็นปัญหาที่ น่าสนใจ วัตถุประสงค์ การวางแผนการวิจัย / วิธีการวิจัย (Research design/method) แนวความคิดทาง ทฤษฎี (Theoretical of Conceptual Framework) เอกสาร / ผลงานที่ เกี่ยวข้อง สมมติฐาน (Hypothesis)

7


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการวิจัย (Research Process) การวิจัย (research) หมายถึง การเสาะหาค้นคว้า หรือการ สำรวจหลายๆครั้ง อย่างละเอียด ทั่วถึง มีระบบ และระเบียบแบบ แผน เพื่อค้นหาคำตอบในสิ่งที่ยัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google