งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการฝึกความคิดด้านการคิดวิเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการฝึกความคิดด้านการคิดวิเคราะห์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการฝึกความคิดด้านการคิดวิเคราะห์
ที่มาของนวัตกรรมนี้คือผู้สอนไดรับมอบหมายให้สอนวิชาคอมพิวเตอร์เรื่อง การเขียนโปรแกรม ระดับ ม.2 และดูแลนักเรียนชมรมเตรียมความพร้อมสู่คอมพิวเตอร์โอลิมปิกและการแข่งขันหุ่นยนต์ซึ่งมีนักเรียนสนใจเป็นจำนวนมากแต่บางครั้งหุ่นยนต์ในการฝึกซ้อมไม่เพียงพอจึงใช้โปรแกรมสร้างสถานการณ์จำลองขึ้นมาเพื่อฝึกการควบคุมหุ่นยนต์และได้สังเกตพบว่าสนามหรือแผนที่ฝึกซ้อมหุ่นยนต์ที่ออกแบบมานี้มีประโยชน์มากช่วยในการพัฒนาความคิดได้เป็นอย่างดีนักเรียนที่ผ่านการสอนหลายรุ่นประสบความสำเร็จในการแข่งขันหุ่นยนต์มาหลายครั้งเพราะได้ใช้สนามที่ออกแบบมานี้ฝึกคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา สนุกกับการเรียนรู้และภาคภูมิใจที่ทำภาระกิจได้สำเร็จจึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นสนามที่วัดทักษะด้านความคิดวิเคราะห์และแก้ปํญหาถึง 20 สนามในปัจจุบันนี้

2 กระบวนการคิดวิเคราะห์ : ขั้นที่ 1
กระบวนการคิดวิเคราะห์ : ขั้นที่ 1. กำหนดสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ ตัวหุ่นยนต์ หุ่นยนต์ มองเห็นได้ 3 ด้าน คือ ด้านหน้า front ด้านซ้าย left ด้านขวา right แต่ละด้านเห็นได้ 5 แบบ คือ สิ่งกีดขวาง IsObstacle() ที่ว่าง IsClear() โคมไฟ IsBeacon() สีขาว IsWhite() สีดำ IsBlack() ตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง ถ้าหุ่นยนต์เห็นที่ว่างข้างหน้า if(frontIsClear()) ถ้าหุ่นยนต์เห็นที่ว่างข้างซ้าย if(leftIsClear()) ถ้าหุ่นยนต์เห็นที่ว่างข้างขวา if(rightIsClear()) ดังนั้นเมื่อเห็นแบบอื่นก็แก้ไขคำสั่งเท่านั้นเอง

3 ขั้นที่ 2. กำหนดปัญหา ปัญหาและอุปสรรค์คือสนามแผนที่ที่นักเรียนจะต้องเขียนโปรแกรมควบคุมให้หุ่นยนต์เดินไปและหลบหลีกสิ่งกีดขวางแบบอัตโนมัติคือให้หุ่นยนต์ “คิดเป็น” ว่าถ้าพบสิ่งกีดขวางหรือช่องทางที่สามารถไปได้ให้ตัดสินใจเดินไปได้เลยเมื่อพบเป้าหมายคือโคมไฟให้หยิบเก็บมาถือว่าจบภาระกิจ....ซึ่งครูได้ออกแบบแผนที่ไว้ตามลำดับจากง่ายไปหายากให้นักเรียนได้ฝึกใช้กระบวนการคิด

4 ขั้นที่ 3. พิจารณาแยกแยะ
เมื่อหุ่นยนต์มองเห็นวัตถุที่อยู่ด้านหน้าจะพิจารณาแยกแยะด้วยการตรวจสอบเงื่อนไขคำสั่งที่ผู้เรียนเขียนโปรแกรมลงไป พบจุดขาวเลี้ยวขวา พบโคมไฟเก็บก็จบ พบกำแพงเลี้ยวขวา พบจุดขาวเลี้ยวขวา หน้าว่างเดิน พบจุดขาวเลี้ยวขวา พบจุดขาวเลี้ยวขวา

5 เมื่อเขียนโปรแกรมจริง ดังนี้


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการฝึกความคิดด้านการคิดวิเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google