งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการฝึกความคิดด้าน การคิดวิเคราะห์ ที่มาของนวัตกรรมนี้คือผู้สอนไดรับ มอบหมายให้สอนวิชาคอมพิวเตอร์เรื่อง การเขียนโปรแกรม ระดับ ม.2 และดูแล นักเรียนชมรมเตรียมความพร้อมสู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการฝึกความคิดด้าน การคิดวิเคราะห์ ที่มาของนวัตกรรมนี้คือผู้สอนไดรับ มอบหมายให้สอนวิชาคอมพิวเตอร์เรื่อง การเขียนโปรแกรม ระดับ ม.2 และดูแล นักเรียนชมรมเตรียมความพร้อมสู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการฝึกความคิดด้าน การคิดวิเคราะห์ ที่มาของนวัตกรรมนี้คือผู้สอนไดรับ มอบหมายให้สอนวิชาคอมพิวเตอร์เรื่อง การเขียนโปรแกรม ระดับ ม.2 และดูแล นักเรียนชมรมเตรียมความพร้อมสู่ คอมพิวเตอร์โอลิมปิกและการแข่งขัน หุ่นยนต์ซึ่งมีนักเรียนสนใจเป็นจำนวนมาก แต่บางครั้งหุ่นยนต์ในการฝึกซ้อมไม่ เพียงพอจึงใช้โปรแกรมสร้างสถานการณ์ จำลองขึ้นมาเพื่อฝึกการควบคุมหุ่นยนต์และ ได้สังเกตพบว่าสนามหรือแผนที่ฝึกซ้อม หุ่นยนต์ที่ออกแบบมานี้มีประโยชน์มากช่วย ในการพัฒนาความคิดได้เป็นอย่างดี นักเรียนที่ผ่านการสอนหลายรุ่นประสบ ความสำเร็จในการแข่งขันหุ่นยนต์มาหลาย ครั้งเพราะได้ใช้สนามที่ออกแบบมานี้ฝึกคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหา สนุกกับการเรียนรู้ และภาคภูมิใจที่ทำภาระกิจได้สำเร็จจึงได้ พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นสนามที่วัดทักษะด้าน ความคิดวิเคราะห์และแก้ปํญหาถึง 20 สนามในปัจจุบันนี้

2 กระบวนการคิดวิเคราะห์ : ขั้นที่ 1. กำหนดสิ่งที่ต้องการวิเคราะห์ ตัวหุ่นยนต์ หุ่นยนต์ มองเห็นได้ 3 ด้าน คือ 1. ด้านหน้า front 2. ด้านซ้าย left 3. ด้านขวา right แต่ละด้านเห็นได้ 5 แบบ คือ 1. สิ่งกีดขวาง IsObstacle() 2. ที่ว่าง IsClear() 3. โคมไฟ IsBeacon() 4. สีขาว IsWhite() 5. สีดำ IsBlack() ตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง 1. ถ้าหุ่นยนต์เห็นที่ว่างข้างหน้า if(frontIsClear()) 2. ถ้าหุ่นยนต์เห็นที่ว่างข้างซ้าย if(leftIsClear()) 3. ถ้าหุ่นยนต์เห็นที่ว่างข้างขวา if(rightIsClear()) 4. ดังนั้นเมื่อเห็นแบบอื่นก็แก้ไขคำสั่ง เท่านั้นเอง

3 ขั้นที่ 2. กำหนดปัญหา ปัญหาและอุปสรรค์คือสนามแผนที่ที่ นักเรียนจะต้องเขียนโปรแกรมควบคุมให้ หุ่นยนต์เดินไปและหลบหลีกสิ่งกีดขวางแบบ อัตโนมัติคือให้หุ่นยนต์ “ คิดเป็น ” ว่าถ้าพบสิ่ง กีดขวางหรือช่องทางที่สามารถไปได้ให้ ตัดสินใจเดินไปได้เลยเมื่อพบเป้าหมายคือโคม ไฟให้หยิบเก็บมาถือว่าจบภาระกิจ.... ซึ่งครูได้ ออกแบบแผนที่ไว้ตามลำดับจากง่ายไปหายาก ให้นักเรียนได้ฝึกใช้กระบวนการคิด

4 ขั้นที่ 3. พิจารณาแยกแยะ เมื่อหุ่นยนต์มองเห็นวัตถุที่อยู่ด้านหน้าจะ พิจารณาแยกแยะด้วยการตรวจสอบ เงื่อนไขคำสั่งที่ผู้เรียนเขียนโปรแกรมลง ไป หน้าว่างเดิน พบกำแพง เลี้ยวขวา พบจุดขาว เลี้ยวขวา พบโคมไฟเก็บก็ จบ

5 เมื่อเขียนโปรแกรมจริง ดังนี้


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการฝึกความคิดด้าน การคิดวิเคราะห์ ที่มาของนวัตกรรมนี้คือผู้สอนไดรับ มอบหมายให้สอนวิชาคอมพิวเตอร์เรื่อง การเขียนโปรแกรม ระดับ ม.2 และดูแล นักเรียนชมรมเตรียมความพร้อมสู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google