งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทดสอบที (t) •ก•การทดสอบสถิติทีแบบ ตัวอย่างคู่ อันดับ หรือ ตัวอย่างสัมพันธ์ หัวข้อที่จะศึกษา มีดังนี้ •ก•การทดสอบสถิติทีแบบ ตัวอย่างอิสระ เอกสารหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทดสอบที (t) •ก•การทดสอบสถิติทีแบบ ตัวอย่างคู่ อันดับ หรือ ตัวอย่างสัมพันธ์ หัวข้อที่จะศึกษา มีดังนี้ •ก•การทดสอบสถิติทีแบบ ตัวอย่างอิสระ เอกสารหน้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การทดสอบที (t) •ก•การทดสอบสถิติทีแบบ ตัวอย่างคู่ อันดับ หรือ ตัวอย่างสัมพันธ์ หัวข้อที่จะศึกษา มีดังนี้ •ก•การทดสอบสถิติทีแบบ ตัวอย่างอิสระ เอกสารหน้า 1-2

3 การสรุปผลการทดสอบ จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย โปรแกรม SPSS ทำได้ 2 วิธีคือ 1. จากค่าพี (P: Probability) หรือความ น่าจะเป็น ( ในโปรแกรม SPSS อาจเขียน Asymp. Sig. หรือ Sig. แทน ค่าพี ) 2. จากการเปิดตาราง ในที่นี้เลือกใช้วิธีที่ 1 โดย ถ้า P Alpha แล้ว สรุปว่าค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่ม แตกต่างกัน ถ้า P > Alpha แล้ว สรุปว่าสรุปว่าค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน การทดสอบสถิติทีแบบ ตัวอย่างอิสระ มีตารางที่สำคัญ 2 ตารางคือ ตาราง Group Statistics และ ตาราง Independent Samples Test ดังนี้ เอกสารหน้า 2-3

4 ตัวแปร X ชนิดที่ 2 มีจำนวน 6 หน่วย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 64.8333 โดยมีความ เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10.1866 และ ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.1587 การแปล ความ ตาร าง ตัวแปร X ชนิดที่ 4 ก็อ่านได้ แบบเดียวกัน ตัว แปร จำนว น ชนิด หรือ กลุ่ม เอกสารหน้า 3-4

5 การแปลความ ให้พิจารณาค่า Sig. ใน 1 ถ้า Sig. มากกว่า Alpha แล้วให้สรุปในช่อง 2 ไม่เช่นนั้นให้สรุป ในช่อง 3 ( สมมุติว่า Alpha เท่ากับ 0.05) ตารา ง 1 2 3 ในที่นี้พบว่าค่า Sig. ใน 1 คือ 0.473 ซึ่งมากกว่า 0.05 จึงสรุปผลจาก 2 จาก 2 ค่า Sig. คือ 0.645 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 จึง สรุปว่าอายุใช้งานโดยเฉลี่ยของตัวแปร X ในแบบที่ 2 และแบบที่ 4 ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 การทดสอบสถิติทีแบบ ตัวอย่างคู่อันดับ หรือ ตัวอย่างสัมพันธ์ มีตารางที่สำคัญ 2 ตารางคือ ตาราง Paired Samples Statistics และ ตาราง Paired Samples Test ดังนี้ เอกสารหน้า 4

6 จาก ตาราง Paired Samples Statistics ตัวแปรตัว แรกคือ BEFORE ค่าเฉลี่ยคือ 54.1 ขนาดตัวอย่างคือ 10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 2.8067 และ ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าเฉลี่ยคือ 0.8876 สำหรับตัวแปร AFTER ( หลังการอบรม ) ก็ปรากฏค่า ต่างๆ ในบรรทัดถัดไป และในกรณีตัวอย่างคู่อันดับ เช่นนี้ขนาดตัวอย่างจะต้องเท่ากันเสมอ การแปล ความ ตาร าง เอกสารหน้า 5

7 การแปลความ ให้พิจารณาค่า Sig. ถ้า Sig. มากกว่า Alpha แล้วให้สรุปว่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกัน ไม่เช่นนั้นให้ สรุปว่าเฉลี่ยแตกต่างกัน ( สมมุติว่า Alpha เท่ากับ 0.01 ) จากตารางพบว่า Sig. (2-tailed) มีค่าเท่ากับ 0 ซึ่ง น้อยกว่า 0.01 ดังนั้นจึงสรุปว่าค่าเฉลี่ยหลังการอบรม สูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนการอบรมที่ระดับนัยสำคัญ 0.01 ตารา ง ข้อควรจำ ความน่าจะเป็นแบบหนึ่งหาง เท่ากับ ครึ่งหนึ่งของความน่าจะเป็นแบบสองหาง นั่น คือ ดังนั้น ในที่นี้ความน่าจะเป็นแบบหนึ่งหาง เท่ากับ 0/2 = 0 เอกสารหน้า 6


ดาวน์โหลด ppt การทดสอบที (t) •ก•การทดสอบสถิติทีแบบ ตัวอย่างคู่ อันดับ หรือ ตัวอย่างสัมพันธ์ หัวข้อที่จะศึกษา มีดังนี้ •ก•การทดสอบสถิติทีแบบ ตัวอย่างอิสระ เอกสารหน้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google