งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 5 การใช้โปรแกรม SPSS ในการตรวจสอบการแจก แจงของข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 5 การใช้โปรแกรม SPSS ในการตรวจสอบการแจก แจงของข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1 บทที่ 5 การใช้โปรแกรม SPSS ในการตรวจสอบการแจก แจงของข้อมูล

3 BC428 Statistical Software for Decision Making A.Bootsara Prakobtham 2 วิธีการตรวจสอบการแจกแจงของ ข้อมูล 1. วิธีการตรวจสอบโดยใช้ กราฟ 2. วิธีการตรวจสอบโดยใช้ สมมุติฐาน

4 BC428 Statistical Software for Decision Making A.Bootsara Prakobtham 3 กราฟที่ใช้ตรวจสอบการแจกแจง ความถี่ของข้อมูล •Histogram •Stem and Leaf Plot •Boxplot •Normal plot •Detrended Normal Plot

5 BC428 Statistical Software for Decision Making A.Bootsara Prakobtham 4 วิธีการตรวจสอบโดยใช้สมมติฐาน •Kolmogorov-Smirnov Test (K-S Test) จะใช้เมื่อข้อมูลมีมากว่า 50 case •Shapiro-Wilk Test จะใช้เมื่อข้อมูลมีไม่มากกว่า 50 case

6 BC428 Statistical Software for Decision Making A.Bootsara Prakobtham 5 การตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูล แบบไม่แยกกลุ่ม • ลักษณะของข้อมูลที่ใช้มีเพียง 1 ชุด เท่านั้น • ในกรณีที่มีกลุ่มย่อย ๆ แต่จะทดสอบรวมเป็น กลุ่มเดียว • คำสั่งที่ใช้ Analyze  Descriptive Statistics  Explore

7 BC428 Statistical Software for Decision Making A.Bootsara Prakobtham 6 การแปรผลของการตรวจสอบการ แจกแจงของข้อมูล ส่วนที่ 1 • ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์คือตัวแปร Sale •. ใช้ข้อมูลทั้งหมด 40 ค่า (Case) • ไม่มีข้อมูลสูญหาย (Missing)

8 BC428 Statistical Software for Decision Making A.Bootsara Prakobtham 7 ส่วนที่ 2

9 BC428 Statistical Software for Decision Making A.Bootsara Prakobtham 8 ส่วนที่ 2 ตารางแสดงค่าสถิติเบื้องต้นของตัว แปร sale • ค่าเฉลี่ยของยอดขาย เป็น 68.90 • ค่าความคลาดเคลื่อน มาตรฐานเป็น 1.78 • การประมาณค่าแบบ ช่วงของค่าเฉลี่ยอยู่ ระหว่าง 65.31 ถึง 72.49 ที่ช่วงความ เชื่อมั่น 95% • ค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่ตัด ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด ทิ้งไปอย่างละ 5% เป็น 68.69 • ค่ามัธยฐานเป็น 68.00 • ค่าความแปรปรวนเป็น 126.297 • ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็น 11.24 • ยอดขายต่ำสุดเป็น 45 • ยอดขายสูงสุดเป็น 96 • ค่าพิสัยเป็น 51 • ค่า Q 3 -Q 1 =14 • ค่าความเบ้เป็น 0.248 แสดงว่ามีการแจกแจง ใกล้เคียงกับแบบปกติ • ค่าความโด่งเป็น - 0.062 แสดงความความ โด่งใกล้เคียงโด่งแบบ ปกติ

10 BC428 Statistical Software for Decision Making A.Bootsara Prakobtham 9 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 3 เป็นการแสดงค่า Percentiles ตั้งแต่ P 5 ถึง P 95 ดังนี้ P 5 = 52.05 P 10 = 54.00 P 25 = 62.00 P 50 = 68.00 P 75 = 76.00 P 90 = 86.60 P 95 = 89.85

11 BC428 Statistical Software for Decision Making A.Bootsara Prakobtham 10 ส่วนที่ 4 ส่วนที่ 4 ทดสอบสมมติฐานว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบ ปกติหรือไม่ 1) สมมติฐาน H 0 : ข้อมูล Sale มีการแจกแจงแบบปกติ H 1 : ข้อมูล Sale ไม่มีการแจกแจงแบบปกติ 2) สถิติทดสอบคือ shapiro-wilk = 0.987 3) กำหนด ค่าระดับนัยสำคัญ = 0.05 4) ค่า Sig = 0.945 5) ค่า sig> นั่นคือ Accept H o สรุปได้ว่าข้อมูล Sale มี การแจกแจงแบบปกติ

12 BC428 Statistical Software for Decision Making A.Bootsara Prakobtham 11 หมายเหตุ การทดสอบการแจกแจงแบบ ปกติ • ในกรณีที่ข้อมูลมีมากว่า 50 Case ผลการ วิเคราะห์จะได้เพียงการทดสอบโดยใช้ K-S Test เท่านั้น • ในกรณีที่มีการกำหนดค่าเฉลี่ยและส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานให้จะต้องใช้การทดสอบ K-S ( ไม่ใช่ Lilliefors)

13 BC428 Statistical Software for Decision Making A.Bootsara Prakobtham 12 ส่วนที่ 5 ส่วนที่ 5 Histogram แสดงข้อมูลของ ยอดขาย โดยที่แกนนอนแทนข้อมูล และ แกนตั้งแทนจำนวนความถี่ข้อมูล จะเห็นได้ว่าข้อมูลมีการแจกแจงใกล้เคียงการ แจกแจงปกติ

14 BC428 Statistical Software for Decision Making A.Bootsara Prakobtham 13 sale amount Stem-and-Leaf Plot Frequency Stem & Leaf.00 4. 1.00 4. 5 4.00 5. 2344 2.00 5. 56 7.00 6. 0122344 8.00 6. 55677799 6.00 7. 011134 6.00 7. 566889 2.00 8. 13 2.00 8. 77 1.00 9. 0 1.00 9. 6 Stem width: 10 Each leaf: 1 case(s) ส่วนที่ 6 Stem and Leaf ลองแปรผลเอง

15 BC428 Statistical Software for Decision Making A.Bootsara Prakobtham 14 ส่วนที่ 7 Normal Q-Q Plot ข้อมูลกระจาย ตัวอยู่ใกล้เคียง กับเส้นตรง แสดงว่า ข้อมูล มีการแจกแจง แบบปกติ

16 BC428 Statistical Software for Decision Making A.Bootsara Prakobtham 15 ส่วนที่ 8 Detrended Normal Q-Q Plot ข้อมูลกระจาย ตัวอยู่รอบ เส้นตรงโดยไม่ มีรูปแบบ แสดง ว่า ข้อมูลมีการ แจกแจงแบบ ปกติ

17 BC428 Statistical Software for Decision Making A.Bootsara Prakobtham 16 ส่วนที่ 9 Boxplot ลองแปรผลเอง

18 BC428 Statistical Software for Decision Making A.Bootsara Prakobtham 17 • เป็นการเปรียบเทียบลักษณะข้อมูลหลาย ๆ กลุ่มพร้อม ๆ กัน • เช่น เปรียบเทียบข้อมูล เรื่องของยอดขาย แยกตามเพศ • คำสั่งที่ใช้ Analyze  Descriptive  Explore การตรวจสอบการแจกแจงของ ข้อมูลแบบแยกกลุ่ม

19 BC428 Statistical Software for Decision Making A.Bootsara Prakobtham 18 sale amount Stem-and-Leaf Plot for SEX= male Frequency Stem & Leaf 1.00 4. 5 3.00 5. 234 3.00 6. 025 5.00 7. 04568 3.00 8. 377 1.00 9. 0 Stem width: 10 Each leaf: 1 case(s) sale amount Stem-and-Leaf Plot for SEX= female Frequency Stem & Leaf 1.00 5. 4 2.00 5. 56 5.00 6. 12344 7.00 6. 5677799 4.00 7. 1113 3.00 7. 689 1.00 8. 1 1.00 Extremes (>=96) Stem width: 10 Each leaf: 1 case(s)

20 BC428 Statistical Software for Decision Making A.Bootsara Prakobtham 19


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 5 การใช้โปรแกรม SPSS ในการตรวจสอบการแจก แจงของข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google