งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BC428 : Research in Business Computer 1 บทที่ 11 การวิเคราะห์สถิติแบบ ไม่ใช้พารามิเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BC428 : Research in Business Computer 1 บทที่ 11 การวิเคราะห์สถิติแบบ ไม่ใช้พารามิเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BC428 : Research in Business Computer 1 บทที่ 11 การวิเคราะห์สถิติแบบ ไม่ใช้พารามิเตอร์

2 BC428 : Research in Business Computer 2 การวิเคราะห์สถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ •ใช้วัดผลของข้อมูลที่มีมาตรวัดที่มีคุณภาพต่ำได้ •ข้อมูลไม่จำเป็นต้องมีการแจกแจงแบบปกติ •สามารถวิเคราะห์ได้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดเล็กได้ •ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์จะด้อย กว่าสถิติแบบใช้พารามิเตอร์

3 BC428 : Research in Business Computer 3 รายละเอียดในบทนี้ •การทดสอบค่ากลางของประชากร 1 กลุ่ม •การทดสอบความแตกต่างของค่ากลางระหว่าง ประชากร 2 กลุ่ม •การทดสอบความแตกต่างของค่ากลางประชากร มากกว่า 2 กลุ่ม

4 BC428 : Research in Business Computer 4 การทดสอบค่ากลางของประชากร 1 กลุ่ม •เป็นการทดสอบว่าค่ากลาง(ค่ามัธยฐาน) มีความ แตกต่างจากค่าที่กำหนดไว้หรือไม่ •วิธีการทดสอบจะใช้วิธีการทดสอบรันส์(Run Test) สมมติฐานได้ 3 แบบ ดังนี้ แบบที่ 1 การทดสอบแบบสองทาง(2-Tailed Test) H 0 : M =  และ H 1 : M   แบบที่ 2 การทดสอบแบบทางเดียว (1-Tailed Test) H 0 : M   และ H 1 : M   แบบที่ 3 การทดสอบแบบทางเดียว (1-Tailed Test) H 0 : M   และ H 1 : M  

5 BC428 : Research in Business Computer 5 กรณีที่เป็น 1-tailed จะต้องพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้ ค่า Sig ที่แท้จริง ( กรณี 1-tailed test) เมื่อค่า Z เป็น บวกเมื่อค่า Z เป็น ลบ H 1 : M < θ1-[Sig(2-tailed)/2]Sig(2-tailed)/2 H 1 : M > θSig(2-tailed)/21-[Sig(2-tailed)/2]

6 BC428 : Research in Business Computer 6 Data11_1.sav ลักษณะของคำถามในแบบสอบถาม 1. ระดับไอคิว ต้องการทดสอบว่าไอคิว(ตัวแปร IQ) เท่ากับ140 หรือไม่ คำสั่ง Analyze  Nonparametric Tests  Runs… ข้อมูลที่เก็บได้เป็นดังนี้ 140,120,132,100,100,145,160,100,150,150,148, 149,130,150,143

7 BC428 : Research in Business Computer 7 1.H o : ระดับไอคิวของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาเท่ากับ 140 H 1 : ระดับไอคิวของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาไม่เท่ากับ สถิติทดสอบ คือ Z-Test = ค่า Sig = ระดับนัยสำคัญ(  ) = ค่า Sig>  แสดงว่ายอมรับสมมติฐาน หลัก นั่นคือ ระดับไอคิวของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาเท่ากับ 140 ที่ระดับ นัยสำคัญ 0.05

8 BC428 : Research in Business Computer 8 ผลการวิเคราะห์ ตัวแปร NSDZSig. ระดับไอคิวของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษา Test value = 140 จากตารางแสดงระดับไอคิวของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พบว่า ระดับ ไอคิวของนักเรียนระดับมัธยมศึกษามีค่าเท่ากับ 140 ซึ่งค่า Sig. ที่ได้ จากการทดสอบมีค่าเท่ากับ โดยทดสอบที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

9 BC428 : Research in Business Computer 9 การทดสอบความแตกต่างของค่ากลาง ระหว่างประชากร 2 กลุ่ม จำแนกการทดสอบเป็น 2 เรื่อง 1.กรณีที่ประชากร 2 กลุ่มเป็นอิสระกัน 2.กรณีที่ประชากร 2 กลุ่มไม่เป็นอิสระกัน

10 BC428 : Research in Business Computer 10 กรณีที่ประชากร 2 กลุ่มเป็นอิสระกัน •ใช้สถิติทดสอบของแมน-วิทนี ยู(Mann-Whitney U Test) สามารถเขียนสมมติฐานได้ 3 แบบ ดังนี้ แบบที่ 1 การทดสอบแบบสองทาง(2-Tailed Test) H o : M 1 = M 2 และ H 1 : M 1  M 2 แบบที่ 2 การทดสอบแบบทางเดียว (1-Tailed Test) H o : M 1  M 2 และ H 1 : M 1  M 2 แบบที่ 3 การทดสอบแบบทางเดียว (1-Tailed Test) H o : M 1  M 2 และ H 1 : M 1  M 2

11 BC428 : Research in Business Computer 11 การเลือกใช้สถิติทดสอบ •เลือก U เมื่อจำนวนข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ในแต่ละกลุ่มไม่เกิน 10 ค่า (n1 ≤ 10 และ n2 ≤ 10) กรณีที่เป็น 1-tailed จะใช้ค่า Sig/2 •เลือก Z จะใช้เมื่อจำนวนข้อมูลที่เก็บรวบรวมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมี ค่าเกิน 10 ค่า (n1 > 10 และ n2 > 10) กรณีที่เป็น 1-tailed จะใช้ ตารางนี้ ค่า Sig ที่แท้จริง ( กรณี 1-tailed test) เมื่อค่า Z เป็น บวกเมื่อค่า Z เป็น ลบ H 1 : M 1 < M 2 1-[Sig(2- tailed)/2] Sig(2-tailed)/2 H 1 : M 1 > M 2 Sig(2-tailed)/21-[Sig(2-tailed)/2]

12 BC428 : Research in Business Computer 12 ลักษณะของคำถามในแบบสอบถาม 1. นักร้องที่ต้องการโหวต  Anny  Sara 2. คะแนนโหวต (0 – 10) คะแนน Data11_2.sav คำสั่ง Analyze  Nonparametric Tests  2 Independent Samples… ทดสอบว่า Anny ร้องเพลงได้คะแนนโหวตดีกว่า Sara จริง หรือไม่

13 BC428 : Research in Business Computer 13

14 BC428 : Research in Business Computer 14 การทดสอบสมมติฐาน 1. Ho : Anny ได้คะแนนโหวตในการประกวดร้องเพลงไม่มากกว่า Sara H1 : Anny ได้คะแนนโหวตในการประกวดร้องเพลงมากกว่า Sara 2. สถิติทดสอบ คือ Z = ค่า Sig (2-tailed) = เนื่องจากสมมติฐานเป็น 1-tailed ซึ่ง ค่า Sig ที่ได้จากการคำนวณใหม่ มีค่าเป็น Sig(1-tailed) = /2 = 1 – = ระดับนัยสำคัญ(  ) = ค่า Sig >  แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลัก นั่นคือ Anny ได้คะแนน โหวตในการประกวดร้องเพลงไม่มากกว่า Sara ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

15 BC428 : Research in Business Computer 15 ผลการวิเคราะห์ คะแนนโหวตN ค่าเฉลี่ย อันดับ ZSig. Anny Sara จากตารางแสดงการวิเคราะห์ผลโหวตของนักร้อง พบว่า นักร้อง Anny ร้องเพลงได้ไม่ดีกว่า Sara ซึ่งค่า Sig. ที่ได้จากการทดสอบมี ค่าเท่ากับ โดยทดสอบที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

16 BC428 : Research in Business Computer 16 การทดสอบกรณีที่ประชากร 2 กลุ่มไม่เป็นอิสระกัน • ลักษณะข้อมูลจะเป็นข้อมูลแบบคู่ (Paired Data) • ใช้สถิติทดสอบของวิลคอกซัน (Wilcoxon Test) คำสั่ง Analyze  Nonparametric Tests  2 Related Samples

17 BC428 : Research in Business Computer 17 กรณีที่เป็น 1-tailed จะต้องพิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้ ค่า Sig ที่แท้จริง(กรณี 1-tailed test) เมื่อค่า Z เป็น บวกเมื่อค่า Z เป็น ลบ H 1 : M 1 < M 2 1-[Sig(2-tailed)/2]Sig(2-tailed)/2 H 1 : M 1 > M 2 Sig(2-tailed)/21-[Sig(2-tailed)/2]

18 BC428 : Research in Business Computer 18 Data11_3.sav ต้องการทดสอบว่าน้ำหนักของฝาแฝดพี่น้อง มี น้ำหนักแตกต่างกันหรือไม่ คู่ที่ แฝดพี่ แฝดน้อง

19 BC428 : Research in Business Computer 19 NPar Tests Wilcoxon Signed Ranks Test

20 BC428 : Research in Business Computer Ho : น้ำหนักของฝาแฝดพี่น้อง มีน้ำหนักไม่แตกต่างกัน H1 : น้ำหนักของฝาแฝดพี่น้อง มีน้ำหนักแตกต่างกัน 2.สถิติทดสอบ คือ Z = ค่า Sig = ระดับนัยสำคัญ(  ) = ค่า Sig>  แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลัก นั่นคือ น้ำหนักของฝาแฝดพี่น้อง มีน้ำหนักไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

21 BC428 : Research in Business Computer 21 ผลการวิเคราะห์ น้ำหนักNSDZSig. แฝดพี่ แฝดน้อง จากตาราง เป็นการวิเคราะห์หาความแตกต่างของ น้ำหนักของฝาแฝด พบว่า น้ำหนักของฝาแฝดพี่น้อง มี น้ำหนักไม่แตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. ที่ได้จากการ ทดสอบมีค่าเท่ากับ โดยทดสอบที่ระดับ นัยสำคัญ 0.05

22 BC428 : Research in Business Computer 22 ลองทดสอบว่า IQ ของ แฝดพี่มากกว่าแฝด น้อยหรือไม่ ให้เวลาคิดและทดสอบ สมมติฐาน หยิบกระดาษขึ้นมาคนละ 1 แผ่น Quiz 5 นาที

23 BC428 : Research in Business Computer 23 การทดสอบความแตกต่างของค่ากลาง ประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม การทดสอบแบ่งเป็น 2 กรณีคือ - กรณีที่ประชากร k กลุ่มเป็นอิสระกัน - กรณีที่ประชากร k กลุ่มไม่เป็นอิสระกัน

24 BC428 : Research in Business Computer 24 กรณีที่ประชากร k กลุ่มเป็นอิสระกัน • กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบมีมากกว่า 2 กลุ่ม • ใช้สถิติทดสอบของคัสคอล วอลลิส เอช (Kruskal Wallis H Test) สมมติฐานที่ใช้สำหรับการทดสอบ คือ H 0 : ค่ากลางของประชากรทั้ง k กลุ่มไม่แตกต่างกัน H 1 : มีค่ากลางอย่างน้อย 2 กลุ่มที่มีความแตกต่างกัน

25 BC428 : Research in Business Computer 25 Data11_4.sav ลักษณะของคำถามในแบบสอบถาม 1. อาชีพ  นักเรียน  ข้าราชการ  พนักงานบริษัท 2. ระยะเวลาในการใช้โทรศัพท์แต่ละครั้ง นาที คำสั่ง Analyze  Nonparametric Tests  k Independent Samples… ต้องการทดสอบว่าระยะเวลาในการใช้โทรศัพท์ของทั้ง 3 อาชีพมีความแตกต่างกันหรือไม่

26 BC428 : Research in Business Computer 26 NPar Tests Kruskal-Wallis Test

27 BC428 : Research in Business Computer H o : ระยะเวลาในการใช้โทรศัพท์ของทั้ง 3 อาชีพไม่แตกต่างกัน H 1 : มีอย่างน้อย 2 อาชีพที่ใช้ระยะเวลาในการใช้โทรศัพท์ แตกต่างกัน 2.สถิติทดสอบ คือ Chi-Square = ค่า Sig = ระดับนัยสำคัญ(  ) = ค่า Sig <  แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือ มีอย่างน้อย 2 อาชีพที่ใช้ระยะเวลาในการใช้โทรศัพท์แตกต่างกัน ที่ระดับ นัยสำคัญ 0.05

28 BC428 : Research in Business Computer 28 ผลการวิเคราะห์ ระยะเวลาในการใช้ โทรศัพท์ N ค่าเฉลี่ย อันดับ Chi- Square Sig. นักเรียน ข้าราชการ88.00 พนักงานบริษัท จากตารางแสดงการวิเคราะห์ระยะเวลาในการใช้โทรศัพท์ โดยจำแนกตามอาชีพ พบว่า มีอย่างน้อย 2 อาชีพที่ใช้ ระยะเวลาการใช้โทรศัพท์แต่ละครั้งแตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. ที่ได้จากการทดสอบมีค่าเท่ากับ โดยทดสอบที่ ระดับนัยสำคัญ 0.05

29 BC428 : Research in Business Computer 29 กรณีที่ประชากร k กลุ่มไม่เป็นอิสระกัน • กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบมีมากกว่า 2 กลุ่ม • มีปัจจัยในการควบคุมข้อมูลให้มีความเกี่ยวข้องกัน • คล้ายกับการทดสอบ Two-way ANOVA • ใช้สถิติทดสอบของฟรีดแมน (FriedmanTest)

30 BC428 : Research in Business Computer 30 สมมติฐานที่ใช้สำหรับการทดสอบ คือ H 0 : ค่ากลางของประชากรทั้ง k กลุ่มไม่แตกต่างกัน H 1 : มีค่ากลางอย่างน้อย 2 กลุ่มที่มีความแตกต่างกัน คำสั่ง Analyze  Nonparametric Tests  k Related Samples…

31 BC428 : Research in Business Computer 31 Data11_5.sav นัก ดื่ม ระดับความชอบ(1- 5 คะแนน) เอสเพรส โซ่ คาปูชิโนลาเต้มอคค่า ต้องการทดสอบว่า ระดับคะแนนความชื่นชอบ ในกาแฟ 4 ชนิดแตกต่างกันหรือไม่

32 BC428 : Research in Business Computer 32 NPar Tests Friedman Test

33 BC428 : Research in Business Computer Ho : ระดับคะแนนความชื่นชอบในกาแฟ 4 ชนิด ไม่ แตกต่างกัน H1 : มีกาแฟอย่างน้อย 2 ชนิดที่มีระดับคะแนนแตกต่างกัน 2.สถิติทดสอบ คือ Chi-Square = ค่า Sig = ระดับนัยสำคัญ(  ) = ค่า Sig >  แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลัก นั่นคือ ระดับ คะแนนความชื่นชอบในกาแฟ 4 ชนิด ไม่แตกต่าง ที่ระดับ นัยสำคัญ 0.05

34 BC428 : Research in Business Computer 34 ผลการวิเคราะห์ คะแนนความชอบNSD Chi- Square Sig. เอสเพรสโซ คาปูชิโน ลาเต้ มอคค่า จากตาราง เป็นการวิเคราะห์หาความแตกต่างของคะแนน ความชอบกาแฟทั้ง 4 ชนิด พบว่า ระดับคะแนนความชอบ ในกาแฟทั้ง 4 ชนิดไม่แตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. ที่ได้จาก การทดสอบมีค่าเท่ากับ โดยทดสอบที่ระดับ นัยสำคัญ 0.05

35 BC428 : Research in Business Computer 35 การบ้านท้ายบทที่ 11 อ่านหนังสือด้วยเผื่อ Quiz คราวหน้า


ดาวน์โหลด ppt BC428 : Research in Business Computer 1 บทที่ 11 การวิเคราะห์สถิติแบบ ไม่ใช้พารามิเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google