งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BC428 Research in Business Computer1 บทที่ 10 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของตัวแปร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BC428 Research in Business Computer1 บทที่ 10 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของตัวแปร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BC428 Research in Business Computer1 บทที่ 10 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของตัวแปร

2 BC428 Research in Business Computer2 •ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัว แปรขึ้นไป •ลักษณะของตัวแปรที่ใช้ในการทดสอบจะมี 2 ชนิด  ตัวแปรเชิงปริมาณ  ตัวแปรเชิงคุณภาพ •จะต้องวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และหาขนาด ความสัมพันธ์ของตัวแปร

3 BC428 Research in Business Computer3 การทดสอบสามารถทดสอบได้ 3 กรณี •ตัวแปรเชิงปริมาณกับเชิงปริมาณ •ตัวแปรเชิงคุณภาพกับเชิงคุณภาพ •ตัวแปรเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพ

4 BC428 Research in Business Computer4 ตัวแปรเชิงปริมาณกับตัวแปรเชิงปริมาณ •ข้อมูลจะอยู่ในมาตรวัด Interval Scale และ Ratio Scale •วัดความสัมพันธ์ จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ •ใช้ r แทนกลุ่มตัวอย่าง และ  แทนประชากร •ค่าที่วัดได้จะอยู่ระหว่าง -1 ถึง 1

5 BC428 Research in Business Computer5 ความหมายของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ค่า r ความหมาย ค่าบวกมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ค่าลบมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม ค่าเข้าใกล้ 1 มีความสัมพันธ์กันมาก และในทิศทางเดียวกัน ค่าเข้าใกล้ -1 มีความสัมพันธ์กันมาก และในทิศทางตรงกันข้าม ค่าเข้าใกล้ 0 มีความสัมพันธ์กันน้อย ค่าเท่ากับ 1 มีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์ และในทิศทาง เดียวกัน ค่าเท่ากับ -1 มีความสัมพันธ์กันอย่างสมบูรณ์ และในทิศทาง ตรงกันข้าม ค่าเท่ากับ 0 ไม่มีความสัมพันธ์กัน

6 BC428 Research in Business Computer6 ระดับความสัมพันธ์ ค่า r อยู่ระหว่างระดับความสัมพันธ์ 0.00 – 0.29 มีความสัมพันธ์กันต่ำ 0.30 – 0.69 มีความสัมพันธ์กันปานกลาง 0.70 – 0.99 มีความสัมพันธ์กันสูง

7 BC428 Research in Business Computer7 สมมติฐาน H o : ตัวแปรทั้งสองตัวไม่มีความสัมพันธ์กัน(  = 0) H 1 : ตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์กัน (   0)

8 BC428 Research in Business Computer8 ลักษณะของคำถามในแบบสอบถาม 1. เกรดเฉลี่ย ………………………………... 2. จำนวนชั่วโมงในการอ่านหนังสือ.........................ชั่วโมง/วัน ต้องการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเกรดเฉลี่ยของนักศึกษากับ จำนวนชั่วโมงในการอ่านหนังสือว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ Data10_1.sav คำสั่ง Analyze  Correlate  Bivariate …

9 BC428 Research in Business Computer9 ผลลัพธ์ของโปรแกรม SPSS Correlations

10 BC428 Research in Business Computer10 ขั้นตอนการทดสอบสมมติฐาน 1.H o : เกรดเฉลี่ยของนักศึกษากับจำนวนชั่วโมงในการ อ่านหนังสือไม่มีความสัมพันธ์กัน H 1 : เกรดเฉลี่ยของนักศึกษากับจำนวนชั่วโมงในการ อ่านหนังสือมีความสัมพันธ์กัน 2.ค่า Sig = 0.028 3.ระดับนัยสำคัญ(  ) = 0.05 4.ค่า Sig <  แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือ เกรดเฉลี่ยของนักศึกษากับจำนวนชั่วโมงในการอ่าน หนังสือมีความสัมพันธ์กัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ขนาดความสัมพันธ์ของเกรดเฉลี่ยและจำนวนชั่วโมงใน การอ่านหนังสือมีค่าเท่ากับ 0.492

11 BC428 Research in Business Computer11 ผลการวิเคราะห์ เกรดเฉลี่ย จำนวนชั่วโมงการ อ่านหนังสือ เกรดเฉลี่ย - จำนวนชั่วโมงการอ่าน หนังสือ 0.492*- *p<.05 จากตาราง แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างเกรดเฉลี่ย และจำนวนชั่วโมงในการอ่านหนังสือ เมื่อทดสอบที่ระดับ นัยสำคัญ 0.05 โดยพบว่าเกรดเฉลี่ยมีความสัมพันธ์กับจำนวน ชั่วโมงในการอ่านหนังสือของนักศึกษาในทิศทางเดียวกัน (r=0.492)

12 BC428 Research in Business Computer12 ในกรณีที่ทดสอบตัวแปรพร้อมกันมากกว่า 2 ตัวแปร •ตัวแปรสำหรับการทดสอบมีดังนี้ Exp, Amount1, Amount2 และ Amount3 ต้องการทดสอบว่าตัว แปรทั้ง 4 ตัว มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ Example.sav

13 BC428 Research in Business Computer13 ผลลัพธ์ของโปรแกรม SPSS

14 BC428 Research in Business Computer14 จะต้องทดสอบสมมติฐาน โดยจำนวนคู่ที่ต้องทดสอบ เป็น = 4(4-1)/2 = 6 คู่ ตัวอย่างขั้นตอนการทดสอบสมมติฐานระหว่างตัวแปร Exp กับ Amount1 ดังนี้ 1. H o : ประสบการณ์กับจำนวนวันในการใช้ IT เพื่อการสอน ไม่มีความสัมพันธ์กัน H 1 : ประสบการณ์กับจำนวนวันในการใช้ IT เพื่อการสอนมี ความสัมพันธ์กัน 2.ค่า Sig = 0.144 3.ระดับนัยสำคัญ(  ) = 0.01 4.ค่า Sig >  แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลัก นั่นคือ ประสบการณ์กับจำนวนวันในการใช้ IT เพื่อการสอนไม่มี ความสัมพันธ์กัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.01

15 BC428 Research in Business Computer15 ผลการวิเคราะห์ ExpAmount1Amount2Amount3 Exp- Amount1-.159- Amount2-.077.267** - Amount3-.074.419**.365**- **p<.01

16 BC428 Research in Business Computer16 จากตาราง แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัว แปรทั้ง 4 ตัวแปร พบว่ามีจำนวน 3 คู่ที่มีความสัมพันธ์ กัน โดยเมื่อทดสอบที่ค่าระดับนัยสำคัญ 0.01 พบว่า จำนวนวันในการใช้ IT สำหรับการสอน(Amount1) มี ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับจำนวนชั่วโมงในการใช้ IT สำหรับการเตรียมสอนของอาจารย์ (Amount2; r=0.267) และ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับ จำนวนชั่วโมงในการใช้ IT สำหรับการสอน(Amount3; r=0.419) ส่วนจำนวนชั่วโมงในการใช้ IT สำหรับการ เตรียมสอนของอาจารย์(Amount2) มีความสัมพันธ์ใน ทิศทางเดียวกับจำนวนชั่วโมงในการใช้ IT สำหรับการ สอน(Amount3; r=0.365)

17 BC428 Research in Business Computer17 ตัวแปรเชิงคุณภาพกับเชิงคุณภาพ •ข้อมูลจะอยู่ในมาตรวัด Nominal Scale และ Ordinal Scale •ข้อมูลจัดอยู่ในรูปแบบของตารางสองทาง (Crosstab) •สถิติทดสอบ คือ Chi-square โดยการทดสอบจะต้องกระทำ 2 ขั้นตอน ดังนี้ •ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 2 ตัว •หาขนาดความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้งสองตัว

18 BC428 Research in Business Computer18  ขั้นตอนการทดสอบความสัมพันธ์ ของตัวแปรเชิงคุณภาพกับเชิงคุณภาพ คำสั่ง Analyze  Descriptive Statistics  Crosstabs... ลักษณะข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มี 2 แบบ 1.ข้อมูลปฐมภูมิ 2.ข้อมูลทุติยภูมิ

19 BC428 Research in Business Computer19 1. อาชีพ  ข้าราชการ  พนักงานบริษัท  หมอ 2. รายได้  ต่ำกว่า 10,000 บาท  10,000 – 25,000 บาท  มากกว่า 25,000 บาท Data10_2P.sav อาชีพและรายได้มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ ข้อมูลปฐมภูมิ

20 BC428 Research in Business Computer20

21 BC428 Research in Business Computer21 ขั้นตอนการทดสอบสมมติฐาน 1. H o : อาชีพไม่มีความสัมพันธ์กันกับรายได้ (  =0) H 1 : อาชีพมีความสัมพันธ์กันกับรายได้ (   0) 2.สถิติทดสอบ คือ Chi-Square = 21.450 3.ค่า Sig = 0.000 4.ระดับนัยสำคัญ(  ) = 0.05 5.ค่า Sig <  แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่น คือ อาชีพมีความสัมพันธ์กันกับรายได้ ที่ระดับ นัยสำคัญ 0.05

22 BC428 Research in Business Computer22 ข้อมูลทุติยภูมิ อาชีพ รายได้ ข้าราชการ พนักงาน บริษัท หมอรวม ต่ำกว่า 10,000 บาท 2185 34 10,000-25,000 บาท 11159 35 มากกว่า 25,000 บาท 6718 31 รวม 383032 100 Data10_2S.sav

23 BC428 Research in Business Computer23 ลักษณะการป้อนข้อมูล ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ

24 BC428 Research in Business Computer24 การหาความสัมพันธ์ของข้อมูลทุติยภูมิ ใช้ 2 คำสั่ง 1.คำสั่ง Data  Weight Cases… 2.คำสั่ง Analyze  Descriptive Statistics  Crosstabs... จะได้ผลลัพธ์เหมือนกรณีข้อมูลปฐมภูมิ

25 BC428 Research in Business Computer25  การหาขนาดความสัมพันธ์ของตัว แปรเชิงคุณภาพกับเชิงคุณภาพ วิธีการวัดขนาดความสัมพันธ์ ทำได้ 2 แบบ •แบบ Symmetric  ไม่คำนึงว่าตัวแปรใดเป็น ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรใดเป็นตัวแปรตาม •แบบ Asymmetric  จะต้องคำนึงว่าตัวแปรใด เป็นตัวแปรอิสระหรือตัวแปรใดเป็นตัวแปรตาม คำสั่ง Analyze  Descriptive Statistics  Crosstabs...

26 BC428 Research in Business Computer26 Symmetric Asymmetric Symmetric Asymmetric Symmetric Asymmetric เลือกลักษณะความสัมพันธ์

27 BC428 Research in Business Computer27

28 BC428 Research in Business Computer28 อธิบายไว้แล้ว

29 BC428 Research in Business Computer29 วัดขนาดความสัมพันธ์แบบ Uncertainty coefficient มีค่าเท่ากับ 0.094 แสดงว่า อาชีพและรายได้มีความสัมพันธ์กันในระดับน้อย เนื่องจากค่าที่ วัดได้มีค่าต่ำ •ในกรณีที่กำหนดให้รายได้เป็นตัวแปรตาม ขนาดความสัมพันธ์มีค่า เท่ากับ 0.094 แสดงว่า อาชีพและรายได้มีความสัมพันธ์กันในระดับ น้อย เนื่องจากค่าที่วัดได้มีค่าต่ำ •ในกรณีที่กำหนดให้อาชีพเป็นตัวแปรตาม ขนาดความสัมพันธ์มีค่า เท่ากับ 0.095 แสดงว่า อาชีพและรายได้มีความสัมพันธ์กันในระดับ น้อย เนื่องจากค่าที่วัดได้มีค่าต่ำ

30 BC428 Research in Business Computer30 วัดขนาดความสัมพันธ์แบบ Phi and Cram_r’s V มีค่าเท่ากับ 0.463 และ 0.327 ตามลำดับ แสดงว่า อาชีพและรายได้มี ความสัมพันธ์กันในระดับน้อย เนื่องจากค่าที่วัดได้มีค่าต่ำ

31 BC428 Research in Business Computer31 ผลการวิเคราะห์ อาชีพรายได้ อาชีพ - รายได้ 0.327*- *p<.05 จากตาราง แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างอาชีพและรายได้ เมื่อทดสอบที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยพบว่าอาชีพมีความสัมพันธ์ กับรายได้ในทิศทางเดียวกัน(r=0.327)

32 BC428 Research in Business Computer32 ตัวแปรเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพ ต้องทดสอบ 2 ขั้นตอน 1. ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 2 ตัว 2. หาขนาดของความสัมพันธ์ว่ามากน้อยเพียงใด

33 BC428 Research in Business Computer33  ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิง ปริมาณกับเชิงคุณภาพ •โดยคำสั่งในการทดสอบในหัวข้อนี้จะใช้คำสั่งเดียวกับการ วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว(One Way ANOVA) คำสั่ง Analyze  Compare Means  One-Way ANOVA…

34 BC428 Research in Business Computer34 Data10_3.sav 1. อายุ  ต่ำกว่า 25 ปี  26 – 50 ปี  ตั้งแต่ 46 ปี ขึ้นไป 2. จำนวนชั่วโมงในการดูโทรทัศน์............................ ชั่วโมง/ วัน จำนวนชั่วโมงในการดูโทรทัศน์(ชั่วโมง/วัน) วัยรุ่น 15- 25 ปี วัยทำงาน 26 – 45 ปี คนสูงอายุ ตั้งแต่ 46 ปี ขึ้นไป 1 15 8 7 6 4 6 3 8 6 8 3 457358212457358212 154532214154532214 Ex ต้องการตรวจสอบว่าจำนวนชั่วโมงในการดูโทรทัศน์มี ความสัมพันธ์กันกลุ่มอายุหรือไม่

35 BC428 Research in Business Computer35 จากผลลัพธ์ของโปรแกรม สามารถเขียนขั้นตอนการทดสอบสมมติฐาน ได้ ดังนี้ •H o : จำนวนชั่วโมงในการดูโทรทัศน์ไม่มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอายุ H 1 : จำนวนชั่วโมงในการดูโทรทัศน์มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอายุ 2.สถิติทดสอบ คือ F = 3.806 3. ค่า Sig = 0.035 4.ระดับนัยสำคัญ(  ) = 0.05 5.ค่า Sig <  แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือ จำนวนชั่วโมง ในการดูโทรทัศน์มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอายุ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

36 BC428 Research in Business Computer36  การหาขนาดความสัมพันธ์ของตัวแปร เชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพ คำสั่ง Analyze  Descriptive Statistics  Crosstabs...

37 BC428 Research in Business Computer37 จากผลลัพธ์ของโปรแกรม SPSS สามารถอธิบายขนาด ความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 2 ตัวแปร ได้ดังนี้ ในกรณีที่กำหนดให้จำนวนชั่วโมงในการดูโทรทัศน์เป็นตัวแปร ตาม ขนาดความสัมพันธ์มีค่าเท่ากับ 0.469 แสดงว่า จำนวนชั่วโมงใน การดูโทรทัศน์และกลุ่มอายุมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง ในกรณีที่กำหนดให้กลุ่มอายุเป็นตัวแปรตาม ขนาด ความสัมพันธ์มีค่าเท่ากับ 0.669 แสดงว่า จำนวนชั่วโมงในการดู โทรทัศน์และกลุ่มอายุมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง จากผลลัพธ์ที่ได้ จะเห็นว่าตัวแปรทั้ง 2 ตัว ตัวแปรที่ควรจะเป็น ตัวแปรตาม คือ จำนวนชั่วโมงในการดูโทรทัศน์ ดังนั้นขนาด ความสัมพันธ์ของตัวแปร ควรจะมีค่าเท่ากับ 0.469

38 BC428 Research in Business Computer38 ผลการวิเคราะห์ กลุ่มอายุ จำนวนชั่วโมงในการดู โทรทัศน์ กลุ่มอายุ - จำนวนชั่วโมงในการดูโทรทัศน์ 0.469*- *p<.05 จากตาราง แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างจำนวนชั่วโมงใน การดูโทรทัศน์และกลุ่มอายุ เมื่อทดสอบที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 โดย พบว่าจำนวนชั่วโมงในการดูโทรทัศน์มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอายุใน ทิศทางเดียวกัน(r=0.469)

39 BC428 Research in Business Computer39 การบ้าน บทที่ 10 สัปดาห์หน้า ส่งผลการวิเคราะห์ Pretest


ดาวน์โหลด ppt BC428 Research in Business Computer1 บทที่ 10 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของตัวแปร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google