งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BC428 : Research in Business Computer 1 บทที่ 8 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ของประชากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BC428 : Research in Business Computer 1 บทที่ 8 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ของประชากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BC428 : Research in Business Computer 1 บทที่ 8 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ของประชากร

2 BC428 : Research in Business Computer 2 สถิติเชิงอนุมาน 1.การประมาณค่าพารามิเตอร์สำหรับประชากร 2.การทดสอบสมมติฐาน

3 BC428 : Research in Business Computer 3 การทดสอบค่าเฉลี่ย สำหรับประชากร 1 กลุ่ม สมมติฐาน แบบที่ 1 H 0 :  =  และ H 1 :    แบบที่ 2 H 0 :    และ H 1 :    แบบที่ 3 H 0 :    และ H 1 :   

4 BC428 : Research in Business Computer 4 ข้อตกลงก่อนการทดสอบค่าเฉลี่ย •ประชากรจะต้องมีการแจกแจงแบบปกติ หรือขนาด ตัวอย่างที่สุ่มมามีจำนวนมากกว่า 30 ค่า •ข้อมูลจะต้องเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (โดยข้อตกลงข้อนี้ไม่จำเป็นต้องทดสอบ)

5 BC428 : Research in Business Computer 5 การทดสอบการแจกแจงแบบปกติ ของประชากร 1 กลุ่ม สมมติฐาน H 0 : ข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ H 1 : ข้อมูลไม่มีการแจกแจงแบบปกติ

6 BC428 : Research in Business Computer 6 EXปริมาณการใช้คอมพิวเตอร์ของกลุ่มตัวอย่าง (วัน/สัปดาห์) ว่ามีการแจกแจงแบบปกติหรือไม่ คำถาม ปริมาณการใช้คอมพิวเตอร์............................ วัน/สัปดาห์ คำสั่ง Analyze  Descriptive Statistics  Explore… Data8_1.sav

7 BC428 : Research in Business Computer 7 Explore ขั้นตอนการทดสอบสมมติฐานได้ ดังนี้ 1.H o : ปริมาณการใช้คอมพิวเตอร์ต่อสัปดาห์มีการแจกแจงแบบปกติ H 1 : ปริมาณการใช้คอมพิวเตอร์ต่อสัปดาห์ไม่มีการแจกแจงแบบปกติ 2. สถิติทดสอบ คือ Shapiro-Wilk = 0.943 3. ค่า Sig = 0.272 4. ระดับนัยสำคัญ(  ) = 0.05 5. ค่า Sig>  แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลัก นั่นคือ ปริมาณการใช้ คอมพิวเตอร์ต่อสัปดาห์มีการแจกแจงแบบปกติ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

8 BC428 : Research in Business Computer 8 เขียนผลการวิเคราะห์ จากการวิเคราะห์ปริมาณการใช้คอมพิวเตอร์ต่อสัปดาห์ พบว่า ปริมาณการใช้คอมพิวเตอร์ต่อสัปดาห์มีการแจก แจงแบบปกติ ซึ่งค่า Sig. ที่ได้จากการทดสอบมีค่า เท่ากับ 0.272 โดยทดสอบที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

9 BC428 : Research in Business Computer 9 Ex ต้องการปริมาณการใช้คอมพิวเตอร์(ตัวแปร Freq) ของกลุ่ม ตัวอย่าง (วัน/สัปดาห์) ว่ามีการแจกแจงแบบปกติหรือไม่ Data8_2.sav ข้อมูลไม่มีการแจกแจงแบบปกติ จะต้องใช้สถิติแบบนอนพาราเมตริก

10 BC428 : Research in Business Computer 10 กรณีที่ข้อมูลมีจำนวนมาก Example.sav ข้อมูลชุดนี้สามารถนำไปวิเคราะห์สถิติแบบพาราเมตริกได้ต่อ เนื่องจากจำข้อมูลที่เก็บมามีจำนวนมาก ถือได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมี ขนาดใหญ่

11 BC428 : Research in Business Computer 11 วิธีการทดสอบค่าเฉลี่ยของ ประชากร 1 กลุ่ม •จะทดสอบเมื่อผ่านข้อตกลงข้อที่ 1 เรียบร้อยแล้ว คำสั่ง Analyze  Compare Means  One Sample T Test…

12 BC428 : Research in Business Computer 12 การวิเคราะห์ผลกรณีที่เป็น 1 tailed test ค่า Sig ที่แท้จริง ( กรณี 1-tailed test) เมื่อค่า t เป็น บวกเมื่อค่า t เป็น ลบ H 1 :  < θ 1-[Sig(2-tailed)/2]Sig(2-tailed)/2 H 1 :  > θ Sig(2-tailed)/21-[Sig(2-tailed)/2]

13 BC428 : Research in Business Computer 13 Example.sav T-Test ประมาณค่าแบบช่วงของค่าเฉลี่ยของประชากรได้ ดังนี้คือ 0.33 <  -5 < 0.84 0.33+5 <  < 0.84 + 5 5.33 <  < 5.84 หมายความว่า ค่าประมาณแบบช่วงของค่าเฉลี่ยของ ประชากรอยู่ระหว่าง 5.33 กับ 5.84 ที่ช่วงความเชื่อมั่น 95%

14 BC428 : Research in Business Computer 14 ขั้นตอนการทดสอบสมมติฐานได้ ดังนี้ 1. H o : ปริมาณการใช้คอมพิวเตอร์เฉลี่ยเท่ากับ 5 วันต่อ สัปดาห์ H 1 : ปริมาณการใช้คอมพิวเตอร์เฉลี่ยไม่เท่ากับ 5 วัน ต่อสัปดาห์ 2. สถิติทดสอบ คือ t-Test = 4.562 3. ค่า Sig = 0.000 4. ระดับนัยสำคัญ(  ) = 0.05 5. ค่า Sig<  แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือ ปริมาณการใช้คอมพิวเตอร์เฉลี่ยไม่เท่ากับ 5 วันต่อ สัปดาห์ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

15 BC428 : Research in Business Computer 15 ผลการวิเคราะห์ ตัวแปร NSDtSig. ปริมาณการใช้ คอมพิวเตอร์ต่อ สัปดาห์ 995.591.2784.5620.000 Test value = 5 จากตารางแสดงปริมาณการใช้คอมพิวเตอร์ต่อสัปดาห์ พบว่า ปริมาณ การใช้คอมพิวเตอร์ไม่เท่ากับ 5 วันต่อสัปดาห์ ซึ่งค่า Sig. ที่ได้จาก การทดสอบมีค่าเท่ากับ 0.000 โดยทดสอบที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 และ ค่าประมาณแบบช่วงของค่าเฉลี่ยของประชากรอยู่ระหว่าง 5.33 กับ 5.84 ที่ช่วงความเชื่อมั่น 95%

16 BC428 : Research in Business Computer 16 Ex ต้องการทดสอบว่า ปริมาณการใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ ต่อสัปดาห์(ตัวแปร Freq2)มากกว่า 5 วัน หรือไม่ Example.sav

17 BC428 : Research in Business Computer 17 1. Ho : ปริมาณการใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ไม่มากกว่า 5 วันต่อสัปดาห์ H1 : ปริมาณการใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์เฉลี่ยมากกว่า 5 วันต่อสัปดาห์ 2. สถิติทดสอบ คือ t-Test = -2.355 3. ค่า Sig(2-tailed) = 0.021 เนื่องจากสมมติฐานเป็น 1-tailed ซึ่ง ค่า Sig ที่ได้จากการคำนวณ ใหม่ มีค่าเป็น Sig(1-tailed)= 1- (0.021/2) = 1-0.0105 = 0.9895 4.ระดับนัยสำคัญ(  ) = 0.05 5.ค่า Sig>  แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลัก นั่นคือ ปริมาณการใช้ คอมพิวเตอร์เฉลี่ยไม่มากกว่า 5 วันต่อสัปดาห์ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ขั้นตอนการทดสอบสมมติฐาน

18 BC428 : Research in Business Computer 18 การทดสอบค่าเฉลี่ยสำหรับ ประชากร 2 กลุ่ม •กรณีที่กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มเป็นอิสระกัน(Independent Sample) •กรณีที่กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มไม่เป็นอิสระกัน (Dependent Sample)

19 BC428 : Research in Business Computer 19 การทดสอบกรณีที่กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มเป็นอิสระกัน สมมติฐาน แบบที่ 1 H o :  1 =  2 และ H 1 :  1   2 แบบที่ 2 H o :  1   2 และ H 1 :  1   2 แบบที่ 3 H o :  1   2 และ H1 :  1   2

20 BC428 : Research in Business Computer 20 ทดสอบกรณีที่กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มเป็นอิสระกัน จะต้องตรวจสอบข้อตกลง 3 ข้อ 1.ประชากรทั้งสองกลุ่มจะต้องมีการแจกแจงแบบปกติ หรือขนาดตัวอย่างที่สุ่มแต่ละกลุ่มมีจำนวนมากกว่า 30 ค่า 2.ข้อมูลจะต้องเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ 3.ทดสอบความแปรปรวนของประชากรทั้ง 2 กลุ่มว่ามี ความแตกต่างกันหรือไม่

21 BC428 : Research in Business Computer 21 1. การทดสอบการแจกแจงแบบปกติกรณีที่กลุ่ม ตัวอย่าง 2 กลุ่มเป็นอิสระกัน Data8_2.sav Ex เป็นการทดสอบปริมาณการใช้คอมพิวเตอร์(ตัวแปร Freq1)ของ กลุ่มตัวอย่าง(วัน/สัปดาห์) โดยจำแนกตามเพศ(ตัวแปร Sex) ลักษณะของคำถามในแบบสอบถาม 1. เพศ  ชาย  หญิง 2. ปริมาณการใช้คอมพิวเตอร์............................ วัน/สัปดาห์ คำสั่ง Analyze  Descriptive Statistics  Explore…

22 BC428 : Research in Business Computer 22 เมื่อจำแนกตามเพศชาย 1.Ho : ปริมาณการใช้ คอมพิวเตอร์ต่อสัปดาห์ของ เพศชายมีการแจกแจงแบบ ปกติ H1 : ปริมาณการใช้ คอมพิวเตอร์ต่อสัปดาห์ของ เพศชายไม่มีการแจกแจงแบบ ปกติ 2. สถิติทดสอบ คือ Shapiro- Wilk = 0.936 3. ค่า Sig = 0.603 ระดับนัยสำคัญ (  ) = 0.05 4. ค่า Sig>  แสดงว่ายอมรับ สมมติฐานหลัก นั่นคือ ปริมาณ การใช้คอมพิวเตอร์ต่อสัปดาห์ ของเพศชายมีการแจกแจง แบบปกติ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 เมื่อจำแนกตามเพศหญิง 1.Ho : ปริมาณการใช้ คอมพิวเตอร์ต่อสัปดาห์ของ เพศหญิงมีการแจกแจงแบบ ปกติ H1 : ปริมาณการใช้ คอมพิวเตอร์ต่อสัปดาห์ของ เพศหญิงไม่มีการแจกแจงแบบ ปกติ 2. สถิติทดสอบ คือ Shapiro- Wilk = 0.917 3. ค่า Sig = 0.227 4. ระดับนัยสำคัญ (  ) = 0.05 5. ค่า Sig>  แสดงว่ายอมรับ สมมติฐานหลัก นั่นคือ ปริมาณ การใช้คอมพิวเตอร์ต่อสัปดาห์ ของเพศหญิงมีการแจกแจง แบบปกติ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

23 BC428 : Research in Business Computer 23 ผลการวิเคราะห์ จากการวิเคราะห์ปริมาณการใช้คอมพิวเตอร์ต่อสัปดาห์ เมื่อจำแนกตามเพศ พบว่า ปริมาณการใช้คอมพิวเตอร์ ต่อสัปดาห์ทั้งเพศชายและเพศหญิงมีการแจกแจงแบบ ปกติ ซึ่งค่า Sig. ที่ได้จากการทดสอบเมื่อจำแนกตาม เพศชายมีค่าเท่ากับ 0.603 และเพศหญิงมีค่าเท่ากับ 0.227 โดยทดสอบที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

24 BC428 : Research in Business Computer 24 ตัวอย่างที่ 8.7 อ่านเองนะค่ะ

25 BC428 : Research in Business Computer 25 2.วิธีการทดสอบค่าเฉลี่ยกรณีที่กลุ่ม ตัวอย่าง 2 กลุ่มเป็นอิสระกัน สมมติฐานสำหรับการทดสอบความแปรปรวน H 0 : ความแปรปรวนของประชากร 2 กลุ่มไม่แตกต่างกัน ( ) H 1 : ความแปรปรวนของประชากร 2 กลุ่มแตกต่างกัน ( ) คำสั่ง Analyze  Compare Means  2 Independent-Samples T Test…

26 BC428 : Research in Business Computer 26 Ex ปริมาณการใช้ซอฟต์แวร์ผลิตสื่อการสอนต่อสัปดาห์(ตัวแปร Freq3) ระหว่างวิทยาเขตกล้วยน้ำไทและวิทยาเขตรังสิต มีความ แตกต่างกันหรือไม่ Example.sav

27 BC428 : Research in Business Computer 27 การทดสอบความแปรปรวนของ ประชากร 2 กลุ่ม 1. Ho : ความแปรปรวนของปริมาณการใช้ซอฟต์แวร์สื่อการสอน ระหว่างวิทยาเขตกล้วยน้ำไทและวิทยาเขตรังสิตไม่แตกต่างกัน H1 : ความแปรปรวนของปริมาณการใช้ซอฟต์แวร์สื่อการสอน ระหว่างวิทยาเขตกล้วยน้ำไทและวิทยาเขตรังสิตแตกต่างกัน 2. สถิติทดสอบ คือ F =7.063 3. ค่า Sig = 0.009 4. ระดับนัยสำคัญ(  ) = 0.05 5. ค่า Sig<  แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก นั่นคือ ความ แปรปรวนของปริมาณการใช้ซอฟต์แวร์สื่อการสอนระหว่างวิทยา เขตกล้วยน้ำไทและวิทยาเขตรังสิตแตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

28 BC428 : Research in Business Computer 28 การทดสอบค่าเฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่ม 1. Ho : ปริมาณการใช้ซอฟต์แวร์สื่อการสอนเฉลี่ยระหว่างวิทยา เขตกล้วยน้ำไทและวิทยาเขตรังสิตไม่แตกต่างกัน H1 : ปริมาณการใช้ซอฟต์แวร์สื่อการสอนเฉลี่ยระหว่างวิทยา เขตกล้วยน้ำไทและวิทยาเขตรังสิตแตกต่างกัน 2. สถิติทดสอบ คือ t =1.326 3.ค่า Sig = 0.188 4.ระดับนัยสำคัญ(  ) = 0.05 5.ค่า Sig>  แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลัก นั่นคือ ปริมาณการใช้ ซอฟต์แวร์สื่อการสอนเฉลี่ยระหว่างวิทยาเขตกล้วยน้ำไทและ วิทยาเขตรังสิตไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

29 BC428 : Research in Business Computer 29 ผลการวิเคราะห์ ปริมาณการใช้ซอฟต์แวร์ สื่อการสอนต่อสัปดาห์ จำแนกตามวิทยาเขต NSDtSig. วิทยาเขตกล้วยน้ำไท 415.241.3561.3260.188 วิทยาเขตรังสิต 554.782.052 F=7.063; Sig of F=0.009 จากตาราง เป็นการวิเคราะห์หาความแตกต่างระหว่างปริมาณการใช้ ซอฟต์แวร์สื่อการสอนต่อสัปดาห์จำแนกตามวิทยาเขตพบว่า วิทยา เขตกล้วยน้ำไทและวิทยาเขตรังสิตมีปริมาณการใช้ซอฟต์แวร์สื่อการ สอนเฉลี่ยต่อสัปดาห์ไม่แตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. ที่ได้จากการทดสอบ มีค่าเท่ากับ 0.188 โดยทดสอบที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

30 BC428 : Research in Business Computer 30 ตัวอย่างที่ 8.9 อ่านเองค่ะ

31 BC428 : Research in Business Computer 31 การทดสอบกรณีที่กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มไม่เป็นอิสระกัน สมมติฐาน แบบที่ 1 H o :  d = 0 และ H 1 :  d  0 แบบที่ 2 H o :  d  0 และ H 1 :  d  0 แบบที่ 3 H o :  d  0 และ H 1 :  d  0

32 BC428 : Research in Business Computer 32 Ex คะแนนสอบของนักศึกษาก่อนและหลังการการเรียน ปรับพื้นฐานทางด้านการเขียนโปรแกรมแตกต่างกัน หรือไม่ คนที่ 12345678910 Pretest1218161792015 1713 Posttest15201410122014181914 คำสั่ง Analyze  Compare Means  Paired-Samples T test…

33 BC428 : Research in Business Computer 33 Data8_10.sav

34 BC428 : Research in Business Computer 34 ทดสอบสมมติฐาน 1.Ho : คะแนนสอบของนักศึกษาก่อนและหลังการการเรียนปรับ พื้นฐานทางด้านการเขียนโปรแกรมไม่แตกต่างกัน H1 : คะแนนสอบของนักศึกษาก่อนและหลังการการเรียนปรับ พื้นฐานทางด้านการเขียนโปรแกรมแตกต่างกัน 2. สถิติทดสอบ คือ t = -0.404 3. ค่า Sig = 0.696 4. ระดับนัยสำคัญ(  ) = 0.05 5. ค่า Sig>  แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลัก นั่นคือ คะแนนสอบ ของนักศึกษาก่อนและหลังการการเรียนปรับพื้นฐานทางด้าน การเขียนโปรแกรมไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

35 BC428 : Research in Business Computer 35 ผลการวิเคราะห์ คะแนนสอบการเรียนปรับ พื้นฐานทางด้านการเขียน โปรแกรม NSDtSig. คะแนนสอบก่อนการเรียน 1015.203.190-0.4040.696 คะแนนสอบหลังการเรียน 1015.603.471 จากตาราง เป็นการวิเคราะห์หาความแตกต่างของคะแนนสอบ ก่อนและหลังการเรียนปรับพื้นฐานทางด้านการเขียนโปรแกรม พบว่า คะแนนสอบของนักศึกษาก่อนและหลังการการเรียนปรับ พื้นฐานทางด้านการเขียนโปรแกรมไม่แตกต่างกัน ซึ่งค่า Sig. ที่ ได้จากการทดสอบมีค่าเท่ากับ 0.696 โดยทดสอบที่ระดับ นัยสำคัญ 0.05

36 BC428 : Research in Business Computer 36 Ex ต้องการทดสอบไอคิวของฝาแฝด โดยเก็บข้อมูลทั้งหมด 13 คน เพื่อทดสอบว่าไอคิวของแฝดพี่จะน้อยกว่าไอคิวของแฝดน้อง จริงหรือไม่ Data8_11.sav

37 BC428 : Research in Business Computer 37 การทดสอบสมมติฐาน 1. Ho : ไอคิดของแฝดพี่ไม่น้อยกว่าไอคิวของแฝดน้อง H1 : ไอคิดของแฝดพี่น้อยกว่าไอคิวของแฝดน้อง 2. สถิติทดสอบ คือ t = -1.399 3. ค่า Sig = 0.187 / 2 = 0.0935 4. ระดับนัยสำคัญ(  ) = 0.05 5. ค่า Sig >  แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลัก นั่นคือ ไอ คิวของแฝดพี่ไม่น้อยกว่าไอคิวของแฝดน้อง ที่ระดับ นัยสำคัญ 0.05

38 BC428 : Research in Business Computer 38 ผลการวิเคราะห์ ระดับไอคิวฝาแฝด NSDtSig. ไอคิวแฝดพี่ 13126.5417.723-1.3990.0935 ไอคิวแฝดน้อง 13134.1518.429 จากตาราง เป็นการวิเคราะห์ไอคิวระหว่างแฝดพี่และแฝดน้อง ไอ คิวของแฝดพี่ไม่น้อยกว่าไอคิวของแฝด ซึ่งค่า Sig. ที่ได้จากการ ทดสอบมีค่าเท่ากับ 0.0935 โดยทดสอบที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

39 BC428 : Research in Business Computer 39 การบ้านท้ายบท ไม่ต้องส่งค่ะ

40 BC428 : Research in Business Computer 40 จบ Midterm แล้ว


ดาวน์โหลด ppt BC428 : Research in Business Computer 1 บทที่ 8 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ของประชากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google