งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทดสอบสมมติฐานสัดส่วนของประชากร • ข้อมูลมีการแจกแจงเป็น 2 ลักษณะ เช่น ใช่ - ไม่ใช่ ถูก - ผิด จริง - เท็จ เป็นต้น เรียกว่า การแจกแจงแบบทวินาม สัดส่วนของจำนวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทดสอบสมมติฐานสัดส่วนของประชากร • ข้อมูลมีการแจกแจงเป็น 2 ลักษณะ เช่น ใช่ - ไม่ใช่ ถูก - ผิด จริง - เท็จ เป็นต้น เรียกว่า การแจกแจงแบบทวินาม สัดส่วนของจำนวน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทดสอบสมมติฐานสัดส่วนของประชากร • ข้อมูลมีการแจกแจงเป็น 2 ลักษณะ เช่น ใช่ - ไม่ใช่ ถูก - ผิด จริง - เท็จ เป็นต้น เรียกว่า การแจกแจงแบบทวินาม สัดส่วนของจำนวน สมาชิกที่มีลักษณะ 2 จำพวก ในประชากร เป็น p และสัดส่วนของตัวอย่าง เป็น • เมื่อ p 0 คือค่าสัดส่วนที่กำหนดหรือคาดหวัง ของประชากร สมมติฐานที่จะทดสอบมี ลักษณะดังนี้

2 การทดสอบสมมติฐานสัดส่วนของประชากร เมื่อ P 0 คือ ค่าสัดส่วนของประชากร สมมติฐานที่จะทดสอบอยู่ในลักษณะ H 0 : P = P 0 H 1 : P > P 0 หรือ H 1 : P < P 0 หรือ H 1 : P P 0

3 ตัวอย่าง : ผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง ทราบข้อมูลจากการประเมินของ สมศ. ว่านักเรียนในโรงเรียน ของตนเองมีความสามารถคิดวิเคราะห์ ไม่เกินร้อยละ 3 ของนักเรียนทั้งหมด ผู้อำนวยการจึง สุ่มเลือกตัวอย่างนักเรียนมา 500 คน และทดสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และพบว่า มีนักเรียนที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 22 คน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ผู้อำนวยการ โรงเรียนท่านนี้ จะเชื่อผลการประเมินของ สมศ. หรือไม่ วิธีทำ 1. H 0 : p = 0.03, H 1 : p > 0.03 2. สถิติทดสอบ 3. ระดับนัยสำคัย 0.05 4. บริเวณปฏิเสธ H 0 คือ Z > 1.645 5. 6. ปฏิเสธ H 0 นั่นคือ สัดส่วนของนักเรียนที่มี ความสามารถคิดวิเคราะห์มีมากกว่า ร้อยละ 3 ของจำนวนนักเรียน

4 การทดสอบสมมติฐานผลต่างของสัดส่วนของสองประชากร เมื่อ P 1 และ P 2 คือ ค่าสัดส่วนของประชากรที่ 1 และ 2 และ C 0 เป็นค่าผลต่างของ สัดส่วนของสองประชากร สมมติฐานที่จะทดสอบอยู่ในลักษณะ H 0 : P 1 - P 2 = C 0 H 1 : P 1 - P 2 > C 0 หรือ H 1 : P 1 - P 2 < C 0 หรือ H 1 : P 1 - P 2 C 0 X 1 และ X 2 คือจำนวนหน่วยตัวอย่าง ที่มีลักษณะที่สนใจในตัวอย่าง 1 และ 2

5 ตัวอย่าง : เพื่อตรวจสอบอาการตาบอดสีในชายและหญิง โดยการสุ่มชายและหญิงมา 100 และ 80 คน พบว่ามีอาการตาบอดสีจำนวน 3 และ 1 คนตามลำดับ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 จะสรุปได้หรือไม่ ว่าสัดส่วนของชายตาบอดสีมากกว่าหญิงอยู่ร้อยละ 1 วิธีทำ : ให้ p 1 และ p 2 เป็นสัดส่วนชายและหญิงที่ตาบอดสี 1. H 0 : p 1 - p 2 = 0.01, H 1 : p 1 - p 2 > 0.01 2. สถิติที่ใช้ทดสอบ 3. ระดับนัยสำคัญ 0.05 4. บริเวณปฏิเสธ H 0 คือ Z > 1.645 6. ยอมรับ H 0 นั่นคือสัดส่วนตาบอดสีของชาย ไม่ได้มากว่าหญิง อยู่ร้อยละ 1

6 ตัวอย่าง : โรงงานอิเล็กทรอนิกแห่งหนึ่งต้องการเปรียบเทียบคุณภาพแผงวงจรไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงงาน 2 แห่ง โดยสุ่มแผงวงจรไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงงานที่ 1 และ 2 มาจำนวน 200 และ 250 แผง แล้วนำมาตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งพบว่า มีแผงวงจรไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงงานที่ 1 และ 2 ที่ไม่ผ่าน การตรวจสอบจำนวน 6 และ 10 แผง ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 โรงงานอิเล็กทรอนิกแห่งนี้ จะสรุปได้หรือไม่ว่า แผงวงจรไฟฟ้าที่ไม่ผ่านการตรวจสอบที่ผลิตจากโรงงานที่ 1 มีสัดส่วน น้อยกว่าที่ผลิตจากโรงงานที่ 2

7 วิธีทำ :. ให้ p 1 และ p 2 เป็นสัดส่วนแผงวงจรไฟฟ้าที่ไม่ผ่านการตรวจสอบที่ผลิตจากโรงงาน ที่ 1 และ 2 ตามลำดับ 1. H 0 : p 1 - p 2 = 0, H 1 : p 1 - p 2 < 0 2. สถิติทดสอบ 3. ระดับนัยสำคัญ 0.05 4. บริเวณปฏิเสธ H 0 คือ Z < -1.645 6. ยอมรับ H0 นั่นคือ สัดส่วนของแผงวงจร ไฟฟ้าที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจากโรงงาน ทั้งสอง ไม่ต่างกัน

8 ในกรณีที่ข้อมูลมีการแจกแจงมากกว่า 2 ลักษณะ สัดส่วนของประชากร จะเป็น p 1, p 2, …, p k เมื่อ k คือจำนวน ลักษณะหรือประเภทของประชากรที่ จำแนก p 10, p 20, …, p k0 เป็นสัดส่วนที่กำหนด หรือคาดหวังของประชากรในแต่ละ ประเภท

9 สมมติฐานที่จะทดสอบ H 0 : p i = p i0 สำหรับทุกค่าของ i = 1, 2, …, k สัดส่วนหรือความน่าจะเป็นของประชากรในแต่ ละประเภท มีค่าเท่ากันทั้งหมด คือเท่ากับค่าคงที่ตัวหนึ่งที่ คาดหวัง (Pio) H 1 : p i  p i0 สัดส่วนหรือความน่าจะเป็นของประชากรในบาง ประเภท มีค่าไม่เท่ากับค่าคงที่ที่คาดหวัง (Pio) หรือ ความน่าจะเป็นของ ประชากรในแต่ละประเภทมีค่าเท่ากันไม่ ทั้งหมด

10 H 0 : O i = E i ความถี่ที่สังเกตได้ (O) เท่ากับความถี่ที่ คาดหวัง (E)ในทุกประเภท H 1 : O i  E i ความถี่ที่สังเกตได้และความถี่ที่คาดหวังใน แต่ละประเภท มีค่าไม่เท่ากันทั้งหมดหรือมี บางประเภทที่ความถี่สังเกตได้ แตกต่างไป จากความถี่คาดหวัง

11 ตัวสถิติที่ใช้ในการทดสอบ Chi-square

12 ตัวอย่าง •ในการวิจัยเพื่อติดตามผล การรับนักเรียนเข้าศึกษา ต่อในวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ว่า เป็นไปตามนโยบายการรับ นักเรียนกระจายตามจังหวัด ต่างๆ อย่างเป็นสัดส่วนกับ จำนวนนักเรียนที่มาสมัคร และเข้าสอบหรือไม่ ผล การเก็บข้อมูล เป็นดังนี้ จังหวัดจำนวนผู้ มาสมัคร และเข้า สอบ (N i ) จำนวน ผู้สอบได้ (O i ) 13519 213050 36035 43820 512250 65526 รวมN=440n=200

13 จังหวัดNiNi OiOi EiEi 13519160.563 213050591.373 36035272.370 43820170.529 512250560.643 65526250.040 รวมN=440n=2002005.518 1. H 0 : p 1 = p i0 H 1 : p i  p i0 2.  = 6-1 = 5 3.  = 0.05 4. 5. คำนวณ E i = N i p i 6. ยอมรับ H 0 นั่นคือเป็นไปตามนโยบาย


ดาวน์โหลด ppt การทดสอบสมมติฐานสัดส่วนของประชากร • ข้อมูลมีการแจกแจงเป็น 2 ลักษณะ เช่น ใช่ - ไม่ใช่ ถูก - ผิด จริง - เท็จ เป็นต้น เรียกว่า การแจกแจงแบบทวินาม สัดส่วนของจำนวน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google