งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 8 การบริหารด้านการผลิตและการปฏิบัติขั้นดำเนินงาน (Manageme nt of Production and Operation Management) ปัจจุบัน - Customization ( ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 8 การบริหารด้านการผลิตและการปฏิบัติขั้นดำเนินงาน (Manageme nt of Production and Operation Management) ปัจจุบัน - Customization ( ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 8 การบริหารด้านการผลิตและการปฏิบัติขั้นดำเนินงาน (Manageme nt of Production and Operation Management) ปัจจุบัน - Customization ( ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ) อดีต - Mass Production การผลิต - ??? การผลิตสินค้า - ??? การดำเนินการผลิต - ???

2 การผลิต - กระบวนการทั้งหมดที่กิจการใช้ไปในการ ผลิตสินค้าหรือบริการ การผลิตสินค้า - กระบวนการทางกายภาพในการผลิต สินค้าเท่านั้น การดำเนินการผลิต - หน้าที่ต่าง ๆ ที่จำเป็นที่จะทำให้ กิจการทำการผลิตและส่งมอบ

3 3. ระดับปฏิบัติการ 2. ระดับกลวิธี 1. ระดับกลยุทธ์ ผู้บริหาร ระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับต้น ระดับปฏิบัติการ การบริหารด้านการผลิต

4 ปัจจัยการผลิต  แรงงาน  ผู้จัดการ  อุปกรณ์  โรงงาน  วัสดุ  บริการ  ที่ดิน  พลังงาน ลูกค้าภายในองค์การ ลูกค้าภายนอกองค์การ ผลิตภัณฑ์  สินค้า  บริการ 1 42 3 5 กระบวนการผลิต และบริการ EX. Biscuit production line

5 กลยุทธ์การผลิตและ ดำเนินงาน 1. กลยุทธ์การผลิตแบบเก็บเป็นสินค้าคงคลัง (Make-to-Stock) 2. กลยุทธ์การผลิตตามคำสั่ง (Make-to-Order) 3. กลยุทธ์การประกอบสินค้าตามคำสั่ง (Assemble-to-Order) Ex. DELL Ex. เสื้อผ้า -> โลตัส Mass Production Lot Production

6 วิวัฒนาการผลิตสมัยใหม่ การปฏิวัติอุสาหกรรม ==> เครื่องจักรไอน้ำ ==> ใช้น้ำมัน กระบวนการผลิต ==> สายประกอบการ (Assembly Line) แบ่งงานกันทำ (Division of Labor)  Frederic Taylor

7 แผนภูมิของแกนท์ (Gantt chart) กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 วางแผนงาน สำรวจความต้องการ ออกแบบ สร้างต้นแบบ ปรับปรุงต้นแบบ ทดสอบตลาดเบื้องต้น การผลิต การทดสอบตลาด การเสนอผลิตภัณฑ์ออสู่ตลาด การประเมินผลกลยุทธ์

8 ตัวอย่าง รถยนต์ Ford รุ่น Model T การผลิต พศ.2455 ผลิต 78,611 คัน พศ.2466 ใช้ Assembly Line + Division of Labor พศ.2457 ผลิต 260,720 คัน ==> $ 500 ราคา พศ.2451 ==> $ 850 พศ.2459 ==> $ 500

9 Japan พัฒนาสินค้าจากพื้นฐาน เน้นคุณภาพ บริการและต้นทุน Ex. รถยนต์ มีสี รูปร่าง และขนาดที่แตกต่าง ขึ้นอยู่กับตลาดของลูกค้า หลัง WW II - USA ละเลยการปรับปรุงการผลิตและคุณภาพ เนื่องจาก Japan และ Europe แพ้สงคราม Ford --> “ ลูกค้าสามารถมีรถยนต์ได้เพียงสีเดียวคือสีดำ ”

10 ประเภทอุตสาหกรรม 1. อุตสาหกรรมหนัก (Heavy Industry) ขนาดใหญ่ + หุ่นยนต์ ==> รถยนต์ น้ำมัน 2. อุตสาหกรรมเบา (Light Industry) ==> เฟอร์นิเจอร์ อาหาร Ex. Mini production system Toyota Honda

11 3. อุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูง (High technology industry) ==> คอมพิวเตอร์ เซมิคอนดักเตอร์ โทรศัพท์ ยา 4. อุตสากรรมที่เกี่ยวข้องวิศวกรรมระดับสูง (Precision Engineering) ==> อุตฯ อวกาศ

12 เทคนิคของนวัตกรรมการผลิตและการปฏิบัติขั้นดำเนินงาน - การบริหารคุณภาพรวม (Total Quality Management (TQM)) 1. การจัดการด้านคุณภาพ - การรื้อปรับองค์กร (Re-engineering) -International Quality Standards EX. ISO 9000

13 ISO9000 TQM การรื้อปรับระบบองค์กร ระดับคุณภาพ เว ลา

14 วงจรของ Diming และการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง P D C A P D C A P D C A ระดับคุณภาพ วิธีการหนึ่งของ TQM

15 รางวัลคุณภาพสินค้าในแต่ ละประเทศ Japan ==> Dimming Prize Edward Dimming  Father of Quality in Japan USA ==> Malcolm Baldrige Award Thailand ==> รางวัลคุณภาพแห่งชาติ http://www.tqa.or.th/

16 2. การวางแผนวัตถุดิบ ( Manufacturing and Resource Planning (MRP) ==> ความสามารถในการวางแผนการผลิตและวัตถุดิบ 3. การวางแผนวัตถุดิบทั้งองค์กร (Enterprise Resource Planning (ERP)) มี Software ที่สำคัญคือ SAP ERP

17 4. การผลิตแบบยื่น (Lean production) ==> Just In Time (JIT)  Toyota 5. การเปรียบเทียบ (Benchmarking) ==> โดยบริษัท XEROX ใน US => Japan การบริหารโดยการเปรียบเทียบกับกิจการหรือคู่แข่งในด้าน ==> การผลิต การตลาด การเงิน ฯลฯ Ex. Lean Manufacturing Example Toyota Plant Kentucky Ex. Idea lean production : value steam

18 6. ตัวแปร 6 ตัว (Six Sigma) ==> โดย Jack Welch ของ GE ประสบความสำเร็จ เพื่อลดอัตราการสูญเสียในการผลิตสินค้าหรือบริการให้น้อยที่สุด EX. ต่างประเทศ  Ford Nokia Sony J&J EX. ในประเทศ  - บ. เครื่องสุขภัณฑ์ American Standard - ฝ่ายซ่อมบำรุงท่าอากาศยาน บ. การบินไทย จก.( มหาชน ) - บ. ซีเกท เทคโนโลยี ( ประเทศไทย ) จำกัด

19 ขั้นตอนของ Six Sigma 1. ระบุปัญหา 2. ประเมินกระบวนการปัจจุบัน 3. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 4. ปรับปรุงกระบวนการ 5. ควบคุมกระบวนการ

20

21

22 Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile, Buick, Cadillac, GMC, Saturn Saab, HUMMER, Holden, Opel, Vauxhall, GMAC, ACDelco บทความ TOYOTA TO BE NO.1

23 Lincoln Mercury Mazda Volvo Jaguar Land Rover Aston Martin Ford Ford Motor Company clip1 clip2


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 8 การบริหารด้านการผลิตและการปฏิบัติขั้นดำเนินงาน (Manageme nt of Production and Operation Management) ปัจจุบัน - Customization ( ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google