งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ให้ท่านแสดงความคิดเห็นต่อการกำหนด ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็น 3 ระดับ ( ภาพรวมมหาวิทยาลัย / KAP / สกอ.) 2. ให้ท่านยืนยันหรือแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับกรอบภารกิจตามปณิธานเป็นเลิศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ให้ท่านแสดงความคิดเห็นต่อการกำหนด ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็น 3 ระดับ ( ภาพรวมมหาวิทยาลัย / KAP / สกอ.) 2. ให้ท่านยืนยันหรือแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับกรอบภารกิจตามปณิธานเป็นเลิศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ให้ท่านแสดงความคิดเห็นต่อการกำหนด ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็น 3 ระดับ ( ภาพรวมมหาวิทยาลัย / KAP / สกอ.) 2. ให้ท่านยืนยันหรือแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับกรอบภารกิจตามปณิธานเป็นเลิศ ด้านเกษตรกรรมในระดับนานาชาติ ทั้ง 3 ช่วง ได้แก่ 5 ปี 10 ปี และ 15 ปี 3. ให้ท่านวิเคราะห์ขีดความสามารถของ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับแนวโน้มทิศทาง เกษตร 4. ให้ท่านวิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์ใดที่ควร พัฒนาเป็นจุดเด่นของมหาวิทยาลัย (KAP) และให้ทำแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ในการพัฒนา KAP ที่ท่านเสนอ

2 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ภาพรวม ความเป็นผู้นำด้านเกษตรในระดับนานาชาติ ยุทธศาสตร์ อุทยานความรู้ด้านเกษตร ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ตัวเก่ง ยุทธศาสตร์ตามภารกิจ สกอ มาตรฐานการบริหารการศึกษา เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้มี 3 แนวทาง

3 Knowledge Based Competencies based Area based Agenda based Ecology Green & Clean Life long learning Clustering CSR Social Business Quality of Life ภารกิจตามปณิธานเป็นเลิศด้านเกษตรกรรมใน ระดับนานาชาติ Eco- Agri Climate Smart Agri Green Agri Food safety แผน 10 ปี Wisdom of Agriculture Organic U Biodiversity แผน 5 ปี กลยุทธ์ระดับโลก การตอบสนองท้องถิ่น แผน 15 ปี

4 Low High Medium AverageStrongWeak Rating Scale: 1 = Weak ; 10 = Strong 6.7 3.3 10.0 1.0 3.36.7 ขีดความสามารถของแม่โจ้ Network and collaboration New Knowledge New Technology Culture Learning University leader Internationalization Professional Lean management แนวโน้มทิศทางของเกษตร คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม การขาดแคลนอาหาร เทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรมใหม่ สังคมเกษตร อาชีพทางการเกษตร

5 สร้างเครือข่าย ความร่วมมือ ปรับโครงสร้างการผลิต พืชและปศุสัตว์ พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน พัฒนาห่วงโซ่อุปทาน พัฒนาภูมิปัญญา เกษตรกร สินค้า สร้างสรรค์ การผลิตเชิง นิเวศ การวิจัยพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ Logistic เทคโนโลยีและ นวัตกรรม คุณภาพ บุคลากร ผลิตภาพ การผลิต การผลิตที่สะอาด การปรับโครงสร้าง การผลิตใหม่ การจัดหาแหล่งทุน ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ Future capabilities for future success Enabling process high performing organisation Capacity Best use of resource Purpose fit for today challenges and ready for tomorrow task ปรับปรุงกฎระเบียบ ภาษี ตลาดลาง สินค้าเกษตร พัฒนาทรัพยากร น้ำ ดิน Food safety

6 สร้างเครือข่าย ความร่วมมือ ปรับโครงสร้างการผลิต พืชและปศุสัตว์ พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน พัฒนาห่วงโซ่อุปทาน พัฒนาภูมิปัญญา เกษตรกร เทคโนโลยีก่อนเก็บเกี่ยว และหลังเก็บเกี่ยว สินค้า สร้างสรรค์ พืชอนุรักษ์และ เป็นมิตร สิ่งแวดล้อม การวิจัยพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ Logistic เทคโนโลยีและ นวัตกรรม คุณภาพ บุคลากร ผลิตภาพ การผลิต การผลิตที่สะอาด การปรับโครงสร้าง การผลิตใหม่ การจัดหาแหล่งทุน ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ Future capabilities for future success Enabling process high performing organisation Capacity Best use of resource Purpose fit for today challenges and ready for tomorrow task ปรับปรุงกฎระเบียบ ภาษี ตลาดลาง สินค้าเกษตร พัฒนาทรัพยากร น้ำ ดิน Food Supply chain

7 สร้างเครือข่าย ความร่วมมือ ปรับโครงสร้างการผลิต พืชและปศุสัตว์ พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน พัฒนาห่วงโซ่อุปทาน พัฒนาภูมิปัญญา เกษตรกร เทคโนโลยีก่อนเก็บเกี่ยว และหลังเก็บเกี่ยว สินค้า สร้างสรรค์ พืชอนุรักษ์และ เป็นมิตร สิ่งแวดล้อม การวิจัยพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ Logistic เทคโนโลยีและ นวัตกรรม คุณภาพ บุคลากร ผลิตภาพ การผลิต การผลิตที่สะอาด การปรับโครงสร้าง การผลิตใหม่ การจัดหาแหล่งทุน ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ Future capabilities for future success Enabling process high performing organisation Capacity Best use of resource Purpose fit for today challenges and ready for tomorrow task ปรับปรุงกฎระเบียบ ภาษี ตลาดลาง สินค้าเกษตร พัฒนาทรัพยากร น้ำ ดิน Farm to Table

8 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ KAP เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ KAP แผนที่ยุทธศาสตร์ KAP ยุทธศาสตร์ KAP Eco- Agri Climate Smart Agri Green Agri Wisdom of Agriculture KAP=Knowledge Agricultural Park Key transformer

9 ยุทธศาสตร์ KAP เป้าประสงค์ KAP แผนที่ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ตัวเก่งของ KAP. คืออะไร ฐานความรู้วิสาหกิจต่างๆ Portfolio strategies competes through its products and business units. ลำไย ส้ม ลิ้นจี่ สมุนไพร ข้าว ข้าวโพด กล้วยไม้ ดอกไม้เมืองหนาว ผลไม้เมืองหนาว ProcessInputOutputOutcome มาตรการแนวทาง ระบบ กลไก พัฒนา สร้าง ปรับปรุง ให้ดีขึ้น ขยายผล ให้สมบูรณ์

10 ความ ร่วมมื อ ภายใน ภายน อก Lean production การผลิตเชิงนิเวศทักษะ บุคล ากร เทคโน โ ล ยี ที่ ทั น ส มั ย ฐานการผลิต ใหม่ สร้างเครือข่าย ความร่วมมือ Cluster ปรับโครงสร้างการผลิต พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อนวัตกรรม พัฒนาห่วงโซ่อุปทาน Supply chain Linkage พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภูมิปัญญา พัฒนาระบบการผลิต แบบ Lean นวัตกรรมกระบวนการผลิต คุณภาพ ต้นทุน ความเร็ว หลากหลาย สินค้าอุตสาหกรรม Niches อุตสาหกรรมที่ สร้างคุณค่าร่วม ให้กับสังคม สิ่งแวดล้อม พลังงาน เทคโนโลยีสะอาด / สีเขียว ตลาดในและ ต่างประเทศ Eco industrial town Product champion การวิจัยพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน Logistic Transportation Service provider Data based เทคโนโลยีและ นวัตกรรม ความร่วมมือ ในภูมิภาค พัฒนาปัจจัยเอื้อต่อธุรกิจ Funding ประเด็น ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ Future capabilities for future success Enabling process high performing organisation Capacity Best use of resource Purpose fit for today challenges and ready for tomorrow task Outsource Procurement Product technology Product development ปรับปรุงกฎระเบียบ ภาษี ยุทธศาสตร์ แผนที่ ยุทธศาสตร์ ผู้เชียวชาญ ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ การเกษตร เชิงนิเวศที่สะอาด องค์ความรู้ใหม่


ดาวน์โหลด ppt 1. ให้ท่านแสดงความคิดเห็นต่อการกำหนด ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็น 3 ระดับ ( ภาพรวมมหาวิทยาลัย / KAP / สกอ.) 2. ให้ท่านยืนยันหรือแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับกรอบภารกิจตามปณิธานเป็นเลิศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google