งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตร มาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตร มาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตร มาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต
หลักสูตร มาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต 1. วิสัยทัศน์ของกรมสรรพสามิต = องค์กรพลวัตเพื่อการจัดเก็บภาษีที่มี มาตรฐานสากล ปกป้องสังคม สิ่งแวดล้อมและ พลังงาน 2. พันธกิจ - บริหารจัดเก็บเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลังอย่างยั่งยืน - เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ - สนับสนุนการปกป้องสังคม สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์พลังงาน - พัฒนามาตรฐานการบริการสู่ความเป็นเลิศ - พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ มี.ค.2556

2 3. ค่านิยม STARS ประกอบด้วย S – Standardization = ความมีมาตรฐาน T – Transparency = ความโปร่งใส A – Accountability = จิตสำนึกความรับผิดชอบ R – Rapid & Simplicity = ความรวดเร็วและเรียบง่าย S – Satisfaction = ความพึงพอใจ มี.ค.2556

3 4. สรรพสามิตมิติใหม่แห่งการบริการ โดยมุ่งเน้น เกี่ยวกับการบริการแก่ผู้มารับบริการ ประกอบด้วย - มาตรฐานกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ - มาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวก - มาตรฐานการให้บริการของเจ้าหน้าที่ - มาตรฐานการแต่งกายของเจ้าหน้าที่ มี.ค.2556

4 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบริการหน้าเคาน์เตอร์ มีความเข้าใจมาตรฐานการให้บริการของกรมฯ และพร้อมในการให้บริการ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร มี.ค.2556


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตร มาตรฐานการให้บริการของกรมสรรพสามิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google