งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. วิสัยทัศน์ของกรมสรรพสามิต = องค์กรพลวัต เพื่อการจัดเก็บภาษีที่มี มาตรฐานสากล ปกป้องสังคม สิ่งแวดล้อมและ พลังงาน 2. พันธกิจ - บริหารจัดเก็บเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. วิสัยทัศน์ของกรมสรรพสามิต = องค์กรพลวัต เพื่อการจัดเก็บภาษีที่มี มาตรฐานสากล ปกป้องสังคม สิ่งแวดล้อมและ พลังงาน 2. พันธกิจ - บริหารจัดเก็บเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. วิสัยทัศน์ของกรมสรรพสามิต = องค์กรพลวัต เพื่อการจัดเก็บภาษีที่มี มาตรฐานสากล ปกป้องสังคม สิ่งแวดล้อมและ พลังงาน 2. พันธกิจ - บริหารจัดเก็บเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลัง อย่างยั่งยืน - เสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศ - สนับสนุนการปกป้องสังคม สิ่งแวดล้อม และ อนุรักษ์พลังงาน - พัฒนามาตรฐานการบริการสู่ความเป็นเลิศ - พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมี ประสิทธิภาพ มี. ค.2556

2 3. ค่านิยม STARS ประกอบด้วย S – Standardization = ความมี มาตรฐาน T – Transparency = ความ โปร่งใส A – Accountability = จิตสำนึก ความรับผิดชอบ R – Rapid & Simplicity = ความ รวดเร็วและเรียบง่าย S – Satisfaction = ความพึง พอใจ มี. ค.2556

3 4. สรรพสามิตมิติใหม่แห่งการบริการ โดยมุ่งเน้น เกี่ยวกับการบริการแก่ผู้มารับ บริการ ประกอบด้วย - มาตรฐานกระบวนการ / ขั้นตอน การให้บริการ - มาตรฐานสิ่งอำนวยความ สะดวก - มาตรฐานการให้บริการของ เจ้าหน้าที่ - มาตรฐานการแต่งกายของ เจ้าหน้าที่ มี. ค.2556

4


ดาวน์โหลด ppt 1. วิสัยทัศน์ของกรมสรรพสามิต = องค์กรพลวัต เพื่อการจัดเก็บภาษีที่มี มาตรฐานสากล ปกป้องสังคม สิ่งแวดล้อมและ พลังงาน 2. พันธกิจ - บริหารจัดเก็บเพื่อส่งเสริมฐานะทางการคลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google