งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ชุติมณฑ์ บุญมาก. ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ n พจนานุกรมข้อมูล n วิธีการและหลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ชุติมณฑ์ บุญมาก. ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ n พจนานุกรมข้อมูล n วิธีการและหลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ชุติมณฑ์ บุญมาก

2 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ n พจนานุกรมข้อมูล n วิธีการและหลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

3 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) พจนานุกรมข้อมูล n หมายถึง แฟ้มที่เก็บบันทึกรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับ ข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูล n หน้าที่สำคัญของพจนานุกรมข้อมูล การควบคุมการใช้ฐานข้อมูลพร้อมกันจากผู้ใช้รายคน การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การควบคุมความบูรณภาพของข้อมูล

4 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) พจนานุกรมข้อมูล n ประโยชน์ของพจนานุกรมข้อมูล ระดับระบบงาน เป็นเอกสารเพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สนับสนุนการบริหารจัดการฐานข้อมูลในแต่ละระบบงาน สนับสนุนการสร้างมาตรฐานในการพัฒนาระบบงาน ระดับองค์กร สนับสนุนการบริหารจัดการฐานข้อมูลขององค์กร สนับสนุนการทำงานของผู้บริหาร สนับสนุนการวางแผนเกี่ยวกับระบบงานคอมพิวเตอร์

5 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) พจนานุกรมข้อมูล n ประเภทของพจนานุกรมข้อมูล แบบ Passive สร้างขึ้นโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ ฐานข้อมูล แบบ Active สร้างขึ้นโดยระบบจัดการฐานข้อมูลนั้น แบบ Alien เป็นพจนานุกรมข้อมูลของระบบงานทั้งหมด ในองค์กร แตกต่างจาก 2 ระบบแรกที่เป็นของแต่ละ ระบบงาน

6 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) n วัตถุประสงค์การออกแบบฐานข้อมูล คือการสร้าง ฐาน ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความ ต้องการของผู้ใช้งาน วิธีการและหลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิง สัมพันธ์

7 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) วิธีการและหลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิง สัมพันธ์ n วิธีการออกแบบฐานข้อมูล มี 2 วิธี คือ วิธีอุปนัย การออกแบบฐานข้อมูลจากล่างขึ้นบน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือโปรแกรมที่มีการใช้งานอยู่แล้วมา เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน วิธีนิรนัย การออกแบบฐานข้อมูลจากบนลงล่าง โดยการสัมภาษณ์, รวบรวมเอกสารที่ใช้ภายในระบบงาน

8 ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) n ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ข้อมูล การเลือกระบบจัดการฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด การนำฐานข้อมูลที่ออกแบบเข้าสู่ระบบจัดการฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลในระดับกายภาพ การนำฐานข้อมูลไปใช้และประเมินผล วิธีการและหลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิง สัมพันธ์


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ชุติมณฑ์ บุญมาก. ระบบฐานข้อมูล (DataBase System ) การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ n พจนานุกรมข้อมูล n วิธีการและหลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google