งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สหสัมพันธ์ (correlation). ข้อมูลที่พบเห็น มักมีตัวแปรที่มากกว่าหนึ่งตัว ซึ่งตัวแปรเหล่านั้น อาจมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สหสัมพันธ์ (correlation). ข้อมูลที่พบเห็น มักมีตัวแปรที่มากกว่าหนึ่งตัว ซึ่งตัวแปรเหล่านั้น อาจมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สหสัมพันธ์ (correlation)

2 ข้อมูลที่พบเห็น มักมีตัวแปรที่มากกว่าหนึ่งตัว ซึ่งตัวแปรเหล่านั้น อาจมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน

3 ตัวอย่างเช่น รถยนต์เมื่อมีอายุการใช้งานนานขึ้น ก็จะเสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษามากขึ้น นั่นคือ อายุการใช้งานและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา มีความสัมพันธ์กัน

4 ผลการเรียนของนักศึกษา สัมพันธ์หรือขึ้นอยู่กับ สติปัญญาของนักศึกษา และ เวลาที่นักศึกษาใช้ในการทบทวนบทเรียน

5 ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ในข้อมูล จะทำให้เข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวได้ดีขึ้น เช่น ทราบเหตุผลว่า ทำไมนักศึกษาแต่ละคนมีผลการเรียน แปรผันแตกต่างกัน หรือทราบว่า ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษารถยนต์ แปรผันตามอายุการใช้งานของรถคันนั้นอย่างไร

6 จากหน่วยตัวอย่างแต่ละหน่วยที่สุ่มมา หากมีการสังเกตและจดบันทึกค่า ของตัวแปรมาตั้งแต่ 2 ตัวแปรขึ้นไป ก็สามารถนำข้อมูลที่ได้มาศึกษาว่า ตัวแปรเหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันหรือไม่ ถ้ามีระดับความสัมพันธ์ มีมากน้อยเพียงใด และ ลักษณะความสัมพันธ์เป็นแบบใด การที่ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันหมายความว่า ความรู้เกี่ยวกับตัวแปรหนึ่ง จะช่วยให้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับตัวแปรอื่น ที่สัมพันธ์กันได้

7  เมื่อสังเกตลักษณะสองลักษณะหรือ สองตัวแปรจากแต่ละหน่วยตัวอย่าง การศึกษาข้อมูลของตัวแปรแต่ละตัว แยกกันจะไม่สามารถให้คำตอบ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ได้ แต่ จำเป็นต้องนำข้อมูลของทั้งสองตัว แปรมาศึกษาพร้อมกันโดยการจัด ระเบียบข้อมูล เพื่อให้เห็น ความสัมพันธ์ได้ง่ายขึ้น ซึ่งอาจจัด ระเบียบตารางหรือกราฟ ทั้งนี้ ขึ้นกับ ว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ หรือข้อมูลเชิงปริมาณ ความสัมพันธ์ในข้อมูลสองตัวแปร

8 GPAGMATGPAGMATGPAGMAT 3.446322.363992.80444 3.595882.364823.13426 3.305632.664203.01471 3.405532.684142.79490 3.505722.485332.89431 3.785912.465092.91446 3.005092.635042.75546 3.485282.443362.73467 3.225412.364643.22506 3.475522.134083.12473 3.355202.414693.08440 3.395432.555293.03419

9

10 สหสัมพันธ์ (correlation)  แยกเป็นคำ 2 คำ คือ สห ซึ่งหมายถึง ร่วมกันหรือด้วยกัน และความสัมพันธ์ หมายถึง ความเกี่ยวข้องกัน เมื่อเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ที่โดยปกติมักเกิดขึ้นพร้อมกัน จะบอกว่าสองเหตุการณ์นั้นมีสหสัมพันธ์กัน เช่น คนผมสีดำและตาสีน้ำตาล คนผมสี ทองและตาสีฟ้า นอกจากนี้ เมื่อมีการ เปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์หนึ่ง ก็มักเกิดการ เปลี่ยนแปลงในอีกเหตุการณ์หนึ่งควบคู่กัน เช่น เมื่อเด็กสูงขึ้น เขาน่าจะมีน้ำหนัก เพิ่มขึ้น

11

12

13 พิจารณาแผนภาพการกระจายของข้อมูล 2 ชุด ในภาพที่ผ่านมา เห็นได้ว่าทั้งสองชุดต่างมี จุดศูนย์กลางและการกระจายด้านแกนนอน และแกนตั้งเหมือนกัน แต่ในชุดแรก จุดกระจัด กระจายไม่เกาะกลุ่มกัน ส่วนในชุดที่สอง จุดเกาะกลุ่มแนบแน่นเป็นแนวเส้นตรงมาก หรือสองตัวแปรมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงสูงมาก นั่นคือ ระดับความสัมพันธ์ในแผนภาพทั้งสองนี้ ต่างกัน การจะวัดระดับความสัมพันธ์ จึงต้องใช้ค่าทางสถิติอีกค่าหนึ่งที่เรียกว่า สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation coefficient)

14 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  เป็นตัววัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรใน เชิงเส้นตรง ค่าของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ บอกถึงระดับความสัมพันธ์ว่ามากหรือน้อย ซึ่งคือการเกาะกลุ่มของจุดรอบ ๆ แนว เส้นตรงว่าใกล้ชิดหรือกระจายห่างจากเส้น

15

16

17

18 สัญลักษณ์แทนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ คือ r เมื่อรวบรวมข้อมูลของตัวแปร x และ y มาจำนวน n คู่ คือ (x 1, y 1 ), (x 2, y 2 ), …, (x n, y n ) ก็จะคำนวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จากข้อมูลตามสูตรดังนี้ เมื่อ และ เป็นค่าเฉลี่ยของข้อมูล x และ y ตามลำดับ

19 ความสัมพันธ์ในข้อมูล เชิงคุณภาพ  เมื่อตัวแปรทั้งสองตัวมีการวัดค่าเป็นค่าที่ บอกประเภทของหน่วยตัวอย่าง ดังนั้น การ ที่จะศึกษาความสัมพันธ์โดยการนำข้อมูล จำแนกประเภทนั้นมาแจกแจงความถี่และ จัดเรียงสรุปในรูปตารางแจกแจงความถี่ แบบสองทาง หรืออีกชื่อหนึ่งที่นิยมเรียก ในทางสถิติ คือ ตารางการณ์จร (Contingency table) โดยมีรูปแบบของ ตาราง คือ ประเภทหรือกลุ่มของตัวแปรหนึ่ง จะอยู่ด้านแถวนอน และอีกตัวแปรหนึ่งอยู่ ด้านแถวตั้ง จำนวนความถี่ของหน่วย ตัวอย่างแต่ละประเภทที่นับได้จะบันทึกใน แต่ละช่องของตาราง

20 ตัวอย่าง  การสอบถามความเห็นของนักศึกษาต่อผล การสอนเป็นกิจกรรมหนึ่ง เพื่อไปสู่การ ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน จุดที่ สนใจจุดหนึ่ง คือ ความพอใจของนักศึกษา ในการเรียนวิชาหนึ่ง ขึ้นกับวิชานั้นว่าเป็น วิชาบังคับหรือวิชาเลือกหรือไม่  ในแบบสอบถามจึงให้นักศึกษาระบุว่าวิชาที่ เรียนเป็นวิชาบังคับหรือวิชาเลือก นอกเหนือจากการให้นักศึกษาเสนอ ความเห็นเกี่ยวกับวิชานั้น โดยมี 3 ระดับให้ เลือกคือ ดี พอใช้ และควรปรับปรุง  เมื่อสอบถามนักศึกษาที่เรียนวิชาหนึ่ง จำนวน 200 คน ได้ข้อมูลที่นำมาจำแนก นิสิตเป็นกลุ่ม ตามค่าของตัวแปรสองตัว คือลักษณะวิชา และความคิดเห็น ความถี่ หรือจำนวนนักศึกษาในแต่ละกลุ่มแสดงใน ตารางการณ์จรขนาด 2x3

21 ตารางแสดงจำนวนนักศึกษา จำแนกตามลักษณะวิชาและความเห็นต่อวิชา ดีพอใช้ ควรปรับ ปรุง รวม วิชา เลือก 3520560 วิชา บังคับ 377627140 รวม729632200

22 ตารางแสดงร้อยละของนักศึกษา จำแนกตามลักษณะวิชาและความเห็นต่อวิชา ดีพอใช้ ควร ปรับปรุง รวม วิชา เลือก 17.510.02.530.0 วิชา บังคับ 18.538.013.570.0 รวม36.048.016.0100.0

23 ตารางแสดงร้อยละของนักศึกษาที่มีความเห็นต่าง ๆ ต่อวิชาที่เรียนแยกตามกลุ่มลักษณะวิชา ดีพอใช้ ควร ปรับปรุง รวม วิชา เลือก 58.433.38.3100.0 วิชา บังคับ 26.454.319.3100.0 รวม36.048.016.0100.0

24 ความเห็นของนิสิตต่อวิชาที่เรียนแยกตามกลุ่มลักษณะวิชา

25 การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของข้อมูลเชิงคุณภาพ

26 Phi correlation  ค่าของข้อมูลของตัว แปรทั้งสอง เป็น true dichotomous คือ ค่าของตัวแปร เกิดขึ้นได้เพียง 2 อย่างเท่านั้นตาม ธรรมชาติของตัว แปร ตัวแปรที่ 1 ตัว แปร ที่ 2 01 1 aba+b 0 cdc+d

27 Point biserial correlation  เมื่อตัวแปรตัวหนึ่งมี ค่าอยู่ในมาตรอันตร ภาคขึ้นไป ส่วนอีก ตัวแปรหนึ่งเป็น true dichotomous


ดาวน์โหลด ppt สหสัมพันธ์ (correlation). ข้อมูลที่พบเห็น มักมีตัวแปรที่มากกว่าหนึ่งตัว ซึ่งตัวแปรเหล่านั้น อาจมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google