งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BC428:Research in Business Computer 1 บทที่ 6 การเตรียมความพร้อม ข้อมูลก่อนการวิเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BC428:Research in Business Computer 1 บทที่ 6 การเตรียมความพร้อม ข้อมูลก่อนการวิเคราะห์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BC428:Research in Business Computer 1 บทที่ 6 การเตรียมความพร้อม ข้อมูลก่อนการวิเคราะห์

2 BC428:Research in Business Computer 2 การปรับค่าตัวแปร •การปรับค่าให้กับตัวแปรใหม่ อายุ............... ปี อายุ  1. ต่ำกว่า 16 ปี  2. 16-20 ปี  3. 21-25 ปี  4. ตั้งแต่ 26 ปี คำสั่งที่ใช้ Transform  Recode  into difference variables สามารถ download data ผ่าน ทางเว็บไซต์อาจารย์บุษรา

3 BC428:Research in Business Computer 3 •การปรับค่าให้กับตัวแปรเดิม คำสั่งที่ใช้ Transform  Recode  into same variables ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับคะแนน มาก ที่สุด (5) มาก (4) ปาน กลาง (3) น้อย (2) น้อย ที่สุด (1) 1. คอมพิวเตอร์มีส่วนช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น 2. คอมพิวเตอร์มีส่วนทำให้พัฒนาการของมนุษย์เสื่อมลง 3. คอมพิวเตอร์มีส่วนช่วยสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ Negative Question 1 2 3 4 5

4 BC428:Research in Business Computer 4 •การสร้างตัวแปรใหม่จากสูตร คำสั่งที่ใช้ Transform  Compute ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับคะแนน มาก ที่สุด (5) มาก (4) ปาน กลาง (3) น้อย (2) น้อย ที่สุด (1) 1. คอมพิวเตอร์มีส่วนช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น (A1) 2. คอมพิวเตอร์มีส่วนทำให้พัฒนาการของมนุษย์เสื่อมลง (A2) 3. คอมพิวเตอร์มีส่วนช่วยสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ (A3) เช่น ต้องการสร้างตัวแปร Attitude สำหรับ เก็บค่าเฉลี่ยของคำถาม 3 ข้อ

5 BC428:Research in Business Computer 5 การแก้ไข ข้อมูลต่าง ๆ ลองใช้เอง(ไม่ยาก)

6 BC428:Research in Business Computer 6 การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของคำถาม •โดยการตรวจสอบความเชื่อถือได้(Reliability) ของ เครื่องมือ โดยใช้วิธีทางสถิติในการวัดค่า •โดยใช้วิธีการวัดความสอดคล้องกัน ภายในชุดของ ข้อคำถาม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอน บาค (Cronbach’s Alpha)

7 BC428:Research in Business Computer 7 Cronbach’s Alpha •ใช้วัดความเชื่อมั่น(Reliability) ของแบบสอบถาม •ค่าสัมประสิทธิ์อยู่ในช่วง 0 ถึง 1 •ค่าสัมประสิทธิ์ที่ดีควรวัดได้มากกว่า 0.6 •ในกรณีที่ข้อคำถามน้อย และค่าวัดได้มีค่าต่ำกว่า 0.6 ควรใช้ วิธีการเก็บแบบสอบถามเพิ่ม •ในกรณีที่ข้อคำถามมีจำนวนมาก และค่าที่วัดได้มีค่าต่ำกว่า 0.6 อาจจะตัดคำถามบางข้อที่ส่งผลกระทบต่อค่าสัมประสิทธิ์ทิ้ง •เหมาะกับข้อคำถามที่ใช้ถามความคิดเห็น ทัศนคติ การจัดลำดับ หรือแบบทดสอบประเมินค่า เป็นต้น •จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นกลุ่มทดลอง ประมาณ 30 คน

8 BC428:Research in Business Computer 8 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของคำถาม ( จากไฟล์ Pretest.sav) ทัศนคติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับความคิดเห็น เห็น ด้วย อย่าง ยิ่ง เห็น ด้วย เฉยๆไม่ เห็น ด้วย ไม่ เห็น ด้วย อย่าง ยิ่ง 1. ไอทีมีส่วนช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน 2. ไอทีมีส่วนช่วยลดภาระในการทำงานเรื่องต่าง ๆ 3. ไอทีมีส่วนช่วยเพิ่มเทคนิคและวิธีการทำงานให้ดีขึ้น 4. ไอทีมีส่วนช่วยดึงดูดความสนใจในการทำงานแต่ละวัน 5. ไอทีมีส่วนช่วยให้ผลงานที่ทำมีความน่าสนใจมากขึ้น คำสั่งที่ใช้ Analyze  Scale  Reliability Analysis...

9 BC428:Research in Business Computer 9 ผลลั พธ์ 1 2 3 4

10 BC428:Research in Business Computer 10 ตัวอย่างการเขียนผลการวิเคราะห์ กรณีที่มี กลุ่มคำถามหลายหมวด จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างทดลองทั้งหมด 30 ชุด ผู้วิจัยได้นำ ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในเรื่องต่าง ๆ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ นบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ผลการวิเคราะห์ดังตาราง ตาราง แสดงค่าความเชื่อมั่นของคำถามในหมวดต่าง ๆ หมวดคำถามค่า Cronbach’s Alpha ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต - ด้านการศึกษา 0.789 - ด้านการติดต่อสื่อสาร 0.655 - ด้านบันเทิง 0.683 - ด้านธุรกิจ 0.846 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในด้านที่ไม่ เหมาะสม 0.780 เจตคติต่อการใช้อินเทอร์เน็ต 0.774 ปัญหาและข้อจำกัดจากการใช้อินเทอร์เน็ต 0.766


ดาวน์โหลด ppt BC428:Research in Business Computer 1 บทที่ 6 การเตรียมความพร้อม ข้อมูลก่อนการวิเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google