งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BC428 : Research in Business Computer 1 บทที่ 7 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BC428 : Research in Business Computer 1 บทที่ 7 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BC428 : Research in Business Computer 1 บทที่ 7 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา

2 BC428 : Research in Business Computer 2 ประเภทสถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล •สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistics) •สถิติเชิงอนุมาน(Inference Statistics)

3 BC428 : Research in Business Computer 3 Descriptive Statistics •ตารางแจกแจงความถี่(Frequency Table) •การวัดค่ากลางของข้อมูล(Measure of Central Tendency)  ค่าเฉลี่ย, ค่ามัธยฐาน, ค่าฐานนิยม  เปอร์เซ็นต์ไทล์, เดไซล์, ควอไทล์ •การวัดการกระจายของข้อมูล(Measure of Dispersion)  ค่าพิสัย, ค่าพิสัยควอไทล์, ค่าความแปรปรวน, ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ของค่าเฉลี่ย, ค่าความเบ้, ค่าความโด่ง

4 BC428 : Research in Business Computer 4 Negative Skewness Normal Positive Skewness Leptoku rtic Mesokur tic Platykur tic ความโด่ง(Kutosis) ค่าความเบ้(Skewness)

5 BC428 : Research in Business Computer 5 การนำเสนอด้วยตารางแจกแจงความถี่ (Frequency Table) 1.ตารางแจกแจงความถี่แบบทางเดียว 2.ตารางแจกแจงความถี่แบบสองทาง 3.ตารางแจกแจงความถี่แบบ Multiple Response

6 BC428 : Research in Business Computer 6 1.ตารางแจกแจงความถี่แบบทางเดียว •เหมาะสำหรับการนำเสนอข้อมูลเพียง 1 ตัวแปร •เลือกคำตอบได้เพียงคำตอบเดียว คำสั่ง Analyze  Descriptive Statistics  Frequencies...

7 BC428 : Research in Business Computer 7 Ex1 ผลลัพธ์จากไฟล์ไฟล์ Example.sav (ตัวแปร Sex) จากผลลัพธ์ของโปรแกรม SPSS จะต้องนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยการ สร้างตารางใหม่ ( ไม่นิยมนำผลลัพธ์จากโปรแกรมมาจัดวางในผลการ วิเคราะห์ของงานวิจัย ) ซึ่งจะเลือกแสดงผลลัพธ์ในคอลัมน์ Frequency และ Valid Percent แสดงตารางและคำอธิบายดังนี้ เพศจำนวน ( คน ) ร้อยละ ชาย 2929.0 หญิง 7171.0 รวม 100 จากตารางแสดงจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 100 คน โดยจำแนกตามเพศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 29 คน คิด เป็นร้อยละ 29.0 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และเป็นเพศหญิง คิด เป็นร้อยละ 71.0 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

8 BC428 : Research in Business Computer 8 Ex2ผลลัพธ์จากไฟล์ไฟล์ Example.sav (ตัวแปร Campus) ดังนั้น จะสามารถเขียนผลการวิเคราะห์เป็นตารางและ คำอธิบาย ดังนี้ วิทยา เขต จำนวน ( คน ) ร้อยละ กล้วยน้ำ ไท 4243.3 รังสิต 5556.7 รวม 97100.0 Missing3 จากตารางแสดงจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 100 คน โดยจำแนกตามวิทยาเขต พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสังกัดวิทยาเขตกล้วยน้ำไทมีจำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และสังกัดวิทยาเขตรังสิตมีจำนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 56.7 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

9 BC428 : Research in Business Computer 9 2.ตารางแจกแจงความถี่แบบสองทาง •เรียกว่าตารางไขว้(Crosstab) •เหมาะกับการหาความถี่ของตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัว •ข้อมูลเชิงคุณภาพ คำสั่ง Analyze  Descriptive Statistics  Crosstabs...

10 BC428 : Research in Business Computer 10 Ex จากไฟล์ Example.sav สร้างตาราง Crosstab ตัวแปร Sex กับ Edu โดยกำหนดให้ Sex เป็นแกนนอน และ Edu เป็นแกนตั้ง

11 BC428 : Research in Business Computer 11 จากผลลัพธ์ของโปรแกรม SPSS จะต้องนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยการสร้างตารางใหม่(ไม่นิยมนำผลลัพธ์จากโปรแกรมมาจัดวาง ในผลการวิเคราะห์) โดยแสดงตารางและคำอธิบายดังนี้ เพศ ระดับการศึกษา ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก จำนวน ( คน ) ร้อยละ จำนวน ( คน ) ร้อยละ จำนวน ( คน ) ร้อยละ ชาย 55.02323.011.0 หญิง 22.06363.066.0 รวม 77.08686.077.0 จากตารางแสดงจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดของแต่ละเพศ โดยจำแนกตามระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบ แบบสอบถาม ในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจำนวน 5 คน คิดเป็น ร้อยละ 5.0 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ในระดับปริญญาโท ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิงจำนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 63.0 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และในระดับปริญญาเอก ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

12 BC428 : Research in Business Computer 12 3. ตารางแจกแจงความถี่แบบ Multiple Response • เหมาะกับคำถามที่ผู้ตอบเลือกตอบได้หลาย คำตอบ Ex กิจกรรมที่ท่านนิยมทำในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต (เลือกตอบ ได้มากกว่า 1 ข้อ)  สนทนาออนไลน์ ทาง MSN, ICQ เป็นต้น  อ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-mail)  ค้นคว้าข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ  ดาวน์โหลดไฟล์ หรือโปรแกรมต่าง ๆ  ซื้อสินค้าออนไลน์(Online Shopping)  อื่น ๆ โปรดระบุ.....................................

13 BC428 : Research in Business Computer 13

14 BC428 : Research in Business Computer 14 ขั้นตอนการวิเคราะห์ ขั้นตอนที่ 1. จัดตัวแปรทั้งหมด ให้เป็นกลุ่มเดียวกัน คำสั่ง Analyze  Multiple Response  Define Sets.. ขั้นตอนที่ 2. วิเคราะห์หาความถี่ข้อมูล คำสั่ง Analyze  Multiple Response  Frequencies …

15 BC428 : Research in Business Computer 15 จะได้ผลลัพธ์ดังนี้ Multiple Response

16 BC428 : Research in Business Computer 16 จากผลลัพธ์ของโปรแกรม SPSS จะต้องนำผลที่ได้มาวิเคราะห์ โดยการ สร้างตารางใหม่(ไม่นิยมนำผลลัพธ์จากโปรแกรมมาจัดวางในผลการวิเคราะห์) โดยแสดงตารางและคำอธิบายดังนี้ กิจกรรมบนอินเทอร์เน็ต จำนวน ผู้ตอบ ร้อยละ (ของการถูกเลือก) สนทนาออนไลน์ 1119.0 ค้นคว้าข้อมูล 1220.7 อ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 915.5 ดาวน์โหลดโปรแกรม 1322.4 ซื้อสินค้าออนไลน์ 712.1 อื่น ๆ 610.3 รวม 58100.0 จากตารางแสดงจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม ในเรื่องกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ต พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใช้อินเทอร์เน็ต สำหรับการดาวน์โหลดโปรแกรม มี จำนวน 13 คน ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 22.4 ของกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ต รองลงมาคือ การ ใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับการค้นคว้าหาข้อมูล มีจำนวน 12 คน ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 20.7 ของกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ต และกิจกรรมที่นิยมทำน้อยที่สุดคือ ในเรื่องอื่น ๆ เช่น ใช้ ทำธุรกิจส่วนตัว ทำธุรกรรมทางการเงิน เป็นต้น มีจำนวน 6 คน ซึ่งคิดเป็น ร้อยละ 10.3 ของกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ต

17 BC428 : Research in Business Computer 17 การนำเสนอค่าสถิติเบื้องต้น •เหมาะสำหรับการอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ของ ข้อมูลเบื้องต้น •ส่วนใหญ่ข้อมูลจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ ในการนำเสนอค่าสถิติเบื้องต้น วิเคราะห์ได้ 2 คำสั่งคือ 1. คำสั่ง Descriptives 2. คำสั่ง Explore

18 BC428 : Research in Business Computer 18 การนำเสนอค่าสถิติเบื้องต้น ด้วยคำสั่ง Descriptive คำสั่ง Analyze  Descriptive Statistics  Descriptives

19 BC428 : Research in Business Computer 19 จากไฟล์ Example.sav ผลการวิเคราะห์ ตัวแปร Exp จากผลลัพธ์ของโปรแกรม SPSS สามารถนำมาวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมคำอธิบายดังนี้ Nค่าเฉลี่ยค่าส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน (SD) ประสบการณ์ 919.376.70 จากตารางแสดงประสบการณ์การ ทำงาน พบว่า ผู้ตอบ แบบสอบถามจำนวนทั้งหมด 91 คน มีประสบการณ์การทำงาน เฉลี่ยเท่ากับ 9.37 ปี

20 BC428 : Research in Business Computer 20 การนำเสนอค่าสถิติเบื้องต้น ด้วยคำสั่ง Explore จำแนกวิธีการวิเคราะห์ได้ 2 แบบ •ค่าสถิติเบื้องต้นแบบไม่แบ่งกลุ่ม •ค่าสถิติเบื้องต้นแบบแบ่งกลุ่ม

21 BC428 : Research in Business Computer 21 คำสั่ง Explore แบบไม่แบ่งกลุ่ม คำสั่ง Analyze  Descriptive Statistics  Explore... Ex หาค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปร Exp

22 BC428 : Research in Business Computer 22 1 2 3

23 BC428 : Research in Business Computer 23 จากผลลัพธ์ของโปรแกรม SPSS สามารถนำมาวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมคำอธิบายดังนี้ ตารางการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสบการณ์ Nค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน(SD) ประสบการณ์919.376.70 จากตารางแสดงประสบการณ์การทำงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน ทั้งหมด 91 คน มีประสบการณ์การทำงานเฉลี่ยเท่ากับ 9.37 ปี

24 BC428 : Research in Business Computer 24 คำสั่ง Explore แบบแบ่งกลุ่ม คำสั่ง Analyze  Descriptive Statistics  Explore... Ex หาค่าสถิติเบื้องต้นของตัวแปร Exp จำแนกตาม Sex

25 BC428 : Research in Business Computer 25

26 BC428 : Research in Business Computer 26 จากผลลัพธ์ของโปรแกรม SPSS สามารถนำมาวิเคราะห์ข้อมูล พร้อมคำอธิบายดังนี้ ตารางการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสบการณ์ จำแนกตามเพศ ประสบการณ์ Nค่าเฉลี่ยค่าส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน(SD) เพศชาย เพศหญิง 26 65 9.42 9.35 6.319 6.895 จากตารางแสดงประสบการณ์การทำงานจำแนกตามเพศ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายจำนวน 26 คน มีประสบการณ์การทำงาน เฉลี่ยเท่ากับ 9.42 ปี และเป็นเพศหญิง 65 คน มีประสบการณ์ทำงาน เฉลี่ยเท่ากับ 9.35 ปี

27 BC428 : Research in Business Computer 27 การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ แผนภาพหรือกราฟ •กราฟวงกลม กราฟแท่ง เหมาะกับข้อมูลเชิงคุณภาพ •กราฟเส้น ฮีสโตรแกรม Boxplot Stem&Leaf เหมาะ กับข้อมูลเชิงประมาณ

28 BC428 : Research in Business Computer 28 การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนภาพหรือ กราฟของข้อมูลเชิงคุณภาพ กราฟวงกลม คำสั่ง Analyze  Graphs  Pie..

29 BC428 : Research in Business Computer 29 กราฟแท่ง คำสั่ง Analyze  Graphs  Bar..

30 BC428 : Research in Business Computer 30 กราฟเส้น คำสั่ง Analyze  Graphs  Line..

31 BC428 : Research in Business Computer 31 ฮีสโตรแกรม Boxplot Stem&Leaf คำสั่ง Analyze  Descriptive Statistics  Explore

32 BC428 : Research in Business Computer 32

33 BC428 : Research in Business Computer 33 ตัวอย่างการเปรียบเทียบ Boxplot ของข้อมูล 2 กลุ่ม


ดาวน์โหลด ppt BC428 : Research in Business Computer 1 บทที่ 7 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google