งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบหลัก  บุคคล  วัตถุประสงค์  แบบ  การแสดงเจตนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบหลัก  บุคคล  วัตถุประสงค์  แบบ  การแสดงเจตนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 องค์ประกอบหลัก  บุคคล  วัตถุประสงค์  แบบ  การแสดงเจตนา

3 องค์ประกอบเสริม  เงื่อนไข, เงื่อนเวลา  มัดจำ, เบี้ยปรับ  หลักประกันแห่งหนี้

4 นิติกรรม VS. สัญญา

5 สัญญามีชื่อ VS. สัญญาไม่มีชื่อ

6 สัญญาต่างตอบ แทน VS. สัญญาไม่ต่าง ตอบแทน

7 สัญญาประธาน VS. สัญญาอุปกรณ์

8 บุคคล ธรรมดา นิติบุคคล บุค คล

9  ผู้เยาว์  คนวิกลจริต  คนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ ความสามารถ

10  ต้องที่ห้ามชัดแจ้งโดย กฎหมาย หรือ  พ้นวิสัย หรือ  ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของ ประชาชน

11 แบบ VS. หลักฐานการฟ้อง คดี

12 การทำนิติกรรมให้ แตกต่างจาก บทบัญญัติของ กฎหมาย ( ม.151)

13 เจตนาซ่อนเร้น ( ม.154) เจตนาลวง ( ม.155 วรรค 1) นิติกรรมอำพราง ( ม.155 วรรค 2) สำคัญผิดในสาระสำคัญ แห่งนิติกรรม ม.156

14 สำคัญผิดในคุณสมบัติของ บุคคล หรือทรัพย์สิน ( ม.157) เพราะถูกกลฉ้อฉล ( ม.159- 163) เพราะถูกข่มขู่ ( ม.164-166)

15 คำเสนอคำสนอง

16

17

18

19  ลักษณะ ทั่วไป  แบบ, หลักฐาน การ ฟ้องร้อง บังคับคดี  การโอน กรรมสิทธิ์  หน้าที่และ ความรับผิด ของผู้ขาย, ผู้ซื้อ

20  ลักษณะทั่วไป  หน้าที่และความ รับผิดของ ผู้ให้เช่า, ผู้เช่า  ความระงับแห่ง สัญญาเช่า

21  ลักษณะ ทั่วไป  แบบ  การเลิก สัญญาเช่าซื้อ

22 จ้างแรงงาน VS. จ้างทำของ

23 ยืม

24 - ค้ำประกัน - จำนอง - จำนำ


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบหลัก  บุคคล  วัตถุประสงค์  แบบ  การแสดงเจตนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google