งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 ทรัพย์. ความหมาย ทรัพย์ หมายถึง วัตถุมี รูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและ อาจถือเอาได้ ทรัพย์สิน หมายถึง วัตถุมี รูปร่าง และ วัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 ทรัพย์. ความหมาย ทรัพย์ หมายถึง วัตถุมี รูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและ อาจถือเอาได้ ทรัพย์สิน หมายถึง วัตถุมี รูปร่าง และ วัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 ทรัพย์

2 ความหมาย ทรัพย์ หมายถึง วัตถุมี รูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและ อาจถือเอาได้ ทรัพย์สิน หมายถึง วัตถุมี รูปร่าง และ วัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอา ได้ อาจมีราคา คือ มีคุณค่า หรือ ประโยชน์ทางใจ อาจถือเอาได้ คือ อาการเข้า หวงกันไว้เพื่อตนเอง ไม่ จำเป็นที่จับต้องได้จริงจัง

3 ประเภทของทรพัย์ สิน 1. อสังหาริมทรัพย์ 2. สังหาริมทรัพย์ 3. ทรัพย์แบ่งได้ 4. ทรัพย์แบ่งไม่ได้ 5. ทรัพย์นอกพาณิชย์

4 5. ทรัพย์นอกพาณิชย์ ได้แก่ ทรัพย์ที่ไม่สามารถถือเอา ได้ และทรัพย์ที่โอนแก่กันมิได้ โดยชอบด้วยกฎหมาย สาธารณสมบัติของแผ่นดิน 1. ที่ดินรกร้างว่างเปล่า 2. ทรัพย์สินที่ประชาชนใช้ ร่วมกัน 3. ทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ ของแผ่นดิน ที่วัดและที่ธรณีสงฆ์ จัดเป็น ทรัพย์นอกพาณิชย์

5 ส่วนควบของทรัพย์ คือ ส่วนซึ่ง โดยสภาพแห่งทรัพย์หรือโดยจารีต ประเพณีท้องถิ่น เป็นสาระสำคัญใน ความเป็นอยู่ของทรัพย์นั้น และไม่ อาจแยกจากกันได้ นอกจากทำลาย ทำให้บุบสลาย หรือทำให้ทรัพย์ เปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพไป การพิจารณาทรัพย์ที่จะเป็นส่วนควบ 1. ต้องเป็นสาระสำคัญในความ เป็นอยู่ของทรัพย์ 2. ต้องมีสภาพไม่อาจแยกจากกัน ได้ นอกจากจะทำลาย ทำให้บุบ สลาย หรือทำให้ทรัพย์เปลี่ยนแปลง รูปหรือสภาพไป

6 อุปกรณ์ของทรัพย์ หมายถึง สังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยปกติ นิยมเป็นของใช้ประจำอยู่กับ ทรัพย์ที่เป็นประธานเป็น อาจิณ เพื่อประโยชน์แก่การ จัดการดูแล ใช้สอย หรือ รักษาทรัพย์ที่เป็นประธาน อุปกรณ์ที่แยกออกจาก ทรัพย์ที่เป็นประธานชั่วคราว ถือว่ายังไม่ขาดจากการเป็น อุปกรณ์ของทรัพย์ที่เป็น ประธานนั้น

7 อุปกรณ์ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 1. ต้องเป็นสังหาริมทรัพย์เท่านั้น 2. ต้องมีทรัพย์ที่เป็นประธาน 3. ต้องมิใช่ทรัพย์ที่รวมสภาพ ความเป็นอยู่กับทรัพย์ที่ ประธานจนแยกออกจากกัน ไม่ได้ 4. ต้องมิใช่ทรัพย์ที่เป็นประธาน ด้วยกัน 5. ต้องเป็นทรัพย์ของเจ้าของ เดียวกับทรัพย์ที่เป็นประธาน

8 6. ต้องเป็นของใช้ประจำอยู่กับ ทรัพย์ที่เป็นประธานเป็นอาจิณ 7. ต้องใช้เพื่อประโยชน์ในการ จัดดูแล ใช้สอย หรือรักษา ทรัพย์ที่เป็นประธาน 8. ต้องเป็นทรัพย์ที่เจ้าของ ทรัพย์ได้นำมาสู่ทรัพย์ที่เป็น ประธานโดยการนำมาติดต่อ หรือปรับเข้าไว้ หรือทำโดย ประการอื่นใดในฐานะเป็นของ ใช้ประกอบทรัพย์ที่เป็นประธาน นั้น

9 ความแตกต่างระหว่างส่วน ควบกับอุปกรณ์ ส่วนควบ สังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์ ไม่มีทรัพย์ ประธาน ไม่สามารถแยก ออกจากกันได้ อุปกรณ์ สังหาริมทรัพย์ เท่านั้น มีทรัพย์ประธาน แยกออกจาก ทรัพย์ประธาน ได้

10 ดอกผลของทรัพย์ ดอกผลธรรมดา หมายถึง สิ่ง ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของ ทรัพย์ซึ่งได้มาจากตัวทรัพย์ เช่น ลูกสัตว์ ผลไม้ ไข่ หน่อไม้ ดอกผลนิตินัย หมายถึง ทรัพย์หรือประโยชน์อย่างอื่น ที่เจ้าของทรัพย์ได้มาเป็นครั้ง คราวจากผู้อื่นเนื่องจากการที่ ได้ใช้ทรัพย์นั้น เช่น ดอกเบี้ย ค่าเช่า กำไร เงินปันผล


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 ทรัพย์. ความหมาย ทรัพย์ หมายถึง วัตถุมี รูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและ อาจถือเอาได้ ทรัพย์สิน หมายถึง วัตถุมี รูปร่าง และ วัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google