งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Theory of Firm. Government Business Household Tax Service Good / Service Expense.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Theory of Firm. Government Business Household Tax Service Good / Service Expense."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Theory of Firm

2 Government Business Household Tax Service Good / Service Expense

3 Concept Transaction Cost Efficiency and Synergy Measuring and Reward Policy Types Objective of Firm Transaction Cost Efficiency and Synergy Measuring and Reward Policy Types Objective of Firm

4 Transaction Cost ต้นทุนในการสืบทราบข้อมูล คุณภาพ ราคา ปริมาณ บริการความ คงทน ความปลอดภัย ของสินค้าและ บริการ ต้นทุนที่เกิดจากการต่อรองเพื่อการ แลกเปลี่ยน ต้นทุนในการบังคับให้เป็นไปตาม สัญญาแลกเปลี่ยน ต้นทุนสารสนเทศ ต้นทุนในการสืบทราบข้อมูล คุณภาพ ราคา ปริมาณ บริการความ คงทน ความปลอดภัย ของสินค้าและ บริการ ต้นทุนที่เกิดจากการต่อรองเพื่อการ แลกเปลี่ยน ต้นทุนในการบังคับให้เป็นไปตาม สัญญาแลกเปลี่ยน ต้นทุนสารสนเทศ

5 Efficiency and Synergy What is Synergy?, Synergy come from ? ผลผลิตที่เกิดขึ้นอาจไม่เท่ากับกรณี ที่มีการแยกกันผลิตแล้วเอามา รวมกัน จะเกิดการรวมกันก็ต่อเมื่อรวมกันให้ ผลผลิตที่มากกว่าแต่ละคนแยกกัน ทำ ภายใต้ต้นทุนที่ไม่มากกว่าเดิม What is Synergy?, Synergy come from ? ผลผลิตที่เกิดขึ้นอาจไม่เท่ากับกรณี ที่มีการแยกกันผลิตแล้วเอามา รวมกัน จะเกิดการรวมกันก็ต่อเมื่อรวมกันให้ ผลผลิตที่มากกว่าแต่ละคนแยกกัน ทำ ภายใต้ต้นทุนที่ไม่มากกว่าเดิม

6 สมมติมีผู้ทำงาน 3 คน FirmFirm No Firm

7 Team Production มีการใช้ปัจจัยการผลิตหลายชนิดรวมกัน ผลผลิตรวมของทีมมีมากกว่าผลรวมของ ผลผลิตที่ต่างคนต่างทำ ปัจจัยที่มาร่วมกันในทีมไม่จำเป็นต้องเป็นคน คนเดียว มีการใช้ปัจจัยการผลิตหลายชนิดรวมกัน ผลผลิตรวมของทีมมีมากกว่าผลรวมของ ผลผลิตที่ต่างคนต่างทำ ปัจจัยที่มาร่วมกันในทีมไม่จำเป็นต้องเป็นคน คนเดียว

8 การวัดประสิทธิภาพและแบ่ง ผลตอบแทน การวัด ( Metering ) คือ การวัดผลผลิตหรือการ วัดประสิทธิภาพและการจ่ายผลตอบแทนตาม ประสิทธิภาพ แสดงว่าผู้ประกอบการสามารถ ควบคุมปริมาณผลผลิตได้ ต้นทุนในการวัด คือ ค่าใช้จ่ายในการสังเกตการ ทำงานของลูกจ้าง ควบคุม การทำงาน สั่งการ เพื่อให้ทราบถึงความสามารถ ( ประสิทธิภาพส่วน เพิ่ม ) ของลูกจ้าง อาจเกิดการอู้งาน แล้วจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร ? การวัด ( Metering ) คือ การวัดผลผลิตหรือการ วัดประสิทธิภาพและการจ่ายผลตอบแทนตาม ประสิทธิภาพ แสดงว่าผู้ประกอบการสามารถ ควบคุมปริมาณผลผลิตได้ ต้นทุนในการวัด คือ ค่าใช้จ่ายในการสังเกตการ ทำงานของลูกจ้าง ควบคุม การทำงาน สั่งการ เพื่อให้ทราบถึงความสามารถ ( ประสิทธิภาพส่วน เพิ่ม ) ของลูกจ้าง อาจเกิดการอู้งาน แล้วจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร ?

9 เงื่อนไขในการเกิดบริษัท การทำงานเป็นทีมต้องสร้างประสิทธิภาพที่สูงกว่า กรณีที่ต่างคนต่างทำแล้วนำมารวมกัน ต้องมีการควบคุม ตรวจสอบ วิธีการทำงาน และ ประสิทธิภาพในการผลิตที่มีความเหมาะสม โดยมี ต้นทุนที่สามารถรับได้

10 บริษัท กลุ่มเจ้าของทรัพยากรที่มีสัญญาร่วมกัน มีการนำปัจจัยการผลิตที่เป็นของเจ้าของร่วมกัน หลายคนมาใช้ร่วมกัน เพื่อผลิตสินค้าและบริการ มีคนเป็นแกนกลางในการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับ สัญญา ข้อตกลงต่างๆที่มีต่อเจ้าของปัจจัยอย่าง เป็นอิสระไม่ผูกพันต่อกัน นายจ้างผู้เป็นแกนกลางจะได้รับผลตอบแทนใน รูปของผลกำไรหรือส่วนที่เหลือจากการหัก ค่าตอบแทนแก่ปัจจัยอื่นตามที่มีการระบุไว้ใน สัญญา นายจ้างต้องสามารถโอนโยกย้ายหรือขายสิทธิ ของตนตามที่มีอยู่ในสัญญาเหล่านั้น กลุ่มเจ้าของทรัพยากรที่มีสัญญาร่วมกัน มีการนำปัจจัยการผลิตที่เป็นของเจ้าของร่วมกัน หลายคนมาใช้ร่วมกัน เพื่อผลิตสินค้าและบริการ มีคนเป็นแกนกลางในการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับ สัญญา ข้อตกลงต่างๆที่มีต่อเจ้าของปัจจัยอย่าง เป็นอิสระไม่ผูกพันต่อกัน นายจ้างผู้เป็นแกนกลางจะได้รับผลตอบแทนใน รูปของผลกำไรหรือส่วนที่เหลือจากการหัก ค่าตอบแทนแก่ปัจจัยอื่นตามที่มีการระบุไว้ใน สัญญา นายจ้างต้องสามารถโอนโยกย้ายหรือขายสิทธิ ของตนตามที่มีอยู่ในสัญญาเหล่านั้น

11 Q F ผลผลิตรวมจากการทำงานเป็นบริษัท Q i ผลผลิตจากการทำงานแบบต่างคนต่าง ผลิตของเจ้าของปัจจัย i IC ต้นทุนในการจัดองค์กร ต้นทุนในการ ตรวจตราการทำงาน ต้นทุน ในการวัด ประสิทธิภาพ ต้นทุนในการทำสัญญา และ ต้นทุนในการบังคับสัญญา TC ต้นทุนในการติดต่อรวบรวมปัจจัยการ ผลิตให้มาผลิตร่วมกัน ต้นทุนที่เสียไปเพื่อให้ มีการแลกเปลี่ยน Q F ผลผลิตรวมจากการทำงานเป็นบริษัท Q i ผลผลิตจากการทำงานแบบต่างคนต่าง ผลิตของเจ้าของปัจจัย i IC ต้นทุนในการจัดองค์กร ต้นทุนในการ ตรวจตราการทำงาน ต้นทุน ในการวัด ประสิทธิภาพ ต้นทุนในการทำสัญญา และ ต้นทุนในการบังคับสัญญา TC ต้นทุนในการติดต่อรวบรวมปัจจัยการ ผลิตให้มาผลิตร่วมกัน ต้นทุนที่เสียไปเพื่อให้ มีการแลกเปลี่ยน

12 บริษัทประเภทต่างๆ Individual Proprietorship Partnership and Profit Sharing Firm  ( Shirking Case ) Corporation Non Profit Organization Individual Proprietorship Partnership and Profit Sharing Firm  ( Shirking Case ) Corporation Non Profit Organization

13 Objective of Firm Sale Maximization Staff Maximization Growth Maximization Satisfaction Behavior Value Maximization Sale Maximization Staff Maximization Growth Maximization Satisfaction Behavior Value Maximization

14 Sale Maximization Profit Margin Sale S*S1S2 เส้นอัตรากำไร เส้นอัตรากำไรขั้นต่ำ

15 Staff Maximization Profit Staff S*

16 Control Mechanism Internal Control Mechanism –Board of Director  Monitoring + Authorization –Profit Sharing Performance – Based Compensation Reward in Ownership External Control Mechanism –Takeover Internal Control Mechanism –Board of Director  Monitoring + Authorization –Profit Sharing Performance – Based Compensation Reward in Ownership External Control Mechanism –Takeover


ดาวน์โหลด ppt Theory of Firm. Government Business Household Tax Service Good / Service Expense.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google