งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BC320 Introduction to Computer Programming

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BC320 Introduction to Computer Programming"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BC320 Introduction to Computer Programming

2 อาจารย์ผู้บรรยาย อ.บุษรา ประกอบธรรม
อ.บุษรา ประกอบธรรม อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้องพักอาจารย์ อาคาร 6 ชั้น 2 (รังสิต) อ.อนัญญา กัลยาณมิตร อาจารย์พิเศษ Website : BC320 Introduction to Computer Programming

3 เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนกลางภาค (Midterm) 40% คะแนนปลายภาค (Final) 40%
คะแนนทดสอบ (Flowchart) % คะแนนการบ้าน % คะแนนทดสอบ(Quiz) & ความตั้งใจ % รวม % BC320 Introduction to Computer Programming

4 เนื้อหา (กลางภาค) บทที่ 1 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น บทที่ 2 ระบบเลขจำนวน
บทที่ 3 นิพจน์ บทที่ 4 แนวคิดการเขียนโปรแกรม บทที่ 5 การเขียนโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง BC320 Introduction to Computer Programming

5 เนื้อหา (ปลายภาค) บทที่ 6 การเขียนโปรแกรมย่อย
บทที่ 7 การจัดการตารางในหน่วยความจำ(อาร์เรย์) บทที่ 8 การออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ BC320 Introduction to Computer Programming

6 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Introduction to Computer)
บทที่ 1 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Introduction to Computer) BC320 Introduction to Computer Programming

7 เนื้อหา ความสำคัญของคอมพิวเตอร์ ประวัติคอมพิวเตอร์ ยุคของคอมพิวเตอร์
ประเภทของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ BC320 Introduction to Computer Programming

8 การทำงานของคอมพิวเตอร์
Process Output Input BC320 Introduction to Computer Programming

9 คอมพิวเตอร์สำคัญอย่างไร ?
BC320 Introduction to Computer Programming

10 คุณสมบัติพื้นฐานของคอมพิวเตอร์
ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Machine) ทำงานด้วยความเร็วสูง (Speed) ความถูกต้องแม่นยำเชื่อถือได้ (Accuracy & Reliability) เก็บข้อมูลได้ในปริมาณมาก (Storage) การสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูล (Communication) BC320 Introduction to Computer Programming

11 ประวัติคอมพิวเตอร์ ลูกคิด ลูกหิน นิ้ว
BC320 Introduction to Computer Programming

12 Napier’s Bones สูตรคูณ BC320 Introduction to Computer Programming

13 Slide Rule เปลี่ยนหน่วยได้ คำนวณฟังก์ชันตรีโกณมิติได้
หาค่ายกกำลังและถอดราก (2 และ 3) หาค่า Log BC320 Introduction to Computer Programming

14 Pascal’s Calculator BC320 Introduction to Computer Programming

15 Leibnitz Wheel BC320 Introduction to Computer Programming

16 Punched Card คล้ายข้อมูลที่ถูกบันทึกใน DVD
หรือ ในทางกลคล้ายกับกล่องดนตรี BC320 Introduction to Computer Programming

17 Difference Engine BC320 Introduction to Computer Programming

18 Analytical Engine BC320 Introduction to Computer Programming

19 เครื่องประมวลผลทางสถิติ
BC320 Introduction to Computer Programming

20 เครื่อง MARK 1 BC320 Introduction to Computer Programming

21 เครื่อง ENIAC BC320 Introduction to Computer Programming

22 เครื่อง EDVAC BC320 Introduction to Computer Programming

23 เครื่อง UNIVAC BC320 Introduction to Computer Programming

24 ยุคของคอมพิวเตอร์ ยุคที่หนึ่ง (First Generation)
ยุคที่สอง (Second Generation) ยุคที่สาม (Third Generation) ยุคที่สี่ (Fourth Generation) BC320 Introduction to Computer Programming

25 Vacuum Tube BC320 Introduction to Computer Programming

26 Transistor BC320 Introduction to Computer Programming

27 Integrated Circuit : IC
BC320 Introduction to Computer Programming

28 Very Large Scale Integration : VLSI
BC320 Introduction to Computer Programming

29 ประเภทคอมพิวเตอร์ แบ่งตามลักษณะของการแสดงข้อมูล
แบ่งตามลักษณะการประมวลผลข้อมูล แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน แบ่งตามความจุของหน่วยความจำหลัก ราคาและความสามารถในการทำงาน BC320 Introduction to Computer Programming

30 แบ่งตามลักษณะของการแสดงข้อมูล
Analog Computer Digital Computer Hybrid Computer BC320 Introduction to Computer Programming

31 แบ่งตามลักษณะการประมวลผลข้อมูล
Batch Processing Time Sharing BC320 Introduction to Computer Programming

32 แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
เฉพาะกิจ เอนกประสงค์ BC320 Introduction to Computer Programming

33 แบ่งตามความจุของหน่วยความจำหลัก ราคาและความสามารถในการทำงาน
Supercomputer Mainframe Minicomputer Microcomputer Embedded computer BC320 Introduction to Computer Programming

34 Supercomputer BC320 Introduction to Computer Programming

35 The Cray-2; world's fastest computer 1985–1989.
BC320 Introduction to Computer Programming

36 Mainframecomputer BC320 Introduction to Computer Programming

37 Minicomputer BC320 Introduction to Computer Programming

38 Microcomputer BC320 Introduction to Computer Programming

39 Embeded computer BC320 Introduction to Computer Programming

40 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) บุคลากร (People) ข้อมูลและสารสนเทศ (Data/Information) กระบวนการทำงาน (Procedure) BC320 Introduction to Computer Programming

41 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)
หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) หน่วยความจำหลัก (Main Memory Unit) หน่วยแสดงผลลัพธ์ (Output Unit) หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage Unit) BC320 Introduction to Computer Programming

42 ซอฟต์แวร์ (Software) ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)
ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) BC320 Introduction to Computer Programming

43 บุคลากร (Peopleware) Data Entry Operator Computer Operator
Application Programmer System Programmer System Analyst System Engineer IT Manager (EDP Manager) BC320 Introduction to Computer Programming

44 ข้อมูลและสารสนเทศ (Data/Information)
Process Information BC320 Introduction to Computer Programming

45 ตัวอย่างภาษาคอมพิวเตอร์
ภาษา BASIC BC320 Introduction to Computer Programming

46 Visual BASIC BC320 Introduction to Computer Programming

47 PASCAL BC320 Introduction to Computer Programming

48 C BC320 Introduction to Computer Programming

49 HTML BC320 Introduction to Computer Programming

50 JAVA BC320 Introduction to Computer Programming

51 XML BC320 Introduction to Computer Programming

52 Q&A BC320 Introduction to Computer Programming


ดาวน์โหลด ppt BC320 Introduction to Computer Programming

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google