งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BC320 Introduction to Computer Programming1 BC320 Introduction to Computer Programming.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BC320 Introduction to Computer Programming1 BC320 Introduction to Computer Programming."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BC320 Introduction to Computer Programming1 BC320 Introduction to Computer Programming

2 BC320 Introduction to Computer Programming2 อาจารย์ผู้บรรยาย • อ. บุษรา ประกอบธรรม • อาจารย์ประจำภาควิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ • ห้องพักอาจารย์ อาคาร 6 ชั้น 2 ( รังสิต ) •E-mail : bootsara.p@bu.ac.th • อ. อนัญญา กัลยาณมิตร • อาจารย์พิเศษ •E-mail : ananyaka@yahoo.c om Website : http://tulip.bu.ac.th/~bootsara.p

3 BC320 Introduction to Computer Programming3 เกณฑ์การให้คะแนน คะแนนกลางภาค (Midterm) 40% คะแนนปลายภาค (Final) 40% คะแนนทดสอบ (Flowchart) 5% คะแนนการบ้าน 5% คะแนนทดสอบ (Quiz) & ความตั้งใจ 10% รวม 100%

4 BC320 Introduction to Computer Programming4 เนื้อหา ( กลางภาค ) บทที่ 1 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น บทที่ 2 ระบบเลขจำนวน บทที่ 3 นิพจน์ บทที่ 4 แนวคิดการเขียนโปรแกรม บทที่ 5 การเขียนโปรแกรมแบบมี โครงสร้าง

5 BC320 Introduction to Computer Programming5 เนื้อหา ( ปลายภาค ) บทที่ 6 การเขียนโปรแกรมย่อย บทที่ 7 การจัดการตารางใน หน่วยความจำ ( อาร์เรย์ ) บทที่ 8 การออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ

6 BC320 Introduction to Computer Programming6 บทที่ 1 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Introduction to Computer)

7 BC320 Introduction to Computer Programming7 เนื้อหา • ความสำคัญของคอมพิวเตอร์ • ประวัติคอมพิวเตอร์ • ยุคของคอมพิวเตอร์ • ประเภทของคอมพิวเตอร์ • องค์ประกอบของระบบ คอมพิวเตอร์

8 BC320 Introduction to Computer Programming8 การทำงานของ คอมพิวเตอร์ Input Proces s Outpu t

9 BC320 Introduction to Computer Programming9 คอมพิวเตอร์สำคัญ อย่างไร ?

10 BC320 Introduction to Computer Programming10 คุณสมบัติพื้นฐานของ คอมพิวเตอร์ 1. ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Machine) 2. ทำงานด้วยความเร็วสูง (Speed) 3. ความถูกต้องแม่นยำเชื่อถือได้ (Accuracy & Reliability) 4. เก็บข้อมูลได้ในปริมาณมาก (Storage) 5. การสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูล (Communication)

11 BC320 Introduction to Computer Programming11 ประวัติคอมพิวเตอร์ นิ้ว ลูกหิน ลูกคิด

12 BC320 Introduction to Computer Programming12 Napier’s Bones สูตร คูณ

13 BC320 Introduction to Computer Programming13 Slide Rule เปลี่ยนหน่วยได้ คำนวณฟังก์ชันตรีโกณมิติได้ หาค่ายกกำลังและถอดราก (2 และ 3) หาค่า Log

14 BC320 Introduction to Computer Programming14 Pascal’s Calculator

15 BC320 Introduction to Computer Programming15 Leibnitz Wheel

16 BC320 Introduction to Computer Programming16 Punched Card คล้ายข้อมูลที่ถูกบันทึกใน DVD หรือ ในทางกลคล้ายกับกล่องดนตรี

17 BC320 Introduction to Computer Programming17 Difference Engine

18 BC320 Introduction to Computer Programming18 Analytical Engine

19 BC320 Introduction to Computer Programming19 เครื่องประมวลผลทางสถิติ

20 BC320 Introduction to Computer Programming20 เครื่อง MARK 1

21 BC320 Introduction to Computer Programming21 เครื่อง ENIAC

22 BC320 Introduction to Computer Programming22 เครื่อง EDVAC

23 BC320 Introduction to Computer Programming23 เครื่อง UNIVAC

24 BC320 Introduction to Computer Programming24 ยุคของคอมพิวเตอร์ 1. ยุคที่หนึ่ง (First Generation) 2. ยุคที่สอง (Second Generation) 3. ยุคที่สาม (Third Generation) 4. ยุคที่สี่ (Fourth Generation)

25 BC320 Introduction to Computer Programming25 Vacuum Tube

26 BC320 Introduction to Computer Programming26 Transistor

27 BC320 Introduction to Computer Programming27 Integrated Circuit : IC

28 BC320 Introduction to Computer Programming28 Very Large Scale Integration : VLSI

29 BC320 Introduction to Computer Programming29 ประเภทคอมพิวเตอร์ • แบ่งตามลักษณะของการแสดง ข้อมูล • แบ่งตามลักษณะการประมวลผล ข้อมูล • แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้ งาน • แบ่งตามความจุของ หน่วยความจำหลัก ราคาและ ความสามารถในการทำงาน

30 BC320 Introduction to Computer Programming30 แบ่งตามลักษณะของการ แสดงข้อมูล 1.Analog Computer 2.Digital Computer 3.Hybrid Computer

31 BC320 Introduction to Computer Programming31 แบ่งตามลักษณะการ ประมวลผลข้อมูล 1.Batch Processing 2.Time Sharing

32 BC320 Introduction to Computer Programming32 แบ่งตามวัตถุประสงค์ ของการใช้งาน  เฉพาะกิจ  เอนกประสงค์

33 BC320 Introduction to Computer Programming33 แบ่งตามความจุของ หน่วยความจำหลัก ราคาและ ความสามารถในการทำงาน 1.Supercomputer 2.Mainframe 3.Minicomputer 4.Microcomputer 5.Embedded computer

34 BC320 Introduction to Computer Programming34 Supercomputer

35 BC320 Introduction to Computer Programming35 The Cray-2; world's fastest computer 1985–1989.Cray-2

36 BC320 Introduction to Computer Programming36 Mainframecomputer

37 BC320 Introduction to Computer Programming37 Minicomputer

38 BC320 Introduction to Computer Programming38 Microcomputer

39 BC320 Introduction to Computer Programming39 Embeded computer

40 BC320 Introduction to Computer Programming40 องค์ประกอบของระบบ คอมพิวเตอร์ 1.ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 2.ซอฟต์แวร์ (Software) 3.บุคลากร (People) 4.ข้อมูลและสารสนเทศ (Data/Information) 5.กระบวนการทำงาน (Procedure)

41 BC320 Introduction to Computer Programming41 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) 1.หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) 2.หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU) 3.หน่วยความจำหลัก (Main Memory Unit) 4.หน่วยแสดงผลลัพธ์ (Output Unit) 5.หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage Unit)

42 BC320 Introduction to Computer Programming42 ซอฟต์แวร์ (Software) 1. ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)

43 BC320 Introduction to Computer Programming43 บุคลากร (Peopleware) •D•Data Entry Operator •C•Computer Operator •A•Application Programmer •S•System Programmer •S•System Analyst •S•System Engineer •I•IT Manager (EDP Manager)

44 BC320 Introduction to Computer Programming44 ข้อมูลและสารสนเทศ (Data/Information) Data Proc ess Inform ation

45 BC320 Introduction to Computer Programming45 ตัวอย่างภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษา BASIC

46 BC320 Introduction to Computer Programming46 Visual BASIC

47 BC320 Introduction to Computer Programming47 PASCAL

48 BC320 Introduction to Computer Programming48 C

49 BC320 Introduction to Computer Programming49 HTML

50 BC320 Introduction to Computer Programming50 JAVA

51 BC320 Introduction to Computer Programming51 XML

52 BC320 Introduction to Computer Programming52 Q&A


ดาวน์โหลด ppt BC320 Introduction to Computer Programming1 BC320 Introduction to Computer Programming.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google