งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 ระบบ คอมพิวเตอร์ (computer system). ความหมายของ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ทาง อิเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์ใช้ เป็นเครื่องมือในการ จัดการกับข้อมูล เพื่อทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 ระบบ คอมพิวเตอร์ (computer system). ความหมายของ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ทาง อิเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์ใช้ เป็นเครื่องมือในการ จัดการกับข้อมูล เพื่อทำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 ระบบ คอมพิวเตอร์ (computer system)

2 ความหมายของ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ทาง อิเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์ใช้ เป็นเครื่องมือในการ จัดการกับข้อมูล เพื่อทำ การคำนวณและแสดงผล ลัพธ์ออกทางอุปกรณ์ แสดงผล

3 ยุคของ คอมพิวเตอร์

4 ยุคที่ 1 ( ค. ศ. 1940 - 1953) ใช้หลอดสูญญากาศเป็น อุปกรณ์สำคัญ สื่อที่ใช้ บันทึกข้อมูลสำรองคือ บัตรเจาะรู ได้แก่ เครื่อง Mark I ENIAC UNIVAC ยุคของ คอมพิวเตอร์

5 ENIAC MARK I ENIAC UNIVAC

6 ยุคที่ 2 ( ค. ศ. 1953 - 1963) ใช้ทรานซิสเตอร์แทน หลอดสูญญากาศ หลอดทรานซิสเตอร์

7 ยุคที่ 3 ( ค. ศ. 1963 – 1972) ใช้แผงวงจรรวม (Integrated Circuits หรือ IC) ซึ่งสามารถ ทำงานเทียบเท่ากับ ทรานซิสเตอร์หลายร้อยตัว รวมกัน ทำให้คอมพิวเตอร์มี ขนาดเล็กลงกว่าเดิม ใช้ พลังงานน้อยลงและมีความร้อน น้อยลง แต่มีความเร็วเพิ่มมาก ขึ้นและมีราคาถูกลง

8 IC : Integrated Circuit

9 ยุคที่ 4 ( ค. ศ.1972 – 1984) พัฒนาแผงวงจรรวมมา เป็นแผงวงจรขนาดใหญ่ ทำให้เกิดไมโคร โพรเซสเซอร์ หรือชิป (Chip) ตัวแรกของโลก คือ Intel 4004

10 Microprocessor – VLSI (Very Large Scale Integration)

11 ยุคที่ 5 ( ค. ศ.1984 - 1990) มีการพัฒนารูปแบบการ โต้ตอบและ แสดงผลทางหน้าจอ เพื่อให้ดูง่ายขึ้น มีการพัฒนาเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ความเร็วสูง

12

13 Intranet Extranet Internet

14 ยุคที่ 6 ( ค. ศ.1900 - อนาคต ) ทำให้คอมพิวเตอร์มีเชาว์ ปัญญาคล้ายมนุษย์ สามารถตัดสินใจเลียนแบบ การใช้เหตุผลของมนุษย์ เรียกว่า “ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence หรือ AI)”

15

16 1. แบ่งตามลักษณะ ของข้อมูล 2. แบ่งตาม สมรรถนะ ขนาด และราคา ประเภทของ คอมพิวเตอร์

17 แบ่งตามลักษณะของ ข้อมูล 1. อนาลอก คอมพิวเตอร์ 2. ดิจิทัล คอมพิวเตอร์ 3. ไฮบริด คอมพิวเตอร์

18 1. อนาลอก คอมพิวเตอร์ ทำงานโดยใช้หลักในการ วัด มีความละเอียดและ สามารถคำนวณได้น้อย กว่าดิจิทัลคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ เป็นจำนวนมากเหมือนกับ ดิจิทัลคอมพิวเตอร์

19  เครื่องที่ใช้วัดปริมาณ ทางฟิสิกส์  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ตรวจสภาพอากาศ  ใช้ในวงการแพทย์ เช่น เครื่องตรวจวัดสายตา ตรวจวัดคลื่นสมองและ การเต้นของหัวใจ เป็น ต้น

20 2. ดิจิทัล คอมพิวเตอร์ ใช้หลักในการคำนวณแบบ ลูกคิด หรือหลักการนับ และ ทำงานกับข้อมูลแบบไม่ ต่อเนื่อง ลักษณะการคำนวณ จะแปลงเลขเลขฐานสิบก่อน แล้วจึงประมวลผลด้วยระบบ เลขฐานสอง

21 มีความสามารถในการ คำนวณและมีความ แม่นยำมากกว่าอนาลอก คอมพิวเตอร์ สามารถ เก็บข้อมูลได้เป็นจำนวน มากจึงต้องใช้สื่อในการ บันทึกข้อมูล

22 3. ไฮบริด คอมพิวเตอร์ อนาลอกคอมพิวเตอร์ + ดิจิทัลคอมพิวเตอร์ เช่น การส่งยานอวกาศขององค์การ นาซา จะใช้เทคนิคของอนาลอก คอมพิวเตอร์ในการควบคุมการหมุน ของตัวยานอวกาศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ ความกดดันอากาศ อุณหภูมิ ความเร็ว และใช้เทคนิคของดิจิทัล คอมพิวเตอร์ในการคำนวณระยะทาง จากพื้นผิวโลก

23

24 แบ่งตามสมรรถนะ ขนาดและราคา 1. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ 2. เมนเฟรมคอมพิวเต อร์ 3. มินิคอมพิวเตอร์ 4. เวิร์คสเตชัน คอมพิวเตอร์ 5. ไมโครคอมพิวเตอร์

25 1. ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Compuer)

26 2. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer) (Mainframe Computer)

27 3. มินิคอมพิวเตอร์ (Minicompuer)

28 LAN 4. เวิร์คสเตชัน คอมพิวเตอร์ (Workstation Compuer)

29 5. ไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcompuer)

30 ไมโครคอมพิวเตอ ร์ มีรูปร่างต่างๆ กันไปน่ะครับ Desktop Computer / PC Notebook Computer PDA Plam Pocker PC

31 องค์ประกอบของ เครื่องคอมพิวเตอร์ Hardware Software Data/ Information Documentation/ Procedure Documentation/ Procedure Peopleware

32 วงจรการ ทำงานของ ระบบ คอมพิวเตอร์

33 หน่วยความจำ หน่วย ควบคุ ม หน่วย คำนวณและ ตรรกะ

34 รูปแบบการ ประมวลผล ของ คอมพิวเตอร์

35 1. การประมวลผลส่วน บุคคล (Personal Computing)

36 2. การประมวลผล แบบรวมศูนย์ (Centralized Computing)

37 1) การประมวลผลแบบแบทช์ (Batch Processing หรือ Off-line System) จะไม่มีการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้ กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อดี คือ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ในการใช้อุปกรณ์ ข้อเสีย คือ ข้อมูลจะไม่ทันสมัย

38 2) การประมวลผลแบบ ออนไลน์ (On-line Processing หรือ Transaction Processing หรือ Real- Time Processing ) เป็นวิธีที่ผู้ใช้สามารถใช้งาน พร้อมกันได้หลายคน (Multi- user) จะประมวลผลทันทีเมื่อรับ ข้อมูลเข้ามา

39 3. การประมวลผล แบบกระจาย (Distributed Computing) Client Server

40 คุณสมบัติของ คอมพิวเตอร์  ความจำ (Storage)  ความเร็ว (Speed)  การปฏิบัติงานอัตโนมัติ (Self Action)  ความน่าเชื่อถือ (Sure)

41  ความจำ (Storage) เป็น ความสามารถ ในการเก็บ ข้อมูลจำนวน มาก

42  ความเร็ว (Speed) ความสามารถในการ ประมวลผลข้อมูล (Processing Speed) ภายในเวลาที่สั้นที่สุด ความถี่ (Frequency) Hz (Hertz = Cycle/Second)

43 เช่น คอมพิวเตอร์รุ่น Pentium 4 มีความเร็วในการ ประมวลผล 2.5 GHz หมายความว่า ประมวลผลได้ 2,500 ล้านคำสั่ง ใน 1 วินาที

44  การปฏิบัติงาน อัตโนมัติ (Self Action) เป็นความสามารถของ เครื่องคอมพิวเตอร์ ในการประมวลผลข้อมูล ตามลำดับคำสั่ง ได้อย่างถูกต้องและ ต่อเนื่อง โดยอัตโนมัติ ตามขั้นตอนที่นัก คอมพิวเตอร์ได้กำหนดไว้

45  ความน่าเชื่อถือ (Sure) การประมวลผลที่ส่งผลให้ เกิดผลลัพธ์ที่ถูกต้อง GIGO - Garbage In Garbage Out ใช้แทนความน่าเชื่อถือ ของคอมพิวเตอร์

46 ข้อจำกัดของ คอมพิวเตอร์ 1. การวางระบบ คอมพิวเตอร์ต้องใช้ เวลานานมาก 2. การรวบกวนระบบงาน ปกติ 3. การทำงานขึ้นอยู่กับ มนุษย์

47


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 ระบบ คอมพิวเตอร์ (computer system). ความหมายของ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ทาง อิเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์ใช้ เป็นเครื่องมือในการ จัดการกับข้อมูล เพื่อทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google