งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BC424 Information Technology 1 Chapter 1 Chapter 1 Introduction to Information Technology By.. A.Bootsara Prakobtham.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BC424 Information Technology 1 Chapter 1 Chapter 1 Introduction to Information Technology By.. A.Bootsara Prakobtham."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 BC424 Information Technology 1 Chapter 1 Chapter 1 Introduction to Information Technology By.. A.Bootsara Prakobtham

3 BC424 Information Technology 2 Computer System คอมพิวเตอร์ คือ อะไร ? คอมพิวเตอร์ คือ อะไร ? อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถ สร้าง ประมวลผล เก็บรักษาและ แสดงผลข้อมูลได้ Input Process Output Storage วงจรการทำงานของคอมพิวเตอร์

4 BC424 Information Technology 3 คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์ 1. การทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2. การทำงานด้วยความเร็วสูง 3. ความถูกต้องแม่นยำเชื่อถือได้ 4. การเก็บข้อมูลในปริมาณมาก 5. การสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูล

5 BC424 Information Technology 4 Information Technology เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการนำระบบ คอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาจัดการ กับสารสนเทศขององค์กร เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการดำเนินการขององค์กร

6 BC424 Information Technology 5 Information • ข้อมูล (Data) • สารสนเทศ (Information) Data Process Informa tion

7 BC424 Information Technology 6 เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 4 ส่วน SoftwareHardware Data and Database Network and Communication

8 BC424 Information Technology 7 Hardware Device Input Device Output Device Storage Device Processing Unit Control UnitALU Memory

9 BC424 Information Technology 8 I. Hardware Device  Input Device  แบบกด  แบบชี้ตำแหน่ง  แบบกวาดข้อมูล  แบบปากกา  แบบ Multimedia  Central Processing Unit (CPU)  Control Unit  Arithmetic and Logic Unit

10 BC424 Information Technology 9  Memory Unit  Primary Storage (Main Memory)  ROM  RAM  Secondary Storage  Example :- Tape, Disk, CD-ROM, DVD  Output Device  Monitor, Projector, Speaker, Printer, Plotter Picture

11 BC424 Information Technology 10 II. Software หรือ Program •System Software - Operating System - Translator Source CodeObject Code - Interpreter - Compiler •Application Software –Special purpose software –General purpose software

12 BC424 Information Technology 11 กลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง •I•IT Specialist - System Analyst - Programmer - Operator - Technician •U•Users

13 BC424 Information Technology 12 ประเภทของ IT ( จำแนกตามลักษณะการใช้ งาน ) 1. เทคโนโลยีที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 2. เทคโนโลยีที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล 3. เทคโนโลยีที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล ให้เป็นสารสนเทศ 4. เทคโนโลยีที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูล หรือสารสนเทศ 5. เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดทำสำเนา สารสนเทศ 6. เทคโนโลยีสำหรับถ่ายทอดสื่อสารข้อมูล และสารสนเทศ

14 BC424 Information Technology 13 ความสำคัญของ IT • ช่วยในการจัดระบบข้อมูลจำนวนมาก • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารสนเทศ • ช่วยให้สามารถเก็บสารสนเทศไว้ในรูปที่ สามารถเรียกใช้งานได้สะดวก • ช่วยในการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ • ช่วยในการสื่อสาร ให้ทำได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยการลดเวลา และระยะทาง

15 BC424 Information Technology 14 การประยุกต์ใช้งาน IT ด้าน ต่าง ๆ • งานสำนักงาน • งานอุตสาหกรรม • งานการเงินและการพาณิชย์ • งานการบริการการสื่อสาร • งานด้านสาธารณสุข • งานด้านการฝึกอบรมและ การศึกษา

16 BC424 Information Technology 15 ข้อดีของ IT • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน • เพิ่มผลผลิต • เพิ่มคุณภาพบริการลูกค้า • ผลิตสินค้าใหม่และขายผลผลิต • สร้างทางเลือกเพื่อการแข่งขัน • สร้างโอกาสทางธุรกิจ • ดึงดูดลูกค้าและป้องกันคู่แข่ง

17 BC424 Information Technology 16 ข้อเสียของ IT •ค•ค•ค•ความต้องการไม่สิ้นสุด •ล•ล•ล•ลงทุนสูง •ช•ช•ช•ช่องว่างทางสังคมมีมากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt BC424 Information Technology 1 Chapter 1 Chapter 1 Introduction to Information Technology By.. A.Bootsara Prakobtham.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google