งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยี (Technology)......... สารสนเทศ (Information)........ ครู (Teacher) / การศึกษา ( Education) 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับครู Information Technology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยี (Technology)......... สารสนเทศ (Information)........ ครู (Teacher) / การศึกษา ( Education) 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับครู Information Technology."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยี (Technology)......... สารสนเทศ (Information)........ ครู (Teacher) / การศึกษา ( Education) 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับครู Information Technology for Teacher

2 เทคโนโลยี (Technology) • เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง สิ่งที่ มนุษย์พัฒนาขึ้น ( วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ระบบ วิธีการ ) และได้มีการนำมาใช้อย่างแพร่หลาย 2 นวัตกรรม (Innovation)

3 สารสนเทศ (Information) สารสนเทศ (Information) คือ ข้อมูลที่ ได้ผ่านการประมวลผล หรือจัดระบบแล้ว เพื่อให้มีความหมาย มีคุณค่า เป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ 3

4 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) การประยุกต์ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนวิธีการ เพื่อประมวลผลข้อมูล และนำเสนอได้ตาม ความต้องการ 4

5 5 - การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data) - การจัดกระทำข้อมูล (Processing) วิเคราะห์ แปลความหมาย หา ความสัมพันธ์ ประเมินผล - การรายงานผล สารสนเทศ (Information) งานสารสนเทศประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลักคือ

6 ครู (Teacher) / บุคลากรทางการ ศึกษา ( Education) ผู้ถ่ายทอดความรู้ ให้ความช่วยเหลือ แนะนำ เพื่อ ให้ผู้เรียนได้พัฒนา จนสามารถ เรียนรู้ด้วยตนเอง 6

7 การศึกษา ( Education) การศึกษา เป็น กระบวนการพัฒนาคนให้มี ความสามารถในด้านต่าง ๆ ในปัจจุบันการจัดการศึกษามุ่งเน้นให้คนได้มี โอกาสพัฒนาตนเองให้มีความเจริญงอกงาม ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ สติปัญญา เพื่อให้เป็นสมาชิกที่ดี เป็นคนที่มี คุณภาพในสังคม 7 การศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้ด้วย ตนเอง เรียนรู้วิธีการเรียน เพื่อการพัฒนาความคิด ความสามารถ หรือ มุ่งสู่อาชีพ การมีงาน

8 คุณลักษณะของ ครู (Teacher)  มีทักษะในการแก้ปัญหา  มีความสามารถในการประยุกต์ ให้เหมาะสม  มีความสามารถในการเข้าหาแหล่งทรัพยากร การเรียนรู้  เป็นผู้ใฝ่ศึกษา หาความรู้  กล้าคิด กล้าแสดงออก มีเหตุผล ถูกต้อง เหมาะสม  มีความสามารถในการถ่ายทอด 8 Project 1 สภาพปัจจุบัน การศึกษาไทย ครู สิ่งที่เป็น รูปธรรมเป็นอย่างไร ?

9 9 คอมพิวเตอร์.. เทคโนโลยีในโลก ปัจจุบัน สภาพห้องพัก ครูระดับประถมศึกษาใน ยุคข้อมูลข่าวสาร โรงเรียนบ้านร้องอ้อ จ. เชียงใหม่

10 10 1. ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 2. การพัฒนาหลักสูตร 3. การจัดการเรียนรู้ 4. จิตวิทยาสำหรับครู 5. การวัดและประเมินผลการศึกษา 6. การบริหารจัดการในห้องเรียน 7. การวิจัยทางการศึกษา 8. นวัตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา 9. ความเป็นครู มาตรฐานความรู้และประสบการณ์ วิชาชีพ ดังต่อไปนี้

11 คุณลักษณะที่สำคัญของ คอมพิวเตอร์ 1) ทำงานด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์และอัตโนมัติ 2) มีความเร็วในการประมวลผล สูง 3) ผลลัพธ์ที่ได้ถูกต้องและ น่าเชื่อถือ 4) มีหน่วยความจำที่สามารถเก็บ ข้อมูลได้มาก 11

12 12 คอมพิวเตอร์ยุคที่หนึ่ง เริ่มจากปี ค. ศ. 1951 - 1958 ใช้หลอด สุญญากาศ (Vacuum Tube) เป็นอุปกรณ์ สำคัญในการทำงาน นับเป็นยุคเริ่มต้นที่ความรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เริ่มแพร่หลาย คอมพิวเตอร์ในยุคนี้ได้แก่

13 13 คอมพิวเตอร์ยุคที่สอง ปี ค. ศ. 1959 - 1964 ใช้ทรานซิสเตอร์ (Transistor) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่พัฒนา โดยนักวิทยาศาสตร์ จากห้องปฏิบัติการเบลล์ (Bell Lab.) ได้แก่ วิลเลียม ชอ คลีย์ (W. Shock) จอห์น บาร์ดีน (J. Bardeen) วอลเตอร์ แบรทเตน (H. W. Brattain) ทรานซิสเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีขนาดเล็ก และ ใช้พลังงานต่ำ ภาษา Assembly Fortran Cobol หน่วยบันทึกข้อมูลใช้ เทปแม่เหล็ก

14 14 คอมพิวเตอร์ยุคที่สาม ปี ค. ศ. 1965 - 1670 เป็นยุคที่ คอมพิวเตอร์เริ่มปรับเปลี่ยนมาก เนื่องจาก มีการพัฒนาแผงวงจรรวม (IC : Integrated Circuit) ผลงานของ บริษัทเท็กซัสอินสตรูเมนต์ (Texas Instruments Co.,)

15 15 ปี ค. ศ. 1971 ถึงปัจจุบัน VLSI (Very Large Scale Integration) ในรูปของไมโครโพรเซสเซอร์ (Microprocessor) ใช้เทคโนโลยี สารกึ่งตัวนำ (Semiconductor) Microprocessor - VLSI (Very Large Scale Integration) Appl e II

16 16 Digital Computer Digital Computer คือ คอมพิวเตอร์ที่ รับรู้ข้อมูลดิจิตอล รวมถึงการเก็บ ประมวลผล และแสดงผลในระบบดิจิตอล ความหมายของ Digital ?

17 หน่วยวัดความจุ ข้อมูล • บิต (Bit) – หน่วยที่เล็กที่สุด ( True/False, 0 / 1) – ย่อมาจาก Binary Digit • ไบต์ (Byte) – กลุ่มของบิต จำนวน 4 ถึง 8 บิต – ใช้เข้ารหัสแทนตัวอักษรหรือ ตัวเลข 1 ตัว 17

18 หน่วยวัดความจุ ข้อมูล ( ต่อ ) •1 Byte = 4 - 8 Bit •1 Kbyte= 2 10 Byte = 1024 Byte •1 Mbyte= 2 10 Kbyte •1 Gbyte= 2 10 Mbyte K = KiloM = Mega G = GigaT = Tera 18

19 องค์ประกอบในระบบงาน คอมพิวเตอร์ • ฮาร์ดแวร์ (Hardware) • ซอฟท์แวร์ (Software) • ข้อมูล ( Data ) 19


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยี (Technology)......... สารสนเทศ (Information)........ ครู (Teacher) / การศึกษา ( Education) 1 เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับครู Information Technology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google