งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Computer Number System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Computer Number System"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Computer Number System
บทที่ 2 ระบบเลขจำนวน Computer Number System BC320 Introduction to Computer Programming

2 BC320 Introduction to Computer Programming
เนื้อหา ฐานของระบบเลข ระบบเลขฐานสิบ ระบบเลขฐานสอง ระบบเลขฐานแปด ระบบเลขฐานสิบหก โครงสร้างข้อมูล BC320 Introduction to Computer Programming

3 BC320 Introduction to Computer Programming
ฐานของระบบเลข ให้ B เป็นฐานของเลขหลัก 0 คือเลขหลักที่น้อยที่สุด B-1 คือเลขหลักโตที่สุดที่จะใช้ได้ในระบบเลขฐาน B เลขฐาน B จะมีเลขโดดที่ใช้ได้ทั้งหมด B ตัวคือ 0,1,2,……,B-1 BC320 Introduction to Computer Programming

4 ระบบเลขฐานสิบ (Decimal System)
ประกอบด้วยตัวเลข 10 ตัว ใช้สัญลักษณ์ 0,1,2,3,4,5,6,7,8 และ 9 ค่าประจำหลักเขียนได้ดังนี้ หลักหน่วย (หลักที่ 1) ค่าประจำหลัก 100 หลักสิบ (หลักที่ 2) ค่าประจำหลัก 101 หลักร้อย (หลักที่ 3) ค่าประจำหลัก 102 ……… ……………. ……………………. หลักที่ n ค่าประจำหลัก 10n-1 BC320 Introduction to Computer Programming

5 BC320 Introduction to Computer Programming
ตัวอย่างที่ 2.1 กำหนดให้ N = เขียนแทน N ด้วย 8253 = (8X103) + (2X102) + (5X101) + (3X100) = 8(1000) + 2(100) + 5(10) + 3 = BC320 Introduction to Computer Programming

6 การเขียนแทนเลขเศษส่วนและทศนิยม
10-1 = 1/10 10-2 = 1/100 10-3 = 1/1000 10-4 = 1/10000 10-5 = 1/100000 BC320 Introduction to Computer Programming

7 BC320 Introduction to Computer Programming
ตัวอย่างที่ 2.2 จงเปลี่ยน ให้อยู่ในรูปของการกระจาย = (8X102) + (3X10) + (7X100) + (5X10-1) + (2X10-2) + (6X10-3) = /10+2/100+6/1000 BC320 Introduction to Computer Programming

8 ระบบเลขฐานสอง (Binary System)
ประกอบด้วยตัวเลข 2 ตัว คือ 0 และ 1 การอ่านเลขฐานสอง อ่านว่า หนึ่ง-ศูนย์-หนึ่ง-ศูนย์ ฐาน สอง การนับเลขฐานสอง 1 10 11 100 …….. BC320 Introduction to Computer Programming

9 การเปลี่ยนเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบ
ทำได้โดยคูณเลขฐานสองแต่ละตัว ด้วยน้ำหนักประจำตำแหน่งของตัวเลขตัวนั้น แล้วนำผลลัพธ์มารวมกัน BC320 Introduction to Computer Programming

10 BC320 Introduction to Computer Programming
ตัวอย่างที่ 2.3 จงเปลี่ยน ให้เป็นเลขในระบบฐานสิบ = (1X24) + (0X23) + (1X22) + (1X21) + (1X20) = = 23 = 23 BC320 Introduction to Computer Programming

11 BC320 Introduction to Computer Programming
ตัวอย่างที่ 2.4 จงเปลี่ยน ให้เป็นเลขในระบบฐานสิบ = (0X20) + (1X2-1) + (0X2-2) + (1X2-3) + (1X2-4) = = = BC320 Introduction to Computer Programming

12 การเปลี่ยนเลขฐานสิบเป็นเลขฐานสอง
ทำได้โดยเอาเลขฐานสิบตั้ง แล้วหารด้วยเลข 2 ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งผลลัพธ์เป็นศูนย์ ในการหารต้องเขียนเศษไว้ทุกครั้ง จากนั้นนำเศษตัวสุดท้ายมาเขียนเป็นเลขฐานสอง เริ่มตั้งแต่ตัวแรกเรียงกันไปจนหมดทุกตัว BC320 Introduction to Computer Programming

13 BC320 Introduction to Computer Programming
ตัวอย่างที่ 2.5 จงเปลี่ยน 25 ให้เป็นเลขในระบบฐานสอง 2 หาร 25 ได้ 12 ครั้ง เหลือเศษ 1 2 หาร 12 ได้ 6 ครั้ง เหลือเศษ 0 2 หาร 6 ได้ 3 ครั้ง เหลือเศษ 0 2 หาร 3 ได้ 1 ครั้ง เหลือเศษ 1 2510 = BC320 Introduction to Computer Programming

14 การบวกเลขฐานสอง (Binary Addition)
ขั้นที่ 1 บวกเลขหลักแรก (ขวามือสุด) ขั้นที่ 2 พิจารณาผลลัพธ์ของเลขที่บวก ถ้าผลบวกมากกว่า 1ให้ทดหลักถัดไป ขั้นที่ 3 ถ้ามีเลขอีกให้บวกต่อจนหมด หรือถ้ามีการทดจากขั้นที่ 2 นำมารวมกันก่อนจึงบวกจนหมด BC320 Introduction to Computer Programming

15 ตารางการบวกเลขฐานสอง
+ 1 10 BC320 Introduction to Computer Programming

16 ตารางข้อเท็จจริงของการบวกเลขฐานสอง
เท่ากับ หมายเหตุ 0+0 0+1 1 1+0 1+1 ใส่ 0 ทด 1 1+1+1 ใส่ 1 ทด 1 BC320 Introduction to Computer Programming

17 BC320 Introduction to Computer Programming
ตัวอย่างที่ 2.6 จงหาผลบวกของ ฐานสอง ฐานสิบ (2)4 + 1(2) (2) (2)3 + 1(2) (2) BC320 Introduction to Computer Programming

18 BC320 Introduction to Computer Programming
ตัวอย่างที่ 2.7 จงหาผลบวกของ = BC320 Introduction to Computer Programming

19 ระบบเลขฐานแปด (Octal System)
ประกอบด้วยตัวเลข 8 ตัว คือ 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 ค่าประจำหลัก ได้แก่ 80, 81, 82, 83,…., 8n-1 โดยเริ่มจากหลักขวามือสุดไปทางด้านซ้ายเป็นลำดับจนถึงหลักซ้ายมือ สุดคือหลักที่ n ที่มีค่าประจำหลักเป็น 8n-1 BC320 Introduction to Computer Programming

20 การเปลี่ยนเลขฐานแปดเป็นเลขฐานสิบ
ตัวอย่างที่ 2.8 จงเปลี่ยนเลข เป็นเลขฐานสิบ = (3X84) + (2X83) + (4X82) + (5X81) + (2X80) = (3X4,096) + (2x512) + (4X64) + (5X8) + (2X1) = 12, , = 13,610 = 13,610 BC320 Introduction to Computer Programming

21 BC320 Introduction to Computer Programming
ตัวอย่างที่ 2.9 จงเปลี่ยน เป็นเลขฐานสิบ = (3X8-1)+(4X8-2)+(7X8-3)+(2X8-4) = = = BC320 Introduction to Computer Programming

22 การเปลี่ยนฐานระหว่างฐานแปดกับฐานสอง
เลขฐานแปด เลขฐานสอง 000 1 001 2 010 3 011 4 100 5 101 6 110 7 111 BC320 Introduction to Computer Programming

23 BC320 Introduction to Computer Programming
ตัวอย่างที่ 2.10 จงเปลี่ยนเลขฐานแปด เป็นเลขฐานสอง ทำได้โดย แทนค่าเลขฐานแปดแต่ละตัวด้วยเลขฐานสองคราวละ 3 ตัว(จากตาราง) จะได้ผลลัพธ์เป็น (100)(010)(000)(110) BC320 Introduction to Computer Programming

24 BC320 Introduction to Computer Programming
ตัวอย่างที่ 2.11 จงเปลี่ยนเลขฐานสอง ให้เป็นเลขฐานแปด ทำได้โดย แบ่งเลขฐานสองออกเป็นกลุ่มละ 3 ตัว เริ่มจากขวาสุด แล้วแทนแต่ละกลุ่มด้วยเลขฐานแปดที่เท่ากันจะได้ผลลัพธ์ (10)(101)(011)(111) BC320 Introduction to Computer Programming

25 การบวกเลขฐานแปด ทำได้ 2 วิธี คือ
การบวกเลขฐานแปด ทำได้ 2 วิธี คือ หาผลบวกของเลขฐานสิบ แล้วจึงค่อยแปลงเป็นเลขฐาน 8 แปลงผลบวกของเลขฐานสิบ ถ้าผลบวกนั้นมากกว่า 7 ให้ลบด้วย 8 แล้วทด 1 ด้วยตำแหน่งต่อไป BC320 Introduction to Computer Programming

26 ตัวอย่างที่ 2.12 จงหาค่าของ
ตัวอย่างที่ จงหาค่าของ BC320 Introduction to Computer Programming

27 BC320 Introduction to Computer Programming
วิธีทำ ข้อ (1) (2) (3) (4) (5) (6) ผลบวกฐานสิบ ค่าเปลี่ยนฐาน ผลบวกฐานแปด BC320 Introduction to Computer Programming

28 BC320 Introduction to Computer Programming
ตัวอย่างที่ 2.13 จงหาค่าของ วิธีทำ ผลบวกฐานสิบ ค่าเปลี่ยนฐาน ผลบวกของฐานแปด BC320 Introduction to Computer Programming

29 ระบบเลขฐานสิบหก (Hexadecimal System)
ประกอบด้วยตัวเลข 10 ตัว คือ 0,1,… 9 และอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษ อีก 6 ตัว คือ A,B,C,D,E,F ซึ่ง A มีค่าเป็น 10 , B มีค่าเป็น 11, …… และ F มีค่าเป็น 15 BC320 Introduction to Computer Programming

30 ตารางแสดงค่ายกกำลังของ 16
16 ยกกำลัง ค่าในฐานสิบ 16-3 1/4096= 16-2 1/256= 16-1 1/16= 160 1 161 16 162 256 163 4096 164 65536 165 BC320 Introduction to Computer Programming

31 การเปลี่ยนฐานระหว่างฐานสิบหกกับฐานสิบ
ตัวอย่างที่ จงเปลี่ยนเลข 73D516 ให้เป็นเลขฐานสิบ 73D516 =(7X163)+(3X162)+(13X161)+(5X160) = (7X4096)+(3X256)+(13X6)+(5X1) = =29653 BC320 Introduction to Computer Programming

32 ตัวอย่างที 2.15 จงเปลี่ยนเลข 39.B816 ให้เป็นเลขฐานสิบ
39.B816 = (3X161) + (9X160) + (11X16-1) + (8X16-2) = (3X16) + (9X1) + (11X0.0625) +(8X ) = = BC320 Introduction to Computer Programming

33 ตัวอย่างที 2.16 จงเปลี่ยนเลขฐานสิบ 9719 ให้เป็นเลขฐานสิบหก
16 หาร 9719 ได้ 607 ครั้ง เหลือเศษ 7 16 หาร 607 ได้ ครั้ง เหลือเศษ 15 16 หาร 37 ได้ ครั้ง เหลือเศษ 5 9719 = 25F716 BC320 Introduction to Computer Programming

34 ตารางเปรียบเทียบค่าเลขฐานต่าง ๆ
เลขฐานสิบหก เลขฐานสิบ เลขฐานสอง 0000 1 0001 2 0010 3 0011 4 0100 5 0101 6 0110 7 0111 BC320 Introduction to Computer Programming

35 ตารางเปรียบเทียบค่าเลขฐานต่าง ๆ (ต่อ)
เลขฐานสิบหก เลขฐานสิบ เลขฐานสอง 8 1000 9 1001 A 10 1010 B 11 1011 C 12 1100 D 13 1101 E 14 1110 F 15 1111 BC320 Introduction to Computer Programming

36 การเปลี่ยนฐานกลับไปมาระหว่างเลขฐานสิบหกกับเลขฐานสอง
ตัวอย่างที 2.16 จงเปลี่ยนเลขฐานสิบหก 3D5916 ให้เป็นเลขฐานสอง 3 D นั่นคือ 3D5916 = BC320 Introduction to Computer Programming

37 BC320 Introduction to Computer Programming
ตัวอย่างที่ 2.18 จงเปลี่ยนเลขฐานสอง ให้เป็นเลขฐานสิบหก (10) (1101) (0010) (1110 ) D E นั่นคือ = 2D2E BC320 Introduction to Computer Programming

38 การบวกเลขฐานสิบหก ทำได้ 2 วิธี คือ
การบวกเลขฐานสิบหก ทำได้ 2 วิธี คือ หาผลบวกของเลขฐานสิบ แล้วจึงค่อยแปลงเป็นเลขฐาน 16 แปลงผลบวกของเลขฐานสิบ ถ้าผลบวกนั้นมากกว่า 15 ให้ลบด้วย 16 แล้วทด 1 ด้วยตำแหน่งต่อไป BC320 Introduction to Computer Programming

39 ตารางแสดงการบวกเลขฐานสิบหก
+ 1 2 ... D E F 3 10 1A 1B 1C 1D 11 1E BC320 Introduction to Computer Programming

40 ตัวอย่างที่ 2.19 จงหาผลบวกของเลขฐานสิบหกต่อไปนี้
ตัวอย่างที่ จงหาผลบวกของเลขฐานสิบหกต่อไปนี้ C + D 3 + B F + D C 1 + E + 6 BC320 Introduction to Computer Programming

41 BC320 Introduction to Computer Programming
ตัวอย่างที่ 2.20 จงหาผลบวกของเลขฐานสิบหก C878+72D9 วิธีทำ C D 9 ผลบวกฐานสิบ ค่าเปลี่ยนฐาน 13 B ผลบวกของฐานสิบหก BC320 Introduction to Computer Programming

42 BC320 Introduction to Computer Programming
โครงสร้างข้อมูล Database File Record Field Byte/Char Bit BC320 Introduction to Computer Programming

43 BC320 Introduction to Computer Programming
Q&A การบ้านท้ายบทที่ 2 ข้อใหญ่ 1,3,5,7 (ข้อที่มีข้อย่อย ทำทุกข้อย่อย) ห้ามพิมพ์ส่ง เขียนใส่กระดาษรายงาน ลองโจทย์และขีดเส้นคั่นแต่ละข้อให้เรียบร้อย เขียนชื่อ-นามสกุล Section เลขที่ มุมขวาบน ติดแม็กส่งงานให้เรียบร้อย BC320 Introduction to Computer Programming


ดาวน์โหลด ppt Computer Number System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google