งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BC320 Introduction to Computer Programming1 บทที่ 2 ระบบเลข จำนวน Computer Number System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BC320 Introduction to Computer Programming1 บทที่ 2 ระบบเลข จำนวน Computer Number System."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BC320 Introduction to Computer Programming1 บทที่ 2 ระบบเลข จำนวน Computer Number System

2 BC320 Introduction to Computer Programming2 เนื้อหา ฐฐานของระบบเลข รระบบเลขฐานสิบ รระบบเลขฐานสอง รระบบเลขฐานแปด รระบบเลขฐานสิบหก โโครงสร้างข้อมูล

3 BC320 Introduction to Computer Programming3 ฐานของระบบเลข ให้ B เป็นฐานของเลขหลัก 0 คือเลขหลักที่น้อยที่สุด B-1 คือเลขหลักโตที่สุดที่จะใช้ได้ใน ระบบเลขฐาน B เลขฐาน B จะมีเลขโดดที่ใช้ได้ทั้งหมด B ตัวคือ 0,1,2,……,B-1

4 BC320 Introduction to Computer Programming4 ระบบเลขฐานสิบ (Decimal System) ประกอบด้วยตัวเลข 10 ตัว ใช้สัญลักษณ์ 0,1,2,3,4,5,6,7,8 และ 9 ค่าประจำหลักเขียนได้ดังนี้ หลักหน่วย ( หลักที่ 1) ค่าประจำ หลัก 10 0 หลักสิบ ( หลักที่ 2) ค่าประจำ หลัก 10 1 หลักร้อย ( หลักที่ 3) ค่าประจำ หลัก 10 2 ………. …………….……………………. หลักที่ n ค่าประจำหลัก 10 n-1

5 BC320 Introduction to Computer Programming5 ตัวอย่างที่ 2.1 กำหนดให้ N = 8253 เขียนแทน N ด้วย 8253= (8X10 3 ) + (2X10 2 ) + (5X10 1 ) + (3X10 0 ) = 8(1000) + 2(100) + 5(10) + 3 =

6 BC320 Introduction to Computer Programming6 การเขียนแทนเลขเศษส่วน และทศนิยม = 1/ = 1/ = 1/ = 1/ = 1/100000

7 BC320 Introduction to Computer Programming7 ตัวอย่างที่ 2.2 จงเปลี่ยน ให้อยู่ในรูปของ การกระจาย = (8X10 2 ) + (3X10) + (7X10 0 ) + (5X10 -1 ) + (2X10 -2 ) + (6X10 -3 ) = /10+2/100+6/1000

8 8 ระบบเลขฐานสอง (Binary System) ประกอบด้วยตัวเลข 2 ตัว คือ 0 และ 1 การอ่านเลขฐานสอง อ่านว่า หนึ่ง - ศูนย์ - หนึ่ง - ศูนย์ ฐาน สอง การนับเลขฐานสอง ……..

9 BC320 Introduction to Computer Programming9 การเปลี่ยนเลขฐานสองเป็น เลขฐานสิบ ทำได้โดยคูณเลขฐานสองแต่ละตัว ด้วยน้ำหนักประจำตำแหน่งของตัวเลข ตัวนั้น แล้วนำผลลัพธ์มารวมกัน

10 BC320 Introduction to Computer Programming10 ตัวอย่างที่ 2.3 จงเปลี่ยน ให้เป็นเลขในระบบฐาน สิบ = (1X2 4 ) + (0X2 3 ) + (1X2 2 ) + (1X2 1 ) + (1X2 0 ) = = = 23

11 BC320 Introduction to Computer Programming11 ตัวอย่างที่ 2.4 จงเปลี่ยน ให้เป็นเลขในระบบฐาน สิบ = (0X2 0 ) + (1X2 -1 ) + (0X2 -2 ) + (1X2 -3 ) + (1X2 -4 ) = = =

12 BC320 Introduction to Computer Programming12 การเปลี่ยนเลขฐานสิบเป็น เลขฐานสอง ทำได้โดยเอาเลขฐานสิบตั้ง แล้วหาร ด้วยเลข 2 ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งผลลัพธ์ เป็นศูนย์ ในการหารต้องเขียนเศษไว้ ทุกครั้ง จากนั้นนำเศษตัวสุดท้ายมา เขียนเป็นเลขฐานสอง เริ่มตั้งแต่ตัวแรก เรียงกันไปจนหมดทุกตัว

13 BC320 Introduction to Computer Programming13 ตัวอย่างที่ 2.5 จงเปลี่ยน 25 ให้เป็นเลขในระบบฐานสอง 2 หาร 25 ได้ 12 ครั้ง เหลือเศษ 1 2 หาร 12 ได้ 6 ครั้ง เหลือเศษ 0 2 หาร 6 ได้ 3 ครั้ง เหลือเศษ 0 2 หาร 3 ได้ 1 ครั้ง เหลือเศษ =

14 BC320 Introduction to Computer Programming14 การบวกเลขฐานสอง (Binary Addition) ขั้นที่ 1 บวกเลขหลักแรก ( ขวามือสุด ) ขั้นที่ 2 พิจารณาผลลัพธ์ของเลขที่บวก ถ้าผลบวกมากกว่า 1 ให้ทดหลักถัดไป ขั้นที่ 3 ถ้ามีเลขอีกให้บวกต่อจนหมด หรือ ถ้ามีการทดจากขั้นที่ 2 นำมารวมกันก่อนจึงบวกจนหมด

15 BC320 Introduction to Computer Programming15 ตารางการบวกเลขฐานสอง

16 BC320 Introduction to Computer Programming16 ตารางข้อเท็จจริงของการบวก เลขฐานสอง การบวกเท่ากับหมายเหตุ ใส่ 0 ทด ใส่ 1 ทด 1

17 BC320 Introduction to Computer Programming17 ตัวอย่างที่ 2.6 จงหาผลบวกของ ฐานสองฐานสิบ (2) 4 + 1(2) (2) (2) 3 + 1(2) (2)

18 BC320 Introduction to Computer Programming18 ตัวอย่างที่ 2.7 จงหาผลบวกของ =

19 BC320 Introduction to Computer Programming19 ระบบเลขฐานแปด (Octal System) ประกอบด้วยตัวเลข 8 ตัว คือ 0,1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 ค่าประจำหลัก ได้แก่ 8 0, 8 1, 8 2, 8 3,…., 8 n-1 โดยเริ่มจากหลักขวามือสุดไปทางด้านซ้ายเป็น ลำดับจนถึงหลักซ้ายมือ สุดคือหลักที่ n ที่มีค่าประจำหลักเป็น 8 n-1

20 BC320 Introduction to Computer Programming20 การเปลี่ยนเลขฐานแปดเป็น เลขฐานสิบ ตัวอย่างที่ 2.8 จงเปลี่ยนเลข เป็น เลขฐานสิบ = (3X8 4 ) + (2X8 3 ) + (4X8 2 ) + (5X8 1 ) + (2X8 0 ) = (3X4,096) + (2x512) + (4X64) + (5X8) + (2X1) = 12, , = 13, = 13,610

21 BC320 Introduction to Computer Programming21 ตัวอย่างที่ 2.9 จงเปลี่ยน เป็นเลขฐานสิบ = (3X8 -1 )+(4X8 -2 )+(7X8 -3 )+(2X8 -4 ) = = =

22 BC320 Introduction to Computer Programming22 การเปลี่ยนฐานระหว่างฐาน แปดกับฐานสอง เลขฐานแปดเลขฐานสอง

23 BC320 Introduction to Computer Programming23 ตัวอย่างที่ 2.10 จงเปลี่ยนเลขฐานแปด เป็น เลขฐานสอง ทำได้โดย แทนค่าเลขฐานแปดแต่ละ ตัวด้วยเลขฐานสองคราวละ 3 ตัว ( จากตาราง ) จะได้ผลลัพธ์เป็น (100)(010)(000)(110)

24 BC320 Introduction to Computer Programming24 ตัวอย่างที่ 2.11 จงเปลี่ยนเลขฐานสอง ให้เป็นเลขฐานแปด ทำได้โดย แบ่งเลขฐานสองออกเป็นกลุ่มละ 3 ตัว เริ่มจากขวาสุด แล้วแทนแต่ละกลุ่มด้วยเลขฐานแปดที่ เท่ากันจะได้ผลลัพธ์ (10)(101)(011)(111)

25 BC320 Introduction to Computer Programming25  หาผลบวกของเลขฐานสิบ แล้วจึงค่อย แปลงเป็นเลขฐาน 8  แปลงผลบวกของเลขฐานสิบ ถ้าผลบวกนั้น มากกว่า 7 ให้ลบด้วย 8 แล้วทด 1 ด้วย ตำแหน่งต่อไป การบวกเลขฐานแปด ทำได้ 2 วิธี คือ

26 BC320 Introduction to Computer Programming26 ตัวอย่างที่ 2.12 จงหาค่าของ

27 BC320 Introduction to Computer Programming27 วิธีทำ ข้อ (1)(2)(3)(4)(5) (6) ผลบวกฐานสิบ ค่าเปลี่ยนฐาน ผลบวกฐานแปด

28 BC320 Introduction to Computer Programming28 ตัวอย่างที่ 2.13 จงหาค่าของ วิธีทำ ผลบวกฐาน สิบ ค่าเปลี่ยน ฐาน ผลบวกของ ฐานแปด

29 BC320 Introduction to Computer Programming29 ระบบเลขฐานสิบหก (Hexadecimal System) ประกอบด้วยตัวเลข 10 ตัว คือ 0,1,… 9 และอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ใน ภาษาอังกฤษ อีก 6 ตัว คือ A,B,C,D,E,F ซึ่ง A มีค่าเป็น 10, B มีค่าเป็น 11, …… และ F มีค่าเป็น 15

30 BC320 Introduction to Computer Programming30 ตารางแสดงค่ายกกำลังของ ยกกำลังค่าในฐานสิบ /4096= /256= /16=

31 BC320 Introduction to Computer Programming31 การเปลี่ยนฐานระหว่างฐานสิบ หกกับฐานสิบ ตัวอย่างที่ 2.14 จงเปลี่ยนเลข 73D5 16 ให้ เป็นเลขฐานสิบ 73D5 16 =(7X16 3 )+(3X16 2 )+(13X16 1 )+(5X16 0 ) = (7X4096)+(3X256)+(13X6)+(5X1) = = 29653

32 BC320 Introduction to Computer Programming32 ตัวอย่างที 2.15 จงเปลี่ยนเลข 39.B8 16 ให้ เป็นเลขฐานสิบ 39.B8 16 = (3X16 1 ) + (9X16 0 ) + (11X16 -1 ) + (8X16 -2 ) = (3X16) + (9X1) + (11X0.0625) +(8X ) = =

33 BC320 Introduction to Computer Programming33 ตัวอย่างที 2.16 จงเปลี่ยนเลขฐานสิบ 9719 ให้เป็นเลขฐานสิบหก 16 หาร 9719 ได้ 607 ครั้ง เหลือเศษ 7 16 หาร 607 ได้ 37 ครั้ง เหลือเศษ หาร 37 ได้ 2 ครั้ง เหลือเศษ = 25F7 16

34 BC320 Introduction to Computer Programming34 ตารางเปรียบเทียบค่าเลขฐาน ต่าง ๆ เลขฐานสิบ หก เลขฐานสิบ เลขฐานสอ ง

35 BC320 Introduction to Computer Programming35 ตารางเปรียบเทียบค่าเลขฐาน ต่าง ๆ ( ต่อ ) เลขฐานสิบ หก เลขฐานสิบ เลขฐานสอ ง A B C D E F151111

36 BC320 Introduction to Computer Programming36 การเปลี่ยนฐานกลับไปมาระหว่าง เลขฐานสิบหกกับเลขฐานสอง ตัวอย่างที 2.16 จงเปลี่ยนเลขฐานสิบหก 3D59 16 ให้เป็นเลขฐานสอง 3D นั่นคือ 3D59 16 =

37 BC320 Introduction to Computer Programming37 ตัวอย่างที่ 2.18 จงเปลี่ยนเลขฐานสอง ให้เป็นเลขฐานสิบหก (10) (1101) (0010) (1110 ) 2 D 2 E นั่นคือ = 2D2E

38 BC320 Introduction to Computer Programming38  หาผลบวกของเลขฐานสิบ แล้วจึงค่อย แปลงเป็นเลขฐาน 16  แปลงผลบวกของเลขฐานสิบ ถ้าผลบวกนั้น มากกว่า 15 ให้ลบด้วย 16 แล้วทด 1 ด้วย ตำแหน่งต่อไป การบวกเลขฐานสิบหก ทำได้ 2 วิธี คือ

39 BC320 Introduction to Computer Programming39 ตารางแสดงการบวกเลขฐานสิบหก DEF 0012…DEF 1123…EF10...………………… DDEF…1A1B1C EEF10…1B1C1D FF1011…1C1D1E

40 BC320 Introduction to Computer Programming40 ตัวอย่างที่ 2.19 จงหาผลบวกของ เลขฐานสิบหกต่อไปนี้ 1.C + D B 3.F + D C E + 6

41 BC320 Introduction to Computer Programming41 ตัวอย่างที่ 2.20 จงหาผลบวกของเลขฐานสิบหก C878+72D9 วิธีทำ C D ผลบวก ฐานสิบ ค่า เปลี่ยนฐาน 13 B 5 1 ผลบวกของ ฐานสิบหก

42 BC320 Introduction to Computer Programming42 โครงสร้างข้อมูล Bit Byte/Char Field File Record Database

43 BC320 Introduction to Computer Programming43 Q&A การบ้านท้ายบทที่ 2 ข้อใหญ่ 1,3,5,7 (ข้อที่มีข้อย่อย ทำทุกข้อย่อย) ห้ามพิมพ์ส่ง -เขียนใส่กระดาษรายงาน -ลองโจทย์และขีดเส้นคั่นแต่ละข้อให้เรียบร้อย -เขียนชื่อ-นามสกุล Section เลขที่ มุมขวาบน -ติดแม็กส่งงานให้เรียบร้อย


ดาวน์โหลด ppt BC320 Introduction to Computer Programming1 บทที่ 2 ระบบเลข จำนวน Computer Number System.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google