งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.accounting.cr ru.ac.th. Asst.Prof. Dr. Panchat Akarak.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.accounting.cr ru.ac.th. Asst.Prof. Dr. Panchat Akarak."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.accounting.cr ru.ac.th

2 Asst.Prof. Dr. Panchat Akarak

3 CRRU

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49 จบบทที่ 9

50 CRRU

51

52 คำตอบ ค. ตั๋วเงินรับขายลด

53 CRRU

54

55

56

57 คำตอบ ก. รายได้รับล่วงหน้า

58 CRRU คำตอบ ค. เงินเบิกเกินบัญชี ธนาคาร

59 CRRU

60 ทำแบบฝึกหัด ท้ายบท 9 • ข้อ 2 • ข้อ 3 • ข้อ 4

61 ข้อ 2 บริษัท รัศมี จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตรถยนต์ และพบว่าระบบห้ามล้อของรถยนต์มี ข้อบกพร่อง ทำให้ผู้ใช้รถยนต์ที่บริษัทผลิต ขึ้นมาได้รับบาดเจ็บจำนวน 30 ราย ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัท รวม 15 ล้านบาท โดยกิจการอาจชดใช้ค่าเสียหาย ในปี 25x2 นี้ จำนวน 9 ล้านบาท และส่วนที่ เหลือจะขอชดใช้ปี 25x3 บริษัทได้ต่อสู้คดี แต่ทนายความของบริษัทค่อนข้างแน่ใจว่า บริษัทอาจแพ้คดี แต่ค่าเสียหายไม่น่าจะเกิด 10 ล้านบาท ให้ทำ 1. บริษัทควรรับรู้หนี้สินในงบแสดง ฐานะการเงินเมื่อใด

62 ข้อ 2

63 2. คดีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ดังกล่าว จัดเป็นหนี้สินของบริษัทหรือไม่ ถ้าเป็น หนี้สิน จัดเป็นหนี้สินประเภทใด พร้อม อธิบายเหตุผล เป็นหนี้สินของบริษัท ประเภท หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น จะรับรู้หนี้สินในงบ แสดงฐานะการเงินเมื่อมีความเป็นไปได้ ค่อนข้างแน่ที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้กิจ สูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ และ สามารถวัดมูลค่าได้อย่างน่าเชื่อถือ

64 ข้อ 2 3. บริษัท ควรบันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวัน ทั่วไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25x2 หรือไม่ ถ้า บันทึกบัญชีจะบันทึกอย่างไร และควรเปิดเผย ข้อมูลในงบการเงินหรือไม่ ถ้าเปิดเผยข้อมูลจะ เปิดเผยอย่างไร การบันทึกรายการในวันที่ 31 ธันวาคม 25x2 เดบิต ค่าเสียหายจากการถูกฟ้องร้อง 10 ล้าน บาท เครดิต หนี้สินจากการถูกฟ้องร้อง 10 ล้านบาท เปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัทถูกฟ้องร้องจากลูกค้าผู้ใช้ระบบห้ามล้อที่ผลิตขึ้นมา ได้รับบาดเจ็บจำนวน 30 ราย ร้องเรียกค่าเสียหายจาก บริษัทรวม 15 ล้านบาท โดยกิจการอาจชดใช้ค่าเสียหาย ในปี 25x2 นี้ จำนวน 9 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจะขอ ชดใช้ปี 25x3 บริษัทได้ต่อสู้คดียังไม่สิ้นสุด แต่ ทนายความของบริษัทค่อนข้างแน่ใจว่าบริษัทอาจแพ้คดี แต่ค่าเสียหายไม่น่าจะเกิด 10 ล้านบาท

65 ข้อ 3

66

67

68 ข้อ 5

69

70

71

72


ดาวน์โหลด ppt Www.accounting.cr ru.ac.th. Asst.Prof. Dr. Panchat Akarak.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google