งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อสังเกตที่พบจากการตรวจ ระบบการควบคุมคุณภาพ ในระดับงานสอบบัญชี (engagement level) 5 มกราคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อสังเกตที่พบจากการตรวจ ระบบการควบคุมคุณภาพ ในระดับงานสอบบัญชี (engagement level) 5 มกราคม 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อสังเกตที่พบจากการตรวจ ระบบการควบคุมคุณภาพ ในระดับงานสอบบัญชี (engagement level) 5 มกราคม 2555

2 agenda 1.แนวทางการประเมินคุณภาพในระดับงานสอบบัญชี 2.ผลการประเมินคุณภาพในระดับงานสอบบัญชี 3.ประเด็นที่พบมากในการตรวจสอบคุณภาพในระดับ งานสอบบัญชี 2

3 1.แนวทางการประเมินคุณภาพใน ระดับงานสอบบัญชี

4 การแบ่งประเภทข้อบกพร่องที่พบจากการประเมิน 1.ข้อบกพร่องที่มีผลกระทบมาก  ก. งบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีอย่างมี สาระสำคัญ แต่ผู้สอบบัญชียังคงแสดงความเห็นอย่าง ไม่มีเงื่อนไข หรือผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นผิดประเภท หรือทำให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผิดในสาระสำคัญ  ข. ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีในส่วนที่มี สาระสำคัญ 2.ข้อบกพร่องที่ไม่เป็นสาระสำคัญ  ค. งบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีในส่วนที่ ไม่มีสาระสำคัญ หรือเป็นข้อบกพร่องเชิงคุณภาพ ในการเปิดเผยข้อมูล  ง. ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีโดยรวม แต่ยังมี ข้อบกพร่องที่อยู่ในระดับยอมรับได้ 4

5 ระดับการให้คะแนนผู้สอบบัญชี 5 ระดับ คะแนน ข้อบกพร่องความหมาย 4มากไม่ให้ความเห็นชอบ 3ปานกลางให้ความเห็นชอบ โดยมีเงื่อนไขให้ ผู้สอบบัญชีจัดส่งกระดาษทำการ สำหรับงวดบัญชีถัดไป 2น้อยให้ความเห็นชอบ โดยกำชับให้ ปรับปรุงการปฏิบัติงานตามข้อสังเกต 1น้อยมากให้ความเห็นชอบโดยไม่มีข้อสังเกต หรือมีข้อสังเกตน้อยมาก 1. แนวทางการประเมินคุณภาพ ในระดับงานสอบบัญชี

6 2. ผลการประเมินคุณภาพในระดับ งานสอบบัญชี 6

7 7 ตั้งแต่ ต.ค. 53 สำนักงานได้ตรวจสอบงานของผู้สอบบัญชี รวม 48 ราย (32%) จากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ ทั้งสิ้น 148 ราย

8 8 ผู้สอบบัญชีส่วนใหญ่ผ่านการประเมินในระดับ 1 ประมาณ 42% ของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการตรวจ อย่างไรก็ดี มีผู้สอบบัญชีที่ไม่ ผ่าน 2 ราย 2. ผลการประเมินคุณภาพ ในระดับงานสอบบัญชี

9 3. ประเด็นที่พบมากในการตรวจสอบ คุณภาพในระดับงานสอบบัญชี 9

10 1.การวางแผนงานสอบบัญชี • การคำนวณ materiality เช่น – ไม่นำ materiality ใหม่ที่คำนวณจากตัวเลขสิ้นงวดมาใช้ (Ref: TSA 320, Para 12-14) – ไม่กำหนด materiality สำหรับการตรวจสอบกลุ่มบริษัท (Ref: TSA 600, Para 21-23) • การกำหนดขอบเขตการตรวจสอบไม่เหมาะสม เช่น – ไม่ได้นำผลการประเมินความเสี่ยง และ materiality – ไม่นำจุดอ่อนจากระบบ IC ไปกำหนดขอบเขตการตรวจสอบ (Ref: TSA 300, Para 8-10/ TSA 315, Para 20-24) • การวางแผนการตรวจสอบกลุ่มบริษัท (group audit) ไม่เพียงพอเช่น – มิได้ทำแผนการตรวจสอบของทั้งกลุ่มบริษัท – มิได้จัดทำกระดาษทำการเปรียบเทียบนโยบายบัญชีของบริษัทในกลุ่ม (Ref: TSA 600,Para 15-16) 10

11 2.Test of control • สรุปผลไม่สอดคล้องกับผลการทดสอบระบบ เช่น – พบข้อบกพร่องแต่ยังสรุปผลว่าระบบดี (Ref: TSA 330, Para 8-9) • ผู้สอบบัญชีเลือกตัวอย่างเพียง 2 รายการ และ พบข้อผิดพลาด ก็ไม่ขยายขอบเขตการตรวจสอบ (Ref: TSA 330,Para 17) 11 3. ประเด็นที่พบมากในการตรวจสอบคุณภาพ ในระดับงานสอบบัญชี

12 2.Test of control • ทดสอบระบบควบคุมไม่เพียงพอ เช่น – ขอบเขตการตรวจสอบไม่ครอบคลุมทั้งปี หรือ – ไม่ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่าง โดยไม่บันทึกเหตุผล หรือ การใช้วิธีการอื่นทดแทน (Ref: TSA 330, Para 10 (ก),11) • เชื่อถือระบบบัญชีคอมพิวเตอร์โดยไม่ทดสอบ general computer control (Ref: TSA 315, Para 18,21) 12 3. ประเด็นที่พบมากในการตรวจสอบคุณภาพ ในระดับงานสอบบัญชี

13 3.Analytical review • ในการจดบันทึกผลจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ไม่ได้ให้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการสอบบัญชี (Ref: TSA 520, Para 5) • เชื่อเพียงคำชี้แจงของผู้บริหาร โดยไม่ verify หรือ ตรวจเอกสาร เพื่อยืนยันหรือสนับสนุน คำชี้แจงของ ผู้บริหาร (Ref :TSA 520, Para 5/ TSA 500, Para 9) 13 3. ประเด็นที่พบมากในการตรวจสอบคุณภาพ ในระดับงานสอบบัญชี

14 4.Substantive test and test of details • ขั้นตอนการวางแผนและการประเมิน IC กำหนดว่า ระดับความเสี่ยงสูง แต่ใน substantive test กำหนด ระดับความเสี่ยงและขอบเขตการตรวจสอบไม่ สอดคล้องกัน (Ref: TSA 330, Para 5) • การตรวจสอบยอดยกมาไม่เพียงพอ เช่น ใช้เพียงวิธี เปรียบเทียบยอดยกมากับงบการเงินงวดก่อนว่าตรงกัน (Ref: TSA 510, Para 6) 14 3. ประเด็นที่พบมากในการตรวจสอบคุณภาพ ในระดับงานสอบบัญชี

15 4.Substantive test and test of details • ได้รับหนังสือยืนยันยอดเงินฝากธนาคารไม่ครบ และ ไม่พบการตรวจสอบว่าได้บันทึกข้อมูลภาระหนี้สิน และ ภาระผูกพันครบแล้ว (Ref: TSA 505, Para 7) • การตรวจสอบเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าไม่เพียงพอ เช่น – ไม่ส่งหนังสือยืนยันยอดเงินลงทุน – ไม่สอบถามรายละเอียดอื่น ๆ เช่น ภาระผูกพัน (Ref: TSA 505, Para 7) 15 3. ประเด็นที่พบมากในการตรวจสอบคุณภาพ ในระดับงานสอบบัญชี

16 4.Substantive test and test of details • การตรวจสอบเอกสารเพื่อประกอบการ roll forward ลูกหนี้การค้า และสินค้าไม่เพียงพอ เช่น – ไม่มีการสุ่มตรวจสอบ source document – ไม่ตรวจ กับ stock card สิ้นงวด (Ref: TSA 330, Para 22 / TSA 501, Para 5) 16 3. ประเด็นที่พบมากในการตรวจสอบคุณภาพ ในระดับงานสอบบัญชี

17 4.Substantive test and test of details • การตรวจสอบ NRV ไม่เพียงพอและเหมาะสม เช่น – ไม่ได้ทดสอบ NRV ของวัตถุดิบ ทั้งที่ต้นทุนสินค้าคงเหลือ สูงกว่า NRV ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ว่าต้นทุนวัตถุดิบอาจด้อยค่า – ไม่ได้คำนึงถึงต้นทุนในการผลิตต่อ (กรณี WIP และ RM) และ cost to sell (Ref: TSA 500, Para 6/TAS 2, Para 28 และ 32) 17 3. ประเด็นที่พบมากในการตรวจสอบคุณภาพ ในระดับงานสอบบัญชี

18 4.Substantive test and test of details • การทดสอบปันส่วนผลต่างต้นทุนสินค้าคงเหลือ ไม่เหมาะสม เช่น ต้นทุนจริงที่นำมาเปรียบเทียบกับ ต้นทุนมาตรฐานไม่ถูกต้อง (Ref: TSA 500, Para 6) • ไม่พบการทดสอบการคำนวณ unit cost และ การทดสอบการปันส่วนค่าภาษีนำเข้าสินค้า และ ค่าใช้จ่ายในการนำเข้าเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือ (Ref: TSA 500, Para 6 / TAS 2, Para 11,13) 18 3. ประเด็นที่พบมากในการตรวจสอบคุณภาพ ในระดับงานสอบบัญชี

19 4.Substantive test and test of details • การทดสอบความเพียงพอของค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยหรือ เสื่อมสภาพไม่เพียงพอ เช่น ไม่ประเมินความเหมาะสม ของเกณฑ์การตั้งสำรอง โดยใช้เพียงวิธีสอบถาม ผู้บริหาร แต่ไม่ได้สุ่มทดสอบว่าสินค้าที่ค้างนาน แต่ละช่วงอายุขายได้ในราคาเท่าใด (Ref: TSA 540, Para 17-18) 19 3. ประเด็นที่พบมากในการตรวจสอบคุณภาพ ในระดับงานสอบบัญชี

20 4.Substantive test and test of details • การกำหนดขอบเขตการตรวจตัดยอดไม่เหมาะสม เช่น – ไม่มีที่มาของการกำหนดขอบเขต – ไม่นำความเสี่ยงที่พบจากระบบการควบคุมภายใน และ lead-time มาพิจารณากำหนดขอบเขตและช่วงเวลา (Ref: TSA 330, Para 5,6) • การตรวจตัดยอดซื้อ-ขายต่างประเทศไม่เหมาะสม เช่น – ไม่พิจารณา international commercial term – ใช้อัตราแลกเปลี่ยนไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขการส่งของ (Ref: TSA 500, Para 6) 20 3. ประเด็นที่พบมากในการตรวจสอบคุณภาพ ในระดับงานสอบบัญชี

21 4.Substantive test and test of details • การตรวจสอบประมาณการรายได้และต้นทุนงานก่อสร้าง ไม่เพียงพอ เช่น – ไม่พบการตรวจสอบสาเหตุที่ต้นทุนก่อสร้างเพิ่มขึ้น อย่างมีสาระสำคัญในระหว่างปี – ไม่ได้ประเมินโครงการที่ทำงานล่าช้าว่าต้องมีภาระค่าปรับ หรือไม่ ทั้งที่ มีการปรับเพิ่มลดมูลค่างานและต้นทุนหลังจาก ที่งานเสร็จ หรือมีต้นทุนพัฒนาติดลบในช่วงท้ายของ งานก่อสร้าง (Ref : TSA 500, Para 6,7) 21 3. ประเด็นที่พบมากในการตรวจสอบคุณภาพ ในระดับงานสอบบัญชี

22 4.Substantive test and test of details • พบเพียง analytical review ในภาพรวม โดยไม่พบ test of details บัญชีรายได้ และต้นทุน ตามที่ได้ วางแผนไว้ (Ref: TSA 330, Para 4-5) 22 3. ประเด็นที่พบมากในการตรวจสอบคุณภาพ ในระดับงานสอบบัญชี

23 4.Substantive test and test of details • การบันทึกรับรู้สินทรัพย์ การบันทึกมูลค่าเริ่มแรก และ การคำนวณค่าเสื่อมราคา เช่น – ไม่ได้พิจารณาเงื่อนไขการขนส่งสินค้าและจุดที่ความเสี่ยง โอนมายังบริษัท – อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้แปลงค่ารายการซื้อไม่ถูกต้อง – วันที่เริ่มคำนวณค่าเสื่อมราคาไม่ถูกต้อง – ไม่พบการตรวจสอบการอนุมัติสั่งซื้อสินทรัพย์สำคัญ (Ref: TSA 500, Para 6/ TAS 16) 23 3. ประเด็นที่พบมากในการตรวจสอบคุณภาพ ในระดับงานสอบบัญชี

24 4.Substantive test and test of details • ผู้สอบบัญชีเห็นด้วยกับการให้เริ่มคิดค่าเสื่อมราคา อะไหล่ของเครื่องจักรทันทีที่อยู่ในคลัง (Ref: TAS 16, Para 55) • วิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาต่างกันในสินทรัพย์ถาวร ประเภทเดียวกัน (Ref : TAS 16, Para 62) 24 3. ประเด็นที่พบมากในการตรวจสอบคุณภาพ ในระดับงานสอบบัญชี

25 4.Substantive test and test of details • การตรวจสอบรายการกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันไม่ เพียงพอ เช่น ไม่ตรวจสอบและเปิดเผยการถือหุ้นไขว้ ลักษณะความสัมพันธ์ (Ref: TSA 550, Para 24) 25 3. ประเด็นที่พบมากในการตรวจสอบคุณภาพ ในระดับงานสอบบัญชี

26 4.Substantive test and test of details • การตรวจสอบการตัดจำหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า ไม่เหมาะสม เช่น ไม่พิจารณาว่าการตัดค่าเช่าจ่าย ล่วงหน้าให้สอดคล้องกับรายได้เป็นวิธีที่กำหนดใน มาตรฐานการบัญชีหรือไม่ (Ref: TAS 17, Para 33) • การพิจารณาการด้อยค่าของค่าความนิยมไม่เพียงพอ (Ref: TAS 36) 26 3. ประเด็นที่พบมากในการตรวจสอบคุณภาพ ในระดับงานสอบบัญชี

27 4.Substantive test and test of details • การตรวจการดำเนินงานต่อเนื่องไม่เพียงพอ เช่น ไม่พบการตรวจข้อสมมติที่ใช้ทำแผนธุรกิจ บริษัทใหญ่ มี support letter แต่ไม่พบหลักฐานการประเมินฐานะ การเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทใหญ่ (Ref: TSA 570, Para 6) • การตรวจสอบ JV เพื่อหาทุจริตไม่เพียงพอ เช่น – ไม่ได้ตรวจสอบ JV ระหว่างงวดและหลังวันสิ้นงวด – ไม่ได้สุ่มหารายการผิดปกติ หรือเลือกเฉพาะรายการ JV ที่มีจำนวนสูงกว่า materiality (Ref: TSA 240, Para 32) 27 3. ประเด็นที่พบมากในการตรวจสอบคุณภาพ ในระดับงานสอบบัญชี

28 4.Substantive test and test of details • การตรวจรายการหลังวันที่ในงบดุลไม่เพียงพอ เช่น ตรวจไม่ถึงวันที่ในหน้ารายงาน และไม่ใช้วิธีการอื่น (Ref: TSA 560, Para 6-7) • การใช้ผลงานของบุคคลภายนอก เช่น ไม่ได้สอบทาน ความรู้ความสามารถผู้เชี่ยวชาญภายนอก และ สมมติฐานในการประมาณการ ใช้ผลงานของ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยหรือร่วม แต่ไม่ได้พิจารณา ระดับสาระสำคัญของบริษัทย่อยหรือร่วม (Ref: TSA 500, Para 8 และ TSA 220) 28 3. ประเด็นที่พบมากในการตรวจสอบคุณภาพ ในระดับงานสอบบัญชี

29 4.Substantive test and test of details • การจัดทำ summary of adjustment differences เช่น – ไม่ได้เสนอปรับปรุงรายการที่อาจส่งผลกระทบเชิงคุณภาพ – ไม่บันทึกรายการที่ไม่ได้ปรับปรุงในกระดาษทำการสรุป – ไม่ได้พิจารณายอดรวมของรายการที่ไม่ได้ปรับปรุงของ บริษัทย่อย (Ref: TSA 450, Para 5,11) • ผู้สอบบัญชีพบข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบ แต่ไม่ได้ ประมาณข้อผิดพลาดทั้งหมดที่อาจมีอยู่ในประชากร (Ref: TSA 530, Para 12-14) 29 3. ประเด็นที่พบมากในการตรวจสอบคุณภาพ ในระดับงานสอบบัญชี

30 4.Substantive test and test of details • การตรวจสอบการจัดประเภทรายการและ การเปิดเผยข้อมูลไม่เพียงพอ เช่น – การหักกลบรายการลูกหนี้กับเจ้าหนี้ – การแสดงหุ้นบุริมสิทธิรวมกับหุ้นสามัญ – การเปิดเผยคดีความภาระผูกพันไม่ครบถ้วน – การเปิดเผยข้อมูลจำแนกตามส่วนงานไม่เพียงพอ – การจัดประเภทค่าขนส่งเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร (Ref : TSA 330, Para 24) 30 3. ประเด็นที่พบมากในการตรวจสอบคุณภาพ ในระดับงานสอบบัญชี

31 Q&A 31


ดาวน์โหลด ppt ข้อสังเกตที่พบจากการตรวจ ระบบการควบคุมคุณภาพ ในระดับงานสอบบัญชี (engagement level) 5 มกราคม 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google