งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ งบการเงิน นางจุรีวรรณ สาย สมาน, นางสาวจีรภา แดงทน งานการเงิน สำนักวิทยบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ งบการเงิน นางจุรีวรรณ สาย สมาน, นางสาวจีรภา แดงทน งานการเงิน สำนักวิทยบริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ งบการเงิน นางจุรีวรรณ สาย สมาน, นางสาวจีรภา แดงทน งานการเงิน สำนักวิทยบริการ

2

3 ขั้นตอนการวิเคราะห์งบ การเงิน

4 เครื่องมือที่ใช้ในการ วิเคราะห์งบการเงิน. วิเคราะห์โครงสร้างจาก งบการเงิน. วิเคราะห์อัตราส่วนทาง การเงิน. วิเคราะห์จากข้อมูล / รายงานทางการเงิน

5

6 งบการเงินของภาค ราชการ

7

8 เครื่องมือที่ใช้ วิเคราะห์ ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 1. อัตราการหมุนเวียนลูกหนี้ (Receivable Turnover) อัตราส่วนนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหนี้ อัตราการหมุนเวียนยิ่งสูง หมายถึงมีความสามารถใน การบริหารลูกหนี้ สามารถเปลี่ยนลูกหนี้เป็นเงินสดได้เร็ว ควรวิเคราะห์เป็นรายไตรมาส / รายปี ลูกหนี้เฉลี่ยหาได้จาก ลูกหนี้เฉลี่ย = ( ลูกหนี้ต้น งวด + ลูกหนี้ปลายงวด / 2) หรือ ลูกหนี้เฉลี่ย =

9 3. ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บ หนี้ (A VERAGE C OLLECTION P ERIOD ) แสดงระยะเวลาการเรียกเก็บหนี้ว่า ยาวนานแค่ไหน นำมาเปรียบเทียบกับเงื่อนไขการ ชำระเงิน (Term of sale) จะเห็น ประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหนี้

10 วิเคราะห์ลูกหนี้เงินยืมสำนักวิทยบริการ ปีงบประมาณ 2556 เงินยืมทดรองจ่ายหมุนเวียนสำนักวิทยบริการ 800,000.- บาท ยอดลูกหนี้เงินยืม 318 ราย เป็นเงินรวม 2,971,074.91 บาท ยอดลูกหนี้ยกมาจาก ปี 55 จำนวน 6 ราย เป็นเงิน 69,023.87 บาท ยอดลูกหนี้คงค้าง ปี 56 จำนวน 19 ราย เป็นเงิน 167,250.56 บาท อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้สำนักวิทยบริการ ปี 2556 คือ ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเก็บหนี้ = 25.44

11 จากผลการวิเคราะห์ สรุปว่า - สำนักวิทยบริการมี อัตราการหมุนเวียนของ ลูกหนี้ 25 รอบ - ใน ปี 2556 มีระยะเวลา ในการเก็บหนี้ถัวเฉลี่ย 15 วัน ต่อ 3. วิเคราะห์จากข้อมูล / รายงานทางการเงิน


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ งบการเงิน นางจุรีวรรณ สาย สมาน, นางสาวจีรภา แดงทน งานการเงิน สำนักวิทยบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google