งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จริยธรรม จริยธรรม หมายถึง กิริยาหรือความ ประพฤติที่ดี ที่เป็นธรรม ที่ถูกต้อง เป็น การกระทำความดี เป็นการกระทำที่ทำ ให้ผู้กระทำและผู้อื่นได้ประโยชน์โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จริยธรรม จริยธรรม หมายถึง กิริยาหรือความ ประพฤติที่ดี ที่เป็นธรรม ที่ถูกต้อง เป็น การกระทำความดี เป็นการกระทำที่ทำ ให้ผู้กระทำและผู้อื่นได้ประโยชน์โดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จริยธรรม จริยธรรม หมายถึง กิริยาหรือความ ประพฤติที่ดี ที่เป็นธรรม ที่ถูกต้อง เป็น การกระทำความดี เป็นการกระทำที่ทำ ให้ผู้กระทำและผู้อื่นได้ประโยชน์โดย เสมอภาคซึ่งกันและกัน

2 คุณธรรม หมายถึง คุณสมบัติทางความคิด ของคนที่เป็นคุณ หรือเป็นประโยชน์ต่อ ตนเองและผู้อื่นอย่างเสมอภาคซึ่งกันและ กัน จริยธรรมตามความเห็นของ นักปราชญ์โบราณ Plato แบ่งคุณธรรมออกเป็น 4 ประการ คือ ปัญญาหรือปรีชาญาณ (Wisdom) ความกล้าหาญ (Courage) การรู้จักประมาณ / เดินสายกลาง (Temperance) ความยุติธรรม (Justice )

3 Socrates แบ่งคุณธรรมออกเป็น 5 ลักษณะ คือ ความรู้ (Wisdom) การปฏิบัติหน้าที่ทางศาสนา (Deity) ความกล้าหาญ (Courage) การควบคุมตนเอง (Self- control) ความยุติธรรม (Justice)

4 คุณธรรมของนักบริหาร ไม่ถือว่าตัวเองอยู่เหนือผู้น้อย มีน้ำใจโอบอ้อมอารีต่อคนทั้งปวง มีสง่า และลูกน้องยำเกรง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความตั้งใจในการทำงานและการวางตน รักผู้ใดก็รักโดยสุจริต มิได้หลอกลวง ปฏิบัติดีต่อลูกน้องและคนทั่วไป คิดการหนักหน่วงแน่นอนแล้วจึงทำการ จะทำการสิ่งใดก็ทำตามหลักการที่ดีและถูกต้อง ชำนาญในการบริหาร เอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได้

5 จริยธรรมของพนักงาน พึงมุ่งมั่นทำงาน เพื่อความเจริญก้าวหน้าที่ตน รับผิดชอบ พึงทำงานให้เกิดผลดี หลีกเลี่ยงการประจบสอพลอ พึงช่วยเหลืองานของผู้บริหารให้บังเกิดผลดี โดย นำความคิดมาสู่การปฏิบัติ พึงให้ความเคารพยกย่องผู้บังคับบัญชาตามฐานะ อย่านำความเดือดร้อนใจแก่ผู้บังคับบัญชาและ เพื่อนร่วมงาน อย่ารบกวนผู้บังคับบัญชาในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ พึงเข้าหาผู้บังคับบัญชาให้เหมาะกับโอกาส และ เวลา อย่านินทาเจ้านายลับหลัง แสดงความขอบคุณเมื่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อ ร่วมงานมีน้ำใจกับเรา สรรเสริญคุณความดีของผู้บังคับบัญชาในโอกาส อันควร อย่าบ่นถึงความลำบากต่อหน้าผู้บังคับบัญชา พึงสำรวจความประพฤติปฏิบัติของตนเอง โดย พิจารณาตนเป็นเนืองนิตย์

6 จริยธรรมกับเพื่อนร่วมงาน พึงมีความจริงใจ พึงหลีกเลี่ยงการนินทาเพื่อน อย่าซัดทอดความผิดให้เพื่อน พึงยกย่องชมเชยเพื่อในสิ่งที่สมควร พึงให้ความร่วมมือในกิจการของ เพื่อนด้วยความเต็มใจ พึงรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน พึงหลีกเลี่ยงการทำตัวเหนือเพื่อน

7 จริยธรรมต่อคู่แข่งขัน พึงละเว้นการกลั่นแกล้ง ให้ร้ายป้าย สี การขายตัดราคา การแย่งลูกค้า และข้อมูลของคู่แข่งมาโดยมิชอบ พึงให้ความร่วมมือในการแข่งขัน เพื่อสร้างสภาวะการตลาดที่ดี และ รักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด ประโยชน์สูงสุด ร่วมกันป้องกันดูแล ทรัพย์สินต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt จริยธรรม จริยธรรม หมายถึง กิริยาหรือความ ประพฤติที่ดี ที่เป็นธรรม ที่ถูกต้อง เป็น การกระทำความดี เป็นการกระทำที่ทำ ให้ผู้กระทำและผู้อื่นได้ประโยชน์โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google