งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จริยธรรม จริยธรรม หมายถึง กิริยาหรือความประพฤติที่ดี ที่เป็นธรรม ที่ถูกต้อง เป็นการกระทำความดี เป็นการกระทำที่ทำให้ผู้กระทำและผู้อื่นได้ประโยชน์โดยเสมอภาคซึ่งกันและกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จริยธรรม จริยธรรม หมายถึง กิริยาหรือความประพฤติที่ดี ที่เป็นธรรม ที่ถูกต้อง เป็นการกระทำความดี เป็นการกระทำที่ทำให้ผู้กระทำและผู้อื่นได้ประโยชน์โดยเสมอภาคซึ่งกันและกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จริยธรรม จริยธรรม หมายถึง กิริยาหรือความประพฤติที่ดี ที่เป็นธรรม ที่ถูกต้อง เป็นการกระทำความดี เป็นการกระทำที่ทำให้ผู้กระทำและผู้อื่นได้ประโยชน์โดยเสมอภาคซึ่งกันและกัน

2 จริยธรรมตามความเห็นของนักปราชญ์โบราณ
คุณธรรม หมายถึง คุณสมบัติทางความคิดของคนที่เป็นคุณ หรือเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นอย่างเสมอภาคซึ่งกันและกัน จริยธรรมตามความเห็นของนักปราชญ์โบราณ Plato แบ่งคุณธรรมออกเป็น 4 ประการ คือ ปัญญาหรือปรีชาญาณ (Wisdom) ความกล้าหาญ (Courage) การรู้จักประมาณ / เดินสายกลาง (Temperance) ความยุติธรรม (Justice)

3 การปฏิบัติหน้าที่ทางศาสนา (Deity) ความกล้าหาญ (Courage)
Socrates แบ่งคุณธรรมออกเป็น 5 ลักษณะ คือ ความรู้ (Wisdom) การปฏิบัติหน้าที่ทางศาสนา (Deity) ความกล้าหาญ (Courage) การควบคุมตนเอง (Self-control) ความยุติธรรม (Justice)

4 คุณธรรมของนักบริหาร ไม่ถือว่าตัวเองอยู่เหนือผู้น้อย
มีน้ำใจโอบอ้อมอารีต่อคนทั้งปวง มีสง่า และลูกน้องยำเกรง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความตั้งใจในการทำงานและการวางตน รักผู้ใดก็รักโดยสุจริต มิได้หลอกลวง ปฏิบัติดีต่อลูกน้องและคนทั่วไป คิดการหนักหน่วงแน่นอนแล้วจึงทำการ จะทำการสิ่งใดก็ทำตามหลักการที่ดีและถูกต้อง ชำนาญในการบริหาร เอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได้

5 จริยธรรมของพนักงาน พึงมุ่งมั่นทำงาน เพื่อความเจริญก้าวหน้าที่ตนรับผิดชอบ พึงทำงานให้เกิดผลดี หลีกเลี่ยงการประจบสอพลอ พึงช่วยเหลืองานของผู้บริหารให้บังเกิดผลดี โดยนำความคิดมาสู่การปฏิบัติ พึงให้ความเคารพยกย่องผู้บังคับบัญชาตามฐานะ อย่านำความเดือดร้อนใจแก่ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน อย่ารบกวนผู้บังคับบัญชาในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ พึงเข้าหาผู้บังคับบัญชาให้เหมาะกับโอกาส และเวลา อย่านินทาเจ้านายลับหลัง แสดงความขอบคุณเมื่อผู้บังคับบัญชาและเพื่อร่วมงานมีน้ำใจกับเรา สรรเสริญคุณความดีของผู้บังคับบัญชาในโอกาสอันควร อย่าบ่นถึงความลำบากต่อหน้าผู้บังคับบัญชา พึงสำรวจความประพฤติปฏิบัติของตนเอง โดยพิจารณาตนเป็นเนืองนิตย์

6 จริยธรรมกับเพื่อนร่วมงาน
พึงมีความจริงใจ พึงหลีกเลี่ยงการนินทาเพื่อน อย่าซัดทอดความผิดให้เพื่อน พึงยกย่องชมเชยเพื่อในสิ่งที่สมควร พึงให้ความร่วมมือในกิจการของเพื่อนด้วยความเต็มใจ พึงรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน พึงหลีกเลี่ยงการทำตัวเหนือเพื่อน

7 จริยธรรมต่อคู่แข่งขัน
พึงละเว้นการกลั่นแกล้ง ให้ร้ายป้ายสี การขายตัดราคา การแย่งลูกค้าและข้อมูลของคู่แข่งมาโดยมิชอบ พึงให้ความร่วมมือในการแข่งขัน เพื่อสร้างสภาวะการตลาดที่ดี และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด ประโยชน์สูงสุด ร่วมกันป้องกันดูแลทรัพย์สินต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt จริยธรรม จริยธรรม หมายถึง กิริยาหรือความประพฤติที่ดี ที่เป็นธรรม ที่ถูกต้อง เป็นการกระทำความดี เป็นการกระทำที่ทำให้ผู้กระทำและผู้อื่นได้ประโยชน์โดยเสมอภาคซึ่งกันและกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google