งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวข้อนำเสนอ ที่มาและความสำคัญของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวข้อนำเสนอ ที่มาและความสำคัญของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

0 COE2013-13 : Mobile Self Check

1 หัวข้อนำเสนอ ที่มาและความสำคัญของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ
ขั้นตอนการดำเนินงาน ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผลการดำเนินงาน แผนงานที่จะดำเนินการต่อไป 1

2 ที่มาและความสำคัญของโครงการ
โทรศัพท์มือถือเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันในด้านต่างๆ ความสะดวกสบายในการพกพา ความรวดเร็ว ฟังก์ชันการทำงานและแอปพลิเคชัน สัญลักษณ์คิวอาร์โค้ด (Quick Response Code) เก็บข้อมูลในรูปแบบข้อความ ถอดรหัสข้อความด้วยเครื่องอ่านจากอุปกรณ์พกพาได้ สามารถนำไปพัฒนาร่วมกับแอปพลิเคชันได้หลากหลาย 2

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของสัญลักษณ์คิวอาร์โค้ดเข้ากับบริการ ห้องสมุด พัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือในการยืม – คืนหนังสือโดยใช้ สัญลักษณ์คิวอาร์โค้ด อำนวยความสะดวกในการสืบและจัดเก็บค้นหนังสือ 3

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
4

5 ขั้นตอนในการดำเนินงาน
ตารางแผนการดำเนินงาน 5

6 ทฤษฏีที่และงานที่เกี่ยวข้อง
QR Code : Quick Response Code - พัฒนามาจากบาร์โค้ด - แสดงข้อมูลได้รวดเร็ว - เก็บข้อมูลในรูปแบบตัวอักษร - สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อรองรับ การทำงานได้ - นิยมใช้กับอุปกรณ์ที่มีกล้องรองรับการทำงาน 6

7 ทฤษฏีที่และงานที่เกี่ยวข้อง
Android Operating System - ระบบปฏิบัติการแบบเปิด - มีพื้นฐานมาจากลินุกซ์ (LINUX) - พัฒนาด้วยภาษาจาวา (JAVA) - การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ - มีระบบฐานข้อมูลรองรับ (SQLite Database) 7

8 ทฤษฏีที่และงานที่เกี่ยวข้อง
แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง Bakodo : Barcode Scanner and QR Bar Code Reader จุดแข็งของโปรแกรม มีฟังก์ชันการทำงานอื่นๆมาเกี่ยวข้อง นำค่าที่ได้จากการแสดงผลไปใช้งานต่อได้ จุดอ่อนของโปรแกรม จัดเก็บประวัติในการอ่านสัญลักษณ์ แต่ไม่สามารถแยกประเภท ของสัญลักษณ์ได้ 8

9 ทฤษฏีที่และงานที่เกี่ยวข้อง
แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง QR Code & Barcode Scanner & Generator for iPhone and iPad จุดแข็งของโปรแกรม มีฟังก์ชันการทำงานนอกเหนือจากการอ่านสัญลักษณ์ สามารถนำรูปสัญลักษณ์จากคลังรูปเพื่อทำการอ่านได้ จุดอ่อนของโปรแกรม ไม่สามารถใช้งานค่าที่อ่านจากสัญลักษณ์ต่อได้ 9

10 ทฤษฏีที่และงานที่เกี่ยวข้อง
ความแตกต่างของแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 10

11 ทฤษฏีที่และงานที่เกี่ยวข้อง
แผนภาพการทำงานของแอปพลิเคชันร่วมกับระบบห้องสมุด 11

12 ทฤษฏีที่และงานที่เกี่ยวข้อง
การสร้างคิวอาร์โค้ดด้วยแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ 12

13 ทฤษฏีที่และงานที่เกี่ยวข้อง
ผลที่ได้จากการสร้างคิวอาร์โค้ดด้วยแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ 13

14 ทฤษฏีที่และงานที่เกี่ยวข้อง
การสร้างคิวอาร์โค้ดด้วยสเปรดชีท (Google Application) 14

15 ทฤษฏีที่และงานที่เกี่ยวข้อง
ผลที่ได้จากการสร้างคิวอาร์โค้ดด้วยสเปรดชีท (Google Application) ทดสอบอ่านข้อมูลของสัญลักษณ์ คิวอาร์โค้ดด้วยแอปพลิเคชันที่ พัฒนาขึ้นจากโครงการ 15

16 ทฤษฏีที่และงานที่เกี่ยวข้อง
การสร้างคิวอาร์โค้ดด้วยซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ Text File 4,000 Books 4,000 QR-Codes Software 16

17 ทฤษฏีที่และงานที่เกี่ยวข้อง
การสร้างคิวอาร์โค้ดด้วยสเปรดชีท (Google Application) 17

18 ทฤษฏีที่และงานที่เกี่ยวข้อง
ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน การทำงานหลักของแอปพลิเคชัน - Scan (Reader) - History 18

19 Application (Prototype)
ผลการดำเนินงาน Application (Prototype) QR-Code 19

20 ผลการดำเนินงาน 20

21 ผลการดำเนินงาน อ่านสัญลักษณ์คิวอาร์โค้ดด้วยแอปพลิเคชันที่ทำการพัฒนา 21

22 ผลการดำเนินงาน 22

23 แผนงานที่ดำเนินการต่อไป
ติดสัญลักษณ์คิวอาร์โค้ดลงในกลุ่มหนังสือตัวอย่าง ปรับแต่ง Interface ของแอปพลิเคชัน เพิ่มฟังก์ชันการทำงานในสามารถยืม – คืนหนังสือ เพิ่มการยืนยันตัวตนของผู้เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน ทดสอบใช้งานจริงเพื่อวิเคราะห์ผลที่ได้และนำไปปรับแต่งให้ เหมาะสม 23

24 อ้างอิง Wasana.QR Code.[Online] 2013 [cited 2013 Sep 19]. Available from: good/253-qr-code Tammyworcester.Tip 110 Auto Generate QR Codes in Google Spreadsheet.[Online] 2013 [cited 2013 Sep 19]. Available from: ItuneApple. Barcode+Free - QR Code & Barcode Scanner & Generator for iPhone and iPad.[Online] 2013 [cited 2013 Sep 19]. Available from: ItuneApple. Bakodo - Barcode Scanner and QR Bar Code Reader.[Online] 2013 [cited 2013 Sep 19]. Available from: Google play. Barcode Scanner. [Online] 2012 [cited 2012 Sep18]. Available from: Android Developer. Fly Out menu Example. [Online] 2012 [cited 2012 Sep18]. Available from: Tammyworcester. 2 Column Tip 110 Auto Generate QR Codes in Google Spreadsheet. [Online] 2013 [cited 2013 Sep 19]. Available from: 24

25 Thank you!


ดาวน์โหลด ppt หัวข้อนำเสนอ ที่มาและความสำคัญของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google