งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE2013-13 : Mobile Self Check ระบบยืม – คืน หนังสือ ผ่านโทรศัพท์มือถือ อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ. ดร. วนิดา ( เพ็ญ สุวรรณ ) แก่นอากาศ โดย : นายชญานนท์ สินสวัสดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE2013-13 : Mobile Self Check ระบบยืม – คืน หนังสือ ผ่านโทรศัพท์มือถือ อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ. ดร. วนิดา ( เพ็ญ สุวรรณ ) แก่นอากาศ โดย : นายชญานนท์ สินสวัสดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE2013-13 : Mobile Self Check ระบบยืม – คืน หนังสือ ผ่านโทรศัพท์มือถือ อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ. ดร. วนิดา ( เพ็ญ สุวรรณ ) แก่นอากาศ โดย : นายชญานนท์ สินสวัสดิ์ 533040439-2 นายณัฐนันต์ วัชเรนทร์ วงศ์ 533040704-9

2  ที่มาและความสำคัญของโครงการ  วัตถุประสงค์ของโครงการ  ขั้นตอนการดำเนินงาน  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  ผลการดำเนินงาน  แผนงานที่จะดำเนินการต่อไป หัวข้อนำเสนอ 1

3 ที่มาและความสำคัญของ โครงการ โทรศัพท์มือถือเริ่มเข้ามามีบทบาทใน ชีวิตประจำวันในด้านต่างๆ • ความสะดวกสบายในการพกพา • ความรวดเร็ว • ฟังก์ชันการทำงานและแอปพลิเคชัน สัญลักษณ์คิวอาร์โค้ด (Quick Response Code) • เก็บข้อมูลในรูปแบบข้อความ • ถอดรหัสข้อความด้วยเครื่องอ่านจาก อุปกรณ์พกพาได้ • สามารถนำไปพัฒนาร่วมกับแอปพลิเคชัน ได้หลากหลาย 2

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของสัญลักษณ์คิวอาร์ โค้ดเข้ากับบริการ ห้องสมุด  พัฒนาแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือในการ ยืม – คืนหนังสือโดยใช้สัญลักษณ์คิวอาร์โค้ด  อำนวยความสะดวกในการสืบและจัดเก็บค้น หนังสือ 3

5 วัตถุประสงค์ของโครงการ 4

6 ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน ตารางแผนการดำเนินงาน 5

7 ทฤษฏีที่และงานที่ เกี่ยวข้อง QR Code : Quick Response Code - พัฒนามาจากบาร์โค้ด - แสดงข้อมูลได้รวดเร็ว - เก็บข้อมูลในรูปแบบตัวอักษร - สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อ รองรับ การทำงานได้ - นิยมใช้กับอุปกรณ์ที่มีกล้อง รองรับการทำงาน 6

8 ทฤษฏีที่และงานที่เกี่ยวข้อง Android Operating System - ระบบปฏิบัติการแบบเปิด - มีพื้นฐานมาจากลินุกซ์ (LINUX) - พัฒนาด้วยภาษาจาวา (JAVA) - การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ - มีระบบฐานข้อมูลรองรับ (SQLite Database) 7

9 ทฤษฏีที่และงานที่เกี่ยวข้อง Bakodo : Barcode Scanner and QR Bar Code Reader จุดแข็งของโปรแกรม • มีฟังก์ชันการทำงานอื่นๆมาเกี่ยวข้อง • นำค่าที่ได้จากการแสดงผลไปใช้งานต่อได้ จุดอ่อนของโปรแกรม • จัดเก็บประวัติในการอ่านสัญลักษณ์ แต่ไม่ สามารถแยกประเภทของสัญลักษณ์ได้ 8 แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

10 ทฤษฏีที่และงานที่เกี่ยวข้อง QR Code & Barcode Scanner & Generator for iPhone and iPad จุดแข็งของโปรแกรม • มีฟังก์ชันการทำงานนอกเหนือจากการอ่าน สัญลักษณ์ • สามารถนำรูปสัญลักษณ์จากคลังรูปเพื่อทำ การอ่านได้ จุดอ่อนของโปรแกรม • ไม่สามารถใช้งานค่าที่อ่านจากสัญลักษณ์ต่อ ได้ 9 แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง

11 ทฤษฏีที่และงานที่เกี่ยวข้อง ความแตกต่างของแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง กับโครงการ 10

12 11 ทฤษฏีที่และงานที่เกี่ยวข้อง แผนภาพการทำงานของแอปพลิเคชัน ร่วมกับระบบห้องสมุด

13 ทฤษฏีที่และงานที่เกี่ยวข้อง การสร้างคิวอาร์โค้ดด้วยแอปพลิเคชันบน อุปกรณ์มือถือ 12

14 ทฤษฏีที่และงานที่เกี่ยวข้อง 13 ผลที่ได้จากการสร้างคิวอาร์โค้ดด้วยแอป พลิเคชันบนอุปกรณ์มือถือ

15 14 ทฤษฏีที่และงานที่เกี่ยวข้อง การสร้างคิวอาร์โค้ดด้วยสเปรดชีท (Google Application)

16 ทฤษฏีที่และงานที่เกี่ยวข้อง 15 ผลที่ได้จากการสร้างคิวอาร์โค้ดด้วยสเปรดชีท (Google Application) ทดสอบอ่านข้อมูล ของสัญลักษณ์ คิวอาร์โค้ดด้วยแอป พลิเคชันที่พัฒนาขึ้นจาก โครงการ

17 ทฤษฏีที่และงานที่เกี่ยวข้อง การสร้างคิวอาร์โค้ดด้วยซอฟต์แวร์บน คอมพิวเตอร์ 16 Text File 4,000 Books Softwar e 4,000 QR- Codes

18 17 ทฤษฏีที่และงานที่เกี่ยวข้อง การสร้างคิวอาร์โค้ดด้วยสเปรดชีท (Google Application)

19 ทฤษฏีที่และงานที่เกี่ยวข้อง ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน การทำงานหลักของ แอปพลิเคชัน - Scan (Reader) - History 18

20 19 ผลการดำเนินงาน Applicati on (Prototyp e) QR- Code

21 ผลการดำเนินงาน 20

22 ผลการดำเนินงาน อ่านสัญลักษณ์คิวอาร์โค้ดด้วยแอปพลิเคชัน ที่ทำการพัฒนา 21

23 ผลการดำเนินงาน 22

24 แผนงานที่ดำเนินการต่อไป 23  ติดสัญลักษณ์คิวอาร์โค้ดลงในกลุ่มหนังสือ ตัวอย่าง  ปรับแต่ง Interface ของแอปพลิเคชัน  เพิ่มฟังก์ชันการทำงานในสามารถยืม – คืน หนังสือ  เพิ่มการยืนยันตัวตนของผู้เข้าใช้งานแอป พลิเคชัน  ทดสอบใช้งานจริงเพื่อวิเคราะห์ผลที่ได้และ นำไปปรับแต่งให้เหมาะสม

25 อ้างอิง 24 Wasana.QR Code.[Online] 2013 [cited 2013 Sep 19]. Available from: http://km.lib.kmutt.ac.th/index.php/look-good-a-feel-good/253-qr-code http://km.lib.kmutt.ac.th/index.php/look-good-a-feel-good/253-qr-code TammyworcesterTammyworcester.Tip 110 Auto Generate QR Codes in Google Spreadsheet.[Online] 2013 [cited 2013 Sep 19]. Available from:Tip 110 Auto Generate QR Codes in Google Spreadsheet http://www.tammyworcester.com/TipOfWeek/TammyWTechTipOfWeek/Entries/2012/1/24 _Tip_110_-_Auto_Generate_QR_Codes_in_Google_Spreadsheet!.html ItuneApple. Barcode+Free - QR Code & Barcode Scanner & Generator for iPhone and iPad.[Online] 2013 [cited 2013 Sep 19]. Available from: https://itunes.apple.com/us/app/barcode+free-qr-code-barcode/id547023109?mt=8 https://itunes.apple.com/us/app/barcode+free-qr-code-barcode/id547023109?mt=8 ItuneApple. Bakodo - Barcode Scanner and QR Bar Code Reader.[Online] 2013 [cited 2013 Sep 19]. Available from: https://itunes.apple.com/th/app/bakodo-barcode-scanner- qr/id371932548?mt=8 https://itunes.apple.com/th/app/bakodo-barcode-scanner- qr/id371932548?mt=8 Google play. Barcode Scanner. [Online] 2012 [cited 2012 Sep18]. Available from: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.zxing.client.android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.zxing.client.android Android Developer. Fly Out menu Example. [Online] 2012 [cited 2012 Sep18]. Available from: http://developer.android.com/training/implementing-navigation/nav- drawer.htmlhttp://developer.android.com/training/implementing-navigation/nav- drawer.html TammyworcesterTammyworcester. 2 Column Tip 110 Auto Generate QR Codes in Google Spreadsheet. [Online] 2013 [cited 2013 Sep 19]. Available from:Tip 110 Auto Generate QR Codes in Google Spreadsheet https://drive.google.com/previewtemplate?id=0AlaFSC7EEK8ddG1Gam9taXVXTl9GNURrQ zhtSGdiVFE&mode=public

26 Thank you!


ดาวน์โหลด ppt COE2013-13 : Mobile Self Check ระบบยืม – คืน หนังสือ ผ่านโทรศัพท์มือถือ อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ. ดร. วนิดา ( เพ็ญ สุวรรณ ) แก่นอากาศ โดย : นายชญานนท์ สินสวัสดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google