งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Accessing Web Application Data at Any Time 1. 2 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. กานดา สายแก้ว อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล รศ. วนิดา แก่นอากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Accessing Web Application Data at Any Time 1. 2 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. กานดา สายแก้ว อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล รศ. วนิดา แก่นอากาศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Accessing Web Application Data at Any Time 1

2 2 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. กานดา สายแก้ว อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล รศ. วนิดา แก่นอากาศ คณะผู้จัดทำ ศุภชัย ไชยผง 483040152-7 สุชาติ จำปีกลาง 483040159-3

3 หลักการและเหตุผล มีคนใช้อินเทอร์เน็ตมาก ปัญหาเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ลดภาระโหลดเซิร์ฟเวอร์ เว็บสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น 3

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ เข้าถึงข้อมูล อ่านข้อมูล เขียนข้อมูล 4

5 ขอบเขตของโครงการ มีไลบารีทำงาน ขณะออฟไลน์ มุ่งเน้นการทำงานในโหมดออฟไลน์ ทำงานได้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ 5

6 แผนการดำเนินงาน 6 ระยะเวลา การทำงาน พ. ศ. 2551 พ. ศ. 2552 มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. 1. วางแผนการทำงาน 2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 3. ออกแบบ 4. พัฒนาและทดสอบ โปรแกรม 5. หาข้อผิดพลาดและแก้ไข 6. สรุปผลโครงการ 7. เขียนรายงาน

7 open source browser extension create web applications that can run offline Google Gears 7

8 Run Google Gears 8

9 Opensource CMS :course management system Philosophy Large and diverse user community 9 Moodle

10 การออกแบบระบบ10 Sync Engine Extension Point GoogleGears for Offline Database Implement Extension Point Data Management Export Data > Upload Homework Login

11 11 หน้าส่ง การบ้าน เลือก ไฟล์ อัพโหลด ไฟล์ http://.../mod/assignment/view.php?id=xxx http://.../ mod/assignment/upload.php?id=xxx Assignment Module $assignmentinstance->view(); view.php upload.php $assignmentinstance->view(); การพัฒนาโปรแกรม

12 12 $assignmentinstance Assignment.class.php การพัฒนาโปรแกรม

13 13

14 การพัฒนาโปรแกรม 14 Upload file

15 การพัฒนาโปรแกรม 15

16 การพัฒนาโปรแกรม 16

17 การพัฒนาโปรแกรม Gearpad Tools 17

18 การพัฒนาโปรแกรม 18

19 การพัฒนาโปรแกรม 19

20 การพัฒนาโปรแกรม 20

21 การพัฒนาโปรแกรม 21

22 การพัฒนาโปรแกรม 22

23 การพัฒนาโปรแกรม 23

24 การพัฒนาโปรแกรม 24

25 สรุป Assignment Module  ตำแหน่งไฟล์  การเรียกใช้ฟังก์ชัน Google Gears  Sync File Data [Server to Client] Gearpad  สามารถรับ - ส่งข้อมูลขณะออฟไลน์ได้ ผ่าน ทาง Text Area 25

26 แนวทางพัฒนาต่อไป Google Gears  Sync File Data [Client to Server]  ใช้ Sync Engine ได้เพียงเว็บเพจเดียวเท่านั้น Assignment Module  AJAX+PHP  Library  อ่านตำแหน่งไฟล์บน LocalServer 26

27 Q & A 27


ดาวน์โหลด ppt Accessing Web Application Data at Any Time 1. 2 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. กานดา สายแก้ว อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล รศ. วนิดา แก่นอากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google