งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE 2010 – 21 เครื่องกั้นรถไฟ อัตโนมัติ โดย นายนวพล จักร โนวรรณ 503040773-7 นายพงษ์เพชร ศิริธนชัย 503040775-3 นายพงษ์เพชร ศิริธนชัย 503040775-3 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE 2010 – 21 เครื่องกั้นรถไฟ อัตโนมัติ โดย นายนวพล จักร โนวรรณ 503040773-7 นายพงษ์เพชร ศิริธนชัย 503040775-3 นายพงษ์เพชร ศิริธนชัย 503040775-3 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE 2010 – 21 เครื่องกั้นรถไฟ อัตโนมัติ โดย นายนวพล จักร โนวรรณ 503040773-7 นายพงษ์เพชร ศิริธนชัย 503040775-3 นายพงษ์เพชร ศิริธนชัย 503040775-3 1

2 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. ดารณี หอมดี ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ร่วมประเมินโครงการ ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ 2

3 เรื่องที่จะนำเสนอ  วัตถุประสงค์โครงการ  การทดสอบ  ผลงาน  บทสรุป 3

4 วัตถุประสงค์โครงการ 4 - เพื่อสร้างเครื่องกั้นรถไฟอัตโนมัติ ต้นแบบ - เพื่อสร้างระบบเซนเซอร์ระหว่างรถไฟ และ Microcontroller - เพื่อสร้างเครื่องกั้นรถไฟที่มีหลอด LED และเสียงเตือน - เพื่อสร้างเครื่องกั้นรถไฟที่ควบคุมด้วย มอเตอร์และเชื่อมต่อกับ Microcontroller

5 การทดสอบ 5

6 การทดสอบ 6

7 การทดสอบ 7

8 การทดสอบ 8

9 ผลงาน 9  วีดีโอ

10  ปัญหาเกิดจากอุปกรณ์บางชิ้นมี การชำรุด และบางชิ้นไม่ค่อยมี ความเสถียร 10 ปัญหาและอุปสรรค

11 บทสรุป เครื่องกั้นรถไฟอัตโนมัติ ได้พัฒนาขึ้นมา สามารถทำงานได้ดังต่อไปนี้  ตรวจจับรถไฟ เมื่อรถไฟผ่านเซนเซอร์ก่อน ถึงเครื่องกั้นระยะ 700 เมตร  ส่งสัญญาณผ่านซิกบีว่ามีรถไฟกำลังจะผ่าน เครื่องกั้น  ไมโครคอนโทรเลอร์สั่งควบคุมให้เครื่องกั้น ปิดลงได้  มีสัญญาณไฟเขียว แดง เป็นสัญญาณบอก ให้รถที่ผ่านทางรถไฟหยุดและผ่านไปได้  มีเสียงสัญญาณเตือนขณะรถไฟมา  มีตัวเลขนับถอยหลังแสดงเวลาว่าคานกั้นจะ ปิดลง และเปิดขึ้น  ตรวจจับรถไฟ เมื่อรถไฟผ่านเซนเซอร์ที่ เครื่องกั้นเพื่อแสดงว่ารถไฟได้ผ่านไปแล้ว  ไมโครคอนโทรเลอร์สั่งควบคุมให้เครื่องกั้น เปิดขึ้นได้ 11

12 คำถาม ? 12

13 13


ดาวน์โหลด ppt COE 2010 – 21 เครื่องกั้นรถไฟ อัตโนมัติ โดย นายนวพล จักร โนวรรณ 503040773-7 นายพงษ์เพชร ศิริธนชัย 503040775-3 นายพงษ์เพชร ศิริธนชัย 503040775-3 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google