งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ :"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ :
ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย ผศ.ดร. ดารณี หอมดี อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ ผู้จัดทำโครงการ : นางสาวกันทิมา มีแหยม รหัส นางสาวอทิตยาภรณ์ หมื่นน้อย รหัส

2 แผนการดำเนินงาน COE

3 ภาพรวมของโครงการ COE

4 ภาพรวมของโครงการ COE

5 การพัฒนาฮาร์ดแวร์ 1 COE

6 การพัฒนาฮาร์ดแวร์ ข้อต่อที่ 1 COE

7 การพัฒนาฮาร์ดแวร์ ข้อต่อที่ 2 ข้อต่อที่ 3 COE

8 การพัฒนาฮาร์ดแวร์ ข้อต่อที่ 4 COE

9 การพัฒนาฮาร์ดแวร์ COE ข้อต่อที่ 5

10 การพัฒนาฮาร์ดแวร์ COE

11 การพัฒนาฮาร์ดแวร์ COE

12 วงจร Pull-Upที่มีความเสถียร
การพัฒนาฮาร์ดแวร์ วงจร Pull-Up วงจร Pull-Upที่มีความเสถียร COE

13 MCU พัฒนาโปรแกรมควบคุม MCU COE 2009-17 sprintf(txt,
"ANG1= %4d ANG2= %4d ANG3= %4d ANG4= %4d ANG5= %4d \r\n",ANG1,ANG2 ,ANG3,ANG4,ANG5); uart0_puts(txt); MCU COE

14 พัฒนาโปรแกรมควบคุม MCU
void isr_int1(void) __attribute__ ((interrupt ("IRQ"))); // for GCC compiler . . . EXTINT |= 0x02; VICVectAddr = 0; //Acknowledge interrupt init(); // Initialize the system VICVectCntl1 = (0x20 | 15); // Select int source no. 15 = ext_int1, enable IRQ, Priority = 0 VICIntEnable |= (1<<15); EXTMODE |= 0x02; // Bit 1 for Ext1 to Edge sensitive; EXTINT = 0x02; VICVectAddr1 = (unsigned) isr_int1; COE

15 พัฒนาโปรแกรมใช้งานบน PC
COE

16 พัฒนาโปรแกรมใช้งานบน PC
COE

17 พัฒนาโปรแกรมใช้งานบน PC
COE

18 การคำนวณพิกัด Y X Z COE 2009-17 translate(-F, 0, 0);
rotateframez(RadANG5); translate(-E, 0, 0); rotateframey(-Math.PI / 2); rotateframex(RadANG4); // rotateX translate(-D, 0, 0); rotateframez(-RadANG3); translate(-B, 0, 0); rotateframez(RadANG2); translate(0, -A, 0); rotateframey(RadANG1); Y X COE Z

19 ทดสอบการใช้งานแขนกล

20 ทดสอบการใช้งานแขนกล

21 ทดสอบการใช้งานแขนกล

22 ตรวจสอบความถูกต้อง แกน X COE

23 ตรวจสอบความถูกต้อง COE

24 ตรวจสอบความถูกต้อง แกน Y COE

25 ตรวจสอบความถูกต้อง COE

26 ตรวจสอบความถูกต้อง แกน Z COE

27 ตรวจสอบความถูกต้อง COE

28 สรุปผลโครงการ ได้แขนกลสำหรับระบุตำแหน่ง 3 มิติ ที่มีราคาถูก และสามารถบันทึกข้อมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร์ ได้โปรแกรมแอปพลิเคชั่นที่ใช้อ่านและวิเคราะห์องศาที่วัดได้จากแขนกลสำหรับระบุตำแหน่ง 3 มิติ ได้โปรแกรมควบคุม MCU ที่สามารถส่งข้อมูลพิกัด 3 มิติ เมื่อกดสวิตซ์เข้ามาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ COE

29 ปัญหาและอุปสรรค ทองเหลืองมีราคาแพงและมีน้ำหนักมากเกินไป
2. ไม่มีความรู้ความชำนาญในการสร้างและพัฒนา ตัวแขนกล 3. ไม่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างและพัฒนาแขนกล COE

30 ข้อเสนอแนะ พัฒนาวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างแขนกล สำหรับระบุตำแหน่ง 3 มิติ ที่เหมาะสม เพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานในโปรแกรมบน PC พัฒนาแนวทางในการหาค่าพารามิเตอร์ในแบบอื่นๆ ที่มีความแม่นยำมากขึ้น COE

31 แนวทางในการพัฒนาและประยุกต์ใช้
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน และลักษณะรูปร่างของปลายแขนที่ทำหน้าที่เป็นหัววัดพิกัดได้ โปรแกรม 3-Dimension Digitising Arm ที่ได้พัฒนาขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับอุปกรณ์ระบุพิกัดอื่นๆ เพิ่มฟังก์ชั่นในส่วนของกราฟิกได้ COE

32 Thank you. ? COE


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google