งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้จัดทำโครงการ : นางสาวกันทิมา มีแหยม รหัส 493041115-9 นางสาวอทิตยาภรณ์ หมื่นน้อย รหัส 493041152-3 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้จัดทำโครงการ : นางสาวกันทิมา มีแหยม รหัส 493041115-9 นางสาวอทิตยาภรณ์ หมื่นน้อย รหัส 493041152-3 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้จัดทำโครงการ : นางสาวกันทิมา มีแหยม รหัส 493041115-9 นางสาวอทิตยาภรณ์ หมื่นน้อย รหัส 493041152-3 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ : ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย ผศ. ดร. ดารณี หอมดี

2 COE 2009-17 แผนการ ดำเนินงาน

3 COE 2009-17 ภาพรวมของ โครงการ

4 COE 2009-17

5 การพัฒนา ฮาร์ดแวร์ 1 COE 2009-17

6 การพัฒนา ฮาร์ดแวร์ ข้อต่อที่ 1 COE 2009-17

7 การพัฒนา ฮาร์ดแวร์ ข้อต่อที่ 2 ข้อต่อที่ 3 COE 2009-17

8 การพัฒนา ฮาร์ดแวร์ ข้อต่อที่ 4 COE 2009-17

9 การพัฒนา ฮาร์ดแวร์ ข้อต่อที่ 5 COE 2009-17

10 การพัฒนา ฮาร์ดแวร์ COE 2009-17

11 การพัฒนา ฮาร์ดแวร์ COE 2009-17

12 การพัฒนา ฮาร์ดแวร์ วงจร Pull- Up วงจร Pull-Up ที่มี ความเสถียร COE 2009-17

13 MCU COE 2009-17 พัฒนาโปรแกรมควบคุม MCU sprintf(txt, "ANG1=%4d ANG2=%4d ANG3=%4d ANG4=%4d ANG5=%4d \r\n",ANG1,ANG2,ANG3,ANG4,ANG5); uart0_puts(txt);

14 พัฒนาโปรแกรมควบคุม MCU void isr_int1(void) __attribute__ ((interrupt ("IRQ"))); // for GCC compiler... EXTINT |= 0x02; VICVectAddr = 0;//Acknowledge interrupt... init();// Initialize the system VICVectCntl1 = (0x20 | 15); // Select int source no. 15 = ext_int1, enable IRQ, Priority = 0 VICIntEnable |= (1<<15); EXTMODE |= 0x02; // Bit 1 for Ext1 to Edge sensitive; EXTINT = 0x02; VICVectAddr1 = (unsigned) isr_int1;... COE 2009-17

15 พัฒนาโปรแกรมใช้งานบน PC COE 2009-17

16 พัฒนาโปรแกรมใช้งานบน PC COE 2009-17

17 พัฒนาโปรแกรมใช้งานบน PC COE 2009-17

18 การคำนวณพิกัด translate(-F, 0, 0); rotateframez(RadANG5); translate(-E, 0, 0); rotateframey(-Math.PI / 2); rotateframex(RadANG4); // rotateX translate(-D, 0, 0); rotateframez(-RadANG3); translate(-B, 0, 0); rotateframez(RadANG2); translate(0, -A, 0); rotateframey(RadANG1); Y Z X

19 ทดสอบการใช้งาน แขนกล

20

21

22 COE 2009-17 ตรวจสอบ ความถูกต้อง แกน X

23 COE 2009-17 ตรวจสอบ ความถูกต้อง

24 COE 2009-17 ตรวจสอบ ความถูกต้อง แกน Y

25 COE 2009-17 ตรวจสอบ ความถูกต้อง

26 COE 2009-17 ตรวจสอบ ความถูกต้อง แกน Z

27 COE 2009-17 ตรวจสอบ ความถูกต้อง

28 COE 2009-17 สรุปผลโครงการ 1. ได้แขนกลสำหรับระบุตำแหน่ง 3 มิติ ที่มีราคาถูก และสามารถบันทึกข้อมูล ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ 2. ได้โปรแกรมแอปพลิเคชั่นที่ใช้อ่าน และวิเคราะห์องศาที่วัดได้จากแขนกล สำหรับระบุตำแหน่ง 3 มิติ 3. ได้โปรแกรมควบคุม MCU ที่สามารถ ส่งข้อมูลพิกัด 3 มิติ เมื่อกดสวิตซ์เข้า มาที่เครื่องคอมพิวเตอร์

29 COE 2009-17 ปัญหาและ อุปสรรค 1. ทองเหลืองมีราคาแพงและมี น้ำหนักมากเกินไป 2. ไม่มีความรู้ความชำนาญในการ สร้างและพัฒนา ตัวแขนกล 3. ไม่มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ ในการสร้างและพัฒนาแขนกล

30 COE 2009-17 - พัฒนาวัสดุอุปกรณ์ในการสร้าง แขนกล สำหรับระบุตำแหน่ง 3 มิติ ที่เหมาะสม - เพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานใน โปรแกรมบน PC - พัฒนาแนวทางในการหา ค่าพารามิเตอร์ในแบบอื่นๆ ที่มีความ แม่นยำมากขึ้น ข้อเสนอแนะ

31 แนวทางในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ - ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน และลักษณะรูปร่างของปลายแขนที่ ทำหน้าที่เป็นหัววัดพิกัดได้ - โปรแกรม 3-Dimension Digitising Arm ที่ได้พัฒนาขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับ อุปกรณ์ระบุพิกัดอื่นๆ - เพิ่มฟังก์ชั่นในส่วนของกราฟิกได้ COE 2009-17

32 ? Thank you. COE 2009-17


ดาวน์โหลด ppt ผู้จัดทำโครงการ : นางสาวกันทิมา มีแหยม รหัส 493041115-9 นางสาวอทิตยาภรณ์ หมื่นน้อย รหัส 493041152-3 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : ดร. นวภัค เอื้ออนันต์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google