งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Braille Cell อักษรเบรลล์เชิงกล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Braille Cell อักษรเบรลล์เชิงกล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Braille Cell อักษรเบรลล์เชิงกล
ผู้พัฒนา นายกิตติศักดิ์ บัวขาว นายณพงศ์ ธรรมโนจิต นายณรงค์ ตั้งวาริธร อาจารย์ที่ปรึกษา อ.วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อาจารย์ร่วมประเมิน อ.ดารณี หอมดี อ.รุจชัย อึ้งอารุณยะวี Computer Engineering Khon Kaen University

2 หัวข้อนำเสนอ - ภาพรวม - ส่วนโปรแกรม - ส่วนควบคุมการแสดงผล
- ภาพรวม - ส่วนโปรแกรม - ส่วนควบคุมการแสดงผล - ส่วนอุปกรณ์แสดงผล - สรุป - คำถาม

3 ภาพรวม Program Controller Display

4 ส่วนโปรแกรม อักษรเบรลล์ Aaa AAA a11

5 ส่วนโปรแกรม (ต่อ) การทำงานของโปรแกรม

6 โปรแกรมแปลงข้อความ ให้เป็นรูปอักษรเบรลล์
ส่วนโปรแกรม (ต่อ) โปรแกรมแปลงข้อความ ให้เป็นรูปอักษรเบรลล์

7 ส่วนควบคุมการแสดงผล ไมโครคอนโทรลเลอร์ Latch (74LS373) CP-JR51RD2
ผู้ใช้ P4 Latch (74LS373) P5

8 ส่วนควบคุมการแสดงผล (ต่อ)
วงจรแสดงผล

9 ส่วนควบคุมการแสดงผล (ต่อ)
วงจรแสดงผล (ต่อ) กระแสไฟฟ้าไม่พอ ที่จะขับรีเลย์ ปัญหา เพิ่มแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า แก้ไขโดย

10 Piezo-actuators ทำงาน
ส่วนอุปกรณ์แสดงผล เข็มถูกดันขึ้นเมื่อ Piezo-actuators ทำงาน Piezo-actuators

11 ส่วนอุปกรณ์แสดงผล (ต่อ)
ประกอบกันครบ 8 ตัวอักษร ปัญหาด้านความคงทน ปัญหาในการต่อสายไฟ

12 ส่วนอุปกรณ์แสดงผล (ต่อ)
ด้านหน้า ด้านหลัง

13 สรุป - โครงงานนี้ได้จัดทำเสร็จในระดับหนึ่ง
- โครงงานนี้มีประโยชน์ต่อผู้ที่มีความสนใจในงานด้านนี้ - โครงงานยังคงมีปัญหาในบางประการ

14 คำถาม ?


ดาวน์โหลด ppt Braille Cell อักษรเบรลล์เชิงกล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google