งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ดำเนินโครงการ นายมนชิต วชิรพรพงศา รหัสนักศึกษา 473040606-3 นายสรณัย จันทรโยธา รหัสนักศึกษา 473040620-9 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วาธิสลีลาภัทร อาจารย์ร่วมประเมิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ดำเนินโครงการ นายมนชิต วชิรพรพงศา รหัสนักศึกษา 473040606-3 นายสรณัย จันทรโยธา รหัสนักศึกษา 473040620-9 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วาธิสลีลาภัทร อาจารย์ร่วมประเมิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ดำเนินโครงการ นายมนชิต วชิรพรพงศา รหัสนักศึกษา 473040606-3 นายสรณัย จันทรโยธา รหัสนักศึกษา 473040620-9 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วาธิสลีลาภัทร อาจารย์ร่วมประเมิน อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล 1

2  ที่มาของโครงการ  วัตถุประสงค์ของโครงการ  แผนการดำเนินงาน  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  อุปกรณ์ที่ใช้  การคำนวณหาประสิทธิภาพ  รูปแบบการต่อวงจร  งานที่ทำในปัจจุบัน  รูปแบบการดึงข้อมูลจากตัววัดอุณหภูมิและ ความชื้น  งานที่จะทำในอนาคต 2

3  เนื่องด้วยปัจจุบันมีการใช้เครื่องปรับอากาศ จำนวนมาก และพลังงานกำลังจะหมดไป จึงต้อง มีการประเมินการใช้พลังงาน  การวัดประสิทธิภาพแบบเดิมต้องใช้ผู้มีความ ชำนาญและเสียเวลาในการวัดมาก  เมื่อทำการวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ จำนวนมาก เสียเวลานานและไม่สะดวก 3

4  เพื่อสร้างเครื่องวัดประสิทธิภาพ เครื่องปรับอากาศในงบประมาณที่ต่ำ  เพื่อบุคคลทั่วไปที่ไม่มีความรู้ทางด้านเทคนิคใน การวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศสามารถวัด ประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศได้  เพื่อทำให้การวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ ทำได้ง่ายรวดเร็ว และสะดวกในการใช้งาน 4

5 1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ 3. จัดหาอุปกรณ์ 4. พัฒนาเครื่องวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ 5. ทดสอบและปรับปรุงแก้ไข 6. จัดทำคู่มือการใช้งาน 5

6  ได้เครื่องมือวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศที่ ใช้ง่าย โดยบุคคลทั่วไปที่ไม่มีความรู้ทางด้าน เทคนิคสามารถใช้วัดประสิทธิภาพ เครื่องปรับอากาศได้  ช่วยให้อาคารสำนักงานที่มีเครื่องปรับอากาศ จำนวนมาก และได้ใช้เครื่องมือวัดประสิทธิภาพ เครื่องปรับอากาศนี้ ได้นำผลการวัดไปใช้เป็นตัว ประเมิน ในการตัดสินใจ เพื่อทำการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศในบริษัทต่อไป ซึ่ง ทำให้การใช้เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพ เต็มที่ และไม่สิ้นเปลืองกำลังไฟฟ้า 6

7  CP-PIC V3 Plus  SHT15 2 ตัว  LCD 16x2  Key 4x4  Air Flow Meter ( ทำเอง ) 7

8  EER = Q C /W  Q C = Q S + Q L  Q S = 1.08 CFM ( t r – t as )  Q L = 0.67 CFM ( G i – G as ) 8

9 9

10  ต่ออุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้  ทำให้ LCD แสดงผลได้ถูกต้อง  นำค่าอุณหภูมิและความชื้นออกมาแสดงผลที่ให้ ได้ค่าที่ถูกต้อง 10

11 11

12  ทำอุปกรณ์วัดปริมาตรลม  เชื่อมต่อปุ่มกดเข้ากับไมโครคอนโทรเลอร์  นำค่าต่างๆ มาเข้าสูตร เพื่อคำนวณหา ประสิทธิภาพ  ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ ให้ได้ค่าที่ แม่นยำ 12

13 Q&A 13


ดาวน์โหลด ppt ผู้ดำเนินโครงการ นายมนชิต วชิรพรพงศา รหัสนักศึกษา 473040606-3 นายสรณัย จันทรโยธา รหัสนักศึกษา 473040620-9 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วาธิสลีลาภัทร อาจารย์ร่วมประเมิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google