งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Low-speed UAV Flight Control Phase II COE 2009 - 02 อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการ อ. วาธิส ลีลาภัทร อาจารย์ร่วมผู้ร่วม ประเมิณ อ. นวภัค เอื้ออนันต์ อ. วิชชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Low-speed UAV Flight Control Phase II COE 2009 - 02 อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการ อ. วาธิส ลีลาภัทร อาจารย์ร่วมผู้ร่วม ประเมิณ อ. นวภัค เอื้ออนันต์ อ. วิชชา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Low-speed UAV Flight Control Phase II COE 2009 - 02 อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการ อ. วาธิส ลีลาภัทร อาจารย์ร่วมผู้ร่วม ประเมิณ อ. นวภัค เอื้ออนันต์ อ. วิชชา เฟื่องจันทร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวีรภัทร์ เจริญผล รหัส 493040174-8 นายกฤษฏิ์ สุดนักรบ รหัส 493040417-8

2 หัวข้อที่นำเสนอ • วัตถุประสงค์ของโครงการ • ขอบเขตของโครงการ • สรุปผลการดำเนินงานที่ ผ่านมา •Flow chart ซอฟต์แวร์ที่ ได้พัฒนาเพิ่ม • การทดสอบแบบจำลอง • สิ่งที่จะดำเนินงานต่อไป • สรุป

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ • ศึกษาลักษณะการทำงานของระบบ GPS • ศึกษาการเขียนโปรแกรมควบคุม มอเตอร์ • ศึกษาและออกแบบโครงสร้างของ แบบจำลอง • สร้างระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของ แบบจำลอง

4 ขอบเขตของโครงการ • ระบบควบคุมจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ใน การควบคุมการเคลื่อนที่ทั้งหมด • การออกแบบระบบควบคุมจะอยู่บนหลัก พื้นฐานของสภาพแวดล้อมที่สามารถควบคุม ได้

5 สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่าน มา

6 Flow chart ซอฟต์แวร์ที่ได้ พัฒนาเพิ่ม

7 Flow chart ซอฟต์แวร์ที่ได้ พัฒนาเพิ่ม ( ต่อ )

8 การทดสอบแบบจำลอง

9 สิ่งที่จะดำเนินงานต่อไป • นำโครงการเดิมมาทำการศึกษา ทดสอบ และ ปรับปรุง เพื่อนำมาใช้งานในการหาทิศทาง จากอุปกรณ์ GPS • ปรับปรุงวงจรให้สามารถควบคุมมอเตอร์ได้ ทั้งหมด • ปรับปรุงโครงสร้างให้แกนใบพัดสามารถหมุน ได้มากขึ้นกว่าเดิม

10

11 Q & A


ดาวน์โหลด ppt Low-speed UAV Flight Control Phase II COE 2009 - 02 อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการ อ. วาธิส ลีลาภัทร อาจารย์ร่วมผู้ร่วม ประเมิณ อ. นวภัค เอื้ออนันต์ อ. วิชชา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google