งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Low-speed UAV Flight Control Phase II

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Low-speed UAV Flight Control Phase II"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Low-speed UAV Flight Control Phase II
COE Low-speed UAV Flight Control Phase II อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ อ. วาธิส ลีลาภัทร อาจารย์ร่วมผู้ร่วมประเมิณ อ. นวภัค เอื้ออนันต์ อ. วิชชา เฟื่องจันทร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวีรภัทร์ เจริญผล รหัส นายกฤษฏิ์ สุดนักรบ รหัส

2 หัวข้อที่นำเสนอ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ
สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา Flow chart ซอฟต์แวร์ที่ได้พัฒนาเพิ่ม การทดสอบแบบจำลอง สิ่งที่จะดำเนินงานต่อไป สรุป

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ
ศึกษาลักษณะการทำงานของระบบ GPS ศึกษาการเขียนโปรแกรมควบคุมมอเตอร์ ศึกษาและออกแบบโครงสร้างของแบบจำลอง สร้างระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของแบบจำลอง

4 ขอบเขตของโครงการ ระบบควบคุมจะใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมการเคลื่อนที่ทั้งหมด การออกแบบระบบควบคุมจะอยู่บนหลักพื้นฐานของสภาพแวดล้อมที่สามารถควบคุมได้

5 สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

6 Flow chart ซอฟต์แวร์ที่ได้พัฒนาเพิ่ม

7 Flow chart ซอฟต์แวร์ที่ได้พัฒนาเพิ่ม(ต่อ)

8 การทดสอบแบบจำลอง

9 สิ่งที่จะดำเนินงานต่อไป
นำโครงการเดิมมาทำการศึกษา ทดสอบ และปรับปรุง เพื่อนำมาใช้งานในการหาทิศทางจากอุปกรณ์ GPS ปรับปรุงวงจรให้สามารถควบคุมมอเตอร์ได้ทั้งหมด ปรับปรุงโครงสร้างให้แกนใบพัดสามารถหมุนได้มากขึ้นกว่าเดิม

10 สรุป

11 Q & A


ดาวน์โหลด ppt Low-speed UAV Flight Control Phase II

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google