งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE 2009-03 Graphic Programming Language for PIC MCU โดย นาย ชาติชาย ดิลกลาภ 493040146-3 นาย ธีระพงศ์ มุกดาพิพัฒน์กุล 493041131-1 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE 2009-03 Graphic Programming Language for PIC MCU โดย นาย ชาติชาย ดิลกลาภ 493040146-3 นาย ธีระพงศ์ มุกดาพิพัฒน์กุล 493041131-1 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE 2009-03 Graphic Programming Language for PIC MCU โดย นาย ชาติชาย ดิลกลาภ 493040146-3 นาย ธีระพงศ์ มุกดาพิพัฒน์กุล 493041131-1 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : อ.ดร. วาธิส ลีลาภัทร อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน : อ.ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร อ. ภาณุพงษ์ วันจันทึก

2 Agenda • ความสำคัญและที่มาของโครงการ • วัตถุประสงค์ของโครงการ • แผนการดำเนินงาน • ความคืบหน้าของโครงงาน • ปัญหาและอุปสรรค • สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป

3 ความสำคัญและที่มาของโครงการ • Embedded เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น • สร้างโปรแกรมที่ช่วยในการสั่งงานอุปกรณ์ PIC • ใช้สัญลักษณ์ช่วยในการสื่อความหมาย • ไม่ค่อยรู้ภาษาซี ก็เขียนได้

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ • เพื่อสร้างโปรแกรมที่ช่วยในการเขียนภาษาซี โดย สื่อความหมายเป็นสัญลักษณ์อย่างง่าย หรือรูปภาพ ขนาดเล็ก แทนการเขียนแบบ source code • เพื่อสร้างโปรแกรมที่สามารถแปลงสัญลักษณ์ต่างๆ ที่กำหนดขึ้น เป็น source code ได้

5 แผนการดำเนินงาน

6 ความคืบหน้าของโครงงาน • ขณะนี้ ทำการออกแบบโปรแกรมให้มีลักษณะการ ทำงานเป็นแบบ Graphic Programming โดยใช้ Visual Studio C# ในการพัฒนาโปรแกรม • ขณะนี้ โปรแกรมสามารถแปลง สัญลักษณ์ ที่ กำหนดขึ้นมาเป็น code ภาษา C ได้ แต่ยังไม่ได้ ตรวจสอบถึงความถูกต้องของภาษา C เมื่อนำไป assembo

7 ความคืบหน้าของโครงงาน(ต่อ) • Flow การทำงานของ โปรแกรม

8 ความคืบหน้าของโครงงาน(ต่อ) • ตัวอย่างโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมา โปรแกรมที่ทดลองสร้างขึ้นมา มีขั้นตอนการใช้งานดังนี้ - เลือกคำสั่งต่างๆทางด้านซ้ายมือ - นำมาวางเรียงกัน - เซฟเป็น file.c

9 ปัญหาและอุปสรรค • สร้าง graphic ได้ไม่ตรงตามที่ต้องการ

10 สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป • ออกแบบโปรแกรม - ออกแบบสัญลักษณ์รูปภาพให้สื่อความหมาย - ออกแบบฟังชั่นการทำงานต่างๆ • ศึกษาเพิ่มเติม - ศึกษา code โปรแกรมภาษา C ที่มีขนาดใหญ่ เพื่อดูความจำเป็นของคำสั่งต่างๆ

11 Q & A

12 Thank You


ดาวน์โหลด ppt COE 2009-03 Graphic Programming Language for PIC MCU โดย นาย ชาติชาย ดิลกลาภ 493040146-3 นาย ธีระพงศ์ มุกดาพิพัฒน์กุล 493041131-1 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google