งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Air Condition Efficiency Meter เครื่องวัดประสิทธิภาพ เครื่องปรับอากาศ โดย นายสรณัย จันทรโยธา และ นายมนชิต วชิรพรพงศา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วาธิส ลีลาภัทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Air Condition Efficiency Meter เครื่องวัดประสิทธิภาพ เครื่องปรับอากาศ โดย นายสรณัย จันทรโยธา และ นายมนชิต วชิรพรพงศา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วาธิส ลีลาภัทร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Air Condition Efficiency Meter เครื่องวัดประสิทธิภาพ เครื่องปรับอากาศ โดย นายสรณัย จันทรโยธา และ นายมนชิต วชิรพรพงศา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วาธิส ลีลาภัทร อาจารย์ร่วมประเมิน อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล

2 หัวข้อที่จะนำเสนอ • ที่มาของโครงการ • วัตถุประสงค์ของโครงการ • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ • การคำนวณหาประสิทธิภาพ • รูปแบบวงจร • ผลการทำงาน • สรุป

3 ที่มาของโครงการ • เนื่องด้วยปัจจุบันมีการใช้เครื่องปรับอากาศ จำนวนมาก และพลังงานกำลังจะหมดไป จึง ต้องมีการประเมินการใช้พลังงาน • การวัดประสิทธิภาพแบบเดิมต้องใช้ผู้มีความ ชำนาญและเสียเวลาในการวัดมาก • เมื่อทำการวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ จำนวนมาก เสียเวลานานและไม่สะดวก

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ • เพื่อสร้างเครื่องวัดประสิทธิภาพ เครื่องปรับอากาศในงบประมาณที่ต่ำ • เพื่อบุคคลทั่วไปที่ไม่มีความรู้ทางด้านเทคนิค ในการวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ สามารถวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศได้ • เพื่อทำให้การวัดประสิทธิภาพ เครื่องปรับอากาศทำได้ง่าย รวดเร็ว และ สะดวกในการใช้งาน

5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ • ได้เครื่องมือวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศที่ ใช้ง่าย โดยบุคคลทั่วไปที่ไม่มีความรู้ทางด้าน เทคนิคสามารถใช้วัดประสิทธิภาพ เครื่องปรับอากาศได้ • ช่วยให้อาคารสำนักงานที่มีเครื่องปรับอากาศ จำนวนมาก และได้ใช้เครื่องมือวัดประสิทธิภาพ เครื่องปรับอากาศนี้ ได้นำผลการวัดไปใช้เป็นตัว ประเมิน ในการตัดสินใจ เพื่อทำการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศในบริษัทต่อไป ซึ่ง ทำให้การใช้เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพ เต็มที่ และไม่สิ้นเปลืองกำลังไฟฟ้า

6 การคำนวณหาประสิทธิภาพ • EER = Q C /W • Q C = Q S + Q L • Q S = 1.08 CFM ( t r – t as ) • Q L = 0.67 CFM ( G i – G as )

7 การเตรียมการวัด ประสิทธิภาพ • ปรับตั้งระดับความแรงของพัดลม ให้อยู่ที่ ตำแหน่งแรงสุด • ปรับตั้งอุณหภูมิที่ 24-25 °c • ตรวจสอบไม่ให้มีการกีดขวางทางลมทางด้าน ช่องส่งลม • วัดกำลังไฟฟ้ารวมที่ใช้ของเครื่องปรับอากาศ ในช่วงที่คอมเพรสเซอร์ทำงาน ( ส่วนของ คอมเพรสเซอร์รวมกับส่วนของ พัดลม ) • วัดขนาดของช่องส่งลม

8 การหาค่าประสิทธิภาพ แบบเดิม • วัดค่าอุณหภูมิ ความชื้น และความเร็วลมที่ เครื่องปรับอากาศส่งออกมา • วัดค่าอุณหภูมิ ความชื้น ของอากาศห้อง • นำค่าความชื้นที่วัดได้ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้วัด ส่วนมากจะแสดงเป็นค่าความชื้นสัมพัทธ์ นำมา คำนวณหาค่าอัตราส่วนความชื้น • คำนวณหาปริมาตรอากาศ จากความเร็วลมและ ขนาดของช่องส่งลม • คำนวณหาค่าประสิทธิภาพ

9 ขั้นตอนในการวัด ประสิทธิภาพ • นำชุดเซนเซอร์ไปวางบริเวณช่องส่งลมของ เครื่องปรับอากาศ • กรอกค่ากำลังไฟฟ้าและขนาดของช่องส่งลมที่ วัดได้ • ดูค่าประสิทธิภาพทางจอแสดงผล

10 รูปแบบวงจร

11 ผลการทำงาน

12 สรุป โครงการนี้เป็นการสร้างเครื่องวัด ประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศด้วยงบประมาณ ต่ำ โดยสามารถวัดและแสดงค่าประสิทธิภาพ เครื่องปรับอากาศ, อุณหภูมิ, ความชื้นหรือ ปริมาตรอากาศ ได้ตามโหมดที่ผู้ใช้เลือกให้ แสดง ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และสำหรับ ผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ในการวัดประสิทธิภาพ สามารถวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศได้

13 คำถามและข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt Air Condition Efficiency Meter เครื่องวัดประสิทธิภาพ เครื่องปรับอากาศ โดย นายสรณัย จันทรโยธา และ นายมนชิต วชิรพรพงศา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วาธิส ลีลาภัทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google