งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Air Condition Efficiency Meter เครื่องวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Air Condition Efficiency Meter เครื่องวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Air Condition Efficiency Meter เครื่องวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ
โดย นายสรณัย จันทรโยธา และ นายมนชิต วชิรพรพงศา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วาธิส ลีลาภัทร อาจารย์ร่วมประเมิน อ. ดร. วรินทร์ สุวรรณวิสูตร ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล

2 หัวข้อที่จะนำเสนอ ที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ การคำนวณหาประสิทธิภาพ รูปแบบวงจร ผลการทำงาน สรุป

3 ที่มาของโครงการ เนื่องด้วยปัจจุบันมีการใช้เครื่องปรับอากาศจำนวนมาก และพลังงานกำลังจะหมดไป จึงต้องมีการประเมินการใช้พลังงาน การวัดประสิทธิภาพแบบเดิมต้องใช้ผู้มีความชำนาญและเสียเวลาในการวัดมาก เมื่อทำการวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศจำนวนมาก เสียเวลานานและไม่สะดวก

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสร้างเครื่องวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศในงบประมาณที่ต่ำ เพื่อบุคคลทั่วไปที่ไม่มีความรู้ทางด้านเทคนิคในการวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศสามารถวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศได้ เพื่อทำให้การวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศทำได้ง่าย รวดเร็ว และสะดวกในการใช้งาน

5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ได้เครื่องมือวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศที่ใช้ง่าย โดยบุคคลทั่วไปที่ไม่มีความรู้ทางด้านเทคนิคสามารถใช้วัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศได้ ช่วยให้อาคารสำนักงานที่มีเครื่องปรับอากาศจำนวนมาก และได้ใช้เครื่องมือวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศนี้ ได้นำผลการวัดไปใช้เป็นตัวประเมิน ในการตัดสินใจ เพื่อทำการซ่อมแซม หรือเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศในบริษัทต่อไป ซึ่งทำให้การใช้เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพเต็มที่ และไม่สิ้นเปลืองกำลังไฟฟ้า

6 การคำนวณหาประสิทธิภาพ
EER = QC/W QC = QS + QL QS = 1.08 CFM ( tr – tas ) QL = 0.67 CFM ( Gi – Gas )

7 การเตรียมการวัดประสิทธิภาพ
ปรับตั้งระดับความแรงของพัดลม ให้อยู่ที่ตำแหน่งแรงสุด ปรับตั้งอุณหภูมิที่ °c ตรวจสอบไม่ให้มีการกีดขวางทางลมทางด้านช่องส่งลม วัดกำลังไฟฟ้ารวมที่ใช้ของเครื่องปรับอากาศในช่วงที่คอมเพรสเซอร์ทำงาน (ส่วนของคอมเพรสเซอร์รวมกับส่วนของ พัดลม) วัดขนาดของช่องส่งลม

8 การหาค่าประสิทธิภาพแบบเดิม
วัดค่าอุณหภูมิ ความชื้น และความเร็วลมที่เครื่องปรับอากาศส่งออกมา วัดค่าอุณหภูมิ ความชื้น ของอากาศห้อง นำค่าความชื้นที่วัดได้ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้วัดส่วนมากจะแสดงเป็นค่าความชื้นสัมพัทธ์ นำมาคำนวณหาค่าอัตราส่วนความชื้น คำนวณหาปริมาตรอากาศ จากความเร็วลมและขนาดของช่องส่งลม คำนวณหาค่าประสิทธิภาพ

9 ขั้นตอนในการวัดประสิทธิภาพ
นำชุดเซนเซอร์ไปวางบริเวณช่องส่งลมของเครื่องปรับอากาศ กรอกค่ากำลังไฟฟ้าและขนาดของช่องส่งลมที่วัดได้ ดูค่าประสิทธิภาพทางจอแสดงผล

10 รูปแบบวงจร

11 ผลการทำงาน

12 สรุป โครงการนี้เป็นการสร้างเครื่องวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศด้วยงบประมาณต่ำ โดยสามารถวัดและแสดงค่าประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ, อุณหภูมิ, ความชื้นหรือปริมาตรอากาศ ได้ตามโหมดที่ผู้ใช้เลือกให้แสดง ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ในการวัดประสิทธิภาพ สามารถวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศได้

13 คำถามและข้อเสนอแนะ


ดาวน์โหลด ppt Air Condition Efficiency Meter เครื่องวัดประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google