งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO COE2010-15 เครื่องโหวต อิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย wireless electronic voter นายธนพงศ์ หยุ่มไธสง 503040229 - 0 นายธีรานุวัฒน์ เอื้อประเสริฐ 503040233 - 9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO COE2010-15 เครื่องโหวต อิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย wireless electronic voter นายธนพงศ์ หยุ่มไธสง 503040229 - 0 นายธีรานุวัฒน์ เอื้อประเสริฐ 503040233 - 9."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO COE2010-15 เครื่องโหวต อิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย wireless electronic voter นายธนพงศ์ หยุ่มไธสง 503040229 - 0 นายธีรานุวัฒน์ เอื้อประเสริฐ 503040233 - 9 1

2 อาจารย์ที่ปรึกษา อ. ดร. วสุ เชาว์พานนท์ อาจารย์ร่วมประเมิน 1. ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธ นะกุล 2. อ. ดร. วิชชา เฟื่อง จันทร์ 2

3 หัวข้อที่จะนำเสนอ  วัตถุประสงค์ของโครงการ  ที่มาและความสำคัญของโครงการ  ขอบเขตของโครงการ  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ทฤษฎีและการทำงาน เบื้องต้นของ Zigbee  ทฤษฎีและการทำงานของ Microcontroller PIC  ต้นแบบเครื่องโหวตอิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย 3

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ  เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้ประสิทธิภาพ ของระบบต้นแบบต่ำกว่าที่ควรจะเป็น  แก้ไขและปรับปรุงระบบ เพื่อให้ได้ ประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนด  เพื่อสร้างเครื่องมือที่ช่วยในการเรียนการ สอนภายในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น 4

5 ที่มาและความสำคัญของโครงการ  การมีส่วนร่วมของผู้เรียนเป็นสำคัญ  เครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการลง มิติ, ลงความเห็น, ลงคะแนนเสียง  เพิ่มความสนใจในการนำเสนอ การมี ปฏิสัมพันธ์ในการประชุม สร้างสีสันและมิติ ใหม่ในการนำเสนอ  กระตุ้นให้เกิดการอบรมและการเรียนการ สอนที่มีประสิทธิผล 5

6 ขอบเขตของโครงการ  สัญญาณ ZigBee ความถี่ 2.4 GHz  สภาพแวดล้อมของพื้นที่ใช้งานอุปกรณ์ ต้องมี ขนาดไม่เกิน 50 เมตร และไม่มีสิ่งกีดขวาง หรือผนังกั้น  โปรแกรมประมวลผลการโหวตไม่นำข้อมูลที่ส่ง มาซ้ำกันหลายๆครั้งมาประมวลผล  ตัวเครื่องมีขนาดเล็กใช้งานง่าย 6

7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ได้เครื่องโหวตอิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย ด้วยเทคโนโลยีการส่งสัญญาณแบบ ZigBee  โปรแกรมการประมวลผลและสรุปผล จากการกดปุ่มโหวต  การนำเครื่องโหวตอิเล็กทรอนิกส์ไร้ สายไปใช้งานจริง 7

8 ทฤษฎีเบื้องต้น ZigBee  ZigBee เทคโนโลยีไร้สายที่สื่อสาร ข้อมูลผ่านเซ็นเซอร์ขนาดเล็ก  ZigBee มาจากพฤติกรรมการสื่อสาร กันระหว่างผึ้ง  ZigBee อยู่บนระบบเครือข่าย WPAN บนมาตรฐาน IEEE-802.15.4 8

9 การทำงานเบื้อต้นของ ZigBee  รับ - ส่งข้อมูลผ่านชิปขนาดเล็กต่อไปเป็นจุด ต่อจุด  จุดปลายทางที่ต้องการทราบข้อมูลจะส่ง ข้อมูลกลับมาที่ต้นทาง  จุดต้นทางจะเชื่อมต่อกับคอมพิวตอร์  การเข้าช่องสัญญานใช้ CSMA-CA  มี Topology แบบ Star, Cluster Tree และ Mesh 9

10 Microcontroller PIC  PIC คือ microcontroller อีกตระกูลหนึ่ง ย่อมาจากคำว่า Peripheral Interface Controller  PIC จะยึดถือการออกแบบที่ว่ารวมทุกอย่าง ไว้ใน chip ตัวเดียว  สามารถใช้ได้หลายภาษาในการเขียน โปรแกรม เช่น C, Assembly เป็นต้น  ขนาดเล็กกะทัดรัด 10

11 คุณสมบัติและการทำงานของ PIC การทำงาน  ภาคของความถี่สัญญาณนาฬิกา ปัจจุบันสามารถทำ สัญญาณนาฬิกาได้ที่ 20 MHz  หนึ่งคำสั่งของ PIC จะมีขนาด 14 bits ดังนั้นจะเรียกว่า 1 word ของ PIC จะมีขนาด 14 bits 11

12 ต้นแบบเครื่องโหวตอิเล็กทรอนิกส์ไร้ สาย  ปุ่มกด 4 ปุ่ม  LED X 3 แดง เหลือง เขียว  สวิชต์เปิด - ปิด 12

13 อุปกรณ์เบื้องต้น ( เบื้องต้น )  อุปกรณ์เบื้องต้น  ปุ่มกด 4 ปุ่ม  LED 3 หลอด แดง, เหลือง และเขียว  สวิชต์ สำหรับเปิด - ปิด  Microcontroller PIC รุ่น 16F62X  ZigBee Series1 รุ่นธรรมดา ( ระยะการ ส่งประมาณ 90m) 13

14 14

15 15


ดาวน์โหลด ppt LOGO COE2010-15 เครื่องโหวต อิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย wireless electronic voter นายธนพงศ์ หยุ่มไธสง 503040229 - 0 นายธีรานุวัฒน์ เอื้อประเสริฐ 503040233 - 9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google