งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE เครื่องโหวตอิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย wireless electronic voter

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE เครื่องโหวตอิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย wireless electronic voter"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE2010-15 เครื่องโหวตอิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย wireless electronic voter
นายธนพงศ์ หยุ่มไธสง นายธีรานุวัฒน์ เอื้อประเสริฐ

2 อาจารย์ที่ปรึกษา. อ. ดร. วสุ เชาว์พานนท์ อาจารย์ร่วมประเมิน. 1. ผศ
อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร. วสุ เชาว์พานนท์ อาจารย์ร่วมประเมิน 1. ผศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล 2. อ.ดร. วิชชา เฟื่องจันทร์

3 หัวข้อที่จะนำเสนอ วัตถุประสงค์ของโครงการ ที่มาและความสำคัญของโครงการ
ขอบเขตของโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ทฤษฎีและการทำงาน เบื้องต้นของ Zigbee ทฤษฎีและการทำงานของ Microcontroller PIC ต้นแบบเครื่องโหวตอิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่ทำให้ประสิทธิภาพของระบบต้นแบบต่ำกว่าที่ควรจะเป็น แก้ไขและปรับปรุงระบบ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อสร้างเครื่องมือที่ช่วยในการเรียนการสอนภายในห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5 ที่มาและความสำคัญของโครงการ
การมีส่วนร่วมของผู้เรียนเป็นสำคัญ เครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการลงมิติ , ลงความเห็น , ลงคะแนนเสียง เพิ่มความสนใจในการนำเสนอ การมีปฏิสัมพันธ์ในการประชุม สร้างสีสันและมิติใหม่ในการนำเสนอ กระตุ้นให้เกิดการอบรมและการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล

6 ขอบเขตของโครงการ สัญญาณ ZigBee ความถี่ 2.4 GHz
สภาพแวดล้อมของพื้นที่ใช้งานอุปกรณ์ ต้องมีขนาดไม่เกิน 50 เมตร และไม่มีสิ่งกีดขวาง หรือผนังกั้น โปรแกรมประมวลผลการโหวตไม่นำข้อมูลที่ส่งมาซ้ำกันหลายๆครั้งมาประมวลผล ตัวเครื่องมีขนาดเล็กใช้งานง่าย

7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้เครื่องโหวตอิเล็กทรอนิกส์ไร้สายด้วยเทคโนโลยีการส่งสัญญาณแบบ ZigBee โปรแกรมการประมวลผลและสรุปผล จากการกดปุ่มโหวต การนำเครื่องโหวตอิเล็กทรอนิกส์ไร้สายไปใช้งานจริง

8 ทฤษฎีเบื้องต้น ZigBee
ZigBee อยู่บนระบบเครือข่าย WPAN บนมาตรฐาน IEEE

9 การทำงานเบื้อต้นของ ZigBee
รับ-ส่งข้อมูลผ่านชิปขนาดเล็กต่อไปเป็นจุดต่อจุด จุดปลายทางที่ต้องการทราบข้อมูลจะส่งข้อมูลกลับมาที่ต้นทาง จุดต้นทางจะเชื่อมต่อกับคอมพิวตอร์ การเข้าช่องสัญญานใช้ CSMA-CA มี Topology แบบ Star, Cluster Tree และ Mesh

10 Microcontroller PIC PIC คือ microcontroller อีกตระกูลหนึ่ง ย่อมาจากคำว่า Peripheral Interface Controller PIC จะยึดถือการออกแบบที่ว่ารวมทุกอย่างไว้ใน chip ตัวเดียว สามารถใช้ได้หลายภาษาในการเขียนโปรแกรม เช่น C , Assembly เป็นต้น ขนาดเล็กกะทัดรัด

11 คุณสมบัติและการทำงานของ PIC
ภาคของความถี่สัญญาณนาฬิกา ปัจจุบันสามารถทำสัญญาณนาฬิกาได้ที่ 20 MHz หนึ่งคำสั่งของ PIC จะมีขนาด 14 bits ดังนั้นจะเรียกว่า 1 word ของ PIC จะมี ขนาด 14 bits

12 ต้นแบบเครื่องโหวตอิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย
ปุ่มกด 4 ปุ่ม LED X 3 แดง เหลือง เขียว สวิชต์เปิด-ปิด

13 อุปกรณ์เบื้องต้น(เบื้องต้น)
ปุ่มกด 4 ปุ่ม LED 3 หลอด แดง, เหลือง และเขียว สวิชต์ สำหรับเปิด-ปิด Microcontroller PIC รุ่น 16F62X ZigBee Series1 รุ่นธรรมดา(ระยะการส่งประมาณ 90m)

14 คำถาม??

15 Thank You


ดาวน์โหลด ppt COE เครื่องโหวตอิเล็กทรอนิกส์ไร้สาย wireless electronic voter

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google